Radoica Luburić

Izvršni direktor Centralne banke Crne Gore organizuje izvršavanje poslova koji se odnose na: saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama, Evropskom unijom i drugim subjektima iz inostranstva; pravne poslove; upravljanje operativnim rizikom, bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja; upravljanje ljudskim resursima; informacione tehnologije; javne nabavke, investicije i usluge; bezbjednost i zaštitu; administrativne poslove; odnose sa javnošću, kao i Muzej novca. Predsjednik je i Komiteta za upravljanje operativnim rizikom i kontinuitetom poslovanja, kao i zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Journal of Central Banking Theory and Practice".

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici završio je doktorske studije ekonomije, gdje je odbranio i doktorsku disertaciju na temu "Upravljanje ukupnim kvalitetom u funkciji minimiziranja operativnog rizika centralnih banaka".
Na istom fakultetu, odbranio je i magistarsku tezu na temu "Tehnike i organizacija upravljanja ukupnim kvalitetom". Upravljanje organizacijom, i posebno, upravljanje kvalitetom i upravljanje operativnim rizikom, ekonomske su oblasti kojima se naučnoistraživački bavi. Iz djelokruga ove problematke objavio je veći broj naučnih i stručnih radova (ResearchGate, Scopus), među kojima i knjigu “Kvalitet i upravljanje operativnim rizikom centralnih banaka”, Podgorica 2016. Objavio je i knjigu "Umijeće uspješnog upravljanja (zasnovano na svjetskoj teoriji i praksi upravljanja ukupnim kvalitetom)", dva izdanja, Beograd 2008. i 2010. Koautor je i knjige "Umijeće upravljanja novcem", Podgorica/Beograd, 2014. Objavio je i veći broj knjiga i naučnih i stručnih radova iz domena društvene, ekonomske i diplomatske istorije (Google Scholar), a knjige su mu uvrštene u nastavne programe brojnih domaćih i inostranih univerziteta.

Na naučnim, stručnim i jezičkim usavršavanjima boravio je u Moskvi, Kardifu, Oksfordu i Kembridžu. Bio je predavač po pozivu na više renomiranih domaćih i inostranih visokoškolskih i drugih institucija, a učestvovao je i na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, među kojima posebno mjesto zauzimaju oni iz domena centralnog bankarstva, kao što su:

  • "Management in the Central Bank", Federal Reserve Bank of New York, New York, October 2016;
  • "Operational Risk Management and Internal Audit Specialized Course", Federal Reserve Bank of New York, New York, May 2015;
  • "Governance in a Central Bank", Banque de France, Paris, February 2015;
  • "Operational Risk Management and Internal Audit Specialized Course", Federal Reserve Bank of New York, New York, May 2014;
  • "Expert forum: Topical Issues in Human Resources", Bank of England, London, November 2013;
  • "Implementing Effective Operational Risk Management Frameworks in Central Banks", Banca d ́ Italia, Rome, June 2013;
  • "Operational Risk Management and Business Continuity Management", Deutsche Bundesbank Eurosystem, Frankfurt am Main, March 2013;
  • "Operational Risk Management and Internal Audit Specialized Course", Federal Reserve Bank of New York, New York, May 2012;
  • "Risk Management for Central Banks", intensive residential programme, Central Banking Events, Christ's College, Cambridge, September 2011;
  • "Money Museums of Central Banks as Information Centres", Deutsche Bundesbank Eurosystem, Frankfurt am Main, March 2011.

Na međunarodnoj konferenciji "Business Excellence Show" održanoj u Beogradu, u novembru 2010. godine, imao je izlaganje na temu "Životna pravila upravljanja". U Centralnoj banci Ruske Federacije u Moskvi, u novembru 2012, održao je predavanje "Sinergijski efekti upravljanja ukupnim kvalitetom i upravljanja operativnim rizikom centralnih banaka: procesni pristup". U Banci Francuske u Parizu, u februaru 2015, imao je izlaganje na temu "Upravljanje kvalitetom i upravljanje operativnim rizikom". U Centralnoj banci Republike Turske u Istanbulu, u aprilu 2015, imao je prezentaciju na temu "Upravljanje kvalitetom i upravljanje operativnim rizikom centralnih banaka, s posebnim osvrtom na Centralnu banku Crne Gore". Učestvovao je i na proljećnim zasjedanjima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda održanim u Vašingtonu, u aprilu 2013. Učestvovao je i na XXIV Međunarodnom bankarskom kongresu "Finansijska industrija: izazovi i rješenja", održanom u Sankt Peterburgu, u junu 2015. godine.

U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri obavljao je više značajnih dužnosti, među kojima i direktora Republičkog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju, predsjednika Upravnog odbora Radio televizije Crne Gore, ministra kulture u Vladi Republike Crne Gore, direktora Novinskog javnog preduzeća "Pobjeda", predsjednika Odbora direktora Novinskog, izdavačkog i grafičkog akcionarskog društva "Pobjeda", poslanika u Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora i zamjenika predsjednika Odbora za evropske integracije, te poslanika u Skupštini Crne Gore i člana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.