");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
04.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 05.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2018 - Januar

23.01.2018. godine - Sastanak Guvernera CBCG i šefa Kancelarije EBRD u Crnoj Gori

19.01.2018. godine - Održana sjednica Savjeta CBCG

19.01.2018. godine - Svjetska banka pohvalila napredak Crne Gore

18.01.2018. godine - Objavljen konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore

16.01.2018. godine - Guverner Žugić na sastanku ambasadora zemalja članica EU

15.01.2018. godine - Njemačka i Crna Gora jačaće bilateralnu ekonomsku saradnju

11.01.2018. godine - Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.01.2018. godine

Sastanak Guvernera CBCG i šefa Kancelarije EBRD u Crnoj Gori

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se sa danas u Podgorici sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, g. Japom Sprejom /Jaap Sprey/.

Guverner Žugić je upoznao g. Spreja sa stanjem u bankarskom sektoru, čiji su svi  parametri poslovanja unaprijeđeni u prethodnoj godini,  kao i sam sistem u dijelu većeg nivoa stabilnosti i sigurnosti. Guverner  je istakao da će tokom tekuće godine, kroz svoje brojne aktivnosti, kako na polju usklađivanja regulatornog okvira sa najboljim standardima i praksama evropskog centralnog bankarstva, tako i kroz snaženje svojih supervizorskih i institucionalnih kapaciteta, CBCG nastaviti da daje  punu podršku ciljevima i mjerama fiskalne konsolidacije koje su već zaživjele i daju svoje prve očekivane rezultate.

Guverner CBCG je istakao da je, i pored uočenih ranjivosti u sistemu koje su u prethodnom periodu tretirane i evidentno smanjene, crnogorska ekonomija perspektivna i izrazio očekivanje da će u narednom periodu, kroz svoje inicijative i projekte, EBRD dati podršku daljem jačanju konkurentnosti crnogorske ekonomije, odnosno doprinijeti valorizaciji njenih brojnih resursa.

G. Sprej je čestitao Guverneru i CBCG na doprinosu koji je Centralna banka dala preduzimajući  sve neophodne mjere iz svoje nadležnosti u cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem, što će, kako je rekao, zasigurno doprinijeti dodatnom rastu povjerenja međunarodnih finansijskih institucija i stranih investitora u Crnu Goru. 

EBRD je najveći finansijski investitor u Crnoj Gori i od 1991. godine je uložila više od 530 miliona EUR u oko 50 projekata. Aktuelni portfolio za našu zemlju iznosi oko 350 miliona EUR.

EBRD je usredsređena na jačanje konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori, uključujući sektor turizma, dalje integriranje privrede u region kroz bolje puteve i energetske mreže, kao i promociju zelene ekonomije kroz razvoj održive energije i efikasnosti resursa. Trenutna strategija EBRD-a za Crnu Goru takođe ukazuje na značaj pristupa finansiranju za biznis, uključujući mala i srednja preduzeća i EBRD je spreman da proširi svoju saradnju sa lokalnim bankarskim sektorom putem namjenskih i ciljanih kreditnih linija”.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.01.2018. godine

Održana sjednica Savjeta CBCG

Danas je održana sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, na kojoj su  usvojeni sljedeći materijali: Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za novembar 2017. godine, Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za treći kvartal 2017. godine i Izvještaj o kretanju cijena za treći kvartal 2017. godine.
 
U Izvještaju o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za novembar 2017. godine je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj CBCG za treći kvartal 2017. godine, u kome je dat pregled najvažnih kretanja koja su, u pomenutom periodu, karakterisala realni, fiskalni i finansijski sektor. Prema raspoloživim statističkim podacima, crnogorska priovreda je u prvih devet mjeseci prethodne godine ostvarila značajan rast u odnosu na 2016. godinu. Intenziviranje aktivnosti na izgradnji brojnih infrastrukturnih projekata u građevinarstvu i energetici, kao i značajan rast pokazatelja u turizmu, doprinijeli su rastu BDP-a koji će, prema procjenama CBCG, iznositi oko 4% u 2017. godini.

Izuzev industrijske proizvodnje, koja je zabilježila pad od 6,7% za prvih devet mjeseci 2017. u odnosu na isti period 2016, rast je registrovan u sektorima turizma, građevinarstva, šumarstva, vazdušnog i drumskog saobraćaja.

Bankarski sektor je u prva tri kvartala 2017. godine bio stabilan, likvidan i solventan. Kvalitet aktive bankarskog sektora bilježio je poboljšanje, pri čemu je evidentno značajno smanjenje iznosa nekvalitetnih kredita. Oni su, na kraju septembra 2017. godine, iznosili 199,9 miliona eura, što je činilo 7,4% ukupnih kredita. U odnosu na decembar 2016. godine, nekvalitetni krediti smanjeni su za 19,6%, dok na godišnjem nivou bilježe pad od 21,6%. Članovi Savjeta su ocijenili da je implementacija izmjena i dopuna Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama dala doprinos ostvarenom snižavanju nivoa nekvalitetnih kredita. Aktivne i pasivne kamatne stope su tokom devet mjeseci prethodne godine nastavile opadajući trend.

U periodu januar – septembar 2017. godine, zabilježeno je smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa za, prema preliminarnim podacima, 9,2% u  odnosu na isti period 2016. godine, što je rezultat povećanja suficita na računu usluga, zahvaljujući prihodima od turizma i saobraćaja, kao i pozitivnih kretanja na računima primarnog i sekundarnog dohotka usljed rasta doznaka iz inostranstva.

Neto priliv stranih direktnih investicija u prva tri kvartala 2017. godine iznosio je 311,7 miliona eura, što je povećanje od 10,6% u odnosu na uporedni period 2016. godine.

Broj zaposlenih u prvih devet mjeseci 2017. godine bio je viši za 3,4% u odnosu na isti period 2016. godine, dok je broj zaposlenih u septembru 2017. u odnosu na decembar 2016. godine bio viši za 4,1%.

U okviru Izvještaja o kretanju cijena za treći kvartal 2017. godine navedeno je da će se, po ekspertskoj procjeni, stopa inflacije u 2018. godini kretati u rasponu od 1,75% do 3,75%, sa centralnom projekcijom od 2,75%. Modelska projekcija CBCG pokazuje da će se inflacija, mjerena preko indeksa potrošačkih cijena, u zavisnosti od mjeseca, kretati u intervalu od 1,3% do 3,6%, sa centralnom tendencijom od 2,5%.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.01.2018. godine

Svjetska banka pohvalila napredak Crne Gore

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa šefom Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, g. Emanuelom Salinasom.

Guverner Žugić saopštio je da je bankarski sistem u prethodnoj godini unaprijeđen, što potvrđuje činjenica da su svi parametri poslovanja banaka bilježili rast. Sa druge strane, učešće nekvalitetnih u ukupnim kreditima (NPL) je smanjeno, kao i nivoi kamatnih stopa. Sniženju nivoa NPL-a na istorijski minimum značajno je doprinijela implementacija izmjena i dopuna Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju. Guverner Žugić je istakao da će CBCG razmotriti  mogućnost produženja važenja ovog zakona, koje je trenutno oročeno do maja tekuće godine, ukoliko se za tim ukaže potreba.

„Uz nastavak jačanja supervizijske funkcije i intenzivan rad na daljem unapređenju regulatornog okvira, CBCG će se, u ovoj godini, fokusirati na dalje jačanje kreditne aktivnosti banaka u funkciji dinamiziranja ekonomskog rasta.

G. Salinas je pohvalio aktivnosti CBCG koje su doprinijele unapređenje učinkovitosti bankarskog sektora, te time i očuvanju finansijske stabilnosti. „Napredak u dijelu finansijskog sistema je iznad očekivanog“, istakao je Salinas i dodao da Svjetska banka vidi napredak Crne Gore i na mnogim poljima ekonomije, ali da je potrebno razmišljati o promjeni modela rasta kako bi se osnažili domaći kapaciteti privrede i unaprijedila njena konkurentnost. Inoviranje  modela rasta bi, po riječima Salinasa, doprinijelo otvaranju novih radnih mjesta i unapređenju životnog standarda. G. Salinas istakao je spremnost Svjetske banke da Crnoj Gori pruži podršku u ovom pravcu i najavio intenzivnije prisustvo i djelovanje ove finansijske institucije u Crnoj Gori u narednom periodu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.01.2018. godine

Objavljen konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore

Centralna banka Crne Gore objavila je danas konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za 2018. godinu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prošloj kalendarskoj godini odbranili svoj diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori.

Novčani iznos Godišnje nagrade za diplomski rad iznosi 2.000,00 EUR, za magistarski rad 3.000,00 EUR, odnosno 4.000,00 EUR za najbolji doktorski rad.

Rok za dostavljanje radova je 20. februar 2018. godine, a svečano uručenje nagrada biće upriličeno 11. aprila tekuće godine, na Dan Centralne banke Crne Gore.

Tekst konkursa za dodjelu Godišnje nagrade CBCG možete preuzeti na linku.

Nagrada Centralne banke Crne Gore ustanovljena je 2007. godine, sa namjerom da ova institucija bude aktivni učesnik u procesu podizanja svijesti o važnosti razvijanja i njegovanja naučne i stručne misli u Crnoj Gori, a koja se odnosi na oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.01.2018. godine

Guverner Žugić na sastanku ambasadora zemalja članica EU

Na poziv šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadora Aiva Orava, guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvovao je danas na sastanku ambasadora zemalja članica EU u Crnoj Gori.

Guverner je prezentovao ambasadorima najznačajnije makroekonomske podatke i upoznao ih sa stanjem u bankarskom sektoru. „U prošloj godini, bankarski sektor su karakterisali pozitivni trendovi, pa je poslovanje banaka obilježio rast svih ključnih bilansnih pozicija - aktive, kredita i potraživanja, depozita i kapital“, istakao je guverner. Sa druge strane, proteklu godinu karakterisao je dalji pad učešća loših u ukupnim kreditima (NPL) i kamatnih stopa. Guverner je zaključio da visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, uz navedene tendencije, doprinose njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti.

Guverner Žugić upoznao je ambasadore i sa intenzivnim aktivnostima koje CBCG provodi u pravcu snaženja regulatornog okvira, a koje za cilj imaju usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije, uvođenje najbolje bankarske prakse i snaženje supervizorske funkcije. „Unapređenje regulatornog okvira doprinijeće očuvanju zdravlja bankarskog sistema, ali i efikasnijem sprovođenju fiskalne konsolidacije, koju CBCG podržava i ocijenjuje neophodnom“, istakao je guverner.

U drugom dijelu sastanka, uslijedila su pitanja ambasadora i diskusija na teme koje su bile obuhvaćene guvernerovim izlaganjem.

Ambasador Orav zahvalio se guverneru na održanoj prezentaciji i istakao da će Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori nastaviti da prati rad i pruža podršku Centralnoj banci Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.01.2018. godine

Njemačka i Crna Gora jačaće bilateralnu ekonomsku saradnju

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori nj.e. Hans Ginter Matern posjetio je danas Centralnu banku Crne Gore (CBCG) gdje se sastao sa guvernerom dr Radojem Žugićem.

Izrazivši dobrodošlicu ambasadoru Maternu, guverner Žugić se osvrnuo na svoju nedavnu posjetu Njemačkoj, kada je imao sastanak sa predsjednikom Deutsche Bundesbank, Jensom Vajdmanom. Guverner Žugić je naglasio je da Centralna banka Crne Gore održava veoma kvalitetnu saradnju sa Deutsche Bundesbank i izrazio očekivanje da će ista biti dodatno intenzivirana produbljivanjem programa bilateralne saradnje.

Guverner CBCG upoznao je njemačkog ambasadora sa aktuelnom ekonomskom situacijom u Crnoj Gori. Guverner je istakao da je, po preliminarnim podacima, u prvih devet mjeseci prošle godine ostvaren rast od 4,5% i izrazio uvjerenje da će trend biti nastavljen i u godini pred nama. Govoreći o bankarskom sektoru, guverner je naveo da je isti stabilan i viskok profitabilan, te da je prethodnu godinu karakterisao kontinuirani rast aktive, kapitala i depozita. Sa druge strane, kamatne stope i nivo nekvalitetnih kredita biželje konstantan pad.
 
Ambasador Matern je konstatovao da se bilateralni odnosi dviju zemalja dobro razvijaju, što se odražava i na uspješnu između centralnih banaka dvije zemlje. Naglasio je da je spreman da dalje jača saradnju sa CBCG i guvernerom lično i time doprinese bilateralnoj ekonomskoj saradnji.
 
Guverner Žugić se zahvalio se ambasadoru Maternu na kontinuiranoj podršci Njemačke Crnoj Gori na putu evropskih integracija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.01.2018. godine

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić sastao se sa članovima Uprave Addiko Bank AG Beč - g. Martinom Tomasom i g. Johanesom Prokšom, koji je ujedno i predsjednik Odbora direktora Addiko Bank AD Podgorica, i g. Kristofom Šonom, glavnim izvršnim direktorom Addiko Bank AD Podgorica.

Predstavnici Addiko banke upoznali su guvernera Žugića sa rezultatima poslovanja ove finansijske institucije ostvarenim u prethodnoj godini, kao i sa planovima usmjerenim na dalje snaženje tržišne pozicije i dodatno povećanje efikasnosti poslovanja. U tom pravcu, bilo je riječi o mogućnosti unaprijeđenja ključnih kompetencija između Addiko grupacije i Addiko banke u Crnoj Gori, između ostalog u pogledu razvoja mikro segmenta privrede i tržišta za poslovanje na malo.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo pozitivnim trendovima koji su karakterisali poslovanje Addiko banke u prethodnoj godini i istakao da je CBCG otvorena za komunikaciju i saradnju, kako bi dala doprinos daljem razvoju banke.

Sagovornici su konstatovali da Addiko banka ispunjava propisane parametre i zajednički zaključili da se, u narednom periodu, treba fokusirati na dalja poboljšanja, kako bi bankarski sektor, kroz aktivniju ulogu i pružanje podrške privredi, doprinio dinamiziranju ekonomskog rasta.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore