");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2015 - Septembar

30.09.2015. godine - Guverner Dakić otvorio Regionalni statistički seminar ECB i CBCG

25.09.2015. godine - VAŽNO OBAVJEŠTENJE

18.09.2015. godine - Održan sastanak predstavnika CBCG, HAAB i CEZAP-a

08.09.2015. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.09.2015. godine

Guverner Dakić otvorio Regionalni statistički seminar ECB i CBCG

Trodnevni Regionalni statistički seminar, u zajedničkoj organizaciji Evropske centralne banke i Centralne banke Crne Gore, počeo je danas u Budvi. Seminar ima za cilj postizanje većeg stepena usklađenosti regulative sa evropskim standardima u ovoj oblasti.  Seminar je otvorio guverner CBCG Milojica Dakić.

„Značaj Statistike za ekonomsku politiku je izuzetan. Poslovne odluke svih Vlada, državnih institucija i privrednih subjekata, zasnivaju se na statističkim podacima. Od kvaliteta tih podataka zavisi i kvalitet odlučivanja i upravljanja u ekonomskom sistemu. Stoga je standardizacija metodologije u oblasti statistike od posebne važnosti za centralne banke u procesu standardizacije i integrisanosti u ESCB“, rekao je guverner Dakić na otvaranju.

Teme o kojima će se govoriti su o monetarna i finansijska statistika, statistika platnog bilansa i hartija od vrijednosti, statistika platnog prometa, finansijski računi, itd.

Seminaru prisustvuje 45 predstavnika centralnih banaka regiona i Evrope – Narodne banke Srbije, Narodne banke Republike Makedonije, Centralne banke BiH, Banke Albanije Centralne banke Kosova, Centralne banke Turske, Banke Poljske, Češke narodne banke, Bugarske narodne banke, Narodne banke Rumunije,  Evropske centralne banke. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.09.2015. godine

VAŽNO OBAVJEŠTENJE:
 
Obavještavamo Vas da ukoliko ste dobili mail naslovljen Dodatni porez na dobit ili Centralna banka Crne Gore, a koji je navodno poslat sa adrese iz domena CBCG (cbcg.me), sadržinu istog zanemarite. Radi se o mailu koji nije poslat sa servera CBCG, te lažnom predstavljanju pošiljaoca maila.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.09.2015. godine

Održan sastanak predstavnika CBCG, HAAB i CEZAP-a
 
Centralna banka Crne Gore je danas, 18. septembra 2015, sa predstavnicima CEZAP-a i ovlašćenim predstavnicima Hypo Alpe Adria banke AD, održala sastanak. Cilj sastanka je bio da se razjasne pitanja i dileme klijenata Hypo Alpe Adria banke vezane za primjenu Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure.

Na sastanku su jasno saopštene nadležnosti i ovlašćenja CBCG u postupku nadzora nad primjenom ovog Zakona i predstavnici CEZAP-a i banke su upoznati sa dosadašnjim i budućim aktivnostima CBCG u tom pravcu. Istaknuto je da je CBCG imala komunikaciju sa bankom i da se ta komunikacija ostvaruje isključivo u svrhu sprovođenja nadzora nad primjenom Zakona. To je praksa i zakonom utvrđena obaveza CBCG u postupcima nadzora i kontrole banaka po svim pitanjima za koje je CBCG ovlašćena i svakako će se nastaviti, jer je to obaveza CBCG kao supervizorskog autoriteta.

Pritom, CBCG je kao rezutat tih sastanaka opredijelila stavove u izvršenju bančinih obaveza u sprovođenju zakona i to banci dostavila u pismenoj formi. Stavovi CBCG usmjereni su isključivo u cilju izvršenja obaveza banke prema klijentima i u njihovom interesu. Iznenađuje neprepoznavanje aktivnosti CBCG od strane CEZAP-a i imputiranje da je komunikacija CBCG i banke usmjerena u pravcu usaglašavanja stavova na štetu klijenata.

U pravcu tumačenja nekih odredbi Zakona, CBCG je preuzela obavezu da ovlašćenim predstavnicima CEZAP-a pismeno odgovori i tu obavezu će CBCG ispuniti u kratkom vremenu.

Na kraju ističemo i da stav CEZAP-a da je CBCG bila protiv donošenja Zakona  je proizvoljan i netačan, jer su stavovi CBCG u proceduri donošenja Zakona precizno definisani i dominantno su se odnosili na poboljšanje kvaliteta predloženih zakonskih rješenja, kako bi se eliminisali rizici različitih tumačenja pojedinih odredbi Zakona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.09.2015. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan
 
Dvadeset i sedma sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić, predsjednik KHOV Zoran Đikanović i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, održana je danas.
 
Na današnjoj sjednici Savjeta razmatrano je tekuće stanje finansijske stabilnosti, rizici i ranjivosti ukupnog privrednog sistema koji su bili prisutni u drugom kvartalu 2015. godine.  Analizirani su trendovi i događaji koji su uticali na stanje crnogorske privrede, kako iz domaćeg, tako i iz međunarodnog okruženja. Sa aspekta uticaja, izvora i intenziteta ranjivosti, analizirani su i potencijalni rizici koji bi mogli uticati na sistemski rizik i stanje finansijske stabilnosti.
 
Podaci o ekonomskoj aktivnosti najvećih svjetskih ekonomija u drugom kvartalu 2015. ukazuju na određena pozitivna kretanja, ali se očekuje da će globalna ekonomija imati slabiji rast.  Krah kineske berze će imati uticaja na svjetska finansijska tržišta  i usporavanje u realnoj ekonomiji u budućnosti. 
 
Najuticajnije centralne banke svijeta i dalje su veoma oprezne kod promjena monetarne politike i mnoge su se odlučile za nastavak pomoći i u narednom periodu 2015. godine.
 
Referentne međubankarske stope, EONIA i Euribor su takođe bile na rekordno niskim nivoima; EONIA se u 2015. kretala u oblasti između -0,01% i –0,14%;  tromjesečni EURIBOR je takođe negativan i trenutno iznosi oko -0,023%. S druge strane, šestomjesečni LIBOR na američki dolar iznosio je oko 0,49% na kraju jula i ima rastući trend, što je velikim dijelom uzrokovano tržišnim očekivanjima da će FED podići svoju referentnu stopu.
 
Domaće okruženje crnogorske privrede karakteriše rast skoro svih bitnih sektora ekonomije,  u odnosu na isti kvartal 2014. godine i shodno tome skoro sve međunarodne institucije su revidirale prognoze rasta crnogorske privrede. Shodno procjenama CBCG  za prvu polovinu 2015. godine, realni rast crnogorske privrede je iznosio oko 3.5% Inflacija je u ovom periodu bila pozitivna, oslikavajući blago poboljšanje stanja u privredi i oporavka agregatne tražnje.
 
Najizraženiji rizik u prvoj polovini 2015. godine i dalje je  nelikvidnost realnog sektora.  Savjet je, pored realnog, razmatrao stanje u Crnoj Gori u fiskalnom, finansijskom i sektoru odnosa sa inostranstvom.
 
Prvu polovinu godine obilježilo je povećanje deficita tekućeg računa, ali i rast priliva stranih direktnih investicija. Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan. Takođe, stanje na tržištu osiguranja i kapitala je stabilno. Podaci iz fiskalnog sektora ukazuju na stabilna kretanja koja se ogledaju u povećanju ostvarenja prihoda u odnosu na plan za 1,5% i smanjenja izdataka, u ovom periodu, u odnosu na plan u iznosu od 9,8%. Rast javnog duga zahtjeva dugoročni pristup i kontinuirani oprez u vođenju fiskalne politike, kako se ne bi ugrozila fiskalna stabilnost.
 
Savjet je ocjenio da je stanje finansijskog sistema, u prvoj polovini  2015. godine, stabilno.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore