");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.01.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.01.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2016 - Maj

25.05.2016. godine - Održana 87. sjednica Savjeta CBCG

20.05.2016. godine - U Muzeju novca otvorena izložba ''Novi crnogorski jubilarni novac''

18.05.2016. godine - Promocija jubilarnog kovanog novca CBCG povodom deset godina obnove nezavisnosti

10.05.2016. godine - Obavještenje povodom istraživanja koje Centralna banka Crne Gore sprovodi za Evropsku komisiju


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.05.2016. godine

Održana 87. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 87. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za mart 2016. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2016. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj  potencijalnih rizika na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio Odluku o izmjeni odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore, kojom se skraćuje period u kojem banke mogu nastaviti da drže državne zapise kao dio obavezne rezerve nakon isteka tekuće godine. Time se stiče uslov za ispunjenje prvog mjerila za otvaranje pregovaračkog poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna unija.

Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju banaka i MFI u I kvartalu 2016. godine. Pokazatelji likvidnosti i solventnosti su iznad propisanog nivoa. Na kraju prvog kvartala 2016. godine bankarski sistem je ostvario dobit u iznosu od 6,6 miliona eura. Savjet je konstatovao da je nastavljeno smanjenje nekvalitetnih kredita. Nekvalitetni krediti su na kraju prvog kvartala 2016. godine činili 11,99% ukupnih kredita, što je u odnosu na isti period prethodne godine bilo niže za 80,6 miliona eura, odnosno za 18,25%. Nastavljeno je smanjenje aktivnih kamatnih stopa. U odnosu na isti period prethodne godine, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite (8,32%) smanjena je za 0,79 procentnih poena, a na novoodobrene kredite (8,04%) za 0,90 procentnih poena.

Savjet je usvojio Izvještaj o aktivnostima nadgledanja platnih sistema u 2015. godini. U izvještaju je konstatovano da je Platni sistem CBCG stabilan i pouzdan i da bilježi visok nivo raspoloživosti, kao i da su realizovane značajne aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju funkcije nadgledanja rada platnih sistema i njenom usklađivanju sa relevantnom međunarodnom regulativom i najboljom praksom u ovoj oblasti.

Savjet je usvojio Izvještaj o radu Odbora za reviziju u prvom kvartalu 2016. godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.05.2016. godine

U Muzeju novca otvorena izložba ''Novi crnogorski jubilarni novac''

Povodom jubileja deset godina obnove nezavisnosti Crne Gore i međunarodnog Dana muzeja, u četvrtak, 19. maja 2016. godine, u saradnji sa Srednjom likovnom školom ''Petar Lubarda'' sa Cetinja, organizovana je izložba pod nazivom “Novi crnogorski jubilarni novac”.

Učenici su predstavili četrdeset radova realizovanih raznim tehnikama: slikarskim, grafičkim, digitalnim i vajarskim. Kreativno su povezivali tradicionalne i savremene vrijednosti, a prema već usvojenim standardima u dizajniranju metalnih kovanica novca, na aversu su predstavili znamenite crnogorske ličnosti i savremenike koji su ugradili svoje djelo u istorijsku i kulturnu mapu Crne Gore, dok su na reversu isticali državne simbole, kao i prepoznatljive brendove savremene Crne Gore.

Nagrađeni učenici su:

  • Milan Medić - I nagrada
  • Lazar Lekić - II nagrada
  • Vuk Šćepanović - III nagrada


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.05.2016. godine

Promocija jubilarnog kovanog novca CBCG povodom deset godina obnove nezavisnosti

U Centralnoj banci Crne Gore danas je održana promocija jubilarnog kovanog novca koji je CBCG izdala povodom deset godina obnove nezavisnosti.

Komisija sačinjena od uglednih istoričara, istoričara umjetnosti i eksperata Centralne banke Crne Gore definisala je elemente koje treba da sadrži idejno rješenje za izradu jubilarnih kovanica povodom deset godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na osnovu toga, Komisija je prihvatila rješenje akademskog vajara mr Milivoja Babovića profesora na Fakultetu likovnih umjetsnosti na Cetinju, sa slijedećim karakteristikama:

Lice zlatnika i srebrenjaka sadrži u centralnom dijelu vizuelni prikaz sadašnje teritorije Crne Gore, a u donjem dijelu stilizovani prikaz morske površine. Obodom je latiničnim pismom ispisan tekst „10 godina obnove nezavisnosti Crne Gore“, a u donjem dijelu ispod prikaza morske površine, ispisane su jubilarne godine 2006-2016.

Naličje sadrži u gornjem dijelu latiničnim pismom ispisan tekst: “Da je vječna Crna Gora“, u centralnom dijelu grb Crne Gore, a u donjem dijelu oznaku nominalne vrijednosti novčane jedinice, za zlatnik 10 perpera i za srebrenjak 1 perper. Obod zlatnika i srebrenjaka je oivičen reckama.

Zlatnik je težine 8 grama i prečnika 24 milimetra. Izrađen je od legure zlata finoće 900/1000.

Srebrenjak je težine 17grama i prečnika 34milimetra. Izrađen je od legure srebra finoće 925/1000.

Oba novčića su rađena u specifičnoj “pruf“ tehnici sa visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima.

Svaki primjerak jubilarnog novca prati sertifikat na crnogorskom i engleskom jeziku, kao sastavni dio kolekcije.

Jubilarni novac je izrađen u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu, u količinama: zlatnik 100 komada, srebrenjak 300 komada, pakovan u kutije-kolekcije zlatnik 50 komada, srebrenjak 250 komada, kao i kolekcija zlatnik-srebrenjak 50 komada.

Kovanjem jubilarnog zlatnog i srebrenog novca, Centralna Banka Crne Gore daje svoj doprinos obilježavanju deset godina obnove nezavisnosti Crne Gore, kao jednom od najznačajnijih datuma u sveukupnoj crnogorskoj istoriji.

Centralna banka Crne Gore će i u narednom periodu, na adekvatan način, učestvovati u obilježavanju najznačajnih događaja u istoriji naše zemlje.

Promotivni video zapis jubilarnog novca CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.05.2016. godine

Obavještenje povodom istraživanja koje Centralna banka Crne Gore sprovodi za
Evropsku komisiju

Centralna banka Crne Gore (CBCG) će za potrebe Evropske komisije, kao i sopstvenih istraživanja, od maja 2016. godine na mjesečnom nivou vršiti anketiranje kompanija iz djelatnosti trgovine, građevinarstva i industrije, na kvartalnom nivou vršiti anketiranje kompanija iz djelatnosti građevinarstva i industrije, dok će na polugodišnjem nivou vršiti anketiranje kompanija iz djelatnosti trgovine, građevinarstva, industrije, saobraćaja, turizma i poljoprivrede. Rezultate anketa CBCG će prikupljati, obrađivati i slati Evropskoj komisiji.

Ankete CBCG su kvalitativnog karaktera, i ne sadrže pitanja koja zahtjevaju odgovore koji bi otkrili povjerljive informacije iz poslovanja kompanija. Na osnovu odgovora kompanija dobiće se brz i precizan uvid u mišljenje korporativnog sektora Crne Gore o stanju privrede, kao i o njegovim očekivanjima u pogledu kratkoročnih kretanja u ekonomiji.

CBCG će mišljenje kompanija biti od koristi za analize makroekonomskih kretanja u zemlji, u cilju očuvanja finansijske stabilnosti, a Evropskoj komisiji za kreiranje indikatora koji reflektuje ukupnu percepciju i očekivanja na nivou pojedinačnih djelatnosti (Confidence Indicator), kao i indikatora koji sumira kretanja u svim anketiranim djelatnostima i omogućava praćenje ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji (Economic Sentiment Indicator).

Učešćem Crne Gore u navedenom istraživanju obezbjeđuje se uporedivost poslovnog ciklusa u zemlji sa poslovnim ciklusom zemalja članica Evropske unije, kao i zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Ovim putem molimo odabrane kompanije da uzmu učešća u anketama koje su kratke i ne oduzimaju puno vremena. Svi odgovori će se tretirati kao strogo povjerljivi, i služiće isključivo u statističke svrhe.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore