");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2015 - Novembar

24.11.2015. godine - Održana 79. sjednica Savjeta CBCG

03.11.2015. godine - ZAVRŠNA IZJAVA MISIJE O KONSULTACIJAMA ZA 2015. U VEZI SA ČLANOM IV


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 24.11.2015. godine

Održana 79. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 79. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za oktobar 2015. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2015. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je utvrdio nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, kojim se vrši njegovo potpuno usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, u skladu sa preporukama Evropske komisije iz Izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika, kao i zbog potrebe njegovog usklađivanja sa obavezama koje će proizaći iz implementacije propisa EU obuhvaćenih Poglavljem 9 - Finansijske usluge. U tom kontekstu, važeći zakon dopunjuje se sa dva nova poglavlja kojima se uređuje poslovanje Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i poslovanje Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji. Predloženim izmjenama buduće poslovanje Centralne banke će se u potpunosti uskladiti sa relevantnim odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke. Pored toga, određene izmjene i dopune ovog zakona izvršene su radi njegovog usklađivanja sa drugim zakonima i unošenja rješenja na čiju potrebu je ukazala praksa u njegovoj primjeni.

Savjet je utvrdio nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, kojim je implementirana preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika, da se Centralnoj banci, kao nezavisnoj instituciji, omogući da samostalno uvodi zaštitne mjere. Takođe, pojedine izmjene i dopune ovog zakona predložene su radi njegovog usklađivanja sa relevantnim propisima EU koji uređuju druge oblasti, radi njegovog usklađivanja sa drugim zakonima, kao i zbog pravno-redakcijskih i jezičko-stilskih preciziranja određenih pojmova.

U skladu sa ustavnim odgovornostima Centralne banke za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema i zakonskim ovlašćenjima, uz uvažavanje principa nezavisnosti i transparentnosti, Savjet je utvrdio Politiku Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu, sa smjernicama za njeno ostvarivanje. Centralna banka će i u narednoj godini voditi politiku monetarne i finansijske stabilnosti zasnovanu na preduzimanju svih neophodnih aktivnosti i primjeni svih raspoloživih instrumenata i mjera iz svoje nadležnosti, u cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem, unapređenja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, blagovremene identifikacije i minimiziranja negativnih uticaja i rizika.

U cilju podsticanja i očuvanja monetarne stabilnosti, vodiće politiku obavezne rezerve zasnovanu na ocjeni efektivnosti i efikasnosti primjene postojećih rješenja i instrumenata, i po potrebi implementacije drugih instrumenata monetarne politike.

Radi daljeg podsticanja i očuvanja finansijske stabilnosti nadziraće implementaciju makroprudencijalnog okvira, razvijati indikatore za ocjenu stanja finansijske stabilnosti i prevenciju pojave sistemskih rizika, kao i instrumente za njihovo suzbijanje.

U cilju jačanja finansijskog sistema, poseban akcenat staviće se na podsticanje i očuvanje stabilnosti bankarskog sistema. U tom kontekstu, Centralna banka će nastaviti da prati i analizira stanje u bankarskom sistemu, po potrebi će preduzimati korektivne mjere, promovisaće jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama i nastaviće sa daljom implementacijom međunarodno prihvaćenih standarda i principa poslovanja u ovoj oblasti. Učestvovaće u sprovođenju mjera na finansijskom restrukturiranju dugova kod finansijskih institucija, u cilju podsticanja oporavka ekonomski održivih privrednih subjekata i ublažavanja problema nekvalitetnih kredita, stimulisanja privrednog rasta i razvoja i, u konačnom, očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. Nastaviće sa harmonizacijom regulatornog okvira sa pravnom tekovinom EU u skladu sa utvrđenom dinamikom i jačanjem prekogranične supervizorske saradnje.

Savjet je donio Odluku o dopunama odluke o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore kojom se, polazeći od ocjene Komiteta za interpretaciju međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja o prezentiranju rezultata u bilansu uspjeha koji proizilaze iz negativne kamatne stope kao “rijetkog fenomena”, uvode računi na kojima se iskazuju troškovi nastali po osnovu plaćanja negativne kamatne stope na plasmane u depozite i hartije od vrijednosti i ostali finansijski rashodi vezani za obavljanje finansijskih operacija i ulaganja u finansijske instrumente.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.11.2015. godine

ZAVRŠNA IZJAVA MISIJE O KONSULTACIJAMA ZA 2015. U VEZI SA ČLANOM IV

Misija Međunarodnog monetarnog fonda posjetila je Crnu Goru od 22. oktobra do 3. novembra 2015. kako bi sprovela konsultacije u vezi sa članom IV za 2015. Završni sastanak sa nadležnim organima obuhvatio je i ocjenu Crne Gore u sklopu Programa ocjene finansijskog sektora koji je sproveden u septembru.

Čini se da je snažan rast ostvaren u ovoj godini dovoljno čvrst da će se produžiti na srednji rok, vođen planovima državnih organa da osnaže razvoj i transportne veze. Iako je razvoj infrastrukture očigledno potreban, naglasak na velike investicione projekte nosi rizike, posebno za javne finansije. Nadležni organi imaju namjeru da ublaže te rizike kroz korišćenje koncesija i javno-privatnih partnerstava. Predstavnici MMF-a ohrabruju nadležne organe da preduzmu dodatne mjere kako bi zadržali javni dug koji raste i obezbijedili pristup spoljnom finansiranju po najpovoljnijim mogućim uslovima. Supervizor finansijskog sektora bi trebalo da bude na oprezu kako bi osigurao da zajmodavci ocjenjuju cijenu rizikâ na adekvatan način.

 1. Ekonomija je snažno odskočila. Dolasci turista su zabilježili dvocifreni rast. Industrijska proizvodnja se oporavila, u velikoj mjeri podržana povećanjem prerađivačke industrije. Građevinarstvo je osnaženo sprovođenjem projekata u turizmu i energetici i početkom realizacije projekta autoputa Bar-Boljare. Predstavnici MMF-a projektuju da će rast ove godine biti oko 4 procenta, nakon što je u 2014. pao na 1,75 procenata.

 2. Očekuje se da će se impuls za rast nastaviti na srednji rok. Veliki investicioni projekti finansirani iz inostranstva će nastaviti da budu glavni pokretači rasta i dovešće do prelivanja na ostatak ekonomije. Kao prateći efekat, očekuje se da će se deficit tekućeg računa dodatno proširite, s obzirom na značajnu uvoznu komponentu infrastrukturnih projekata. Očekuje se da će niska inflacija u Eurozoni pomoći da se obuzda pritisak cijena.

 3. Vlada je usvojila krupnu inicijativu koja se odnosi na rast kako bi podstakla ekonomski razvoj i povezanost. Inicijativa je u skladu sa konsenzusom koji je postignut između lidera Zapadnog Balkana i Evrope u Berlinu i nadležni organi je vide kao vitalni komplementarni element planova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Plan se fokusira na iskorišćavanje komparativnih prednosti u turizmu, povećanje strateških transportnih putnih i željezničkih veza i izgradnju kapaciteta koji bi bili regionalno energetsko čvorište.

 4. Strategija može da donese značajne dobiti, ali nosi i potencijalno velike rizike. Crna Gora ima značajne potrebe za infrastrukturom. Međutim, takvi projekti nose sa sobom velike incijalne troškove prije nego počnu da se stvaraju benefiti od njihovog korišćenja. U godinama između, javni dug će dalje rasti iznad Mastrihtškog nivoa i to može da izloži ekonomiju promjenama uslova na međunarodnom finansijskom tržištu, dok bi privremeni udari na rast, kao što su loša turistička sezona ili slaba proizvodnja električne energije iz hidro izvora, mogli da uzrokuju ubrzanu dodatnu eskalaciju duga. Upotreba fiskalnih i finansijskih politika za pojačavanje podsticaja za rast može da dovede do pogrešne raspodjele kapitala. Brzi rast rukovođen investicijama može da dovede do potcijenjene vrijednosti rizika, a što može da podrije stabilnost finansijskog i fiskalnog sektora.

 5. Nadležni organi su preduzeli korake da ograniče osnovne fiskalne pritiske i posvećeni su upravljanju osjetljivostima koje se odnose na dug u narednom periodu. Penziona reforma uvedena 2011,  uspješno povećava starosnu granicu za penzionisanje. Pored toga, nova fiskalna pravila su konvergirala prema Mastrihtškim kriterijumima, dok novouvedeni Program ekonomskih reformi (PER) prepoznaje potrebu da se zaustavi ubrzavanje javnog duga. Nadležni organi su takođe iskazali želju da unaprijede finansije lokalnih uprava.

 6. Međutim, neke od nedavnih mjera dovode u pitanje sposobnost da se održi fiskalna disciplina. Krizni porez je smanjen, uvedene su nove mjere za socijalnu potrošnju, neke od mjera iz PER-a kasne, a nema detalja o namjeri da se ograniče rashodi na srednji rok. Širok spektar ustupaka u vezi sa porezima i doprinosima za socijalno osiguranje, kao podrška investicijama u konkretnim sektorima, pokreću zabrinutost oko pravičnosti i mogućnosti da se te subvencije uklone.

 7. Projekcija zaposelnih MMF-a kada je u pitanju dug je da će isti nastaviti da se dalje povećava, a da će zatim postepeno padati. Fiskalni deficiti će se proširiti sa potrošnjom za autoput; na osnovu tekućih politika, javni dug će dostići vrhunac od oko 77 procenata BDP-a u narednih tri do četiri godine, sa 70 procenata iz ove godine, prije nego se smanji na oko 73 procenta BDP-a u 2020.

 8. Kako bi se ograničili rizici po javne finansije i održali povoljni uslovi za finansiranje, zaposleni MMF-a preporučuju dodatne mjere fiskalne konsolidacije. Zaposleni MMF-a su izračunali da bi dodatne mjere od 1,5 p.p. BDP-a koje bi se održale do 2025. spustile dug na ispod Mastrihtškog praga od 60 procenata BDP-a do kraja tog perioda. Mjere koje bi brzo generisale povrat uključuju povećanje poreza za turizam, ukidanja PDV izuzeća i privremeno zamrzavanje zarada u javnom sektoru i penzija. Dugoročne opcije uključuju smanjenje broja zaposlenih u sektoru države, uvođenje novih strategija za unapređenje naplate poreza, oslobađanje od javnih preduzeća i uzdržavanje od investicionih subvencija.

 9. Nove mjere bi trebalo da prate sveobuhvatni i godišnji srednjoročni fiskalni planovi. Ti planovi bi trebalo da odražavaju najizvjesnije rezultate za fiskalne prihode i rashode (uključujući anticipaciju direktnih, indirektnih i skrivenih troškova ugrađenih u mjere programskih politika), eksplicitno definisane troškova za mjere programskih politika i artikulisane planove za nepredviđene situacije koji bi se bavili rješavanjem nepredviđenih šokova. Upravljanje javnim finansijama i fiskalna transparentnost se mogu osnažiti kroz podsticanje fiskalnog savjeta, tehnike za upravljanje fiskalnim rizicima, budžetiranje zasnovano na učinku i izvještavanje i računovodstvo na obračunskoj osnovi.

 10. Finansijski uslovi se polako unapređuju. Banke imaju visoku likvidnost i prosječni koeficijenti kapitala premašuju regulatorne minimume, mada sa velikim razlikama između institucija. Profitabilnost se povećala kod većine banaka, ali je i dalje slaba uprkos visokim kamatnim maržama i opadajućim nekvalitetnim kreditima (NPL). Kreditiranje privatnog sektora se povećalo, nakon što se duži period smanjivalo, iako ne tako brzo kako bi se moglo očekivati s obzirom na visoku likvidnost i snažno oporavljeni rast. To odražava postojane probleme sa nekvalitetnim kreditima, slabim praksama u računovodstvu i izvještavanju, i sporo izvršenje obezbjeđenja.

 11. Nadležni organi smatraju da je podsticanje kredita od suštinskog značaja kao podrška vladinoj strategiji rasta. Okvir za dobrovoljno rješavanje dugova je sada uspostavljen. Izrađen je i nacrt zakona kojim se ograničavaju aktivne kamatne stope, koji se sada razmatra, a Centralna banka je odobrila određeni broj novih licenci za banke kako bi podstakla konkurenciju. Predstavnici MMF-a su zabrinuti da ove mjere mogu imati nenamjeravane posljedice. Banke bi mogle da budu potaknute na neprudencijalno kreditiranje kako bi održale ili povećale udio na tržištu; ovo bi bilo posebno zabrinjavajuće ukoliko banke imaju slabe biznis planove ili nizak nivo kapitala. Banke bi mogle da odgovore na ograničavanje aktivnih kamatnih stopa ograničavanjem kreditiranja, posebno za MSP za koje je rizik kreditiranja prirodno viši.

 12. Nedavni Program ocjene finansijskog sektora MMF-a za Crnu Goru je identifikovao određeni broj koraka koji bi mogli da ublaže rizike po finansijski sistem. Oni uključuju unapređenje upravljanja nekvalitetnom aktivom i rizikom likvidnosti, i smanjenje operativnog rizika, rizika finansiranja i rizika koncetracije kredita. Odlučne radnje za rješavanje pitanja slabijih banaka su važne za očuvanje finansijske stabilnosti. Preporučuje se sprovođenje nezavisne ocjene kvaliteta aktive za sve banke kako bi se revidirale prakse klasifikacije kredita i rezervisanja. Zaposleni MMF-a takođe ohrabruju Centralnu banku da nastavi da radi na planovima za sanaciju sa ciljem održavanja stabilnosti finansijskog sistema, zaštite osiguranih deponenata, i minimiziranja troška za poreske obveznike. Zakon o stečaju potrošača koji je nedavno uveden je problematičan i trebalo bi ga izmijeniti ili ukinuti; na primjer, može se tumačiti kao da isključuje izvršenje hipoteke nad kućom dužnika koji je bankrotirao. To bi moglo da stvori rizik zlouptrebe (moralni hazard), da značajno obeshrabri izdavanje novih obezbijeđenih kredita, i ako bi se primijenio retroaktivno, da spriječi naplatu kolaterala u slučajevima kod postojećih nekvalitetnih kredita.

 13. Predstavnici MMF-a preporučuju da bi trebalo istražiti opcije za učvršćavanje finansijske mreže sigurnosti. Možda će biti potrebna kredibilna i transparentna podrška iz javnih sredstava kako bi se rješavali sistemski slučajevi, kada ne postoji sanacija koju finansira privatni sektor; a okvir za sanaciju banaka bi trebalo da osigura da se podrška iz javnih sredstava daje tek nakon što se otpišu akcionari, i hibridni kapital i imaoci subordinisanog duga. Pomoć za likvidnost u hitnim situacijama bi trebalo da se uvede pod jedinstveni okvir.

 14. Unapređenje u produktivnosti rada i ekonomska fleksibilnost su od krucijalnog značaja za dopunjavanje strategije rasta državnih organa koja je bazirana na investicijama. S obzirom na to da je kapacitet zemlje da apsorbuje šokove ograničen valutnim režimom i na ograničeni fiskalni prostor, nadleženi organi bi trebalo da vrše nadogradnju nad postojećim reformskim inicijativama, kao što su unapređenje fleksibilnosti proizvoda na tražištu rada, smanjenje neformalnosti na tržištu rada i nastavak unapređenja poslovne klime (npr. izvršenje ugovora). Visok nivo dugoročne nezaposlenosti predstavlja i dalje važnu zabrinutost - nadležni organi bi mogli da razmotre da upotrijebe sredstva namijenjena za subvencionisanje zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje visokoškolaca, koja bi mogla da se iskoriste za ponovni ulazak u domen radne snage dugoročno nezaposlenih, da ublaže pritisak na penzioni sistem od strane onih koji se prijevremeno penzionišu i da ublaže pritisak na potrošnju za socijalna davanja.

Misija se zahvaljuje nadležnim organima i drugim partnerima na vrlo otvorenim i konstruktivnim razgovorima.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore