");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2015 - Decembar

21.12.2015. godine - Održana 80. sjednica Savjeta CBCG

08.12.2015. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan*


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 21.12.2015. godine

Održana 80. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 80. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu sa planom investicija, novčanih tokova i javnih nabavki. Planom je predviđeno ostvarenje ukupnih prihoda za 2016. godinu u iznosu od 12,4 miliona eura i izvršenje rashoda u iznosu od 11,5 miliona eura, uz nastavak sprovođenja mjera interne ekonomije i aktivnog odnosa u upravljanju međunarodnim rezervama. Plan za 2016. godinu je pripremljen na osnovu projekcije ostvarivanja prihoda i izvršavanja rashoda u narednoj godini, kao i izvršenja finansijskog plana Centralne banke za devet mjeseci 2015. godine. U cilju optimizacije poslovanja, a imajući u vidu potencijalni nastavak tendencija negativnih referentnih kamatnih stopa, dio planiranih rashoda na koje može uticati menadžment Centralne banke biće održavan u planiranim veličinama i racionalizovan do nivoa koji omogućava normalno i efikasno poslovanje tokom 2016. godine.

Savjet je usvojio Odluku o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore, kojom se mijenja način izdvajanja i držanja obavezne rezerve i stope po kojoj Centralna banka obračunava naknadu bankama na sredstva izdvojene obavezne rezerve koja se ne mogu koristiti za održavanje dnevne likvidnosti. U skladu sa obavezama koje proizilaze iz pregovaračkog poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika, Odlukom se banke obavezuju da obračunatu obaveznu rezervu izdvajaju na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu, i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Time će Centralna banka ispuniti prvo mjerilo za otvaranje ovog poglavlja, a odnosi se na zabranu privilegovanog pristupa javnog sektora finansijskim institucijama. Odluka će se primjenjivati od 1. januara 2016. godine. Izuzetno od navedenog, bankama je omogućeno da do kraja 2016. godine mogu izdvajati i držati do 25% obavezne rezerve u obliku državnih zapisa bilo koje ročnosti koje je emitovala Crna Gora -, uz dostavljanje odgovarajućeg izvoda iz CDA, nakon čega će se u potpunosti ukinuti ova mogućnost.

Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju banaka i MFI u III kvartalu 2015. godine, sa  Informacijom o realizaciji operativnih ciljeva banaka u rješavanju nekvalitetnih kredita. Konstatovano je da poslovanje banaka u posmatranom periodu karakteriše rast aktive, kredita, depozita i kapitala.  Indikatori likvidnosti i solventnosti  su značajno iznad propisanog nivoa. U odnosu na prethodni kvartal, došlo je do poboljšanja svih parametara kvaliteta aktive. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan. Savjet je analizirao efikasnost realizacije strategija banaka u oblasti rješavanja nekvalitetnih kredita i zaključio da su banke daleko uspješnije u primjeni opcije restrukturiranja u odnosu na opciju prinudnog rješavanja nekvalitetnih kredita.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za treći kvartal 2015. godine. Konstatovan je dinamičniji oporavak privredne aktivnosti u Crnoj Gori za devet mjeseci 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine. Prema preliminarnim procjenama Centralne banke, rast u prva tri kvartala je iznosio 3,9%, a očekuje se sličan rast (do 4%) za cijelu godinu. Većina statističkih pokazatelja, tokom prvih devet mjeseci ove godine, ima trend rasta i potvrđuje ovakva očekivanja. Rast se bilježi u sektoru turizma, trgovine, saobraćaja, šumarstva, građevinarstva i ukupnoj industrijskoj proizvodnji. Zabilježeno je smanjenje deficita tekućeg računa, kao i povećanje priliva stranih direktnih i portfolio investicija. Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan. Ocijenjeno je da rast javnog duga zahtijeva dugoročni pristup i kontinuirani oprez u vođenju fiskalne politike, kako se ne bi ugrozila fiskalna stabilnost.

Savjet je usvojio Izvještaj o kretanju cijena za treći kvartal 2015. godine. U izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjereno potrošačkim cijenama, u trećem kvartalu 2015. godine iznosila 0%. Na godišnjem nivou potrošačke cijene su u septembru povećane za 1,7%. Godišnja stopa  inflacije u Crnoj Gori, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 2,3%. Različita su očekivanja banaka i anketiranih preduzeća o kretanju i visini inflacije do kraja ove godine. Najveći broj anketiranih banaka očekuje inflaciju u rasponu od 1% do 1,5% i između 2% i 3%, dok najveći broj anketiranih preduzeća očekuje inflaciju u rasponu od 1,5% do 2%. Modelska projekcija ukazuje da će se na kraju 2015. godine inflacija kretati u rasponu od 1,2% do 2,6%. Prema ekspertskoj procjeni, očekivana inflacija je slična modelskoj procjeni i kretaće se u rasponu od 1,5% do 2,5%.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.12.2015. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan*

Dvadesetosma sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali svi članovi, održana je danas.

Na današnjoj sjednici Savjeta razmatrano je tekuće stanje finansijske stabilnosti, rizici i ranjivosti ukupnog privrednog sistema, koji su bili prisutni tokom tri kvartala 2015. godine. Analizirani su trendovi i događaji koji su uticali na stanje crnogorske privrede, kako iz domaćeg, tako i iz međunarodnog okruženja. Razmatrano je stanje, nivo i intenzitet rizika, njegovi izvori kao i ranjivosti, koje bi mogle imati uticaja na kreiranje sistemskog rizika, i posljedično, na stanje finansijske stabilnosti u zemlji.

Podaci o ekonomskoj aktivnosti najvećih svjetskih ekonomija, i u trećem kvartalu 2015. godine, nastavljaju pozitivna kretanja ali se ne očekuje da će globalna ekonomija imati snažan godišnji rast koji bi značajnije uticao na kreirane ranjivosti tokom krize. Usporavanje dinamičnog rasta Kine i političke nestabilnosti globalno, dovode do povećanja neizvjesnosti i negativno utiču na privredna kretanja.

Najuticajnije centralne banke svijeta i dalje su veoma oprezne kod promjena monetarne politike i većina ih se odlučila za nastavak stimulativne politike i u narednom periodu.

Referentne međubankarske stope EONIA i Euribor su takođe bile na rekordno niskim nivoima. EONIA se u 2015. godini kretala u oblasti između -0,01% i –0,14%; tromjesečni EURIBOR je takođe negativan i trenutno iznosi oko -0,023%. S druge strane, šestomjesečni LIBOR na američki dolar iznosio je oko 0,49% na kraju jula i ima blago rastući trend, što je velikim dijelom uzrokovano tržišnim očekivanjima da će FED podići svoju referentnu stopu.

Domaće okruženje karakteriše rast skoro svih bitnih sektora ekonomije, u odnosu na isti kvartal 2014. godine i shodno tome skoro sve međunarodne institucije su revidirale prognoze rasta crnogorske privrede. Shodno procjenama CBCG za tri kvartala 2015. godine realni rast crnogorske privrede je iznosio oko 3.8% ( centralna projekcija rasta). Inflacija je u ovom periodu bila pozitiva, oslikavajući blago poboljšanje stanja u privredi i oporavka agregatne tražnje.

Najizraženiji rizik, za tri kvartala 2015. godine, je i dalje prisutna smanjena likvidnost i nedovoljan oporavak realnog sektora, koji se evidentira u prisutnom kreditnom riziku u bankarskom sektoru. Savjet je, pored realnog, razmatrao stanje u fiskalnom, finansijskom i sektoru odnosa sa inostranstvom. Evidentan je porast fiskalnog rizika, usljed pritiska javnog duga, i ocjenjeno je da je rizik umjeren, jer postoje pozitivna kretanja u fiskalnim podacima gdje je tekuća potrošnja izbalansirana. Shodno ovim kretanjima usporena je dinamika povećavanja javnog duga izazvane tekućom potrošnjom. Takođe, ocijenjeno je da se uz postojeće stope realnog rasta i stabilnost poslovnog okruženja smanjuje vjerovatnoća materijalizacije fiskalnog rizika.

Prva tri kvartala 2015. godine obilježilo je smanjenje deficita tekućeg računa, ali i rast ukupnog priliva stranih direktnih investicija, koji je iznosio 601,6 milion eura.

Savjet je ocjenio da je stanje finansijskog sistema, za devet mjeseci 2015. godine, stabilno.

Savjet je podržao aktivnosti na implementaciji ESA 2010 metodologije u crnogorski sistem, kao i prilagođavanje politike obavezne rezerve zahtjevima EU.

Savjet je razmatrao i podržao mjere za oživljavanje tržišta kapitala. Takođe, Savjet je podržao i inicijativu saradnje finansijskih supervizora u budućnosti.

* * *

Napomena: U prvobitnoj verziji saopštenja potkrala se tehnička greška – u osmom pasusu je bilo navedeno da je prva tri kvartala 2015. godine obilježilo povećanje deficita tekućeg računa, umjesto smanjenje deficita tekućeg računa. Greška je ispravljena, a  saopštenje koje se nalazi na internet stranici CBCG je finalno.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore