Licencirane banke

NLB Banka AD Podgorica


Sjedište banke: Stanka Dragojevića 46, Podgorica
Dozvola za rad: 0101-76/1-2002 od 18.12.2002. godine

Odbor direktora:

 1. ARCHIBALD KREMSER
 2. MARTIN LEBERLE
 3. JANA BENČINA HENIGMAN
 4. LOTTI NATALIJA ZUPANČIČ
 5. MARJANA USENIK
 6. PRELOG IZTOK
 7. POLONA ŽIŽMUND


Izvršni direktori:

 1. MARTIN LEBERLE – glavni izvršni direktor
 2. DINO REDŽEPAGIĆ


Odbor za reviziju:

 1. TATJANA JAMNIK SKUBIC
 2. ROK ŠTURM
 3. IZTOK PRELOG
 4. ANDREJA GOLUBIĆ

***

Centralna banka Crne Gore je izdala saglasnost da NLB Montenegrobanka AD Podgorica izvrši statusnu promjenu pripajanja Euromarket Banke AD Podgorica, nakon čega je izbrisana Euromarket Banka AD Podgorica iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

 

Predmet poslovanja


 Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;

 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;

 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;

 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);

 5. platni promet sa inostranstvom;

 6. finansijski lizing;

 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:

  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,

  - valutnim i kamatnim instrumentima;

 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;

 9. depo poslove;

 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. kastodi poslovi, br. rj. 0104-7157/3-2007 od 17.01.2008. godine

 2. poslovi uslužnog prevoza gotovine za druge komercijalne banke u Crnoj Gori, br. rj. 0102-5156/7 od 06.03.2013. godine

 3. poslovi prodaje potraživanja, br. rj. 0102-1495/3 od 25.04.2013. godine

 4. poslovi pružanja usluga drugom pravnom licu koje će u formi oblika obavljanja privredne djelatnosti DOO biti osnovano od strane NLB d.d. Ljubljana (br. rj. 0102-1254/7 od 03.06.2013. godine) i to:
  - poslovi analize i davanja informacija i savjeta u vezi poslovanja kreditnog dužnika, uključujući i komunikaciju sa dužnicima;
  - računovodstvene usluge, kao i usluge budžetiranja i planiranja;
  - pravni poslovi(sačinjavanje obavještenja o raskidu ugovora o kreditu, obavještenje o početku namirenja, upis obavještenja o početku namirenja i sl.);
  - poslovi kontrole rizika koji se odnose na praćenje i identifikovanje, mjerenje i vrednovanje rizika, kao i rizika likvidnosti;
  - poslovi marketinga, tj. usluge za realizaciju kampanja i svih vrsta oglašavanja u saradnji sa agencijom za zakup medijskog prostora;
  - usluge vezane za poslove koordinacije u vezi refinansirajuće linije i praćenja devizne pozicije;
  - usluge vezane za procjenu nepokretnosti i usluge za građevinsko tehniču zaštitu.

 5. Poslovi zastupanja u osiguranju, br. rj. 0102-1933/3 od 01.04.2015. godine.

 

Organizacioni djelovi


FILIJALA Bar, Maršala Tita 24
FILIJALA Pljevlja, Kralja Petra bb
FILIJALA Podgorica V, Drpe Mandića, Podgorica
FILIJALA Budva, Mediteranska 19
FILIJALA Kotor, Trg od oružja 365
FILIJALA Podgorica VI, Cetinjski put 20
FILIJALA Cetinje, Balšića Pazar bb
FILIJALA Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića 10
FILIJALA Tivat, Palih boraca 10
FILIJALA Tuzi, Tuzi bb
FILIJALA Podgorica III, Stari Aerodrom 2A-IV
FILIJALA Berane, Miloša Mališića bb
FILIJALA Rožaje, Maršala Tita 45-A
FILIJALA Podgorica I, Bulevar Ivana Crnojevića 171
FILIJALA Ulcinj, 26 novembar bb
FILIJALA Nikšić, Novaka Ramova 17
FILIJALA Podgorica II, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 53
FILIJALA Bijelo Polje, Tomaša Žižića 8
ŠALTER Petrovac, Hotel Palas