");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2015 - Jul

27.07.2015. godine - Održana 74. sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.07.2015. godine

Održana 74. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 74. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj 2015. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2015. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj  potencijalnih rizika na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio Izvještaj o mogućim efektima ograničenja kamatnih stopa i utvrdio radnu verziju Nacrta zakona o najvišim dozvoljenim kamatnim stopama. Radnom verzijom nacrta Zakona se propisuje zatezna kamata koju plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze i najviše dozvoljene ugovorne kamatne stope po ugovorima o kreditu, ugovorima o finansijskom lizingu i ugovorima o zajmu novčanih sredstava. U dijelu koji se odnosi na zakonsku zateznu kamatu, predlaže se izmjena postojećeg zakonskog rješenja radi njegovog usklađivanja sa Direktivom 2011/7/EU o sprječavanju kašnjenja u plaćanju u trgovinskim transakcijama. Nacrtom Zakona je predložena da najviša dozvoljena godišnja zakonska ugovorena kamatna stopa za banke bude prosječna efektivna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene kredite, u šestomjesečnom period, uvećana za 33%. Ukoliko je na ovoj način utvrdjena kamatna stopa niža od 12%, primjenjuje se stopa od 12%. Za MFI je predložena najviša dozvoljena ugovorna kamatna stopa za banke uvećana za 50%. Za davaoce finansijskog lizinga i davaoce potrošačkih kredita, najviša dozvoljena ugovorna kamatna stopa je prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite banaka. Najviša dozvoljena ugovorna kamatna stopa za dugove po kreditinim karticama i prekoračenja na računu iznosi 15%.

Cilj predloženog zakonskog rješenja  je da se eliminiše ugovaranje ekstremno visokih kamatnih stopa koje nemaju tržišno opravdanje i koje slabe finansijske sposobnosti dužnika, negativno utiču na finansijsku stabilnost, a povjeriocima omogućavaju ostvarivanje imovinske  koristi iznad prihvatljivog nivoa  cijene novca. Široku primjenu ovog instituta u praksi potvrđuju i podaci iz istraživanja Svjetske banke iz oktobra 2014. godine, koji pokazuju da  76 zemalja u svijetu ograničavaju nivo kamatnih stopa. Takođe, od 28 zemalja članica EU, više od polovine (15 zemalja) koristi sistem ograničenja kamatnih stopa, bilo kroz primjenu relativnih (Belgija, Estonija, Francuska, Njemačka, Italija, Holandija, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija i Hrvatska) ili apsolutnih limita ograničenja kamatnih stopa (Irska, Grčka i Malta). Primjena novog Zakona zasnivaće se  na principu obaveznosti i kaznenim odredbama u slučaju nepoštovanja propisa.

Savjet je usvojio informaciju “Aktuelna dešavanja na međunarodnom finansijskom tržištu i uticaj na Crnu Goru”, kojom je obuhvaćena hronologija dužničke krize u Grčkoj i preduzetih mjera na njenom saniranju, uz sagledavanje potencijalnog uticaja grčke krize na kurs eura, na kretanja na međunarodnim berzama i na uslove pod kojima se plasiraju  međunarodne  rezerve. Ocijenjeno je da je, usled naglašene kompleksnosti grčke dužničke krize,  njeno rješavanje još uvijek predmet  dugotrajnih i teških pregovora u okviru Eurozone (EU). Analiza je pokazala da je situacija u Grčkoj imala uticaja na međunarodno finansijsko tržište, ali da je taj uticaj bio manji od onog što bi se očekivalo na osnovu potencijalnih efekata koje bi izlazak Grčke iz Eurozone mogao da ima. Što se tiče uticaja grčke krize na Crnu Goru, direktnih uticaja za sada nema, s obzirom da je crnogorska privreda neznatno povezana sa grčkom. Bankarski sistem Crne Gore nije povezan sa Grčkim, učešće crnogorskog izvoza u grčku iznosi oko jedan promil ukupnog izvoza, prethodne godine neto SDI iz Grčke su predstavljale pola promila ukupnog neto priliva SDI, a učešće grčkih turista je zanemarljivo.

Savjet se upoznao sa  Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana u periodu januar-jun 2015. godine.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore