");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2015 - Mart

26.03.2015. godine - Održana 70. sjednica Savjeta CBCG

23.03.2015. godine - Eurosistem i Centralna banka Crne Gore završili program saradnje koji je finansirala EU

20.03.2015. godine - NAJAVA DOGAĐAJA: Konferencija za medije povodom zatvaranja programa tehničke saradnje sa Evropskom centralnom bankom

17.03.2015. godine - Uspješno realizovana Svjetska nedjelja novca

09.03.2015. godine - Počela Svjetska nedjelja novca

09.03.2015. godine - Počinje Svjetska nedjelja novca

02.03.2015. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.03.2015. godine

Održana 70. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 70. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za februar 2015. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2015. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj  potencijalnih rizika na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i MFI na dan 31.12.2014. godine, u kome je konstatovano da poslovanje banaka u četvrtom kvartalu karakteriše rast aktive, depozita i kapitala, a pad ukupnih kredita i likvidne aktive, u odnosu na prethodni kvartal. Svi parametri kvaliteta aktive su poboljšani. Banke su iskazale pozitivan finansijski rezultat na agregatnom nivou.

Savjet je donio rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platne usluge – izvršavanja novčanih doznaka platnoj instituciji „MONTENEGRO TRANSFERS“ D.O.O. - Podgorica.

Savjet je usvojio Odluku o izmjenama Odluke o minimalnim standardima za ulaganje banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva. Odlukom je povećan limiti ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva sa 40% na 50% i utvrđen je tretman stečenih nepokretnosti za koje je od sticanja prošlo više od 4 godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
EVROPSKA CENTRALNA BANKA
EVROPSKA UNIJA
Podgorica, 23.03.2015. godine

Eurosistem i Centralna banka Crne Gore završili program saradnje koji je finansirala EU

  • Program EU vrijedan blizu 300.000 eura za jačanje Centralne banke Crne Gore u pripremi za pristupanje EU
  • Šest oblasti centralnog bankarstva i devet tema koje su analizirali eksperti Eurosistema

Evropska centralna banka (ECB) i Centralna banka Crne Gore (CBCG) okončale su danas program saradnje u kom su učestvovale centralne banke svih država članica EU i koji je pružio podršku CBCG u njenoj pripremi za pridruživanje Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB) kada zemlja bude stekla pravo na članstvo u EU.

Benoît Cœuré, član Izvršnog odbora ECB, uručio je tzv. izvještaj o analizi potreba Milojici Dakiću, guverneru CBCG. U izvještaju koji predstavlja detaljnu analizu nalaza programa iznosi se zaključak da je CBCG ostvarila napredak u usklađivanju svojih praksi i politika sa standardima EU u nekoliko oblasti i daju se preporuke za dalje unapređivanje.

Gdin Cœuré je rekao: „Iza nas je sedam mjeseci intenzivnog rada i strateške saradnje namijenjih jačanju institucionalnog kapaciteta centralne banke institucije koja je ključna za sveukupnu makroekonomsku i finansijsku stabilnost Crne Gore na njenom putu pristupanja EU.“

U izvještaju su utvrđene oblasti u kojima bi CBCG mogla ostvariti napredak uvođenjem novih pravila ili politika, promjenom praksi i obukom zaposlenih u narednim godinama. Procijenjene su i neke od funkcija centralne banke u odnosu na EU i međunarodne standarde i politike, uključujući računovodstvo, EU integracije, finansijske i bankarske operacije, finansijsku stabilnost, operativni rizik, kontinuitet poslovanja i statistiku. Nalazi izneti u izvještaju biće ugrađeni u strateške planove CBCG.

U svojoj današnjoj najavi zatvaranja programa tokom konferencije za štampu održane u Podgorici guverner Dakić je izjavio: „Projekat je za Crnu Goru i Centralnu banku Crne Gore od izuzetnog značaja, a veliku zahvalnost za njegovu realizaciju dugujemo prije svega Evropskoj centralnoj banci I Evropskoj Uniji. CBCG će u narednom periodu odgovorno raditi na implementaciji datih preporuka, koje predstavljaju korak dalje ka članstvu u ESCB.“

Program koji je pokrenut u septembru prošle godine okupio je 13 eksperata iz deset narodnih banaka Eurosistema (Centralne banke Njemačke, Banke Estonije, Banke Francuske, Banke Grčke, Banke Italije, Banke Holandije, Narodna banke Austrije, Banke Portugala, Banke Slovenije i Narodna banke Slovačke). Finansiran je od strane EU sa oko 300.000 eura iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). André Lys, Šef Odsjeka za saradnju pri Delegaciji Evropske unije zaključio je: „Kroz ovaj program CBCG ima koristi od stručnog znanja centralnih banaka 10 država članica EU: CBCG sada ima veoma konrektne i praktične preporuke za pripremu za buduće ravnopravno učešće u ESCB sa drugim centralnim bankama iz EU.“

Program ne dovodi u pitanje poziciju ECB niti Savjeta EU u pogledu implikacija okvira Ugovora Evropske unije po crnogorski monetarni režim čija će procjena biti neophodna tokom pristupnih pregovora sa EU.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.03.2015. godine

NAJAVA DOGAĐAJA: Konferencija za medije povodom zatvaranja programa tehničke saradnje sa Evropskom centralnom bankom

U ponedjeljak, 23. marta 2015. godine biće održana konferencija za medije, povodom završetka projekta ,,Program tehničke saradnje sa Centralnom bankom Crne Gore (CBCG) na putu ka članstvu u Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB)“.

Na konferenciji će govoriti guverner CBCG Milojica Dakić, član Izvršnog odbora Evropske centralne banke Benoît Cœuré i i šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori André Lys.

Konferencija će biti održana u hotelu Podgorica (ulica Svetlane Kane Radević 1, Podgorica), u 11.00 sati.

Novinare, snimatelje i fotoreportere je potrebno akreditovati, najkasnije do nedjelje, 22. marta 2015.  na e-mail: [email protected] ili telefon 069/ 225 084.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.03.2015. godine

Uspješno realizovana Svjetska nedjelja novca

Svjetsku nedjelja novca, pod sloganom „Štedi danas za sigurno sjutra“ koja je trajala od 9. marta do danas, Centralna banka Crne Gore obilježila je brojnim aktivnostima. Centralna banka Crne Gore, kao društveno odgovorna institucija, nedvosmisleno daje veliki značaj finansijskoj edukaciji djece i omladine u Crnoj Gori, te je i tokom ovogodišnje manifestacije sprovela brojne aktivnosti koje su obuhvatile blizu 500 djece i mladih.

U ponedjeljak, 9. marta 2015, učenici ekonomske škole „Mirko Vešović“ su posjetiti Centralnu banku Crne Gore, gdje su prisustvovali predavanju na temu centralnog bankarstva i prepoznavanja lažnog novca.

Dan kasnije, 10. marta 2015, djeca iz dječjeg doma “Mladost” iz Bijele su posjetila Muzej novca CBCG na Cetinju gdje je za njih bila organizovana radionica “Dobrodošli u svijet novca”, kao i obilazak muzejske postavke.

U srijedu, 11. marta 2015, predstavnici Centralne banke Crne Gore su u gimnaziji “Slobodan Škerović” održali edukativnu radionicu “Kako prepoznati lažni novac.”

Narednog dana, 12. marta 2015, u područnom odjeljenju za djecu romske nacionalnosti OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ predstavnici CBCG su održali radionicu „Dobrodošli u svijet novca“.

Istu radionicu su u petak, 13. marta 2015. i ponedjeljak 16. marta, predstavnici CBCG održati za đake nižih razreda osnovnih škola u Boanu, Žabljaku, Murinu, Gusinju, Ulcinju i Sutomoru. Pomenuta radionica je održana i u Resursnom centru za sluh i govor u Kotoru.

Navedenim aktivnostima, Centralna banka Crne Gore je crnogorskoj djeci i omladini omogućila da postanu dio globalne akcije koja okuplja više miliona učesnika, a za cilj ima jačanje globalnog ekonomskog i finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.03.2015. godine

Počela Svjetska nedjelja novca

Obilježavanje Svjetske nedjelje novca, pod sloganom „Štedi danas za sigurno sjutra“ počelo je danas, posjetom učenika Srednje ekonomske škole “Mirko Vešović” iz Podgorice Centralnoj banci Crne Gore.

Srednjoškolce je pozdravio guverner CBCG Milojica Dakić, nakon čega su prisustvovali predavanjima “Centralno bankarstvo”’ i  “Kako prepoznati lažni novac”. Na predavanju o centralnom bankarstvu, đacima je predstavljena Centralna banka Crne Gore, njena misija, ciljevi i funkcije,  dok su na predavanju o falsifikovanom novcu učenici imali priliku da se upoznaju sa načinom prepoznavanja falsifikovanog novca, kao i sa procedurom postupanja sa falsifikovanim novcem.

Svjetska nedjelja finansija, koja za cilj ima jačanje globalnog ekonomskog i finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina, obilježava se od 9. do 17. marta 2015.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.03.2015. godine

Počinje Svjetska nedjelja novca

Svjetska nedjelja novca, pod sloganom „Štedi danas za sigurno sjutra“ biće obilježena od 9. do 17. marta 2015. Svjetska nedjelja novca je manifestacija pokrenuta na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i omladine, koja za cilj ima jačanje globalnog ekonomskog i finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina.

Centralna banka Crne Gore, kao društveno odgovorna institucija, nedvosmisleno daje veliki značaj finansijskoj edukaciji djece i omladine u Crnoj Gori, te će i tokom ovogodišnje manifestacije sprovesti brojne aktivnosti koje obuhvataju veliki broj djece i mladih.

U ponedjeljak, 9. marta 2015, učenici ekonomske škole „Mirko Vešović“ će posjetiti Centralnu banku Crne Gore, gdje će, pored ostalog, prisustvovati predavanju na temu centralnog bankarstva i prepoznavanja lažnog novca..

Dan kasnije, 10. marta 2015, djeca iz dječjeg doma “Mladost” iz Bijele će posjetii Muzej novca CBCG na Cetinju gdje će za njih biti organizovana radionica “Uvod o svijet novca”, kao i obilazak muzejske postavke.

U srijedu, 11. marta 2015, predstavnici Centralne banke Crne Gore će u gimnaziji “Slobodan Škerović” održati edukativnu radionicu “Kako prepoznati lažni novac.”

Narednog dana, 12. marta 2015, u područnom odjeljenju za djecu romske nacionalnosti OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ predstavnici CBCG će držati radionicu „Uvod u svijet novca“.

Istu radionicu će u petak, 13. marta 2015. i ponedjeljak 16. marta, predstavnici CBCG održati za đake nižih razreda osnovnih škola u Šavniku, Žabljaku, Plavu i Gusinju, Ulcinju i Sutomoru. Takođe, pomenuta radionica će biti održana i u Resursnom centru za sluh i govor u Kotoru.

Navedenim aktivnostima, Centralna banka Crne Gore pruža mogućnost crnogorskoj djeci i omladini da postanu dio globalne akcije koja okuplja više miliona učesnika.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 02.03.2015. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan

Dvadeset i treća sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali članovi Savjeta - guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić , ministar finansija Radoje Žugić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, održana je danas.

Na sjednici je razmatrano tekuće stanje finansijske stabilnosti, rizici i ranjivosti ukupnog privrednog sistema, koji su bili prisutni tokom 2014. godine.  Analizirani su trendovi i događaji, koji su uticali na stanje crnogorske privrede, kako iz domaćeg , tako i iz međunarodnog okruženja. Podaci o ekonomskoj aktivnosti najvećih svjetskih ekonomija ukazuju na blago poboljšanje, ali rast i dalje nema jači „zamajac“ koji bi se značajnije odrazio na manje, i zavisne ekonomije, kao što je crnogorska. Ovakva kretanja realnog sektora, na međunarodnom tržištu, ogledaju se i oscilacijama repernih berzanskih indeksa sa ovih tržišta, što takođe ukazuje da su signali o oporavku privredne aktivnosti još uvijek slabi.

Aktivnosti vodećih centralnih banaka ukazuju na vođenje stimulativne monetarne politike, kako bi se osnažio rast privreda, globalno.  Devizna tržišta osciliraju, a najveće promjene bilježi odnos  švajcarski franak (CHF) u odnosu na euro.

Domaće okruženje crnogorske privrede karakteriše i dalje prisustvo brojnih rizika, koji usporavaju dinamičniji oporavak. Najizraženiji rizici u 2014. godini su rizici realnog sektora, koji imaju uticaja i prelivaju se na sve ostale oblasti privrede. Na osnovu preliminarnih podataka, Savjet je, pored realnog, razmatrao stanje u Crnoj Gori u fiskalnom, finansijskom i sektoru odnosa sa inostranstvom i zaključio da su rizici umjereni, ali da je privredna aktivnost i dalje nedovoljna, što može uticati na materijalizaciju pojedinih rizika u budućnosti. Zaključeno je da se u narednom periodu mora voditi obazriva fiskalna politika okrenuta ka daljoj racionaliozaciji  i restrukturiranju tekuće potrošnje, smanjenju „sive ekonomije“ i aktivnostima usmjerenim na podsticanje ukupne privredne djelatnosti, a naročito preduzetništva i inovativnosti. Takođe, u svjetlu tekućih fiskalnih rizika, istaknuto je da ova politika treba da se usmjeri na dalje snaženje i podsticanje realnog sektora kako bi se povećala konkrentnost privrede, ali da se vodi računa o održivosti javnih finansija, s obzirom na snagu efektivnosti instrumenta fiskalne politike u crnogorskom okruženju. Zaključeno je da postojeći rast nije adekvatan.  Dominacija fiskalne politike u vođenju ekonomske politike u Crnoj Gori, u fokus stavlja teret stabilizacije, ali i oživljavanja privredne djelatnosti na ovu politiku. Balans ova dva cilja treba da se obezbjedi obuzdavanjem tekućeg budžetskog deficita na nulti nivo, čime bi se sačuvala finansijska stabilnost, dok bi podsticanje rasta bilo ostavreno mogućnošću ostvarenja deficita kapitalnog budžeta.

Politika u finansijskom sektoru treba i dalje da bude fokusirana na očuvanje stabilnosti sistema, kako bi se očuvala zdrava podloga za budući rast.

Savjet je zaključio da se na kraju 2014. godine finansijski sistem može ocjeniti kao  relativno stabilan, uz kontinuirano prisustvo  rizika nelikvidnosti i nesolventnosti realnog sektora. Ova ranjivost realnog sektora, pored pritiska na finansijski  utiče i na povećanje pritisaka u fiskalnoj sferi, koji se za sada, apsorbuje.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore