");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2015 - Maj

29.05.2015. godine - Guverner Dakić na sastanku Konstituence

20.05.2015. godine - Održana 72. sjednica Savjeta CBCG

19.05.2015. godine - Održana konferencija „Potencijali i investicione mogućnosti projekata energetske efikasnosti“

15.05.2015. godine - Guverner Dakić na Klubu guvernera u Šangaju

06.05.2015. godine - Sastanak predstavnika CBCG i MMF-a


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.05.2015. godine

Guverner Dakić na sastanku Konstituence

Guverner  Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet Nikola Fabris prisustvuju sastanku Konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koji se održava u Sofiji od 29. do 31. maja 2015.

Sastanak je otvorio guverner Narodne banke Bugarske Ivan Iskrov, a skupu je prisustvovao i član borda Evropske centralne banke Iv Merš, kao i predstavnici svih centralnih banaka članica Konstituence. 

U fokusu ovogodišnjeg sastanka bile su različite teme, kao što su ekonomski rast, raspodjela prihoda, evropska investiciona agenda, te program finansijskih sredstava  MMF-a i SB, usvojen  u post kriznom regulatornom i supervizorskom okruženju.
 
Crna Gora je članica Holandske konstituence koja u MMF-u i SB zastupa interese Crne Gore i u čijem se sastavu nalazi još 14 zemalja: Holandija, Belgija, Luksemburg, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Izrael, Makedonija, Bugarska, Kipar, Gruzija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.05.2015. godine

Održana 72. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 72. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za mart 2015. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2015. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio Godišnji makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu i konstatovao da je 2014. godina bila izazovna godina za crnogorsku privredu usljed neizvjesnosti i negativnih uticaja proizašlih kako iz domaćeg, tako i iz međunarodnog okruženja. Usporavanje rasta rezultat je smanjenja industrijske proizvodnje, skromnijih stopa rasta u trgovini i turizmu, kao i negativnih eksternih šokova. Ipak, evidentan je povećani obim aktivnosti u šumarstvu, a sektor saobraćaja u većini segmenata bilježi rast aktivnosti. Inflacija u Crnoj Gori u 2014. godini je imala negativan predznak usljed smanjenja agregatne tražnje i pada cijena određenih kategorija proizvoda. Nastavljena su pozitivna kretanja u oblasti stranih direktnih investicija, gdje je zabilježen rast u neto iznosu od 9,3%. Svi propisani indikatori sigurnosti bankarskog sektora bili su iznad regulatornog minimuma. Snažan rast likvidnih sredstava, kontinuirani rast depozita i dokapitalizacija jednog broja banaka dodatno su doprinijeli stabilnosti bankarskog sistema.

Savjet je usvojio Informaciju o stanju bankarskog sektora Crne Gore u I kvartalu 2015. godine u kojoj je konstatovan rast aktive, kapitala i depozita, kao i pad ukupnih kredita i pozajmica u odnosu na decembar 2014. godine. Novoodobreni krediti banaka u prvom kvartalu 2015. godine su ostvarili rast od 6,82% u odnosu na isti period prethodne godine. Aktivne kamatne stope na ukupne i novoodobrene kredite, kao i pasivne kamatne stope na ukupne depozite bilježe pad u odnosu na prethodni mjesec. Evidentno je poboljšanje koeficijenata kvaliteta aktive na mjesečnom nivou, osim kod kredita koji kasne sa otplatom preko 30 dana. Ocijenjeno je da stabilnosti bankarskog sektora, pored visokog nivoa likvidnosti i solventnosti, doprinosi i smanjenje nekvalitetnih kredita i potraživanja. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan.

Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2014. godinu.

Savjet se upoznao sa Godišnjim izvještajem o radu bankarskog ombudsmana za 2014. godinu i Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana u prvom kvartalu 2015. godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.05.2015. godine

Održana konferencija „Potencijali i investicione mogućnosti projekata energetske efikasnosti“

Konferencija „Potencijali i investicione mogućnosti projekata energetske efikasnosti“ u organizaciji Fonda za održivi razvoj (Green for Growth Fund - GGF) i pod pokroviteljstvom Centralne banke Crne Gore, održana je danas u Podgorici.

Konferenciju su otvorili viceguverner CBCG za kontrolu banaka Velibor Milošević i Adrijana Stevanović u ime Fonda.

Viceguverner Milošević je kazao da je potrebno raditi na podizanju svijesti o tome kako je zaista neophodno povećati ulaganja u projekte energetske efikasnosti i obnovljive energije. „U mnogim zemljama interes za finansiranjem projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije bilježi značajan rast. Investiranjeovakvih projekata može predstavljati jednu od ključnih komponenti održivog razvoja Crne Gore“, kazao je viceguverner Milošević.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Vlade, CBCG, poslovnih banaka i međunarodnih finansijskih institucija.

Fond za održivi rast (GFF) je prvi specijalizovani fond koji ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti i izvora obnovljive energije u jugoistočnoj Evropi -  Turskoj , Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, BiH, Hrvatskoj, Makedoniji, Gruziji, Crnoj Gori, Moldaviji, Srbiji, Kosovu i Ukrajini). GFF je zasnovan na javno-privatnom partnerstvu, a njegovi osnivači su Evropska investiciona banka (EIB) i Njemačka razvojna banka (KfW) uz podršku Evropske komisije, Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Razvojne banke Austrije (OeEB) i Kompanije za razvojno finansiranje Holandije (FMO).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.05.2015. godine

Guverner Dakić na Klubu guvernera u Šangaju

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić prisustvuje sastanku Kluba guvernera centralnih banaka Centralne Azije, crnomorskog regiona i balkanskih zemalja, koji se održava od 14. do 16. maja u Šangaju.

Centralna tema  je regionalni i globalni ekonomski i finansijski razvoj, dok će učesnici tokom sastanka razmijeniti i stavove o monetarnoj politici, kao i mehanizmima za prevazilaženje budućih izazova.

Organizator 33. sastanka Kluba guvernera, kome prisustvuju guverneri centralnih banaka 22 zemlje, je Narodna banka Kine.

Klub guvernera osnovan je 1999. godine i sastaje se dva puta godišnje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.05.2015. godine

Sastanak predstavnika CBCG i MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić sa saradnicima sastao se danas sa timom Međunarodnog monetarnog fonda koji je predvodio šef misije za Crnu Goru Alister Skot.

Na sastanku je razmatrana trenutna ekonomska situacija u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na fiskalnu i monetarnu politiku. Takođe, guverner Dakić i šef Misije MMF-a istakli su zadovoljstvo nivoom saradnje dviju institucija u prethodnom periodu.

Sastanak je održan u sklopu pripreme redovne Misije po članu IV Statuta Fonda. Tim Međunarodnog monetarnog fonda boraviće u Crnoj Gori do 7. maja 2015, do kada će održati niz tehničkih sastanaka sa predstavnicima CBCG, Ministarstva finansija, poslovnih banaka, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva ekonomije.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore