Zakoni i drugi propisi
 

 

Ř   Zakon o Centralnoj banci *(»Sl. list RCG«, br. 52/00, 53/00 i 47/01)
Ř Zakon o bankama  (»Sl. list RCG«, br. 17/08)
Ř   Zakon o bankama  (»Sl. list RCG«, br. 52/00 i 32/02) - prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o bankama (»Sl. list RCG«, br. 17/08)
Ř   Zakon o stečaju i likvidaciji banaka (»Sl. list RCG«, br. 47/01)
Ř   Zakon o zaštiti depozita (»Sl. list RCG«, br. 40/03)
Ř   Zakon o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana (»Sl. list RCG«, br. 55/03)
Ř   Zakon o sprečavanju pranja novca
Ř   Podzakonska akta    (datum poslednje izmjene: 25/12/2007)