");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2014 - Novembar

27.11.2014. godine - Održana 64. sjednica Savjeta CBCG

19.11.2014. godine - Održan dijalog na visokom nivou ECB i CBCG

10.11.2014. godine - Održana 63. sjednica Savjeta CBCG

03.11.2014. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan bez povećanja sistemskog rizika

03.11.2014. godine - NAJAVA DOGAĐAJA: Konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.11.2014. godine

Održana 64. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 64. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za oktobar 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Konstatovano je da stabilnost bankarskog sektora počiva na zadovoljavajućem nivou solventnosti i likvidnosti banaka.

U skladu sa ustavnim odgovornostima Centralne banke za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema i zakonskim ovlašćenjima, uz uvažavanje principa nezavisnosti i transparentnosti, Savjet je utvrdio Politiku Centralne banke Crne Gore za 2015. godinu sa smjernicama za njeno ostvarivanje. Centralna banka će i u narednoj godini voditi politiku monetarne i finansijske stabilnosti zasnovanu na preduzimanju svih neophodnih aktivnosti i primjeni svih raspoloživih instrumenata i mjera iz svoje nadležnosti, u cilju blagovremene identifikacije i minimiziranja negativnih uticaja i rizika po stanje monetarne i finansijske stabilnosti.

Sa ciljem podsticanja i očuvanja finansijske stabilnosti vršiće nadzor nad implementacijom makroprudencijalnog okvira, razvijati indikatore za ocjenu stanja finansijske stabilnosti i prevenciju pojave sistemskih rizika, kao i instrumente za njihovo suzbijanje.

Sa ciljem podsticanja stabilnosti i jačanja otpornosti bankarskog sektora nastaviće da prati i analizira stanje u bankarskom sistemu. Po potrebi i blagovremeno preduzimaće korektivne mjere, promovisaće jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama, implementaciju međunarodno prihvaćenih standarda i principa poslovanja u ovoj oblasti. Nastaviće sa harmonizacijom regulatornog okvira sa pravnom tekovinom EU u skladu sa utvrđenom dinamikom i jačanjem prekogranične supervizorske saradnje. Aktivno će učestvovati u sprovođenju mjera na finansijskom restrukturiranju dugova kod finansijskih institucija, sa ciljem podsticanja oporavka ekonomski održivih privrednih subjekata i ublažavanja problema nekvalitetnih kredita, stimulisanja privrednog rasta i razvoja i, u konačnom, očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Savjet je usvojio Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i MFI za treći kvartal 2014. godine. U izvještaju je konstatovan rast osnovnih bilansnih pozicija bankarskog sektora: aktive, depozita i kapitala. Likvidna aktiva ostvaruje rast, a evidentno je poboljšanje svih pokazatelja kvaliteta aktive u odnosu na prethodni kvartal. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan. Kreditna aktivnost banaka u septembru bila je na nižem nivou u odnosu na septembar 2013. godine.

Savjet je razmotrio informaciju o usvojenim korigovanim strategijama banaka za postupanje sa nekvalitetnim kreditima i utvrđenim i ostvarenim godišnjim operativnim ciljevima za 2014. godinu, o čijoj su realizaciji banke u obavezi da izvještavaju Centralnu banku na kvartalnoj osnovi.

Savjet je usvojio Izvještaj o kretanju cijena za treći kvartal 2014. godine. U izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjereno potrošačkim cijenama, u trećem kvartalu 2014. godine zabilježila rast od 0,1%. Na godišnjem nivou potrošačke cijene su u septembru opale za - 0,7%. Godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je - 0,9% i bila je niža od ostvarene u Eurozoni koja je iznosila 0,3%. Modelska projekcija ukazuje da će se na kraju 2014. godine inflacija kretati u rasponu od -0,5% do 0,6%, što je veoma slično ekspertskoj procjeni prema kojoj će se inflacija kretati u rasponu od -0,5% do 0,5%.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.11.2014. godine

Održan dijalog na visokom nivou ECB i CBCG

Delegacija CBCG koju su sačinjavili guverner Milojica Dakić, viceguverner za kontrolu banaka Velibor Milošević i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet Nikola Fabris učestvovala je u dijalogu na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom u Frankfurtu. Delegaciju Evropske centralne banke predvodili su član Izvršnog odbora ECB Benoît Coeuré, generalni direktor Sektora za međunarodne i evropske odnose Frank Moss i generalni direktor Mikro-prudencione supervizije III Jukka Vessala.

Guverner Dakić se zahvalio ECB na organizaciji ovog sastanka, kao i na tehničkoj pomoći koju ECB pruža CBCG u okviru programa procjene potreba CBCG na putu ka članstvu u Evropski sistem centralnih banaka. Član Izvršnog odbora ECB Coeuré se posebno interesovao za proces pristupanja Crne Gore EU i izrazio spremnost ECB da pruži dodatnu tehničku pomoć CBCG u narednoj godini. Dogovoreno je da CBCG definiše prioritetne oblasti za tehničku pomoć i proslijedi ih ECB. Coeuré je istakao da Crna Gora može računati na podršku ECB u procesu pristupanja EU.

Tokom dijaloga prezentovana je makroekonomska situacija u Crnoj Gori i Eurozoni. Razmijenjena su mišljenja o izazovima, rastu i očekivanjima za naredni period. Konstatovano je da ima dosta sličnih problema poput usporenog rasta, nedovoljnog nivoa kreditne aktivnosti i visokog nivoa javnog duga.

Predstavnicima ECB je prezentovana i situacija u bankarskom sistemu Crne Gore, kao i izazovi za finansijsku stabilnost. Predstavnici ECB su upoznali delegaciju CBCG sa novim jedinstvenim supervizorskim mehanizmom, odnosno njegovim ciljevima, organizacijom i izazovima.

Dogovoreno je da se naredne godine dijalog na visokom nivou nastavi u Crnoj Gori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.11.2014. godine

Održana 63. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 63. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za septembar 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Savjet je ocijenio da rastuća nelikvidnost realnog sektora i dalje predstavlja ključnu ranjivost crnogorske ekonomije sa negativnim implikacijama na stanje u bankarskom sektoru.  Konstatovano je da stabilnost bankarskog sektora počiva na zadovoljavajućem nivou solventnosti i likvidnosti banaka, kao i da je profitabilnost na adekvatnom nivou. Ohrabruje i poboljšanje parametara kvaliteta aktive odnosno smanjenje kredita koji kasne sa otplatom i nekvalitetnih kredita, i u apsolutnom i u relativnom iznosu,  u odnosu na prethodni mjesec, kao i u odnosu na decembar 2013. godine.

Savjet je donio set od dvanaest odluka, kao i Pravila rada Platnog sistema Centralne banke Crne Gore,  kojima se  vrši harmonizacija  sa propisima Evropske unije u oblasti platnog prometa i obezbjeđuje da primjena ovih akata otpočne od 09. januara 2015. godine, istovremeno sa početkom primjene novog Zakona o platnom prometu.  Izuzetak predstavlja Odluka o nadgledanju platnih sistema kojom se obezbjeđuje dosljedna primjena međunarodnih standarda i principa za funkcionisanje platnih sistema, posebno Principa za infrastrukturu finansijskog tržišta iz  aprila 2012. godine koje su utvrdili Odbor za platni sistem i sistem poravnanja Banke za međunarodna poravnanja (CPSS) i Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO), sa odloženom primjenom od 1. januara 2016. godine, radi obezbjeđivanja optimalnog perioda za pripremu odgovarajuće primjene navedenih međunarodnih principa i standarda iz 2012. godine. Savjet je donio Odluku o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji iz razloga što su odredbama novog Zakona o platnom prometu pojedina pitanja koja su do početka primjene ovog zakona uređivana podzakonskim propisima uređena samim zakonom.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.11.2014. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan bez povećanja sistemskog rizika

Dvadesetdruga sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali svi članovi Savjeta - guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić, ministar finansija Radoje Žugić, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović  i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, održana je danas.

Savjet je razmatrao Informaciju o stanju finansijske stabilnosti za drugi kvartal 2014. godine i tekuću situaciju u privredi. U razmatranom dokumentu, istaknuto je da iz međunarodnog okruženja, naročito sa tržišta sa kojima je Crna Gora povezana turizmom, postoje negativna dešavanja koja se mogu odraziti na privrednu aktivnost u Crnoj Gori.

Takođe, ekonomska situacija u zemljama EU nije previše optimistična. Ekonomska aktivnost Eurozone u drugom kvartalu 2014. u odnosu na prvi kvartal 2014. godine je stagnirala (EU28 je ostvarila rast od 0,2%), pri čemu, nijedna od tri najveće članice bloka nijesu ostvarile rast BDP-a. Analiza pokazuje da u domaćem okruženju postoje blagi nagovještaji oporavka i da se u 2014. godini može očekivati pozitivni rast prevredne djelatnosti. Upkos ovim tendencijama,  Savjet je zaključio da postoje rizici, koji mogu uticati da se projektovana stopa BDP-a u potpunosti ne ostvari.  Zabilježen je veći robni deficit za prvih pola godine, što ukazuje na nisku konkurentnost, i posljedično, značajan rizik crnogoreske  ekonomije po tom osnovu.

Bankarski sektor je stabilan. Stanje na tržištu kapitala i osiguranja takođe.

Stanje u fiskalnom sektoru pokazuje pozitivne rezultate u naplati prihoda, ali su tekući rashodi i dalje visoki. Savjet je razmatrao fiskalne rizike, naročito sa aspekta očekivane, povećane investicione potrošnje države i zaključio da se u narednom periodu mora nastaviti sa racionalnom potrošnjom u ovom sektoru. Takođe,  Savjet je podržao strukturne reforme u javnom sektoru, kao način kojim će se dodatno smanjiti fiskalni  rashodi. Savjet je podržao i najavljene mjere planirane fiskalne politike za 2014. godinu kojim se nastavlja politika snaženja fiskalnih prihoda, kroz aktivnosti na suzbijanju “sive” ekonomije. U skladu sa ovakvom politikom, Savjet je podržao aktivnosti na pronalaženju novih izvora finansiranja budžeta, takvih, kojim se neće negativno uticati na rast i konkurentnost privrede.

Savjet je zaključio da je stanje finansijske stabilnosti na adekvatnom nivou i ne ukazuje na povećanje sistemskog rizika.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 03.11.2014. godine

NAJAVA DOGAĐAJA: Konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Povodom redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda, u sklopu konsultacija  po članu IV  Statuta Fonda,  u utorak, 4. novembra 2014. godine biće održana konferencija za medije.

Na konferenciji će govoriti guverner CBCG Milojica Dakić, ministar finansija Radoje Žugić i  šef tima MMF-a za Crnu Goru Alaisdair Scott.

Konferencija će biti održana u sali Guvernera Centralne banke Crne Gore u 10.00 sati.

Predstavnike Vaše medijske kuće možete akreditovati na mail [email protected] ili telefon 069/225 – 084.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore