");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
   Važi od: 08.10.2011
   Formirana na: 07.10.2011
   Broj kursne liste: 190
   Australijski dolar
AUD 1 0.7264 0.7285 0.7307
   Kanadski dolar
CAD 1 0.7167 0.7189 0.7210
   Danska kruna
DKK 1 0.1339 0.1343 0.1347
   Japanski jen
JPY 100 0.9678 0.9707 0.9736
   Kuvajtski dinar
KWD 1 2.6794 2.6874 2.6955
   Norveska kruna
NOK 1 0.1278 0.1282 0.1286
   Svedska kruna
SEK 1 0.1092 0.1095 0.1098
   Svajcarski franak
CHF 1 0.8063 0.8087 0.8112
   Funta sterlinga
GBP 1 1.1529 1.1563 1.1598
   Americki dolar
USD 1 0.7421 0.7444 0.7466
    Download
    Arhiva kursne liste
Get Adobe Flash player

Rezime Izvještaja guvernera - april 2011

Ažurirano: 08.06.2011. godine

U Izvještaju guvernera za april 2011. je konstatovano da su tekuće aktivnosti CBCG realizovane u skladu sa njenom politikom. Konstatovano je da je u aprilu došlo do zaustavljanja rasta cijena i da je prisutno smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa. Istaknuto je i da je prisutan oporavak realnog sektora. U aprilu je došlo do porasta depozita, a krediti su stagnirali. Zaključeno je da stabilnost finansijskog sistema nije ugrožena, a postojeći rizici su ocijenjeni kao umjereni.

Cijene su u aprilu ostale na istom nivou kao i prethodnog mjeseca. Godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 3,7%, a u odnosu na decembar 2010. godine iznosila je 3,3%. Nakon skoka cijena u prethodnom mjesecu, posebno hrane i goriva, korigovana je početna projekcija, pa se za 2011. godinu očekuje kretanje inflacije u rasponu od 3,50% (optimistička procjena) do 5,75% (pesimistička procjena).

Industrijska proizvodnja je u prva četiri mjeseca 2011. godine zabilježila pad od 5,5% u odnosu na isti period prethodne godine, čemu je doprinio pad proizvodnje u sektoru proizvodnje električne energije, gasa i vode. Rast proizvodnje je zabilježen u sektoru vađenja ruda i kamena i sektoru prerađivačke industrije.

Broj dolazaka turista u prva četiri mjeseca 2011. godine povećao se za 10,4%, dok se broj noćenja povećao za 3,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Pojedine kategorije saobraćaja su ostvarile rast u prva četiri mjeseca 2011. godine u odnosu na isti period prethodne godine. Prevoz robe je povećan u željezničkom i vazdušnom saobraćaju, dok je u drumskom saobraćaju zabilježen pad. Kod prevoza putnika došlo je do povećanja u vazdušnom saobraćaju, dok je u željezničkom i drumskom saobraćaju smanjen prevoz putnika. Prema preliminarnim podacima Monstata, građevinarstvo je zabilježilo rast od 24,6% u prvom kvartalu 2011. godine u odnosu na isti period prethodne godine, mjereno efektivnim časovima rada. Promet robe u trgovini na malo (u tekućim cijenama) u aprilu 2011. u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 11,6%, a u odnosu na mart 2011. manji za 7,3%.

Broj zaposlenih u martu 2011. godine je povećan za 0,5% u odnosu na februar 2011., dok je u odnosu na mart 2010. godine smanjen za 7,3%. Broj nezaposlenih lica je smanjen za 1,7% u aprilu 2011. u odnosu na prethodni mjesec, a 3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Na kraju aprila 2011. godine od 55.271 pravnih i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost, njih 14.634 ili 26,5% je bilo u blokadi. U poređenju sa prethodnim mjesecom došlo je do povećanja broja blokiranih pravnih i fizičkih lica za 0,4%, a u odnosu na decembar 2010. godine za 3,7%. Ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosi 295 miliona eura, što predstavlja pad u odnosu na mart 2011. godine od 2,2%, a u odnosu na decembar 2010. godine rast od 16,2%. Koncetracija duga je bila relativno velika jer je 10 najvećih dužnika, koji čine 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa čak 20,6% u ukupnom dugu, po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa. Takođe, 50 najvećih dužnika, koji čine 0,35% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je sa 41,0% u ukupnom dugu, po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa.

Kreditni rizik i dalje je prisutan u bankarskom sisitemu usljed još uvijek nedovoljnog oporavka crnogorske privrede. Sa aspekta likvidnosti, stanje u bankarskom sistemu je na zadovoljavajućem nivou. Kapital banaka je u aprilu 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec povećan za 1,1%, (najvećim dijelom zbog izvršene dokapitalizacije kod jedne banke), dok je u odnosu na decembar 2010. godine smanjen za 1,6%. Likvidna aktiva je u aprilu iznosila 565,9 miliona eura i bila je viša za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na decembar 2010. godine za 0,6%. Bilansna suma banaka je u aprilu povećana za 0,2%, u odnosu na mart 2011. godine, dok je u odnosu na decembar 2010. godine smanjena za 1,2%. Depoziti su u aprilu povećani za 0,7% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na decembar prethodne godine za 0,4%. Krediti banaka su ostvarili neznatan pad u odnosu na prethodni mjesec (0,04 miliona eura), dok su u odnosu na decembar 2010. godine ostvarili pad od 4,9%. Došlo je do pada kredita koji kasne za 6,5% u odnosu na mart 2011. godine, dok je u odnosu na kraj prethodne godine zabilježen rast od 10,6%. Nekvalitetni krediti su u aprilu povećani u odnosu na prethodni mjesec za 7,8%, a u odnosu na kraj prethodne godine za 13,7%.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa u aprilu 2011. godine iznosila je 9,68%, što predstavlja rast od 0,01 procentnog poena u odnosu na prethodni mjesec, a 0,05 procentnih poena u odnosu na decembar 2010. godine. Prosječna ponderisana pasivna kamatna stopa je iznosila 3,04% u aprilu 2011. godine i ostvarila pad od 0,2 procentna poena u odnosu na prethodni mjesec, a 0,23 p.p. u odnosu na decembar 2010. godine. Ovakvo kretanje kamatnih stopa je rezultat metodologije koja pokriva sve kredite i depozite, a ne novoizdate kredite i novoprimljene depozite.

Na kraju aprila 2011. godine obavezna rezerva banaka iznosila je 164,5 miliona eura, što je za 0,5 miliona ili 0,3% više u odnosu na prethodni mjesec, a za 0,1 milion ili 0,04% manje u odnosu na kraj 2010. godine. Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na računu obavezne rezerve u zemlji izdvojeno je 68,7%, u državnim zapisima 23,9%, a na računu Centralne banke u inostranstvu 7,4%. Deset banaka je iskoristilo mogućnost izdvajanja dijela obavezne rezerve u obliku državnih zapisa.

Na kraju aprila 2011. godine, prema preliminarnim podacima, bruto premija osiguranja iznosila je 6,9 miliona eura. U njenoj strukturi i dalje dominiraju premije neživotnog osiguranja (88,7%), dok se ostatak odnosi na fakturisane premije životnog osiguranja (11,3%).

U aprilu je zabilježen značajan rast prometa na tržištu kapitala, ali je ostvaren pad oba indeksa u odnosu na prethodni mjesec.

Prema procjeni Ministarstva finansija, fiskalni deficit Crne Gore iznosio je 10,9 miliona eura u aprilu 2011. godine, dok je u istom periodu prethodne godine ostvaren deficit u iznosu od 3,5 miliona eura. Deficit budžeta za prva četiri mjeseca je iznosio 43,9 miliona eura, odnosno 1,4% procijenjenog BDP-a. Izvorni prihodi budžeta Crne Gore iznosili su 89,5 miliona eura ili 2,8% BDP-a, što je u odnosu na plan za tekući mjesec niže za 1,7%. U odnosu na ostvarenje izvornih prihoda u aprilu prethodne godine, ostvaren je pad od 3,1%. Izdaci budžeta iznosili su 100,4 miliona eura ili 3,1% BDP-a, što je za 4,6% više u odnosu na isti period prethodne godine. U aprilu kapitalni budžet iznosio je 2 miliona eura.

Javni dug Crne Gore, na kraju aprila 2011. godine, iznosio je 1.442,3 miliona eura ili 45,2% BDP-a. Od toga, na unutrašnji dug se odnosilo 366,6 miliona eura ili 11,5% BDP-a, a na spoljni dug 1.075,7 miliona eura ili 33,7% BDP-a. U odnosu na kraj prethodnog mjeseca stanje duga je uvećano za 161,2 miliona eura. Ukupan iznos garancija Crne Gore na kraju aprila 2011. godine iznosio je 362,9 miliona eura ili 25,2% javnog duga, od čega su ino garancije iznosile 338,5 miliona eura, dok su garancije izdate za kredite kod domaćih banaka iznosile 24,4 miliona eura. U odnosu na kraj prethodnog mjeseca, iznos izdatih garancija smanjen je za 3,4 miliona eura, i to po osnovu dodatnog povlačenja sredstava EIB-a za podršku projektima malih i srednjih preduzeća.

Prema preliminarnim podacima, u prvom kvartalu 2011. godine deficit tekućeg računa bio je manji za 22,5% u odnosu na isti period 2010. godine i iznosio je 188,5 miliona eura, što je rezultat smanjenja spoljnotrgovinskog deficita i ostvarenog suficita na ostalim podračunima tekućeg računa. U prva četiri mjeseca 2011. godine neto priliv stranih direktnih investicija, prema preliminarnim podacima, iznosio je 145 miliona eura i za 16% je manji nego u istom periodu 2010. godine. Ukupan priliv stranih direktnih investicija iznosio je 163 miliona eura, dok je istovremeno ostvaren odliv u iznosu od 18 miliona eura. Od ukupnog priliva stranih direktnih investicija vlasnička ulaganja su iznosila 115 miliona eura, dok je priliv u formi interkompanijskog duga iznosio 38 miliona eura. U strukturi vlasničkih ulaganja, investicije u preduzeća i banke čine 44,5% ukupnog priliva, a ulaganja u nekretnine 26%. Priliv novčanih sredstava po osnovu povlačenja sredstava rezidenata investiranih u inostranstvu iznosio je 10 miliona eura.

U Izvještaju su sublimirane realizovane ključne aktivnosti svih organizacionih jedinica u sastavu Centralne banke, a koje su bile u funkciji sprovođenja Politike Centralne banke u aprilu 2011.godine.

U cilju podsticanja i očuvanja zdravog bankarskog sistema, kontinuirano je nadgledano i analizirano stanje u bankarskom sistemu Crne Gore.

Upravljanje međunarodnim rezervama vršeno je na principima likvidnosti i sigurnosti, a uspješno su izvršene i aktivnosti u vezi sa ulogom Centralne banke kao fiskalnog agenta.

Banke su redovno izdvajale zakonom propisani nivo obavezne rezerve i nije bilo korišćenja ovih sredstava u aprilu. Raspoloživost RTGS i DNS sistema iznosila je 100% u aprilu. Uredno i blagovremeno su snabdijevane banke i drugi klijenti CBCG novčanicama i kovanim novcem u odgovarajućoj apoenskoj strukturi u eurima.

U okviru pitanja vezanih za ispunjenje obaveza na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, Centralna banka je:

  • učestvovala na Ekspertskom sastanku Evropske komisije o projekcijama makroekonomskih indikatora zemalja kandidata. To je prvi put da je Crna Gora pozvana da prisustvuje ovim redovnim polugodišnjim sastancima na kojima Evropska komisija sa predstavnicima Centralnih banaka i Ministarstva finansija upoređuje i diskutuje svoja predviđanja i potencijalne razlike. Centralna banka je po prvi put poslala svoje prognoze, koje su razmotrene sa predstavnicima Evropske komisije;
  • učestvovala na sastanku povodom političkog dijaloga o fiskalnoj i ekonomskoj politici zemalja kandidata, kao i sastavljanja zaključaka EU o progresu zemalja kandidata i kvalitetu urađenih Pretpristupnih programa. U okviru ovih aktivnosti, održan je ministarski dijalog zemalja članica EU i zemalja kandidata;
  • pripremila prilog iz svoje nadležnosti za Izvjestaj o napretku Crne Gore koji se dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski