");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.01.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.01.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2016 - Mart

25.03.2016. godine - Održana 84. sjednica Savjeta CBCG

21.03.2016. godine - Uspješna primjena elektronskih servisa CBCG

21.03.2016. godine - Centralna banka Crne Gore uspješno realizovala Svjetsku nedjelju novca

14.03.2016. godine - Potpisan Memorandum o razumijevanju između Centralne banke Crne Gore i Savezne banke Njemačke

14.03.2016. godine - Počela Svjetska nedjelja novca

14.03.2016. godine - Počinje Svjetska nedjelja novca


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.03.2016. godine

Održana 84. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 84. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za januar i februar 2016. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2016. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj  potencijalnih rizika na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je donio Odluku o dopuni Odluke o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa radi njenog usaglašavanja sa propisima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca. Odlukom se korisnici platnih usluga obavezuju da o svakoj promjeni podataka i dokumentacije na osnovu kojih je otvoren transakcioni račun obavijeste pružaoca platnih usluga, najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka promjene.
 
Savjet je donio Odluku o izdavanju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca, povodom obilježavanja deset godina obnove nezavisnosti Crne Gore.

Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju banaka i MFI u IV kvartalu 2015. godine, sa  Informacijom o realizaciji strategija i operativnih ciljeva u rješavanju nekvalitetnih kredita u bankama. Konstatovano je da poslovanje banaka u jednogodišnjem uporednom periodu karakteriše rast aktive, kredita, depozita i kapitala. Indikatori likvidnosti i solventnosti su značajno iznad propisanog nivoa. Svi pokazatelji kvaliteta aktive su poboljšani. Prema konačnim podacima za 2015. godinu, finansijski rezultat na nivou sistema je negativan. Savjet je konstatatovao da su na kraju 2015. godine nekvalitetni krediti iznosili 324 miliona eura i da je došlo do njihovog značajnog smanjenja za 16,95% u odnosu na kraj prethodne godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 21.03.2016. godine

Uspješna primjena elektronskih servisa CBCG

10 000. zahtjev stigao putem ePortal-a CBCG

Jubilarni desetohiljaditi zahtjev putem ePortal-a stigao je danas u Centralnu banku Crne Gore (CBCG). Ovim se potvrđuje opredijeljenost državnih i lokalnih organa, pravnih lica i građana da sve češće koriste elektronske servise za obavljanje poslova sa CBCG. Osnovna prednost korišćenja elektronskih servisa jeste jednostavan pristup podacima putem interneta, što podrazumijeva dostupnost sa bilo kojeg mjesta u svijetu, uz uštedu vremena i novca.

U skladu sa savremenim tokovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, putem elektronskih servisa CBCG je omogućila on-line učešće na aukcijama državnih zapisa kao i pristup podacima iz Sistema prinudne naplate (pregled izvršenih naloga, pregled neizvršenih i djelimično izvršenih naloga, potvrda o broju dana blokade, redosljed naplate u evidenciji prioriteta) i Centralnog registra transakcionih računa. Pored navedenog, realizovana je i usluga on-line plaćanja u skladu sa Odlukom o tarifama. Već su otpočele aktivnosti i na realizaciji izdavanja elektronskog izvještaja prema podacima kreditnog registra, za pravna i fizička lica u Crnoj Gori.

Ovaj rezultat je posebno značajan jer je ostvaren u relativno kratkom roku - elektronski pristup i korišćenje ponuđenih servisa počeli su se primjenjivati 3. avgusta 2015. godine.  

Na sajtu CBCG data su uputstva za korišćenje elektronskih servisa CBCG.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 21.03.2016. godine

Centralna banka Crne Gore uspješno realizovala Svjetsku nedjelju novca

Centralna banka Crne Gore je brojnim edukativnim aktivnostima obilježila Svjetsku nedjelju novca koja je trajala od 14. do 20. marta 2016. godine. Manifestacija koja za cilj ima jačanje ekonomskog i finansijskog opismenjavanja je ove godine obuhvatila blizu hiljadu djece i mladih iz različitih crnogorskih gradova.

Predstavnici Centralne banke su za djecu predškolskog uzrasta pripremili interaktivne radionice na temu štednje i novca. Osnovci su imali priliku da učestvuju u radionicama ''Dobrodošli u svijet novca'', a srednjoškolci su saznali kako da prepoznaju lažni novac. Takođe, predstavnici Centralne banke su posjetili i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću.

Radionice i predavanja su održani u Podgorici, Bijelom Polju, Beranama, Baru, Budvi i Nikšiću.

Navedenim aktivnostima, Centralna banka Crne Gore je crnogorsku djecu i omladinu uključila u globalnu akciju koja okuplja više miliona učesnika širom svijeta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.03.2016. godine

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Centralne banke Crne Gore i Savezne banke Njemačke

Direktor Centra za tehničku saradnju centralnih banaka Savezne banke Njemačke, Martin Dinkelborg i izvršni direktor Centralne banke Crne Gore, Radoica Luburić, potpisali su 10. marta 2016. godine u Frankfurtu,  Memorandum o razumijevanju o tehničkoj saradnji. Prethodni Memorandum o razumijevanju između Centralne banke Crne Gore i Savezne banke Njemačke, potpisan je u aprilu 2012. godine.

Riječ je o dokumentu koji predstavlja osnov veoma uspješne saradnje u domenu obuke kadrova, koja se kroz tehničku saradnju Savezne banke Njemačke organizuje već dugi niz godina. U okviru ove saradnje Centralnoj banci Crne Gore omogućava se učešće na značajnim projektima i seminarima koje organizuje Savezna banka Njemačke. Samo tokom 2015. godine, 36  zaposlenih Centralne banke Crne Gore, učestvovalo je na seminarima, radionicama i bilateralnim programima u Frankfurtu, dok ih je preko 20 učestvovalo na programu koji je u saradnji sa ovom Bankom organizovan u Podgorici. Ove aktivnosti će se nastaviti i u narednim godinama.
    
Potpisivanju Memoranduma, kao i sastancima organizovanim tim povodom, prisustvovali su i članovi delegacija dviju centralnih banaka.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.03.2016. godine

Počela Svjetska nedjelja novca

Svjetska nedjelja novca, pod sloganom „Uključi se i štedi pametno“ počela je danas, posjetom učenika Škole za srednje i više stručno obrazovanje ,,Sergije Stanić'' Centralnoj banci Crne Gore.

Srednjoškolce je pozdravio guverner CBCG Milojica Dakić, nakon čega su prisustvovali predavanjima na teme centralnog bankarstva i prepoznavanja lažnog novca. Na predavanju o centralnom bankarstvu, učenicima su predstavljeni misija, funkcije i ciljevi Centralne banke Crne Gore, dok su na predavanju o prepoznavanju lažnog novca učenici imali priliku da se upoznaju sa načinom prepoznavanja falsifikovanog novca.

Obilježavanjem Svjetske nedjelje novca, koja traje od 14. do 20. marta 2016. godine, Centralna banka Crne Gore za cilj ima jačanje ekonomskih i finansijskih znanja i vještina djece i mladih u Crnoj Gori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.03.2016. godine

Počinje Svjetska nedjelja novca

Svjetska nedjelja novca, pod sloganom „Uključi se i štedi pametno“ biće obilježena od 14. do 20. marta 2016. godine. Svjetska nedjelja novca za cilj ima jačanje globalnog ekonomskog i finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina.

Kao i prethodnih godina, Centralna banka Crne Gore će, kao društveno odgovorna institucija, sprovesti brojne aktivnosti koje obuhvataju veliki broj djece i mladih.

U ponedjeljak, 14. marta 2016, učenici Škole za srednje i više stručno obrazovanje ,,Sergije Stanić“ će posjetiti Centralnu banku Crne Gore, gdje će za njih biti upriličena predavanja na teme centralnog bankarstva i prepoznavanja lažnog novca.

Dan kasnije, 15. marta 2016, predstavnici Centralne banke Crne Gore će posjetiti vrtić ,,Leptirić'' – JPU ,,Đina Vrbica'' gdje će, kroz igru i druženje, mališane uvesti u svijet novca.

U srijedu, 16. marta 2016, predstavnici Centralne banke Crne Gore će posjetiti Srednju ekonomsku školu ,,Mirko Vešović'', gdje će budući ekonomisti čuti predavanje o bankarskim proizvodima i uslugama.

Narednog dana, 17. marta 2016, predstavnici Centralne banke će održati radionicu „Uvod u svijet novca“ za učenike nižih razreda osnovnih škola u Bijelom Polju, Beranama, Budvi, Baru, dok će srednjoškolci u istim gradovima imati priliku da saznaju kako prepoznati lažni novac.

U petak, 18. marta, predstavnici Centralne banke će posjetiti Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću, i na interaktivan način, kroz druženje i igru, uključiti štićenike Centra u priču o novcu, finansijama i štednji.

Kroz ovakva edukativna i društveno odgovorna angažovanja Centralna banka Crne Gore, kao nosilac inicijalnih ideja i vizije za jačanje finansijske pismenosti, pruža mogućnost crnogorskoj djeci i omladini da postanu dio svjetske manifestacije koja okuplja više miliona učesnika.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore