");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Sloboda informisanja

U cilju podizanja nivoa informisanosti  o aktivnostima i ulozi Centralne banke kao važne institucije sistema, Banka posebnu pažnju poklanja informisanju domaće i strane javnosti o aktivnostima i ciljevima, kao i o rezultatima svoga rada. Time doprinosi podizanju nivoa ekonomskog znanja u društvu i boljem razumijevanju značaja Centralne banke, kao nezavisne i odgovorne institucije i njene uloge u održavanju monetarne i finansijske stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema.

Centralna banka je konstantno u potrazi za novim načinima komunikacije u cilju poboljšanja transparentnosti i dostupnosti informacija svim zainteresovanim stranama. U tom pogledu, posebnu važnost za Centralnu banku ima saradnja s medijima. Aktivnosti CBCG u odnosima sa javnošću fokusirane su na pružanje informacija o inflaciji, monetarnoj i finansijskoj stabilnosti, funkcionisanju bankarskog sistema, kao i o ukupnim makroekonomskim kretanjima u Crnoj Gori. Saradnja sa svim medijima pomogla je u podizanju nivoa opšteg shvatanja ove tematike i podsticanju javnosti da se suoči sa proisteklim implikacijama i promjenama.

Otvorena i efikasna komunikacija prioritet je Centralne banke. Banka, odnosno svi zaposleni u CBCG, a ne samo neposredno zaduženi za odnose s javnošću, svakodnevno odgovaraju na brojna pitanja novinara, na upite i komentare javnosti o svim aspektima djelovanja Banke, dostavljajući potrebne podatke, komentare i objašnjenja. Pored toga, CBCG redovno objavljuje saopštenja za javnost i organizuje konferencije za štampu kako bi, između ostalog, objasnila relevantne nalaze istraživanja, ekonomski razvoj i makroekonomska predviđanja. O odlukama Savjeta CBCG, kao rukovodećeg tijela Centralne banke, javnost je redovno informisana preko saopštenja, koja su dostupna na Internet stranici

Centralna banka Crne Gore o svom radu javnost informiše i posredstvom gostovanja zvaničnika Banke u kontakt programima, putem intervjua, izjava, komentara, učešća na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima  i konferencijama, kao i putem veb-sajta. Veb-sajt Banke se kontinuirano razvija kako bi se i na taj način doprinijelo povećanju transparentnosti rada Banke i povećalo razumijevanje javnosti. Kroz svoje publikacije, govore i preko veb sajta, Centralna banka promoviše razumijevanje trenutnog okvira monetarne politike, kretanja na tržištima i analizu ostalih relevantnih aspekata rada Banke. Na web-stranici CB nalaze se sve publikacije koje izdaje CBCG – od godišnjih izvještaja glavnog ekonomiste, kvartalnih i mjesečnih biltena, izvještaja o inflaciji, finansijskih izvještaja, izvještaja o poslovanju banaka, do stručnih publikacija i istraživanja čiji su autori zaposleni u CBCG. Publikacije Centralne banke dostupne su i u štampanom izdanju na crnogorskom i engleskom jeziku.

Značajna je i naglašena i društvena odgovornost Centralne banke koja sva svoja sredstva i resurse usmjerava na podršku društvu. To pokazuje kroz učešće u brojnim društvenim aktivnostima, čime potvrđuje svoju ulogu finansijske institucije koja  pomaže razvoj svih nacionalnih resursa.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore