Dr Nikola Fabris

Viceguverner

Diplomu Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu stekao je 1994. godine, magistrirao je 1998, a doktorsku disertaciju je odbranio 2002. godine. Član je odbora za ekonomske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Redovni je profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Pored rada na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kao gostujući predavač bio je angažovan i na drugim visokoškolskim institucijama: na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Vojnoj akademiji Vojske Jugoslavije, Fakultetu za menadžment "Braća Karić", Fakultetu za biznis u uslužnom sektoru, Fakultetu za menadžment u Doboju i dr.

Od 2004. do 2013 godine obavljao je funkciju Glavnog ekonomiste Centralne banke Crne Gore.

Kao rukovodilac ili član projektnog tima radio je na preko 50 makroekonomskih projekata. Autor (koautor) je pet knjiga iz oblasti ekonomije i brojnih radova iz oblasti ekonomske politike, finansijskog sistema, tranzicije, stranih direktnih investicija i dr.

Govori engleski jezik.

Oženjen je Jelenom i ima kćerku Tamaru.