");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
13.12.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 14.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2017 - Jun

21.06.2017. godine - Apel na pravna lica da dostavljaju podatke u zakonskim rokovima

20.06.2017. godine - Održan Okrugli sto na temu: “Sporazumno finansijsko restrukturiranje dugova prema finansijskim institucijama”

20.06.2017. godine - Agencija Vlade SAD OPIC zainteresovana za ulaganje u Crnu Goru

19.06.2017. godine - Liban zainteresovan za ulaganja u Crnu Goru

16.06.2017. godine - U Budvi počeo Samit guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona

15.06.2017. godine - Održan sastanak guvernera Žugića sa upravom Erste banke

15.06.2017. godine - NAJAVA: U Budvi počinje Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona

14.06.2017. godine - Kvalitetnom saradnjom banaka i regulatora do snažnijeg i profitabilnijeg bankarskog sektora

13.06.2017. godine - Održan sastanak guvernera CBCG sa predstavnicima CEZAP-a

07.06.2017. godine - Održana zajednička konferencija za medije MMF-a, CBCG i MF

07.06.2017. godine - Tim MMF-a je završio posjetu Crnoj Gori

05.06.2017. godine - NAJAVA: Konferencija za medije MMF-a, Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 21.06.2017. godine

Apel na pravna lica da dostavljaju podatke u zakonskim rokovima

Centralna banka Crne Gore, kao institucija odgovorna za statistiku platnog bilansa, a u skladu sa Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, donijela je Odluku o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima ("Sl. list Crne Gore" br. 8/17).

Shodno Odluci, rezidenti su dužni da CBCG dostavljaju podatke o poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima u inostranstvu. Po dobijanju ovih podataka, CBCG vrši njihovo kompiliranje, i to u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike. Na ovaj način, utvrđuju se stanje  stranih direktnih investicija i privatnog spoljnog duga, a ovi statistički podaci se koriste prilikom planiranja i sprovođenja mjera ekonomske politike.

U skladu sa pomenutom odlukom, rezidenti su bili dužni da, do 28. aprila 2017. godine, Centralnoj banci dostave elektronskim putem, preko internet portala CBCG pod nazivom „Izvještavanje rezidenata”, podatke o poslovima direktnih ulaganja i kreditnim poslovima sa inostranstvom za 2016. godinu. Istovremeno, rezidenti su dužni da podatke o stanju i prometu na računima u inostranstvu dostavljaju CBCG mjesečno, najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Imajući u vidu da određeni broj pravnih lica nije dostavio pomenute podatke u predviđenim rokovima, CBCG ovim putem apeluje na te subjekte da tražene podatke dostave u najkraćem roku. U suprotnom, CBCG će biti prinuđena da, protiv onih koje se ne odazovu apelu i izvrše svoje zakonske obaveze, podnese nadležnom organu zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka. Podsjećamo da su, članom 88 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, propisane novčane kazne za slučajeve nedostavljanja propisanih podataka u iznosu do 10.000 eura i napominjemo da plaćanje istih ne oslobađa tog subjekta izvršenja njegove zakonske obaveze da dostavi potrebne podatke.

Spisak pravnih lica koja nijesu dostavila potrebne podatke u predviđenim rokovima je u pripremi i uskoro će biti objavljen na sajtu CBCG.

Napominjemo da je CBCG dužna da, u cilju zaštite učesnika istraživanja, a u skladu sa Zakonom o statistici i sistemu zvanične statistike, dostavljene podatke koristi isključivo u statističke svrhe i iste čuva kao službenu tajnu.

Obrasci za izvještavanje dati su uz Odluku o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima i mogu se preuzeti sa sajta Centralne banke (link: http://www.cbcg.me/index.php?bl=propisi#platni_bilans).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.06.2017. godine

Održan Okrugli sto na temu: “Sporazumno finansijsko restrukturiranje dugova prema finansijskim institucijama”

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugic, sa saradnicima, učestvovao je danas na Okruglom stolu “Sporazumno finansijsko restrukturiranje dugova prema finansijskim institucijama”, u organizaciji Privredne komore Crne Gore.

Potpredsjednik PKCG Ivan Saveljic otvorio je Okrugli sto, ističući da je primarni cilj današnjeg okupljanja bliže upoznavanje predstavnika privrede sa novih zakonskim rješenjima, tj. izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama. G-din Saveljić je istakao da su izmjene i dopune ovog zakona pripremljene sa namjerom da se dodatno unaprijedi proces dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja i, na taj način, doprinese smanjenju učešća nekvalitetnih kredita.

Guverner Žugić je, u svom izlaganju, predstavio prisutnim predstavnicima realnog i bankarskog sektora osnovne elemente Zakona, ističući da isti omogućava dodatne podsticaje i za banke i za klijente, odnosno dužnike. Izmjenama i dopunama Zakona se, između ostalog, produžava period u kojem se primjenjuje ovaj zakon za godinu dana i proširuje obuhvat primjene zakona i na kredite koji su klasifikovani u kategoriju „D“. Guverner je naglasio da su izmjene i dopune Zakona pripremljene oprezno i pažljivo, uzimajući u obzir i uporedna iskustva, kako se, ni u kom segmentu, ne bi ugrozila finansijska stabilnost sistema u cjelini, niti pojedinačnih banaka.

U narednom periodu, istakao je guverner Žugić, nastaviće se pojačani nadzor CBCG nad sprovođenjem obaveza banaka koje proizilaze iz Zakona, a sve u cilju smanjenja nekvalitetnih kredita i otvaranja prostora za rast kreditne aktivnosti i smanjenje kamatnih stopa, koje su i dalje skup input za realnu ekonomiju. Ovim će se omogućiti da finansijski sektor, u narednom periodu, pruži još jaču podršku realnoj ekonomiji i ukupnom razvoju zemlje.

Viceguvernerka CBCG za kontrolu bankarskog sistema Irena Radović istakla je ovaj zakon, uz sve pomenute novine i benefite za banke i klijente, pojednostavljuje administrativne procedure postupka dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja i, na taj način, obezbijeđuje klijentima uštedu vremena i sredstava.

U nastavku Okruglog stola, prisutni predstavnici realnog sektora i banaka uključili su se u diskusiju, kroz razmjenu iskustva i stavova i postavljanje konkretnih pitanja predstavnicima CBCG o implementaciji Zakona.

Zaključujući današnji sastanak, guverner Žugić je istakao da CBCG ima proaktivan pristup u komunikaciji sa svim zainteresovanim subjektima, te da održava dnevnu komunikaciju sa bankama. Uputio je poziv i svim predstavnicima privrede da se, u slučaju postojanja prigovora na praksu pojedinih banaka, obrate CBCG koja će, sa stanovišta svoje nadležnosti, posredovati u pravcu razriješenja spornih pitanja.

Potpredsjednik Saveljić je, na kraju sastanka, poručio da će PKCG dati svoj doprinos povezivanju kompanija i banaka, kroz mehanizme koji su joj na raspolaganju, a sa ciljem pospješivanja procesa dobrovoljnog restrukturiranja dugova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.06.2017. godine

Agencija Vlade SAD OPIC zainteresovana za ulaganje u Crnu Goru

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa James-om Polan-om, potpredsjednikom agencije Vlade SAD OPIC (Overseas Private Investment Corporation). Sastanku su prisustvovali i predsjednica Američke privredne komore Katarina Bulatović i zamjenik šefa političko-ekonomske sekcije u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Vivek Joshi.

OPIC je finansijska razvojna institucija koju je osnovala Vlada SAD-a, sa ciljem pružanja podrške razvoju privatnog sektora u stranim državama. Po riječima g-dina Polana, OPIC je investirao preko 20 milijardi dolara u realizaciju razvojnih projekata u 100-ak zemalja svijeta. Predstavnici OPIC-a u posjeti su Crnoj Gori kako bi sa predstavnicima javnog i privatnog sektora razgovarali o mogućoj saradnji.

Potpredsjednik Polan istakao je da OPIC ima interesovanje da ulaže u Crnu Goru, prvenstveno na način što bi pružili podršku malom i srednjem biznisu. Sa druge strane, naveo je g-din Polan, postoji mogućnost i pružanja podrške velikim investicijama u Crnoj Gori.

Guverner Žugić se zahvalio sagovornicima, najprije na podršci koju su američki partneri pružili Crnoj Gori u procesu pristupanja NATO alijansi, a potom i na interesovanju za ulaganje u Crnu Goru. „Crna Gora je interesantna destinacija za strane investicije, čiji je nivo i do sada bio veoma značajan, a u narednom periodu očekujemo njihov dalji rast, čemu će doprinijeti ulazak Crne Gore u NATO i kontinuirano unapređenje poslovog ambijenta, kome je Crne Gora posvećena“, istakao je guverner Žugić i dodao da ga posebno raduje interesovanje OPIC-a za Crnu Goru, s obzirom da američki investitori trenutno nijesu prisutni u našoj zemlji u mjeri u kojoj bismo željeli.

U nastavku razgovora, guverner Žugić je upoznao sagovornike sa stanjem u bankarskom sistemu i predstavio moguća polja saradnje Crne Gore i OPIC-a, sa stanovišta nadležnosti CBCG. Kako je istakao guverner Žugić, saradnja je moguća u tri segmenta, i to: podrška Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore u obezbijeđivanju potrebnih fondova koji se usmjeravaju ka realnom sektoru, zatim podrška mikro-kreditnim institucijama u pravcu demonopolizacije, a sa krajnjim ciljem snižavanja kamatnih stopa koje ove institucije nude svojim klijentima, kao i podrška pojedinačnim bankama, u pravcu saniranja prisutnih ranjivosti.

Guverner Žugić je dodao i da Crna Gora raspolaže ogromnim, nevalorizovanim resursima, te bi, u tom smislu, bila dragocjena podrška OPIC-a investicijama u oblastima energetike, turizma, industrije, infrastrukture, poljoprivrede...

Dogovoren je nastavak komunikacije u cilju konkretizacije predloga za saradnju, o kojima je danas bilo riječi.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.06.2017. godine

Liban zainteresovan za ulaganja u Crnu Goru

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa počasnim generalnim konzulom Crne Gore u Libanu Marwan Paul Kebbe-om.

Konzul Kebbe upoznao je guvernera Žugića sa aktuelnim ekonomskim kretanjima u Libanu i prenio interesovanje libanskih investitora da ulažu u Crnu Goru. Na sastanku je dogovorena priprema sastanka guvernera Crne Gore i Libana, u pravcu definisanja konkretnih polja buduće saradnje.

Guverner Žugić je istakao da je CBCG otvorena za komunikaciju i pružanje podrške procesu povezivanja crnogorskih i libanskih kompanija, te stvaranju preduslova za intenziviranje ekonomske saradnje dviju zemalja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.06.2017. godine

U Budvi počeo Samit guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić otvorio je danas u Budvi Samit guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje beogradski nedjeljnik NIN, uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva finansija Crne Gore.

Samit, čija je ovogodišnja tema „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju“, okupio je guvernere, ministre finansija i direktore poreskih uprava iz regiona, kao i veliki broj stručnjaka iz oblasti monetarne i fiskalne politike, te značajan broj predstavnika privrede.

U izlaganju u okviru panela pod nazivom „Monetarna politika zemalja regiona – između Američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke“, guverner Žugić je dao osvrt na ambijent u kome zemlje regiona kreiraju i vode fiskalne i monetarne politike, a na koji utiču politike Američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke, kao i brojni unutrašnji i spoljašnji faktori. Usljed blagog rasta kamatnih stopa na globalnom nivou, koje se, u budućnosti, mogu odraziti na cijenu zaduživanja naših zemalja, neophodno je preduzimati mjere u pravcu stabilizacije javnih finansija i jačanja realne ekonomije. „Uloga centralnih banaka u ovom ciklusu je upravo u očuvanju finansijske stabilnosti, podsticanju kreditne aktivnosti i snaženju regulatornog okvira kako bi se smanjila premija rizika, a time i kamatne stope, te podstakla kreditna podrška privredi i „otključali“ potencijali rasta“, istakao je guverner Žugić.

Skupu se obratio i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. U svom izlaganju, g-din Vlahović je istakao da su ovakvi skupovi veoma značajni za jačanje regionalne saradnje, koja je neophodna, jer su sve zemlje regiona upućene jedna na drugu. „Da bi sanirali ključne ekonomske probleme, sa kojima se suočava region, neophodna je koordinacija monetarne i fiskalne politike. Naime, monetarna politika mora pratiti fiskalnu politiku, sa jedne strane, dok sa druge, fiskalna politika mora iza sebe imati efikasnu monetarnu politiku“, istakao je g-din Vlahović.

U nastavku diskusije, guverneri su razgovarali i o ekonomskim trendovima u regionu i indikatorima bankarskom sektora u pojedinačnim zemljama i izložili su i razmijenili iskustva u rješavanju nekvalitetnih kredita kao pretpostavci za povećanje kreditne aktivnosti banaka.

U drugom dijelu dana, sa početkom u 12:30h održaće se panel pod nazivom „Finansijska inkluzija – Globalni izazov, lokalna rješenja“, na kome će govoriti predstavnici Alijanse za finansijsku inkluziju (AFI), Svjetske banke, Evropske investicione banke, Savjeta za regionalnu saradnju i dr.

Narednog dana, u subotu, 17. juna, održaće se paneli ministara finansija i direktora poreskih uprava.

Samit, koji NIN tradicionalno organizuje već šestu godinu zaredom, za cilj ima razvoj dijaloga i unapređenje saradnje između finansijskih institucija regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.06.2017. godine

Održan sastanak guvernera Žugića sa upravom Erste banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa menadžmentom Erste banke, koga su predstavljali Christoph Schöfböck, predsjednik Odbora direktora, Hannes Frotzbacher i Sava Dalbokov, članovi Odbora direktora i Aleksa Lukić, glavni izvršni direktor.

Predstavnici Erste banke upoznali su guvernera sa funkcionisanjem ove institucije i daljim poslovnim planovima, koji se vezani za jačanje pozicije banke na crnogorskom tržištu.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo predočenim razvojnim planom koji, između ostalog, uključuje dalji rast banke i istakao da je CBCG otvorena za intenziviranje saradnje sa Erste bankom, koja se, po pokazateljima poslovanja, izdvaja kao jedan od lidera na bankarskom tržištu Crne Gore.

Predstavnici Erste banke pohvalili su proaktivnu politiku i princip „otvorenih vrata“ koga promoviše CBCG u komunikaciji kako sa Erste, tako i sa svim ostalim bankama i finansijskim institucijama u Crnoj Gori.

Na sastanku je dogovorena još frekventnija komunikacija i nastavak saradnje na planu ostvarivanja zajedničkih ciljeva, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema i održanja finansijske stabilnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.06.2017. godine

NAJAVA: U Budvi počinje Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje beogradski nedjeljnik NIN, uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva finansija Crne Gore, održaće se 16. i 17. juna 2017. godine u hotelu Splendid u Bečićima.

Tema ovogodišnjeg Samita je „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju“.

Zvanični rad skupa počeće 16. juna u 9:30h panelom guvernera pod nazivom „Monetarna politika zemalja regiona – između Američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke“, na kome će pozdravnu riječ imati guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić i predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. Guverneri centralnih banaka regiona će, u okviru panela, govoriti, između ostalog, o koordinaciji fiskalne i monetarne politike, mogućim posljedicama nove politike FED-a i ECB-a na monetarnu politiku, kamatnim stopama i kursevima lokalnih valuta na Zapadnom Balkanu, a izložiće i svoja iskustva u rješavanju nekvalitetnih kredita kao pretpostavci za povećanje kreditne aktivnosti banaka.

U drugom dijelu dana, sa početkom u 12:30h održaće se panel pod nazivom „Finansijska inkluzija – Globalni izazov, lokalna rješenja“, na kome će govoriti predstavnici Alijanse za finansijsku inkluziju (AFI), Svjetske banke, Evropske investicione banke, Savjeta za regionalnu saradnju i dr.

Narednog dana, u subotu, 17. juna, sa početkom u 09:30h, održaće se panel ministara finansija na temu „Novi prioriteti – brži privredni rast uz zdrave javne finansije i niži javni dug“, koji će otvoriti Darko Radunović, ministar finansija u Vladi Crne Gore. Ministri finansija regiona razgovaraće o fiskalnoj konsolidaciji, potrebi ubrzanja privrednog rasta, mjerama za smanjenje javnog duga, problemu sive ekonomije, uticaju evropskih integracija na javne finansije regiona, strukturnim reformama i o brojnim drugim aktuelnim temama.

U nastavku samita biće održan i panel direktora poreskih uprava regiona na temu „Reforma poreske uprave i borba protiv sive ekonomije“, koji će otvoriti Miomir Mugoša, direktor Poreske uprave crne gore. Na ovom panelu će, između ostalog, biti razmotrene teme poput: uloge i značaja Poreske uprave za reformu javnog sektora, rješavanja problema dugova velikih poreskih obveznika, značaja edukacije poreskih obveznika, rezultata reformi i modernizacije poreskih uprava i dr.

Samit, koji se tradicionalno organizuje već šestu godinu zaredom, za cilj ima razvoj dijaloga i unapređenje saradnje između finansijskih institucija regiona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.06.2017. godine

Kvalitetnom saradnjom banaka i regulatora do snažnijeg i profitabilnijeg bankarskog sektora

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa predstavnicima banaka i finansijskih institucija u Crnoj Gori.

U uvodnom izlaganju, kojim je otvorio sastanak, predsjednik Udruženja banaka Esad Zaimović istakao je da je današnja koordinacija nastavak uspješne saradnje sa CBCG i prilika za otvoreni dijalog bankara i regulatora na brojne aktuelne teme, koje su od značaja za funkcionisanje bankarskog i finansijskog sektora u cjelini.

U svom obraćanju, guverner Žugic je istakao da CBCG održava kontinuiranu komunikaciju i saradnju sa svim bankama u Crnoj Gori i naglasio potrebu da se ovakva praksa nastavi i u narednom periodu, sa ciljem zajedničkog djelovanja u pravcu razvoju bankarskog sektora i snaženja finansijske stabilnosti, a posredno, i jačanju privrede. „Snažan, zdrav i profitabilan bankarski sektor je najbolja podrška razvoju ukupne ekonomije“, istakao je guverner Žugić.

Guverner se, u nastavku izlaganja, osvrnuo na stanje u bankarskom sektoru, konstatujući da poslovanje banaka karakteriše rast aktive, kredita i potraživanja i kapitala i neznatan pad depozita. Kreditna aktivnost banaka je intenzivirana, a učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim je u stalnom padu i trenutno je na nivou od 9,25%. Iako aktivne i pasivne kamatne stope nastavljaju tendenciju pada, guverner je ukazao na činjenicu da su i dalje visoke i da predstavljaju „skup input za realnu ekonomiju“. Navedeni indikatori potvrđuju, istakao je guverner, da je bankarski sektor stabilan, iako postoje određene ranjivosti i rizici na individualnom nivou.

Guverner Žugić je upoznao prisutne sa tekućim aktivnostima CBCG, koje se, prvenstveno, odnose na unapređenje regulative i uvođenje evropskih standarda i najboljih praksi.

Predstavnike banaka najviše je interesovalo u kom pravcu su usmjerena nova zakonska rješenja i da li će njihova primjena, i u kojoj mjeri, imati uticaja na visinu operativnih troškova. Guverner je istakao da su aktuelno unapređenje regulative i primjena EU standarda uslovljeni procesom pristupanja Crne Gore EU, te da predstavljaju obavezu Države na putu evropskih integracija, ali je, takođe, naveo da će CBCG voditi računa da ove aktivnosti ne ugroze profitabilnost banaka, niti stabilnost bankarskog sektora.

Predstavnici banaka izrazili su spremnost da rade zajedno sa regulatorom na planu unapređenja zakonskih rješenja i implementacije standarda, te da, svojim znanjem i iskustvom, doprinesu stvaranju povoljnijeg ambijenta i boljem funkcionisanju sistema.

Učesnici sastanka saglasili su se u ocijeni da je saradnja između aktera finansijskog i bankarskog sistema u Crnoj Gori izuzetno kvalitetna i dogovorili njeno intenziviranje u narednom periodu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.06.2017. godine

Održan sastanak guvernera CBCG sa predstavnicima CEZAP-a

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa predstavnicima Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) u cilju rješavanja otvorenih pitanja vezanih za primjenu Zakona o dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure.

Predstavnici CEZAP-a informisali su guvernera Žugića da su klijenti uglavnom zadovoljni postupanjem Addiko banke u vezi sa primjenom pomenutog zakona, te da je značajan broj kredita kod ove banke konvertovan. Sa druge strane, predstavnici CEZAP-a prenijeli su timu CBCG nezadovoljstvo klijenata u vezi sa postupanjem privrednih društava „Heta Asset Resolution“ i „B2 Capital“, posebno u dijelu obračuna kamata. Do ovog problema došlo je usljed različitog tumačenja pojedinih odredbi Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure i Zakona o obligacionim odnosima.

U cilju rješavanja istaknutog problema, dogovoreno je da se, u toku sudske parnice, advokatski tim CEZAP-a obrati nadležnom sudu za davanje meritornog mišljenja na sporne odredbe pomenutih zakona. Po dobijanju zvaničnog mišljenja, CBCG će strogo voditi računa o dosljednoj primjeni odredbi u odnosu na stav relevantne institucije.

Kako CBCG do sada nije dobila nijedan prigovor na obračun kamata, na današnjem sastanku je, takođe, dogovoreno da CEZAP uputi ovoj instituciji prigovor na obračun kamate za konkretan ugovor o preuzimanju kredita, kako bi CBCG bila u mogućnosti da, u okviru svojih ovlašćenja, detaljno ispita slučaj i odredi se po tom pitanju.

Sagovornici su ocijenili da je današnji sastanak izuzetno važan i da predstavlja prvi korak u rješavanju otvorenih pitanja vezanih za primjenu Zakona o dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, te je dogovoren nastavak saradnje, u cilju zaštite klijenata, što je primaran cilj i CEZAP-a i CBCG.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.06.2017. godine

Održana zajednička konferencija za medije MMF-a, CBCG i MF

Zajednička konferencija za medije Međunarodnog monetarnog fonda, Centralne banke Crne Gore i Ministarstva finansija održana je danas povodom završetka posjete tima MMF-a Crnoj Gori.

  • Izjava ministra finansija Darka Radunovića na konferenciji za medije

  • Izjava guvernera Radoja Žugića na konferenciji za medije

  • Izjava šefa Misije MMF-a za Crnu Goru Martina Petrija na konferenciji za medije

  • Pitanja novinara i odgovori učesnika konferencije za medije

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND
Podgorica, 07.06.2017. godine

Tim MMF-a je završio posjetu Crnoj Gori

Saopštenje za medije na kraju misije uključuje izjave timova zaposlenih MMF-a kojima se saopštavaju preliminarni nalazi nakon posjete zemlji. Gledišta iskazana u ovoj izjavi su gledišta zaposlenih MMF-a koja ne moraju da predstavljaju gledišta Izvršnog odbora MMF-a. Nakon ove misije uslijediće diskusija pred Odborom.

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodio Martin Petri je posjetila Podgoricu tokom perioda od 31. maja do 7. juna 2017. kako bi nastavili sa razgovorima sa nadležnim organima o strategiji fiskalne konsolidacije, koji su započeti tokom prethodne misije u vezi sa članom IV (vidjeti Završnu izjavu od 28. februara 2017). Nakon završetka posjete gospodin Petri je dao sljedeću izjavu:

„Ekonomski izgledi za 2017. djeluju povoljni, uz rast za koji se očekuje da će biti oko 3 procenta i uz nisku inflaciju. Čini se da je kreditni rast snažan.  Deficit tekućeg računa je projektovan na oko 20 procenata BDP-a, uglavnom zbog uvoza za investicione aktivnosti. Očekuje se da će postojan rast izvoza, naročito u turizmu i energetici, suziti deficit u budućnost.

„Nacrt Strategije fiskalnog prilagođavanja nadležnih organa koji je objavljen ove sedmice je u skadu sa našim preporukama. Ukoliko je Vlada usvoji i sprovede, ona bi postavila državne finansije na snažne osnove ka postizanju fiskalne održivosti. Najavljeno fiskalno prilagođavanje, zajedno sa mjerama koje su već sadržane u budžetu za 2017. je neophodno kako bi se suočili sa izazovima koji se odnose na dug i riješile buduće potrebe za finansiranjem na održiv način.

„Politike opisane u nacrtu Strategije bi omogućile nadležnim organima da postignu primarni suficit od oko 4½ procenta BDP-a do 2020, što predstavlja suštinsko poboljšanje u odnosu na projektovani primarni deficit od 4 procenta BDP-a u 2017. Strategija sadrži mjere neto fiskalnog prilagođavanja koje iznose 2½ procenta BDP-a, pored predviđenog očekivanog smanjenja kapitalne potrošnje kako se sadašnja faza projekta autoputa bude završila.

„Projektovno fiskalno prilagođavanje, ukoliko se implementira, postavilo bi javni dug na održivu putanju: nakon što dug zajedno sa garancijama dostigne vrhunac od 81 procenat BDP-a u 2019. (odnosno 72 procenta BDP-a po definiciji duga nadležnih organa bez garancija), projektovano je da će koeficijent duga opasti na 67 procenata BDP-a uključujući garancije do 2020. (odnosno na 59 procenata po definiciji dugu nadležnih organa).

„Predviđene mjere prilogađavanja su dobrog kvaliteta i uključuju politike za zaštitu najosjetljivijih. Povećanje standardne stope PDV-a je širokog opsega i isključuje životne namirnice koje se oporezuju nižom stopom PDV-a, koja neće biti promijenjena.  Akcize na cigarete, alkohol, zaslađena pića i ugalj, odnosno robe sa negativnim eksternalijama, se povećavaju kako bi njihove cijene bile bliže njihovom stvarnom ekonomskom trošku. Misija ohrabruje nadležne organe da dodatno povećaju akcizu na ugalj kako bi se smanjili značajni troškovi lokalnog zagađenja i troškovi koji se odnose na globalno zagrijavanje tokom vremena.  Generalno, očekuje se da ove mjere imaju skroman uticaj na ekonomski rast.

„Skupa i loše usmjerena naknada za majke se transformiše kroz povećanje socijalne pomoći i dječjeg dodatka, od čega će koristi imati oni koji su u stvarnom stanju potrebe. Prvobitna naknada je bila fiskalno nepriuštiva i proglašena je neustavnom.  Redizajniranje će biti u skladu sa snažnijim učešćem žena u radnoj snazi i boljom dječjom zaštitom.

„Predložene mjere fiskalnog prilagođavanja bi trebalo da prate reforme postepenog smanjenja rashoda za zarade i penzije, koji su relativno visoki ako se uporede sa međunarodnim nivoom. Nadležni organi već preduzimaju neke korake da ograniče troškove zarada kroz smanjenje zarada višim zvaničnicima i kroz smanjenje radne snage u javnom sektoru. Ne planiraju da smanje postojeće penzije već da ograniče skupe opcije prijevremnog penzionisanja. Takođe, postoji potreba za poboljšanjem finansija lokalnih uprava, njihovim pružanjem usluga i za fiskalnom odgovornošću.

„Nadležni organi razumiju da strategija fiskalnog prilagođavanja može da utiče na finansijski sektor i pažljivo prate dešavanja u ovom sektoru. Nekvalitetni krediti u bankarskom sektoru su nastavili da se smanjuju i došlo je do poboljšanja koeficijenata adekvatnosti kapitala. Depoziti imaju postojan rast, a kamatne stope su opale. Određena konsolidacija bankarskog sektora bi mogla da bude od koristi za pružanje kredita i finansijsku stabilnost.

„Na osnovu ove misije zaposleni MMF-a će ažurirati ocjene koje su započete tokom misije u vezi sa članom IV i prezentirati ih Izvršnom odboru na razmatranje.

„Misija bi htjela da se zahvali nadležnim organima na plodnim razgovorima i njihovom srdačnom gostoprimstvu. Misija želi nadležnim organima sreću sa teškim ali neophodnim naporima koji se odnose na fiskalno prilagođavanje.“


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.06.2017. godine

NAJAVA: Konferencija za medije MMF-a, Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore

Konferencija za medije Međunarodnog monetarnog fonda, Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore  biće održana u srijedu, 7. juna 2017. u 10 sati u Sali guvernera CBCG.

Na konferenciji će govoriti guverner dr Radoje Žugić, ministar finansija Darko Radunović i šef Misije za Crnu Goru Martin Petri. Misija MMF-a boravi u našoj zemlji u okviru nastavka redovnih konsultacija sa zemljom članicom, po članu IV Statuta MMF-a.

Molim Vas da novinarske ekipe akreditujete na mail [email protected] ili telefon 069/225-084, najkasnije do utorka, 6. juna 2017, do 15 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore