");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.01.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.01.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2016 - Jul

25.07.2016. godine - Održana 90. sjednica Savjeta CBCG

21.07.2016. godine - MIŠLJENJE na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u CHF

11.07.2016. godine - Održana 89. sjednica Savjeta CBCG

11.07.2016. godine - Održana prezentacija na temu "Uticaj Brexit-a na Crnu Goru i Evropu"

08.07.2016. godine - Održani sastanci sa predstavnicima MMF-a


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.07.2016. godine

Održana 90. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 90. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun 2016. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2016. godini.

Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Poslovanje banaka je stabilno, solventno i likvidno. Banke su na kraju juna iskazale pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 14,1 milion eura. Savjet je konstatovao da je nastavljen trend  smanjenja  nekvalitetnih kredita, kao i aktivnih i pasivnih kamatnih stopa.  Nekvalitetni krediti su na kraju juna činili 11,8% ukupnih kredita i bili su manji za 24,4%  u odnosu na isti period prethodne godine.  Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite (7,98%) smanjena je za 1,03 procentna poena i prvi put od kada se statistički prati je pala na nivo ispod 8%,  a na novoodobrene kredite (6,72%)  je opala za 2,13 procentnih poena u odnosu na jun 2015. godine.  Banke su u junu  odobrile 121,0  miliona eura novih kredita što je za 24,9% više u odnosu na prethodni mjesec, dok su za prvih šest mjeseci tekuće godine odobrile 573,5 miliona eura novih kredita.

Savjet CBCG je usvojio inovirani nacrt Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, nakon dobijenih komentara Evropske komisije.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 21.07.2016. godine

MIŠLJENJE na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u CHF


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.07.2016. godine

Održana 89. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 89. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj 2016. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2016. godini.

Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio Informaciju o realizaciji strategija i operativnih ciljeva banaka za rješavanje nekvalitetnih kredita u prvom kvartalu 2016. godine. Analizirajući efikasnost realizacije predmetnih strategija, ocijenjeno je da su banke bile uspješne u primjeni opcije restrukturiranja, što je rezultiralo smanjenjem loših kredita od 5,6% na kraju prvog kvartala tekuće godine. Sa druge strane, banke su bile manje efikasne kada je u pitanju opcija prinudnog rješavanja nekvalitetnih kredita.
 
Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal 2016. godine. Prema raspoloživim statističkim pokazateljima, većina sektora u privredi ostvaruje rast u jednogodišnjem uporednom periodu. Rast se bilježi u sektoru turizma, saobraćaja, šumarstva i građevinarstva, dok je pad evidentiran u ukupnoj industrijskoj proizvodnji. Zabilježeno je povećanje deficita tekućeg računa, koje je i bilo projektovano imajući u vidu gradnju auto-puta.  Bankarski sistem je bio stabilan, što potvrđuju koeficijenti solventnosti i likvidnosti koji su bili značajno iznad propisanog nivoa. Nivo aktivnih i pasivnih kamatnih stopa i dalje je u padu. Konstatovan je nastavak trenda pada loših kredita i da su oni sve manje sistemski problem, a sve više individualni. Zabilježen je blagi rast broja zaposlenih u martu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, kao i u odnosu na mart 2015. godine. Prosječna neto zarada u martu ove godine ostvaruje rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine, kao i u odnosu na prosječnu neto zaradu u 2015. godini.
 
Savjet je usvojio Izvještaj o kretanju cijena za prvi kvartal 2016. godine. U izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjereno potrošačkim cijenama, u prvom kvartalu 2016. godine bila u padu i iznosila je – 1,3%. Na godišnjem nivou potrošačke cijene su u martu smanjene za 0,9%. Godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je – 0,5% i bila je niža od ostvarene u Eurozoni od 0%. Anketa Centralne banke je pokazala da većina banaka i privrednika smatra da će se godišnja stopa inflacije u 2016. godini kretati između 1% i 1,5%, odnosno između 0,5% i 1%. Ekspertska procjena Centralne banke  ukazuje da bi inflacija na kraju 2016. godine mogla biti u rasponu od -1% do 2%.

Savjet se upoznao sa Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana za period januar – jun 2016. godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.07.2016. godine

Održana prezentacija na temu "Uticaj Brexit-a na Crnu Goru i Evropu"

Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru, gdin Alasdair Scott, održao je u Centralnoj banci Crne Gore, u petak, 8. jula, predavanje o posljedicama Brexita i njegovim ekonomskim efektima na finansijska tržišta.

Imajući u vidu aktuelnost teme, prezentaciji su osim predstavmika CBCG prisutvovali i predstavnici Ministarstva finansija.
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.07.2016. godine

Održani sastanci sa predstavnicima MMF-a

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koja prikuplja informacije potrebne za pripremu redovne Misije po osnovu člana IV Statuta Fonda, boravila je u Crnoj Gori od 04. do 08. jula 2016. godine. Predstavnici MMF-a, koje predvodi gospodin Alasdair Scott, održali su niz sastanaka sa predstavnicima Vlade i Centralne banke Crne Gore.

Tokom ovih sastanaka razmijenjena su mišljenja i podaci, kako bi se članovi Misije upoznali sa ključnim ekonomskim izazovima i rizicima koji su prisutni u Crnoj Gori. Takođe, razmatrana su pitanja iz oblasti bankarskog sektora, kao što su opšta kretanja i parametri poslovanja bankarskog sektora u Crnoj Gori, uslovi kreditiranja, kvalitet aktive, kamatne stope, itd.

Guverner Centralne banke Crne Gore, Milojica Dakić, istakao je da su podaci iz prvog kvartala ove godine ohrabrujući i da ukazuju na nastavak trenda rasta BDP-a. Takođe je istakao da je bankarski sistem solventan, da su banke izuzetno likvidne i da kamatne stope imaju opadajuću tendenciju, iako su i dalje iznad nivoa koji bi se mogao ocijeniti kao poželjan. Istakao je i da je prisutno veliko interesovanje za osnivanje banaka u Crnoj Gori, odnosno da smo u poslednje dvije godine dobili četiri nove banke.

Na sastancima sa predstavnicima MMF-a je konstatovano da tendencija opadanja loših kredita djeluje ohrabrujuće i da je ona sve manje sistemsko pitanje, a sve više individualno. Tokom razgovora su razmotrena pitanja pružanja tehničke pomoći od strane MMF-a.

Članovi Misije MMF-a su istakli izazove u domenu fiskalne politike i naglasili potrebu opreznog vođenja fiskalne politike i izrade plana sanacije u narednom periodu. U okviru ove posjete gdin Scott, šef Misije za Crnu Goru, održao je prezentaciju na temu ’’Uticaj Brexit-a na Crnu Goru i Evropu’’.

Dogovoreno je da se razgovori nastave tokom godišnjeg zasijedanja MMF-a u oktobru ove godine.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore