");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2018 - Novembar

27.11.2018. godine - Održana 34. sjednica Savjeta CBCG

26.11.2018. godine - Snažiti saradnju Crne Gore i Poljske

22.11.2018. godine - Ambasada Italije uručila nagradu CBCG

19.11.2018. godine - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08.11.2018. godine - Uspješno realizovana Nedjelja štednje

06.11.2018. godine - Održana XXXIII sjednica Savjeta CBCG

05.11.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.11.2018. godine

Održana 34. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 34. sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za oktobar 2018. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2018. godini.

Na današnjoj sjednici, Savjet je utvrdio Politiku Centralne banke Crne Gore u 2019. godini, kojom su definisani ciljevi za izvršavanje funkcija CBCG, koje treba realizovati tokom naredne godine. Ovim dokumentom je definisano da će CBCG, u cilju daljeg snaženja ukupnog finansijskog sistema, nastaviti da vodi politiku monetarne i finansijske stabilnosti, koristeći sve raspoložive instrumente i mjere iz svoje nadležnosti.

Savjet je usvojio i Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu, koji je pripremljen na osnovu izvršenja finansijskog plana za devet mjeseci 2018. godine i projekcija očekivanih prihoda i rashoda u narednoj godini. Finansijskim planom, pripremljenim u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja, obezbijeđuju se uslovi za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija CBCG.

Savjet je danas razmatrao i usvojio radne verzije nacrta zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i nacrta zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama. Izrada nacrta ovih zakona uslovljena je potrebom usklađivanja domaćeg zakonodavstva u oblasti platnog prometa sa novousvojenim propisima EU. U cilju ispunjenja ovih obaveza, dogovoreno je da radne verzije pomenutih nacrta zakona budu poslate Ministarstvu finansija, na dalje postupanje.

U cilju blagovremenog ispunjavanja obaveza propisanih Zakonom o investiciono-razvojnom fondu Crne Gore, kojim je utvrđena nadležnost CBCG za kontrolu poslovanja ove institucije, Savjet je usvojio Odluku o načinu izračunavanja koeficijenta adekvatnosti kapitala Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore i Odluku o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u poslovanju Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore.

Savjet je usvojio Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka, kao i Kvartalni izvještaj o poslovanju mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI). Konstatovano je da poslovanje banaka u trećem kvartalu 2018. godine karakterisao rast aktive, kredita,  depozita i kapitala. Finansijski rezultat na nivou sistema za devet mejseci 2018. godine je pozitivan i iznosi 29,8 miliona eura. Sektor MFI karakteriše stabilnost, rast ključnih bilansnih pozicija i rastuća likvidnost, dok je, tokom trećeg kvartala ove godine, zabilježen blagi pad kredita, kao i blagi rast kamatnih stopa. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan.

Na današnjoj sjednici, Savjet je donio Rješenje o zaključenju postupka stečaja nad Ekos bankom AD Podgorica, kao i Rješenje o izdavanje odobrenja za izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga instituciji „MTEL” d.o.o. Podgorica.

Uz navedene materijale, Savjet je razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.11.2018. godine

Snažiti saradnju Crne Gore i Poljske

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa novoimenovanim ambasadorom Crne Gore u Poljskoj, Budimirom Šegrtom. Sastanak je organizovan u okviru priprema g. Šegrta za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Poljskoj.

Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjoj ekonomskoj saradnji Crne Gore i Poljske, kao i o mogućnostima njenog intenziviranja u narednom periodu, posebno u segmentu razmjene roba i usluga. S obzirom na činjenicu da Poljska, u kontinuitetu, ostvaruje ubrzani privredni rast i preuzima ulogu jednog od pokretača evropske ekonomije, postoji ogroman prostor za snaženje ekonomske saradnje sa ovom zemljom, zaključeno je na sastanku Žugića i Šegrta. G. Šegrt je istakao da će, tokom predstojećeg mandata, nastojati da pruži puni doprinos daljem razvoju bilateralne saradnje, uz intenziviranje ekonomske diplomatije.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima za produbljivanje saradnje CBCG i Narodne banke Poljske koja se, u prvom redu, odvija kroz članstvo u Klubu guvernera zemalja Centralne Azije, Crnomorske regija i Balkana.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 22.11.2018. godine

Ambasada Italije uručila nagradu CBCG

Ambasada Italije uručila je Centralnoj banci Crne Gore nagradu „Italia 2018“ za najbolji predlog kulturne saradnje u 2018. godini i za uspjeh u njegovoj realizaciji. Dodijeljena nagrada odnosi se na iniciranje i realizaciju ideje o pripremi izložbe „Novac Republike Italije“.

Podsjećamo da je ova izložba otvorena u Muzeju novca na Cetinju 1. juna tekuće godine, u sklopu obilježavanja Dana Republike Italije i sedamdesete godišnjice od stupanja na snagu Ustava Republike Italije. Kroz prikaz italijanske lire od 1946. nadalje, javnost se upoznala sa kulturno-istorijskim vrijednostima koje su italijanski slikari, književnici, istraživači i naučnici ostavili u nasljeđe svojoj zemlji, Evropi i svijetu.

Primivši priznanje u ime CBCG, guverner Radoje Žugić se zahvalio ambasadoru Luki Zelioliju, istakavši da je nagrada plod uspješne saradnje Muzeja novca i Ambasade Italije. “Naša namjera je bila da, iniciranjem i realizacijom ove izložbe, osnažimo saradnju naših zemalja u oblasti istorije i kulture, ali i da potvrdimo ulogu društveno odgovorne institucije koja podržava projekte koji otvaraju obogaćuju širenje znanja, kao i međunarodnu saradnju“, istakao je guverner Žugić.

Guverner je dodao i da CBCG ostaje otvorena za realizaciju i drugih inicijativa koje bi doprinijele očuvanju istorijskog i kulturnog nasljeđa iz oblasti numizmatičkih vrijednosti u Crnoj Gori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.11.2018. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U vezi sa povećanim interesovanjem medija o stanju u dvijema ranjivim bankama, a koje je prvenstveno motivisano željom za povećanjem tiraža, ističemo da ni guverner niti CBCG neće javno saopštavati utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole i mjere koje se preduzimaju prema bankama koje su predmet supervizije jer bi to značilo kršenje Zakona o bankama, kao i Pravilnika o tajnosti. Umjesto toga, CBCG će, savjesnim i profesionalnim obavljanjem svoje supervizorske funkcije, nastojati da oporavi banke sa problemima u poslovanju i, na taj način, doprinese stabilnosti bankarskog sektora i finansijskog sistema uopšte.

Što se tiče revizorskih izvještaja, CBCG će, po prijemu svih finansijskih iskaza banaka sa izvještajem spoljnog revizora sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, iste objaviti na svojoj internet stranici. Ovo je u skladu sa dosadašnjom praksom da se finansijski iskazi ne objavljuju pojedinačno, već odjednom, za sve banke. Takođe, koristimo priliku da obavijestimo javnost da na internet stranici CBCG postoje nerevidirani kvartalni finansijski izvještaji svih banaka koje posluju u Crnoj Gori, uključujući posljednji sa stanjem na dan 30.09.2018. godine.

Napomene radi, Odlukom o javnom objelodanjivanju od strane banaka propisano je da su banke dužne da javno objelodane godišnje finansijske iskaze sa mišljenjem spoljnjeg revizora, dok je Zakonom o bankama propisano da su banke dužne da objave izvještaj revizora u skraćenom obliku u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Crne Gore. S tim u vezi, napominjemo da je ovu obavezu ispunilo 14 od ukupno 15 banaka koje posluju u Crnoj Gori. Na navedeni način, javnost je upoznata sa pripremljenim mišljenjima spoljnjih revizora na finansijske iskaze sa stanjem na dan 31.12.2017. godine za 14 banaka. 

Kada je u pitanju nedostavljenje revidiranih godišnjih finansijskih iskaza od strane jedne banke, CBCG se i prema ovom pitanju odnosi odgovorno. Naime, nakon što smo inicirali i održali više sastanaka sa angažovanim revizorom u predmetnoj banci, cijenićemo na osnovu dodatnih informacija koje očekujemo, da li će mu, u skladu sa Zakonom o bankama, biti data saglasnost za vršenje budućih revizija banaka koje posluju u Crnoj Gori. Dodatno, Centralna banka će sve relevantne informacije o postupanju revizora u konkretnom slučaju dostaviti nadležnom organu na dalje postupanje u skladu sa Zakonom o reviziji. Takođe, Centralna banka će prema navedenoj banci, ukoliko se utvrdi da je odgovorna za nedostavljanje revidiranih finansijskih iskaza u zakonom definisanom roku, preduzeti zakonom propisane mjere.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.11.2018. godine

Uspješno realizovana Nedjelja štednje

Centralna banka Crne Gore je, kroz osmišljavanje i realizaciju brojnih aktivnosti, organizovanim u periodu od 31. oktobra do 6. novembra, obilježila Nedjelju štednje.

Uz tradicionalnu akciju dodjele štednih knjižica djeci rođenoj od 31. oktobra do 6. novembra 2018. godine, koju CBCG sprovodi sa svim bankama koje posluju u Crnoj Gori, realizovan je i bogat program edukativnih aktivnosti u cilju obilježavanja Dana štednje, u koje je bio uključen veliki broj djece i mladih. Pomenute aktivnosti su se, prvenstveno, odnosile na posjete obrazovnim ustanovama gdje su upriličena predavanja za djecu, kako bi bolje razumjeli značaj štednje i upoznali se sa osnovnim finansijskim pojmovima i kategorijama.

U periodu od 31. oktobra do 6. novembra, predstavnici CBCG obišli su osnovne škole „Sutjeska“ i „Oktoih“ iz Podgorice, „Lovćenski partizanski odred“ sa Cetinja i „Dušan Obradović“ sa Žabljaka, Srednju stručnu školu sa Cetinja, kao i gimnazije u Podgorici i na Cetinju. Svim pomenutim školama Centralna banka je uručila komplete knjiga kao donaciju školskim bibliotekama. CBCG se odazvala i pozivu Mladih bibliotekara Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, koji su, povodom Dana škole, pokrenuli akciju sakupljanja knjiga za matičnu biblioteku i donirala značajan broj naslova i ovoj školskoj ustanovi.

Tokom pomenutog perioda, djeca iz Dječjeg doma „Mladost“ iz Bijele i mališani iz cetinjskog vrtića posjetili su Muzej novca, gdje su za njih bila upriličena predavanja na temu novca i štednje, primjerena njihovom uzrastu i interesovanjima.

Iniciranjem i realizacijom ovakvih aktivnosti, CBCG nastoji da ukaže na značaj obogaćivanja znanja i pruži doprinos jačanju finansijske pismenosti, koja je preduslov za odgovorno upravljanje novcem i finansijsku stabilnost pojedinca i društva u cjelini.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.11.2018. godine

Održana XXXIII sjednica Savjeta CBCG

Danas je održana trideset treća sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za septembar, u kome je dat prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke u toku pomenutog mjeseca. Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke sprovedene tokom septembra 2018. godine realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke za tekuću godinu.

Prema konačnim podacima MONSTAT-a, realna stopa rasta BDP-a Crne Gore u 2017. godini iznosi 4,7%, dok je prema preliminarnim podacima u prvom i drugom kvartalu 2018. godine ostvaren rast od 4,5%, odnosno 4,9% u odnosu na isti period 2017. Konstatovano je da međunarodne institucije (Evropska komisija, MMF, Svjetska banka, EBRD i druge) prognoziraju rast crnogorskog  BDP-a u 2018. godini i da se njihove projekcije kreću u rasponu od 3 do 3,8%.

Shodno podacima iz Izvještaja, realni sektor bilježi pozitivne trendove izražene kroz visoke stopa rasta, posebno u sektorima energetike, turizma, građevinarstva i saobraćaja.

Što se bankarskog sektora tiče, tokom septembra je zabilježen dalji pad nekvalitetnih kredita, pa je učešće NPL-a sniženo na 6,7%. Takođe je registrovan i pad prosječne ponderisane efektivne aktivne kamatne stope, koja je, na kraju septembra 2018. godine, iznosila 6,4%, što je za 0,58 procentih poena niže u odnosu na septembar prethodne godine.

Savjet je danas razmatrao i usvojio Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za II kvartal 2018. godine. Radi se o novoj vrsti publikacije koju će Centralna banka Crne Gore ubuduće objavljivati redovno, na kvartalnom nivou, sa ciljem dobijanja uvida u ključne determinante ponude i tražnje za kreditima privrede i stanovništva.

Rezultati ankete ukazuju da su tokom drugog kvartala 2018. godine, prema ocjeni banaka, kreditni standardi za privredu i stanovništvo ublaženi. Banke očekuju ublažavanje standarda za mikro, mala i srednja preduzeća i stanovništvo i tokom narednog kvartala, dok kod kreditiranja velikih preduzeća očekuju blago pooštravanje kreditnih standarda.

Na ublažavanje standarda za kreditiranje najviše je uticala konkurencija u bankarskom sektoru i veća spremnost na preuzimanje rizika.

Kreditni uslovi za privredu i stanovništvo su u drugom kvartalu povoljniji u odnosu na prethodni kvartal, posebno po osnovu nižih marži, provizija i naknada. Banke očekuju nastavak ublažavanja kreditnih uslova i u narednom kvartalu, osim u pogledu zahtjeva kolaterala pri kreditiranju privrede, gdje predviđaju pooštravanje.

Banke ocjenjuju da je tokom drugog kvartala tražnja za kreditima privrede i stanovništva porasla. Tražnja privrede bila je vođena potrebom za finansiranjem kapitalnih investicija, obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanovništva glavni faktori rasta tražnje potrebe za refinansiranjem postojećih dugova, kao i kupovina nepokretnosti i trajnih potrošnih dobara.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.11.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa delegacijom Addiko banke, koju su činili g. Razvan Munteanu, predsjednik Uprave Addiko Bank AG Beč, gđa Maida Karalić, direktor Sektora za organizaciju i TOM Addiko Bank AG Beč i g. Christoph Schoen, glavni izvršni direktor Addiko Bank AD Podgorica.

Predstavnici Addiko banke upoznali su guvernera Žugića sa rezultatima poslovanja ove finansijske institucije, kao i sa planovima usmjerenim na dalje poboljšanje usluga za klijente, kao i dodatno snaženje tržišne pozicije.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo pozitivnim trendovima koji karakterišu poslovanje Addiko banke, ističući da rezultati ostvareni u ključnim poslovnim segmentima predstavljaju dobru osnovu za dalji održivi i profitabilni rast.

Frekventna i otvorena komunikacija Addiko banke i Centralne banke Crne Gore je dobar primjer efikasne saradnje poslovne banke i regulatora i potpune transparentnosti poslovanja, zaključeno je na današnjem sastanku.

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore