");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2017 - Novembar

30.11.2017. godine - Održana XVIII sjednica Savjeta CBCG

22.11.2017. godine - Održan sastanak sa predstavnicima Generalnog direktorata Evropske komisije za ekonomske i finansijske poslove

21.11.2017. godine - NAJAVA: Sjutra u Podgorici počinje međunarodna konferencija o zaštiti eura od falsifikovanja

17.11.2017. godine - Studenti sa Fakulteta za poslovnu ekonomiju posjetili CBCG

15.11.2017. godine - Održan završni sastanak sa misijom MMF-a

10.11.2017. godine - Održan sastanak sa misijom MMF-a

10.11.2017. godine - Sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore sa delegacijom Societe Generale grupe

09.11.2017. godine - Guverner Centralne banke Crne Gore učestvuje na međunarodnoj konferenciji u Tirani

07.11.2017. godine - U Muzeju novca otvorena izložba ,,Novac kao nakit''

06.11.2017. godine - CBCG obilježila Nedjelju štednje bogatim programom aktivnosti

03.11.2017. godine - Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč

03.11.2017. godine - Održana debata na temu „Štednja i njena uloga i značaj u društvu“

03.11.2017. godine - NAJAVA: Otvaranje izložbe „Novac kao nakit“

02.11.2017. godine - Unaprijediti saradnju vrhovnih monetarnih institucija Crne Gore i Bugarske


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.11.2017. godine

Održana XVIII sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas osamnaestu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za septembar-oktobar 2017. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini.

Savjet je usvojio Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu, koji je pripremljen na osnovu izvršenja finansijskog plana za devet mjeseci 2017. godine i projekcija očekivanih prihoda i rashoda u narednoj godini. Planom se obezbijeđuju potrebni uslovi za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija CBCG, a pripremljen je u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja. U tom smislu, troškovi poslovanja zadržani su na istom nivou kao i u 2017. godini. Sa druge strane, ukupni prihodi su planirani u iznosu koji je za 8% viši u odnosu na plan za 2017. godinu.

Na današnjem Savjetu usvojen je i set odluka kojima se obezbjeđuju preduslovi za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 (MSFI 9) od 01.01.2018. godine, kojim se na novi način vrednuju finansijska imovina i obaveze banaka. U tom smislu, izmijenjene su odluke kojima se uređuje upravljanje kreditnim rizikom u bankama, adekvatnost kapitala banaka, kontni okvir banaka i izvještavanje banaka prema CBCG.

U cilju usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Zakona o CBCG, Savjet je usvojio i Odluku o bližim uslovima za davanje kredita bankama u slučaju potreba za likvidnošću. Ovom odlukom definisani su uslovi pod kojima CBCG može odobriti kredit za likvidnost poslovnoj banci. Osim što kredit mora biti obezbijeđen propisanim sredstvima obezbjeđenja i što se može koristiti isključivo za izmirivanje dospjelih obaveza prema deponentima i drugim povjeriocima, neohodno je da budu ispunjeni i uslovi da je banka solventna, a u slučaju uzimanja dnevnog i noćnog kredita i da je za održavanje dnevne likvidnosti iskoristila 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o bližim uslovima za davanje kredita bankama za održavanje likvidnosti (Službeni list Crne Gore, broj 15/11), kao i Odluka o odobravanju finansijske pomoći u krajnjoj instanci (Službeni list Crne Gore, broj 15/11), čime se ispunjava zahtjev postavljen pregovaračkim poglavljem 17 – Ekonomska i monetarna politika, u dijelu koji se odnosi na institucionalnu nezavisnost centralne banke i zabranu monetarnog finansiranja.

Radi usklađivanja sa propisima Evropske centralne banke, Savjet je usvojio Odluku o izvještajima koji se dostavljaju CBCG o platnom prometu. Ovom odlukom utvrđuju se obveznici, sadržaj, način i rokovi za dostavljanje CBCG podataka o platnom prometu, koje ova institucija koristi u statističke svrhe, radi praćenja platnog prometa, uključujući i korišćenje platnih instrumenata u Crnoj Gori.

Na današnjoj sjednici, Savjet je utvrdio Smjernice za primjenu međunarodnih restriktivnih mjera od strane banaka i finansijskih institucija i o nadzoru nad primjenom tih mjera. Utvrđivanjem ovih smjernica realizuje se preporuka FATF-a, Međunarodnog tijela zaduženog za uspostavljanje standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Savjet je razmatrao i usvojio Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i MFI.  Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke tokom septembra i oktobra realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini. U Izvještaju o poslovanju banaka i MFI konstatovano je da je poslovanje banaka tokom trećeg kvartala ove godine karakterisao rast svih ključnih bilansnih pozicija - aktive, kredita i potraživanja, depozita i kapitala. Kreditna aktivnost banaka je intenzivirana, a učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim je, na kraju septembra, iznosilo 7,40%, što je pad od 21,57%, na godišnjem nivou. Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 16,78%, što je iznad regulatornog minimuma (10%). Visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, uz navedene tendencije, doprinosi njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti. Banke su, u toku trećeg kvartala, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 30 miliona eura.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 22.11.2017. godine

Održan sastanak sa predstavnicima Generalnog direktorata Evropske komisije za ekonomske i finansijske poslove

Povodom sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za ekonomske i finansijske poslove (DG ECFIN), g. Uwe Stamm i g. Antonio Sanchez su se sastali sa predstavnicima Centralne banke Crne Gore.

Na sastanku je bilo riječi o Preporukama CBCG Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2018. godini. Predstavnici CBCG su upoznali sagovornike sa prioritetima koji su istaknuti u ovogodišnjim preporukama, kao i sa značajem pitanja unapređenja konkurentnosti i strukturnih reformi u cilju kreiranja održivog i stabilnog ekonomskog rasta. Takođe, razmatrana su i druga pitanja iz nadležnosti CBCG, kao i budući izgledi crnogorske privrede kroz prizmu fiskalne konsolidacije i potencijala rasta. Istaknuto je pozitivno mišljenje o najavljenim mjerama i politikama koje se sprovode u Crnoj Gori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 21.11.2017. godine

NAJAVA: Sjutra u Podgorici počinje međunarodna konferencija o zaštiti eura od falsifikovanja

Međunarodna konferencija pod nazivom „Evropska strategija za zaštitu eura na području Mediterana“ održaće se u periodu od 22. do 24. novembra u hotelu „Hilton“ u Podgorici.

Konferenciji, koju organizuju Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Italije i Evropska komisija, uz podršku Centralne banke Crne Gore, prisustvovaće zvaničnici Evropske centralne banke, Evropske komisije, Europola, predstavnici centralnih banaka i vlada zemalja iz oblasti Mediterana, kao i predstavnici Ambasade Italije u Crnoj Gori.

Početak konferencije je zakazan za 22. novembar, u 9:30, a istu će otvoriti izvršni direktor CBCG, dr Radoica Luburić, ambasador Italije u Crnoj Gori, nj.e. Vincenzo Del Monaco, predstavnik  Evropske komisije – Direktorata za ekonomska i finansijska pitanja, Marco Di Benedetto, predstavnik Ministarstva finansija i ekonomije Republike Italije, Roberto Ciciani i predstavnik italijanske Centralne kancelarije za borbu protiv prevara u vezi sa sredstvima plaćanja, Antonio Adinolfi.

Glavne teme konferencije, o kojima će učesnici raspravljati tokom tri dana njenog trajanja, odnosiće se na najnovije mjere Evropske komisije usmjerene na zaštitu eura od falsifikovanja,  ulogu centralnih banaka i ostalih institucija u ovom procesu i zaštitne mehanizme koji su zemljama Mediterana na raspolaganju u borbi protiv falsifikovanja eura.

Konferencija se organizuje u okviru Pericle 2020 programa, koji ima za cilj da spriječi  falsifikovanje eura i povezane prevare kroz organizovanu borbu i na taj način unaprijedi kompetitivnost ekonomije Unije i obezbijedi održivost javnih finansija u oblasti Mediterana i šire.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.11.2017. godine

Studenti sa Fakulteta za poslovnu ekonomiju posjetili CBCG

Povodom 17. novembra, Međunarodnog dana studenata, danas je upriličena posjeta studenata Fakulteta za poslovnu ekonomiju iz Bara Centralnoj banci Crne Gore.

Studenti su bili u prilici da se, kroz predavanje dr Marijane Mitrović Mijatović, direktorice Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku, upoznaju sa ulogom i nadležnostima CBCG i njenim funkcionisanjem, kao i sa istorijom novca i centralnog bankarstva u Crnoj Gori. Direktorica Mitrović Mijatović prezentovala je i pojasnila studentima osnovne pojmove iz oblasti finansija, finansijskog sistema i monetarne politike, kao i značaj finansijske stabilnosti za ekonomiju jedne zemlje.

Cilj ovakvih aktivnosti jeste unapređenje finansijske pismenosti mladih, kao i bliže povezivanje CBCG sa studentima crnogorskih univerziteta, kako bi im se pružila podrška u razvoju znanja koja će im biti od značaja pri daljem obrazovanju i zapošljavanju.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.11.2017. godine

Održan završni sastanak sa misijom MMF-a

Ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastali su se danas sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Martin Petri, šef misije za Crnu Goru, a koja boravi u našoj zemlji sa ciljem prikupljanja informacija koje su potrebne za pripremu redovne Misije po članu IV Statuta
MMF-a.

Na sastanku je bilo riječi o trenutnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na fiskalni i finansijski sektor, kao i o projekcijama za predstojeći period i izazovima na planu daljeg unapređenja ukupne ekonomske situacije u zemlji.

Šef misije g. Petri je iskazao zadovoljstvo ostvarenim ekonomskim rastom Crne Gore u ovoj godini, dosadašnjim rezultatima fiskalne konsolidacije, kao i napretkom u segmentu finansijskog sistema. „Budžet za narednu godinu usklađen je sa Fiskalnom strategijom, a istovremeno ste ostvarili odličan napredak kada su u pitanju reforme finansijskog sektora“, istakao je g. Petri i dodao da će najveći izazov za Crnu Goru biti da se zadrži na ovom kursu. „Neophodno je nastaviti implementaciju mjera fiskalne konsolidacije do uspostavljanja pune održivosti i stabilnosti javnih finansija“, istakao je šef Misije MMF-a.

Ministar Radunović potvrdio je da je neophodno istrajati sa implementacijom mjera fiskalne konsolidacije, uz paralelno sprovođenje reformi koje se odnose, prvenstveno, na penzioni i poreski sistem i finansiranje lokalnih samouoprava. Ministar se zahvalio predstavnicima MMF-a na dosadašnjoj, kao i najavljenoj podršci MMF-a u cilju uspješnog sprovođenja reformi u pomenutim oblastima.

Guverner Žugić saopštio je da CBCG, kroz svoje aktivnosti, daje doprinos jačanju stabilnosti finansijskog, a time i ukupnog ekonomskog sistema. U tom pravcu, u kontinuitetu se sprovode aktivnosti na planu uvođenja najbolje bankarske prakse, snaženja supervizijsih kapaciteta i unapređenju regulatornog okvira kojim se uređuje bankarski sektor. „Reforma legislative u ovom segmentu obezbijediće usaglašavanje domaće sa EU regulativom, ali i ojačati otpornost banaka i ukupnog realnog sektora na potencijalne rizike“, saopštio je guverner Žugić.

Sagovornici su se saglasili da postoji izvanredna saradnja između MMF-a, Ministarstva finansija i CBCG i dogovorili da Misija MMF-a, u skladu sa članom IV, ponovo posjeti Crnu Goru u martu naredne godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.11.2017. godine

Održan sastanak sa misijom MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Martin Petri, šef misije za Crnu Goru, a koja boravi u našoj zemlji sa ciljem prikupljanja informacija koje su potrebne za pripremu redovne Misije po članu IV Statuta MMF-a.

Guverner Žugić upoznao je predstavnike MMF-a sa najnovijim indikatorima bankarskog sektora, koji potvrđuju kontinuirano poboljšanje finansijskog sistema u Crnoj Gori. Dok kategorije aktive, kapitala, kredita i depozita bilježe rast, nivo nekvalitetnih kredita se kontinuirano smanjuje i trenutno iznosi 7,4%. Kroz intenziviranje aktivnosti na planu implementacije izmjena i dopuna Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju, nivo nekvalitetnih kredita smanjen je u iznosu većem od 10 miliona eura.  Uz to, makroekonomski trendovi zabilježeni tokom ove godine, kao i rezultati fiskalne konsolidacije, su pozitivni i ohrabrujući, istakao je guverner.

Sto se tiče aktivnosti CBCG, one su trenutno dominantno usmjerene ka unapređenju regulatornog okvira kojim se uređuje bankarski sektor, što će obezbijediti usaglašavanje domaće sa EU regulativom, ali i ojačati otpornost banaka i ukupnog realnog sektora na potencijalne rizike.

Delegacija MMF-a boravi u Crnoj Gori do 15. novembra 2017. godine, kada će okvirno biti  definisan opseg tema za predstojeću Misiju, u skladu sa članom IV.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.11.2017. godine

Sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore sa delegacijom Societe Generale grupe

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa glavnim izvršnim direktorom Societe Generale grupe za Evropu, g. Đanlukom Somom i predstavnicima rukovodstva Societe Generale Montenegro banke, g. Miroslavom Hiršlom, glavnim izvršnim direktorom, i g. Miloradom Katnićem, predsjednikom Odbora direktora.

Na sastanku je izraženo obostrano zadovoljstvo poslovanjem SGM banke koja je jedna od vodećih finansijskih institucija u Crnoj Gori. Osim što zauzima prvu poziciju u domaćem bankarskom sistemu, posmatrano po tržišnom učešću ukupnih kredita, SGM banka bilježi pozitivne trendove kod ostalih indikatora poslovanja.

G. Soma se zahvalio CBCG na podršci i partnerskom odnosu i istakao da Crna Gora ostvaruje impresivne rezultate u oblasti ekonomije, a da se stanje u finansijskom sektoru, iz godine u godinu, unapređuje, što jača finansijsku i ukupnu stabilnost zemlje. 
 
Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima poslovanja SGM, a posebno činjenicom da ova banka, primjenjujući zdravu bankarsku praksu, daje značajan doprinos i realnom sektoru u Crnoj Gori.

Na današnjem sastanku je dogovoreno da je neophodno usmjeriti buduće aktivnosti ka smanjenju učešća NPL-a na nivou sistema, čemu će SGM banka, prema riječima njenih predstavnika, dati svoj puni doprinos.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.11.2017. godine

Guverner Centralne banke Crne Gore učestvuje na međunarodnoj konferenciji u Tirani

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvuje na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Razvoj bankarstva i infrastruktura finansijskog tržišta“, koja se danas održava u Tirani, u organizaciji Banke Albanije i Univerziteta iz Oksforda.

Konferencija, koju su otvorili predsjednik Albanije g. Meta, guverner Banke Albanije g. Sejko, ministar finansija i ekonomije Albanije g. Ahmetaj i predstavnik Oksford univerziteta g. Anastasakis, okupila je guvernere i druge predstavnike centralnih banaka regiona, visoke zvaničnike MMF-a i Svjetske banke, te brojne stručnjake iz oblasti monetarne i ekonomske politike. Učesnici su diskutovali o domaćim i međunarodnim rizicima za stabilnost bankarskog sistema, sa fokusom na zemlje Jugoistočne Evrope, kao i o izazovima koji ti rizici predstavljaju za centralne banke. Razmijenjena su i iskustva o načinima prevazilaženja pomenutih izazova, kao i o politikama koje pojedinačne zemlje sprovode u pravcu jačanja finansijske stabilnosti. Na konferenciji je bilo riječi i makroekonomskim trendovima u zemljama Jugoistočne Evrope, te njihovom odnosu sa Evropskom unijom.

Guverner Žugić je, u okviru Panela guvernera na kome je učestvovao, istakao da CBCG posvećuje posebnu pažnju jačanju regulatornog okvira kojim se uređuje bankarsko poslovanje, sa ciljem usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva iz ove oblasti sa važećim evropskim direktivama. „Ciljevi koji će se postići reformom bankarskih zakona ogledaju se, prvenstveno, u daljem jačanju stabilnosti i razvoju finansijskog sistema. Ovim se stvaraju uslovi da Crna Gora ispuni zahtjeve iz pregovaračkog procesa, ali i da ojača otpornost banaka, kao i realnog sektora, na potencijalne rizike kojima je Crna Gora, kao mala i otvorena ekonomija, izložena“, istakao je guverner Žugić. On je, u nastavku izlaganja, prezentovao učesnicima konferencije najvažnije parametre koji karakterišu bankarski sistem u Crnoj Gori i predstavio najznačajnije aktivnosti CBCG na polju finansijske edukacije i inkluzije. Od strane međunarodnih institucija, potvrđeni su pozitivni trendovi u finansijskom sektoru, a posebno je istaknuto snažno smanjivanje nivoa loših kredita, visok nivo likvidnosti bankarskog sektora, kao i solventnosti koji prekoračuje zakonski minimum.

Na današnjoj konferenciji je zaključeno da je, za adekvatan odgovor na izazove sa kojima se suočava region, neophodna koordinacija monetarne i fiskalne politike, te da je finansijska stabilnost preduslov za ekonomski rast i razvoj.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.11.2017. godine

U Muzeju novca otvorena izložba ,,Novac kao nakit''

Danas je u Muzeju novca Centralne banke Crne Gore na Cetinju svečano otvorena izložba pod nazivom „Novac kao nakit“. Izložbu, čiji su autori Milena Berkuljan, dokumentaristkinja u Muzeju novca i Jovan Muhadinović, kustos u Muzeju, otvorio je guverner CBCG dr Radoje Žugić.

„Ova izložba predstavlja spoj crnogorske istorije, tradicije, običaja i vjerovanja, sa jedne strane, i novca, kao neizostavnog čuvara istorije i prošlosti, sa druge strane“, istakao je guverner Žugić i naglasio da CBCG inicira i realizuje ovakve i slične aktivnosti sa ciljem promocije istorijskog i kulturnog nasljeđa Crne Gore, kao i u pravcu jačanja finansijske pismenosti najšire javnosti.

Otvaranju izložbe su, između ostalih, prisustvovali članovi Savjeta CBCG, brojni predstavnici diplomatskog kora, kao i predstavnici banaka koje posluju u Crnoj Gori. Prisutnima se obratio gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović, kao i ambasador Republike Turske u Crnoj Gori Serhat Galip.

Postavljena muzejska kolekcija predstavlja bogatu zbirku nakita sačinjenog od kovanog novca i predstavlja jedinstveni etnografsko-numizmatički osvrt na značajan dio crnogorske prošlosti, iz koje je proistekla današnja multikulturalnost i multinacionalnost Crne Gore.

Ovu izložbu, uz stalnu postavku Muzeja „Od perpera do eura“, posjetiocu mogu vidjeti svakog radnog dana, od 8 do 16h.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.11.2017. godine

CBCG obilježila Nedjelju štednje bogatim programom aktivnosti

Centralna banka Crne Gore je brojnim aktivnostima, organizovanim tokom prethodnih sedam dana, obilježila Nedjelju štednje.

Program je započet 31. oktobra, na Svjetski dan štednje, potpisivanjem Sporazuma o realizaciji kampanje „Nedjelja štednje“ između CBCG i svih 15 poslovnih banaka. Pomenuta kampanja, organizovana ove godine 14. put zaredom, podrazumijeva zajedničku akciju dodjele štednih knjižica djeci koja se rode od 31. oktobra do 6. novembra 2017. godine u Crnoj Gori. Naime, djeca rođena u ovom periodu dobijaju na poklon svoju prvu štednju u iznosu od 400 eura, od CBCG i poslovne banke kod koje roditelji otvore štedni račun za novorođeno dijete.

Osim navedenog, CBCG je ove godine osmislila i brojne druge aktivnosti u cilju obilježavanja Svjetskog dana štednje, u koje je bio uključen veliki broj djece i mladih. Tako su predstavnici CBCG, tokom protekle sedmice, posjetili učenike dva vrtića, tri osnovne škole i jedne srednje škole iz Podgorice i tom prilikom su djeci i mladima pojasnili značaj novca i štednje i upoznali ih sa osnovnim finansijskim pojmovima i kategorijama. Tokom pomenutih posjeta, djeca su bila u prilici da čuju predavanja o finansijskim pojmovima, koja su bila primjerena njihovom uzrastu, i da, na zanimljiv i kreativan način, nauče nešto više o odgovornom upravljanju novcem. Takođe su, tokom prethodne sedmice, bile organizovane posjete Muzeju novca CBCG na Cetinju, i to za učenike dviju osnovnih škola iz Podgorice. Muzej je ugostio i studente Fakulteta dramskih umjetnosti i Fakulteta crnogoskog jezika i književnosti i za njih, u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, organizovao projekciju filma “Zle pare“.

U petak, 3. novembra, CBCG ugostila je studente sa četiri fakulteta (Ekonomski fakultet – Univerzitet Crne Gore, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis – Univerzitet Donja Gorica, Fakultet političkih nauka – Univerzitet Crne Gore i  Fakultet za poslovne studije - Univerzitet Mediteran) i organizovala debatu na temu štednje i njene uloge u društvu. Debatu, u kojoj je pobjedu odnio tim sa Ekonomskog fakulteta, obilježila je veoma interesantna diskusija učesnika i sučeljavanje mišljenja i stavova studenata na brojne ekonomske teme. Debateri su, kroz argumentovanu raspravu, obrazlagali ekonomske i socijalne aspekte štednje, ocijenivši je korisnom društvenom pojavom, koju treba promovisati i afirmisati.

Kroz iniciranje i sprovođenje ovakvih edukativnih i društveno odgovornih aktivnosti, CBCG nastoji dati svoj doprinos jačanju finansijske pismenosti i širenju finansijskih znanja i vještina, prvenstveno kod djece i mladih.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.11.2017. godine

Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić sastao se danas sa članovima Odbora direktora Addiko Bank AG Beč, g. Martinom Tomasom i g. Johanesom Prokšom, koji je ujedno i predsjednik Odbora direktora Addiko Bank AD Podgorica.

Sagovornici su razmijenili stavove o aktuelnoj situaciji i trendovima koji karakterišu bankarski sektor u Crnoj Gori.

U uvodnom obraćanju, gosti su upoznali guvernera Žugića sa tekućim aktivnostima Addiko banke i planovima ove kompanije, usmjerenim na dalje snaženje tržišne pozicije i dodatno povećanje efikasnosti poslovanja.

Guverner Žugić je istakao da je CBCG otvorena za stalnu i intenzivnu komunikaciju sa svim bankama koje posluju na našem tržištu, a u cilju primjene zdrave bankarske prakse i efikasnog i uspješnog poslovanja, što će doprinijeti ostvarenju zajedničkih interesa, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema i očuvanja finansijske stabilnosti. Guverner se osvrnuo i na određene nedostatke internih procedura koji su, u prethodnom periodu, identifikovani unutar ove banke i istakao da je neophodno raditi na minimiziranju, odnosno eliminisanju ovih rizika u operativnom poslovanju banke.

Sagovornici su konstatovali da Addiko banka ispunjava propisane parametre i zajednički zaključili da se, u narednom periodu, treba fokusirati na dalja poboljšanja, kako bi bankarski sektor, kroz aktivniju ulogu i pružanje podrške privredi, doprinio provođenju ekonomske politike Vlade Crne Gore, odnosno dinamiziranju privrednog rasta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.11.2017. godine

Održana debata na temu „Štednja i njena uloga i značaj u društvu“

U okviru programa aktivnosti, koji Centralna banka Crne Gore realizuje povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje, 31. oktobra, danas je održano takmičenje debatnih klubova sa četiri crnogorska fakulteta na temu “Štednja i njena uloga i značaj u društvu”.

Na prethodno upućen poziv CBCG visokoškolskim ustanovama da kandiduju predstavnike za učešće u pomenutoj debati odazvali su se Ekonomski fakultet i Fakultet političkih nauka sa Univerziteta Crne Gore, Fakultet za poslovne studije sa Univerziteta Mediteran i Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis sa Univerziteta Donja Gorica.

Debatu, održanu u CBCG, obilježila je veoma interesantna diskusija učesnika i sučeljavanje mišljenja i stavova studenata na brojne ekonomske teme. Debateri su, kroz argumentovanu raspravu, obrazlagali ekonomske i socijalne aspekte štednje, ocijenivši je korisnom društvenom pojavom, koju treba promovisati i afirmisati.

Po ocijeni stručne komisije, u današnjem takmičenju je pobjedio debatni klub sa Ekonomskog fakulteta, koga su činili Danijela Petović, Aleksandar Pejović i Nikola Radanović.

Drugo mjesto osvojio je debatni klub sa Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, koga su činili Aleksandra Gačević, Natalija Drekalović i Vanja Pejović.

Treće mjesto pripalo je ekipi sa Fakulteta političkih nauka, koju su predstavljali Matija Miljanić, Danilo Burzanović i Slaven Minić, dok je četvrto mjesto osvojio Fakultet za poslovne studije, koga su predstavljali Tomislav Turanjanin, Olivera Đurović i Slađana Drobnjak.

Svim studentima su uručene zahvalnice za učesće u debati, dok su članovima ekipa koje su osvojile prvo, drugo i treće mjesto dodijeljene simbolične nagrade.

Kroz iniciranje i sprovođenje ovakvih edukativnih i društveno odgovornih aktivnosti, CBCG nastoji da utiče na unapređenje finansijske pismenosti u društvu, koja je preduslov racionalnog i odgovornog upravljanja finansijama, kao i da pruži doprinos afirmaciji znanja, posebno među mladima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.11.2017. godine

NAJAVA: Otvaranje izložbe „Novac kao nakit“

U Muzeju novca Centralne banke Crne Gore na Cetinju, u utorak, 7. novembra, sa početkom u 13h, biće otvorena izložba „Novac kao nakit“.

Izložbu, čiji su autori Milena Berkuljan, dokumentaristkinja u Muzeju novca i Jovan Muhadinović, kustos u Muzeju, otvoriće guverner CBCG dr Radoje Žugić.

Događaj je otvoren za javnost.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 02.11.2017. godine

Unaprijediti saradnju vrhovnih monetarnih institucija Crne Gore i Bugarske

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa budućom ambasadorkom Crne Gore u Bugarskoj, Snežanom Radović. Sastanak je organizovan u cilju priprema gđe Radović za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Bugarskoj.

Guverner Žugić je upoznao gđu Radović sa dosadašnjom saradnjom CBCG i Narodne banke Bugarske i istakao da je ona veoma kvalitetna. „Svakako, postoji prostor za dalje intenziviranje i unapređenje saradnje i CBCG će biti na raspolaganju da tom procesu pruži puni doprinos“, saopštio je guverner. Govoreći o finansijskom sistemu u Crnoj Gori, guverner je istakao da je isti stabilan i da ga karakterišu pozitivni trendovi.

Gđa Radović je istakla da će se, tokom predstojećeg mandata, angažovati na pronalaženju novih vidova saradnje dvije zemlje, sa posebnim akcentom na ekonomsku saradnju.

Sagovornici su se saglasili u ocijenu da je u narednom periodu poželjno raditi na razmjeni iskustava dviju zemalja i obezbjeđivanju podrške Bugarske procesu evropskih intergracija Crne Gore, koja je posebno značajna u predstojećem periodu, ako se ima u vidu činjenica da ova zemlja, počev od 1. januara 2018. godine, preuzima predsjedavanje Evropskom unijom.

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore