Dr Radoje Žugić

Guverner Centralne banke Crne Gore

Rođen je 3. aprila 1961. godine u Novakovićima, Opština Žabljak.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1985. godine. Dvije godine kasnije – 1987, magistrirao na temu "Međuzavisnost efikasnosti investicija i strukture privrede u Crnoj Gori." Doktorirao je na Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u Beogradu 2011. godine na temu "Međuzavisnost strukturnih promjena i efikasnosti investicija na primjeru Crne Gore".

Odlukom Skupštine Crne Gore od 30. septembra 2016. godine imenovan je za guvernera Centralne banke Crne Gore, a po funkciji predstavlja Crnu Goru kao Guverner u Međunarodnom monetarnom fondu.

Prije imenovanja na funkciju guvernera Centralne banke Crne Gore, od maja 2016. godine vršio je funkciju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore.

U periodu od decembra 2012. do maja 2016. godine obavljao je funkciju ministra finansija u 40. Vladi Crne Gore. U ovom periodu ostvareni su značajni rezultati na planu fiskalne konsolidacije, koji su doprinijeli stabilizaciji javnih finansija. Poseban akcenat dat je suzbijanju sive ekonomije, kroz uvođenje i implementaciju niza mjera usmjerenih na eliminisanje neregularnog poslovanja. U 2014. godini dodijeljena mu je nagrada „Najministar“ regiona jugoistočne i srednje Evrope, kao priznanje zalaganju za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj biznisa i ekonomije u regionu.

Prije imenovanja na funkciju ministra finansija, obavljao je funkciju guvernera Centralne banke Crne Gore u periodu od oktobra 2010. do decembra 2012. godine. Ovaj period karakteriše sprovođenje značajnih aktivnosti na planu suzbijanja posljedica globalne ekonomske i finansijske krize, prevashodno usmjerenih na održavanje stabilnosti i likvidnosti bankarskog i ukupnog finansijskog sektora. U ovom periodu bio je jedan od ključnih aktera u procesu kreiranja i implementacije projekta rješavanja nekvalitetnih kredita u bankama.

U periodu od februara 2004. do decembra 2010. godine obavljao je dužnost direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Tokom ovog perioda, ostvaren je značajan napredak u reformi penzijskog i invalidskog osiguranja.

Tokom svoje profesionalne karijere obavljao je i funkciju direktora Zavoda za obračun i plaćanja (ZOP) - Filijala Podgorica od 1999. godine. Nakon integrisanja ZOP-a u sastav i strukture Centralne banke Crne Gore, u periodu od 2001. do 2004. godine obavljao je funkciju Zamjenika generalnog direktora CBCG za poslove platnog prometa. Bio je jedan od ključnih nosilaca reforme platnog prometa Crne Gore, kada je i biran za predsjednika - koordinatora međubankarskog komiteta reforme sistema plaćanja.

Pored navedenih funkcija, obavljao je i poslove sekretara Direkcije javnih prihoda, gdje je aktivno učestvovao u procesu poreske reforme, kao i poslove finansijskog direktora Auto-moto saveza Crne Gore.

U više saziva bio je poslanik u Skupštini Crne Gore i Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Radio je i u odborima dvije komercijalne banke - Podgoričke banke prije privatizacije i Prve banke Crne Gore, kao predstavnik državnog kapitala.

Predsjedavao je odborima direktora Servisimporta, Centralne depozitarne agencije, Lovćen osiguranja.

Bio je član više nadzornih i odbora za reviziju, Odbora za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore, te Savjeta statističkog sistema Crne Gore, Savjeta računovođa i revizora Crne Gore, Ekonomsko-socijalnog savjeta, komisija i radnih tijela Vlade Crne Gore.

U domaćim i inostranim naučnim i stručnim časopisima objavio je veći broj naučnih radova, priloga i prikaza iz raznih ekonomsko-socijalnih oblasti: investicije i razvoj, struktura i strukturne promjene, reforma platnih sistema, ekonomsko-socijalne politike, reforme sistema penzijskog osiguranja.

U ulozi predavača i učesnika, pohađao je veliki broj konferencija, seminara, naučnih skupova i foruma u zemlji i inostranstvu iz oblasti javnih finansija, bankarstva, revizije, osiguranja.

Oženjen je i otac troje djece.