");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.01.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.01.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2016 - Novembar

25.11.2016. godine - Održana 1. sjednica Savjeta CBCG

22.11.2016. godine - CBCG održala sastanak sa glavnim izvršnim direktorima banaka

11.11.2016. godine - Sastanak Guvernera CBCG sa Misijom MMF-a

09.11.2016. godine - Guverner Žugić primio rukovodstvo Zapad banke AD Podgorica


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.11.2016. godine

Održana 1. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 1. sjednicu kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za septembar 2016. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2016. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je utvrdio Politiku Centralne banke Crne Gore u 2017. godini, sa smjernicama za njeno ostvarivanje. Centralna banka će, i u narednoj godini, voditi politiku monetarne i finansijske stabilnosti zasnovanu na preduzimanju svih neophodnih aktivnosti i primjeni svih raspoloživih instrumenata i mjera iz svoje nadležnosti, u cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem, unapređenja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, blagovremene identifikacije i minimiziranja negativnih uticaja. Radi daljeg podsticanja i očuvanja finansijske stabilnosti razvijaće komponente makroprudencijalnog okvira, unapređivati indikatore za ocjenu stanja finansijske stabilnosti i prevenciju pojave sistemskih rizika, kao i instrumente za njihovo suzbijanje. U cilju jačanja finansijskog sistema, poseban akcenat staviće se na podsticanje i očuvanje stabilnosti bankarskog sistema. U tom kontekstu, nastaviće da prati i analizira stanje u bankarskom sistemu, po potrebi će preduzimati korektivne mjere, promovisati jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama i nastaviti sa daljom implementacijom međunarodno prihvaćenih standarda i principa poslovanja u ovoj oblasti. Podsticaće sprovođenje aktivnosti na sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova kod finansijskih institucija. Nastaviće sa harmonizacijom regulatornog okvira i statistike iz svoje nadležnosti sa pravnom tekovinom EU, odnosno obavezama izvještavanja ka ECB.

Savjet je usvojio Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu sa planom investicija, javnih nabavki i novčanih tokova uz nastavak sprovođenja mjera interne ekonomije i aktivnog odnosa u upravljanju međunarodnim rezervama. Plan za 2017. godinu je pripremljen na osnovu izvršenja finansijskog plana Centralne banke za devet mjeseci 2016. godine, kao i  projekcije očekivanih finansijskih prihoda i rashoda u narednoj godini.

Savjet je usvojio Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i MFI na 30. septembar 2016. godine. Konstatovano je da poslovanje banaka u trećem kvartalu karakteriše rast aktive, kredita, depozita i kapitala. Indikatori likvidnosti i solventnosti su značajno iznad propisanog nivoa. U odnosu na prethodni kvartal, došlo je do poboljšanja svih parametara kvaliteta aktive. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan i iznosi 23,7 miliona eura.

Savjet je usvojio Informaciju o realizaciji strategija i operativnih ciljeva banaka za rješavanje nekvalitetnih kredita u trećem kvartalu 2016. godine. Analizirajući efikasnost realizacije predmetnih strategija, ocijenjeno je da su banke bile uspješne u restrukturiranju, što je rezultiralo smanjenjem loših kredita od 15,2% na kraju trećeg kvartala tekuće godine. Sa druge strane, banke su bile manje efikasne kada je u pitanju prinudno rješavanje nekvalitetnih kredita.

Savjet je usvojio Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2017. godini. Preporuke su usmjerene na minimiziranje svih ranjivosti privrednog sistema Crne Gore i date su za oblast: fiskalne politike, finansijskog sistema, realnog sektora i statistike. Opšti cilj preporuka u fiskalnoj sferi jeste povećanje budžetske discipline i donošenje kredibilnog Plana sanacije deficita i javnog duga. Istaknuto je da struktura rashoda budžeta treba da odražava razvojne prioritete u državi i da prati dimamiku ostvarenja prihoda. Smanjenje rizika i fiskalna stabilnost mogu biti ostvareni samo uz uranvoteženi budžet tekuće potrošnje, dok se potencijalni deficit može planirati samo za razvojne projekte i otklanjanje uskih grla u privredi. Opšti cilj preporuka u oblasti finansijskog sistema jeste očuvanje njegove stabilnosti, postizanjem nesmetanog i stabilnog funkcionisanja svih segmenata  sistema, kao i efikasnog posredovanja u državi. Preporuke u oblasti realnog sektora usmjerene su na podizanje konkurentnosti, unapredjenje institucionalnog ambijenta i podsticanje razvoja u ključnim sektorima prevrede - turizmu, energetici, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji. U domenu strukturnih reformi preporuke su usmjerene na kreiranje veće fleksibilnosti tržišta rada, povećanje održivosti penzionog sistema i sistema socijalnih davanja i usklađivanje obrazovanja sa potrebama realnog sektora, odnosno tržišta rada. Preporuke u oblasti statistike imaju za cilj postizanje potpune harmonizacije zvanične statistike sa pravnom tekovinom EU.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 22.11.2016. godine

CBCG održala sastanak sa glavnim izvršnim direktorima banaka

Predstavnici CBCG su održali sastanak sa glavnim izvršnim direktorima svih banaka koje posluju u Crnoj Gori. Na sastanku su razmatrane ključne ranjivosti koje su prisutne u bankarskom sistemu, kao i modaliteti u njihovom razrješavanju.

Predstavnici CBCG su istakli da su tri ključne ranjivosti: visok nivo loših kredita, visoke kamatne stope i nedovoljna kreditna podrška. Iako su loši krediti značajno smanjeni, istaknuto je da je Podgorički pristup model koji nije dovoljno iskorišćen i da CBCG planira izmjene ovog Zakona, kroz produženje njegovog važenja, proširenje obuhvata, kao i evenutalne dodatne poreske podsticaje. Takođe je ukazano da iskustvo drugih zemalja pokazuje da se sa smanjenjem nivoa loših kredita otvara prostor za veću kreditnu aktivnost i niže kamatne stope. Istaknuto je i da se razmatra mogućnost uvođenja dodatnih rezervacija za banke koje imaju visok nivo NPL-a i koje nisu spremne da prihvate predloge klijenata za restrukturiranje. Bankama je sugerisano da brže oslobađaju kolaterale, naročito za one kredite kod kojih je veći dio kredita otplaćen, jer je na taj način zarobljen značajan privredni potencijal. Predstavnici banaka su se složili sa predlogom da je ovaj model nedovoljno iskorišćen i da je potrebno uraditi njegove izmjene. CBCG je sugerisala bankama da u što kraćem roku dostave svoje pisane predloge za unapređenje ovog Zakona.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena visini kamatnih stopa. Istaknuto je da, iako kamatne stope imaju izraženu tendenciju pada, CBCG nije zadovoljna sa dinamikom snižavanja kamatnih stopa. Bankari su istakli određen broj problema koji, po njihovom mišljenju, utiču na nivo postojećih kamatnih stopa. Ključni problemi koji su navedeni odnose se na sporo sudsko rješavanje aktiviranja hipoteka i naplate spornih poraživanja, nekvalitetne finansijske izvještaje, prisustvo sive ekonomije, nedovoljan nivo transparentnosti klijenata, odsustvo institucije koja bi kroz garanciju kredita dijelila rizik sa bankama i dr. Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu zajednički radi na rješavanju ovih problema. Takođe, bankari su naveli i određene sturkturne specifičnosti crnogorskog tržišta koje utiču na nivo  kamatnih stopa i kreditnu aktivnost poput visokog nivoa pasivnih kamatnih stopa, dominacije kratkoročnih depozita, izražene konkurencije zbog prevelikog broja banaka koja utiče negativno na profitabilnost.

Na kraju je istaknuto očekivanje CBCG da će se banke u narednom periodu u većoj mjeri angažovati na rješavanju ovih ranjivosti, kao i spremnost CBCG da zajedno sa bankama radi na unapređenju ambijenta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.11.2016. godine

Sastanak Guvernera CBCG sa Misijom MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore, Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas u Podgorici sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru, koju je predvodio novi šef Misije, Martin Petri.

Misija MMF-a za Crnu Goru boravi u Podgorici od 09 - 15. novembra povodom redovne promjene na čelu tima koji prati Crnu Goru.

Guverner CBCG je upoznao Misiju MMF-a sa stanjem, aktuelnostima i izgledima u bankarskom sektoru koji je stabilan, likvidan i solventan, kao i sa predstojećim obavezama na polju daljeg usaglašavanja zakonodavstva iz oblasti bankarske supervizije sa regulativom EU.

Na sastanku je konstatovano da su najveći izazovi u bankarskom sistemu nivo kamatnih stopa i nivo nekvalitetne aktive, te da oba ova izazova imaju opadajući trend. Guverner Žugić je istakao da se razmatraju mogućnosti za unapređenje regulatornog okvira za podsticaj restrukturiranja nekvalitetne aktive kako bi banke aktivnije doprinijele razvoju preduzetništva.

Misija je upoznata i sa predlogom preporuka koje će CBCG uputiti Vladi Crne Gore u vezi sa vođenjem ekonomske politike za 2017. godinu.

Prilikom razmatranja finansijske stabilnosti kao ključnog cilja CBCG i ekonomskih izgleda Crne Gore u srednjoročnom periodu, u posebnom fokusu bili su izazovi u fiskalnom sektoru koji se odnose na mjere fiskalne konsolidacije koje za cilj imaju sanaciju javnih finansija, nivoa deficita i nivoa javnog duga.

Guverner CBCG zahvalio se na uspješnoj saradnji dosadašnjem šefu Misije MMF-a za Crnu Goru, Alasdairu Scottu, koji je takođe prisustvovao sastanku.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.11.2016. godine

Guverner Žugić primio rukovodstvo Zapad banke AD Podgorica

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa predsjednikom Odbora direktora Zapad banke AD Podgorica, Vladimirom Morokhovskim i glavnim izvršnim direktorom Mladenom Rabrenovićem.

Guverner Žugić je u uvodnom izlaganju istakao da je CBCG  otvorena za stalnu i intenzivnu komunikaciju sa bankama, sa ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa, posebno u dijelu snaženja bankarskog sistema i održanja finansijske stabilnosti. Rezultati snaženja bankarskog sistema se prevashodno reflektuju kroz konstantno smanjenje nivoa loših kredita i smanjenje kamatnih stopa, kao neophodnog uslova za snaženje realne ekonomije.

Predsjednik Odbora direktora Morokhovski je istakao da su osnovni ciljevi Zapad banke kvalitetna aktiva i kreditni portfolio, uz kontinuitet ulaganja i kreditiranja u Crnoj Gori. Napomenuo je da u ovom trenutku 90% kreditnog portfolija čine crnogorski krediti, sa intencijom daljeg rasta u sledećoj i narednim godinama. Morokhovski je obavijestio guvernera Žugića da će Zapad banka prvu godinu poslovanja zaokružiti sa pozitivnim poslovnim rezultatom i sa značajnom aktivom ostvarenom u kratkom periodu. Predočeni su razvojni planovi Zapad banke i najavljena nova ulaganja kroz subordinirani zajam i povećanje kapitala od oko milion eura u ovoj godini, čime će ova banka biti još značajnije kapitalizovana.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo predočenim razvojnim planom koji uključuje dalji rast banke, te posebno istakao da CBCG vodi proaktivnu politiku čiji je cilj dobro kapitalizovan, zdrav i održiv bankarski sistem. Najavljen je nastavak intenzivne saradnje na operativnom nivou i puna podrška planiranim aktivnostima Zapad banke u mjeri ingerencija i nadležnosti CBCG.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore