");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.03.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.03.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Rezime Izvještaja guvernera – Januar 2015

Ažurirano: 27.02.2015. godine

U Izvještaju guvernera za januar 2015. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom Centralne banke Crne Gore u 2015. godini i Smjernicama za ostvarivanje politike Centralne banke Crne Gore u 2015. godini, na mjesečnom nivou.

Aktivnosti Centralne banke sprovedene u januaru realizovane su u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke za 2015. godinu.

Prema konačnim podacima Monstata BDP Crne Gore je, u 2013. godini, ostvario rast od 3,3%, dok je u prva tri kvartala 2014. godine ostvaren rast u odnosu na isti period 2013. od 1,5%, 0,3% i 1,3%, respektivno.

Cijene su u januaru 2015. godine, u odnosu na prethodni mjesec, smanjene za 0,2%, dok je godišnja stopa inflacije u januaru iznosila 0,2%.

U januaru 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine zabilježen je pad industrijske proizvodnje od 3,4%. Pad je ostvaren u sektoru prerađivačke industrije od 13,2% i sektoru vađenja ruda i kamena od 2,9%, dok je rast proizvodnje ostvaren u sektoru snabdijevanja električnom energijom, gasom i parom od 5,8%. Broj dolazaka turista, u 2014. godini, veći je za 1,7%, u odnosu na isti period 2013. godine, dok je rast noćenja iznosio 1,5%. Prema podacima Monstata, u vazdušnom saobraćaju je broj prevezenih putnika na aerodromima, u prvih devet mjeseci 2014. godine u odnosu isti period prethodne godine, smanjen za 0,9%, a prevoz robe povećan je za 4,1%. U istom periodu povećan je prevoz putnika u željezničkom saobraćaju za 27,4%, a prevoz robe za 1,2%. Broj prevezenih putnika u drumskom saobraćaju u prvih devet mjeseci 2014. godine povećan je za 14,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

U šumarstvu je u januaru 2015. godini, proizvedeno ukupno 5.351 m³ šumskih sortimenata, što je za 33,2% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prema preliminarnim podacima Monstata, građevinarstvo je u 2014. godini zabilježilo pad od 4,6% u odnosu na 2013. godinu, mjereno efektivnim časovima rada.

Prosječan broj zaposlenih u decembru 2014. godine iznosio je 171.158 lica, što je za 0,6% manje u odnosu na prethodni mjesec, a za 2,4% više u odnosu na decembar 2013. godine. Broj nezaposlenih lica u Crnoj Gori je u januaru 2015. godine iznosio 35.152 što predstavlja rast od 1,3% u odnosu na prethodni mjesec, a rast od 1% u odnosu na januar 2014. godine.

Na kraju januara 2015. godine, od 66.542 pravnih lica i preduzetnika, njih 14.263 ili 21,4% je bilo u blokadi. U poređenju sa prethodnim mjesecom, broj blokiranih pravnih lica i preduzetnika je viši za 0,7%. Ukupan dug po osnovu kojega je izvršeno blokiranje računa je na kraju januara 2015. godine iznosio 503,4 miliona eura, i bio je za 1,5% viši nego na kraju decembra.

Koncentracija duga na dan 31.01.2015. godine je bila relativno velika, jer se na 10 najvećih dužnika (0,07% ukupno evidentiranih dužnika) odnosilo 13,4% ukupnog duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa. Takođe, 50 najvećih dužnika (0,4% ukupno evidentiranih dužnika) učestvovalo je sa 37,4% u ukupnom dugu po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa.

Bilansna suma banaka je iznosila 3.134,9 miliona eura na kraju januara 2015. godine i bila je za 0,02% veća u odnosu na prethodni mjesec. U strukturi aktive agregatnog bilansa banaka dominantno mjesto zauzimaju ukupni krediti koji su ostvarili pad od 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na isti period  prethodne godine niži za 2,2%.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 73,8% zauzimaju depoziti. Depoziti u bankama su u januaru 2015. godine iznosili 2.311,3 miliona eura, i viši su u odnosu na prethodni mjesec za 0,1%, dok u odnosu na januar 2014. godine viši za 10,2%. Od ukupnog iznosa depozita, na depozite privrede se odnosilo 635 miliona eura ili 27,5%, dok je sektor stanovništva učestvovao sa 1.334,5 miliona eura ili 57,7% u ukupnim depozitima. Ukupan kapital banaka na kraju januara 2015. godine iznosio je 444,9 miliona eura, što je za 0,3% više nego u prethodnom mjesecu, odnosno za 7,1% više nego u istom periodu prethodne godine.

Krediti banaka koji kasne sa naplatom (bez kamata i vremenskih razgraničenja) su u januaru iznosili 481,1 milion eura i u odnosu na prethodni mjesec zabilježili su rast od 8,1%. Nekvalitetni krediti (bez kamata i vremenskih razgraničenja) su na kraju januara tekuće godine iznosili 389,7 miliona eura i činili su 16,55% ukupnih kredita. U odnosu na prethodni mjesec, nekvalitetni krediti banaka zabilježili su rast od 3,7%, dok na godišnjem nivou bilježe pad od 8,4%.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju januara 2015. godine je iznosila 9,20%, što predstavlja pad od 0,02 p.p. na mjesečnom nivou, dok je u odnosu na kraj januara 2014. godine zabilježila pad od 0,20 p.p. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u januaru 2015. godine je iznosila 9,79%, što predstavlja rast 0,77 p.p. na mjesečnom nivou, i pad od 0,09 p.p. u odnosu na januar 2014. godine. Prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa je iznosila 1,77% na kraju januara 2015. godine i bila je niža za 0,06 p.p. u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na januar 2014. godine ostvarila pad od 0,64 p.p.

Obavezna rezerva banaka je iznosila 214,7 miliona eura na kraju januara 2015. godine, i bilježi pad od 0,2 miliona eura ili 0,1% na mjesečnom nivou, dok je u odnosu na isti period prethodne godine veća za 18,7 miliona eura ili 9,6%. U januaru dvije banke nijesu iskoristile mogućnost izdvajanja dijela obavezne rezerve u obliku državnih zapisa. Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na račun Centralne banke u inostranstvu izdvojeno je 47,7%, na račun obavezne rezerve u zemlji izdvojeno je 25,4%, a u državnim zapisima 26,9%. Tokom januara 2015. godine sve banke su izdvajale i održavale obaveznu rezervu u propisanom iznosu.

Bruto premija osiguranja je iznosila 72,4 miliona eura u 2014. godini, i bila je niža za 0,5% u odnosu na 2013. godinu. U njenoj strukturi i dalje dominiraju premije neživotnog osiguranja (82,7%), dok se ostatak odnosi na fakturisane premije životnog osiguranja (17,3%).

U januaru 2015. godine na Montenegroberzi ostvaren je promet od 1,4 miliona eura kroz 316 transakcija. Ostvareni promet bio je manji za 10,2% nego u prethodnom mjesecu. Tržišna kapitalizacija na dan 31.01.2015. godine je iznosila 3 milijarde eura, i na mjesečnom nivou bilježi pad od 0,3%. Berzanski indeks MONEX20, čija je vrijednost na kraju januaru 2015. godine bila 11.305,83 indeksnih poena, bio je niži u odnosu na kraj prethodnog mjeseca za 0,4%, dok je indeks MONEXPIF iznosio 2.745,15 i zabilježio je pad od 9,6% na mjesečnom nivou.

Prema procjeni Ministarstva finansija, u januaru 2015. godine, fiskalni deficit Crne Gore iznosio je 21,8 miliona eura, dok je u januaru 2014. godine ostvaren deficit u iznosu od 27,1 milion eura. Deficit budžeta, za dvanaest mjeseci 2014. godine, iznosio je 103,5 miliona eura, odnosno 3% procijenjenog BDP-a. Izvorni prihodi budžeta Crne Gore iznosili su 71,2 miliona eura ili 2% BDP-a, što je u odnosu na plan za januar više za 2,1%. U odnosu na ostvarenje izvornih prihoda u januaru 2014. godine, ostvaren je rast od 0,6%. Izdaci budžeta iznosili su 93 miliona eura ili 2,7% BDP-a, što je za 28,7% niže u odnosu na plan za januar 2015. godine, a 5% niže u odnosu na ostvarenje izdataka u januaru 2014. godine. Na kraju novembra 2014. godine, javni dug Crne Gore iznosio je 1.961,9 miliona eura ili 57,8% BDP-a. Od toga, na unutrašnji dug se odnosilo 389,8 miliona eura ili 11,5% BDP-a, a na spoljni dug 1.572,1 milion eura ili 46,3% BDP-a.

Tokom 2014. godine ostvaren je rast deficita tekućeg računa platnog bilansa u poređenju sa prethodnom godinom za 6,9%. Prema preliminarnim podacima, deficit tekućeg računa je iznosio 520,4 miliona eura ili 15,3% BDP-a. Povećanje deficita tekućeg računa rezultat je povećanja spoljnotrgovinskog deficita, kao i pada suficita na računima primarnih i sekundarnih dohodaka. Deficit tekućeg računa je u većoj mjeri finansiran neto prilivom stranih direktnih investicija koje su iznosile 10,4% BDP-a. Prema preliminarnim podacima neto priliv stranih direktnih investicija u 2014. godini, , iznosio je 353,9 miliona eura, što predstavlja povećanje od 9,3% u odnosu na prethodnu godinu.

U cilju podsticanja i očuvanja zdravog bankarskog sistema, kontinuirano je nadgledano i analizirano stanje u bankarskom sistemu Crne Gore. Upravljanje međunarodnim rezervama vršeno je na principima likvidnosti i sigurnosti. Uspješno su izvršene i aktivnosti u vezi sa ulogom Centralne banke kao fiskalnog agenta. Raspoloživost RTGS i DNS sistema iznosila je 100% u januaru.

U januaru su sprovedene značajne aktivnosti Centralne banke vezane za ispunjenje obaveza na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Ostvareno je učešće na sastanku Komiteta za monetarnu, finansijsku i platnobilansnu statistiku, u organizaciji Eurostat-a i Evropske centralne banke. Pripremljena je Informacija Vladi Crne Gore o ispunjenju mjerila za pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika. Na osnovu zaključka sa video-konferencije Evropske komisije i predstavnika radne grupe 17, Evropskoj komisiji je dostavljena Informacija o određenim pravnim pitanjima vezanim za nezavisnost Centralne banke Crne Gore, kao i Odluka o medaljama i žetonima sličnim kovanicama eura. Pripremljen je revidirani Program pristupanja Crne Gore EU 2014–2018, u dijelu koji se odnosi na nadležnost Centrlane banke Crne Gore. Pripremljena je Informacija o ključnim zaključcima kvartalnog Izvještaja DG ECFIN-a za EU kandidate i potencijalne kandidate za dio koji se odnosi na Crnu Goru.

Javnost je u skladu sa najvišim standardima transparentnosti pravovremeno informisana o aktivnostima, ciljevima i rezultatima rada CBCG, izdavanjem saopštenja i publikacija, putem veb prezentacija i nastupima u medijima. Centralna banka je nastavila da na svojoj internet stranici objavljuje podatke o pravnim licima i preduzetnicima čiji su računi blokirani u iznosu većem od 10.000 eura u neprekidnom trajanju dužem od 30 dana, u skladu sa usvojenim Zakonom o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski