");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2014 - Mart

31.03.2014. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan, uz prisustvo potencijalnih rizika

29.03.2014. godine - Održan Međunarodni bankarski forum

28.03.2014. godine - Izjava sa završnog sastanka posjete delegacije MMF-a Crnoj Gori

17.03.2014. godine - Završena Svjetska nedjelja finansija

14.03.2014. godine - Edukativna radionica CBCG u Resursnom centru

10.03.2014. godine - NAJAVA: CBCG obilježava Svjetsku nedjelju finansija


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.03.2014. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan, uz prisustvo potencijalnih rizika

Održana je devetnaesta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali svi članovi Savjeta - guverner Centralne banke Crne Gore, ministar finansija, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

Savjet je razmatrao Informaciju o stanju finansijske stabilnosti za IV kvartal 2013. godine. U razmatranom dokumentu analizirani su faktori utacaja na sistemsku stabilnost, koji dolaze iz međunarodnog i domaćeg okruženja, a koji potencijalno mogu uticati na crnogorsku privredu i finansijski sistem.  Na osnovu analize stanja finansijske stabilnosti, urađene sa raspoloživim podacima iz 2013. godine, zaključeno je da u crnogorskoj privredi postoje signali oporavka od uticaja krize, koji dolaze iz domaćeg okruženja, i umjereno utiču na smanjenje rizika i ranjivosti u crnogorskom finansijskom sistemu. Pozitivni uticaji na finansijsku stabilnost dolaze iz privrednog i fiskalnog sektora, dok je u finansijskom sistemu prisutna blaga stabilizacija. Uprkos činjenici da postoji kontinuitet pozitivnog privrednog rasta, koji se ostvaruje u nešto snažnijem obimu, za ulazak u dinamičnije zone rasta crnogorskoj privredi, neophodan je završetak započetih i otpočinjanje najavljenih projekata, u narednom periodu. Pojedine ranjivosti, naročito pitanje likvidnosti i solventnosti privrednog sektora, servisiranje obaveza prema bankarskom sektoru i državi, kreirane u prethodnom periodu, i dalje su prisutne, te je stoga akumulacija likvidnosti realnog sektora još uvijek nedovoljna.

Na osnovu navedenog, Savjet je zaključio da finansijska stabilnost nije ugrožena, da su prisutni rizici koji se i dalje moraju kontinuirano i pažljivo pratiti, ali i da postoji blagi optimizam kada je privredni oporavak u pitanju.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.03.2014. godine

Održan Međunarodni bankarski forum

U organizaciji Centralne banke Crne Gore i Međunarodnog monetarnog fonda juče je u Budvi održan Međunarodni bankarski forum. Na forumu su učestovali Centralna banka Crne Gore, Ministarstvo finansija, banke koje posluju u Crnoj Gori, predstavnici njihovih matičnih banaka, predstavnici regulatora matičnih banaka i predstavnici međunarodnih institucija (Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, EBRD-a, Evropske centralne banke i dr.).

Uvodna izlaganja na forumu su dali Guverner CBCG Milojica Dakić, Ministar finansija Radoje Žugić i šef misije MMF-a za Crnu Goru Scott Alasdair.

Na forumu je raspravljano o pitanjima poslovanja stranih bankarskih grupa u Crnoj Gori, izgledima i planovima za budućnost, ulozi koju supsidijari u Crnoj Gori  imaju u poslovanju bankarskih grupa, strategijama banaka, novim poslovnim modelima, kreditnoj aktivnosti, visini kamatnih stopa, ključnim izazovima sa kojima se suočavaju supsidijari u odnosu na domaćeg regulatora i regulatora grupe, rješavanju problema loših kredita, podgoričkom modelu restrukturiranja, saradnji u domenu home-host supervizije i drugim aktuelnim pitanjima.

Učesnici foruma su dali snažnu podršku afirmaciji i primjeni Podgoričkog modela restrukturiranja loših kredita kao mogućeg pravca za ublažavanje problema visokog učešća loših kredita.


Podgorica, 28.03.2014. godine

Izjava sa završnog sastanka posjete delegacije MMF-a Crnoj Gori

Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođen Alasdair Skotom  boravio je u Podgorici od  25. do 27. marta 2014 u sklopu pripremne misije pred konsultacije po članu IV Statuta Fonda Tokom boravka, predstavnici MMF-a su se sastali sa guvernerom Centralne banke Crne Gore Milojicom Dakićem i ministrom finansija Radojem Žugićem, sa kojima su razgovarali o finansijskom i bankarskom sistemu u Crnoj Gori.


Na kraju posjete, šef delegacije MMF-a Alasdair Skot je dao sljedeće saopštenje:

»Nakon kontrakcije u 2012, BDP se snažno oporavio u 2013. i nalazi se na nivou od 3,5%, što je jedan od najsnažnijih učinaka u regionu. Ekonomija je naročito imala koristi od visokog nivoa proizvodnje električne energije, i određenog broja novih investicionih projekata. Projektovano je da će rast BDP-a blago usporiti u 2014. na 2,7%, zbog određenih ograničenja kapaciteta u sektoru turizma, ali bez obzira na to očekujemo nastavak pozitivnog trenda.

Ostali su neki dugotrajni problemi. Naročito je postojan visok nivo loših kredita, dok je kreditni rast  u stagnaciji. Tim MMF-a pozdravlja inicijativu koju je preduzela Centralna banka vezano za omogućavanje dobrovoljnog restrukturiranja. Vlada bi trebalo da razmotri mogućnost  dopune ove mjere  snaženjem kapaciteta pravosudnog sistema, u dijelu izvršenja ugovora, te nastavkom  napora na povećanju naplate poreza i uvođenju neformalne ekonomije u legalne tokove. Ove mjere bi olakšale bankama odobravanje kredita po nižim kamatnim stopama.

Zadovoljni smo koracima koje su nadležni oragni preduzeli tokom prethodne godine na smanjenju budžetskog deficita. Kombinacija važnih fiskalnih mjera je obilježila unapređenje u naplati prihoda i obuzdavanju rashoda.  Kao rezultat toga, uz oporavak, odnosno ekonomski rast, ostvareno je značajno unapređenje u javnim finansijama.  Primarni bilans je poboljšan za skoro 3% BDP-a prošle godine, što je snizilo deficit na tek nešto preko 1%. Međutim, projekat autoputa Smokovac-Mateševo će značajno doprinijeti deficitu budžeta i javnom dugu u narednim godinama, povećavajući rizike po fiskalnu  i održivost duga.  Kako bi se minimiziralo nagomilavanje duga koje iz toga proizilazi, nadležni organi se ohrabruju da preduzmu dodatne korake na jačanju osnovne budžetske pozicije.  Prihodi su već sada relativno visoki u poređenju sa drugim zemljama regiona. Stoga bi podešavanja trebalo da se oslanjaju uglavnom na trajnim uštedama tekućih rashoda.  Takođe, usljed novih obaveza nastalih po osnovu projekta autoputa,  prestanak budžetske podrške KAP-u predstavlja imperativ.

Tim MMF-a će se vratiti u Crnu Goru na jesen prilikom konsultacija vezanih za član IV statuta MMF-a, i tada će predstavnici MMF-a prezentirati nadležnim organima potpunu makroekonomsku ocjenu.«

Originalno saopštenje na engleskom jeziku nalazi se na web stranici MMF-a.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.03.2014. godine

Završena Svjetska nedjelja finansija

Centralna banka Crne Gore, povodom obilježavanja Svjetske nedjelje finansija, od 10. do 17. marta, organizovala je niz edukativnih događaja za djecu osnovnih i srednjih škola.

U utorak, 11. marta 2014, učenici podgoričke srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“, posjetili su Centralnu banku Crne Gore, gdje su, pored ostalog, prisustvovali predavanju na temu istorije crnogorskog novca i centralnog bankarstva.


Učenici Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ sa Cetinja, posjetili u četvrtak, 13. marta 2014, Muzej novca CBCG. Pored predavanja o istoriji novca i centralnom bankarstvu, oni su prisustvovali i promotivnom kovanju suvenira – perpera, prvog crnogorskog novca, na mašini na kojoj je kovan perper.


Edukativno-likovna radionica “O novcu”, u organizaciji Centralne banke Crne Gore, održana je 14. marta u Resursnom centru za djecu i mlade u Podgorici. Učenici Centra imali su priliku da čuju neke interesantne činjenice o novcu kroz istoriju, a zatim i da izrađuju likovne radove na temu “Moj novac”. Radovi su izloženi u izložbenom prostoru Resurnog centra.


Obilježavanje manifestacije u Crnoj Gori završeno je današnjom posjetom učenika Resurnog centra Muzeja novca Centralne banke na Cetinju.

Svjetska nedjelja finansija je manifestacija pokrenuta 2011. godine, na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i omladine, koja za cilj ima jačanje globalnog ekonomskog i finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina.

Aktivnostima vezanim za obilježavanje Svjetske nedjelje finansija, Centralna banka Crne Gore, kao društveno-odgovorna institucija, pružila je mogućnost crnogorskoj djeci i omladini da postanu dio globalne akcije koja je ove godine okupila više od milion učesnika iz 80 zemalja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.03.2014. godine

Edukativna radionica CBCG u Resursnom centru

Edukativno-likovna radionica “O novcu”, u organizaciji Centralne banke Crne Gore, održana je danas u Resursnom centru za djecu i mlade u Podgorici, u sklopu obilježavanja Svjetske nedjelje finansija. Učenici Centra imali su priliku da čuju neke interesantne činjenice o novcu kroz istoriju, a zatim i da izrađuju likovne radove na temu “Moj novac”. Radovi su izloženi u izložbenom prostoru Resurnog centra.

Svjetska nedjelja finansija, koja traje od 10. do 17. marta je manifestacija pokrenuta 2011. godine, na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i omladine, koja za cilj ima jačanje globalnog ekonomskog i finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina.

Ovim, ali i brojnim drugim aktivnostima vezanim za obilježavanje Svjetske nedjelje finansija, Centralna banka Crne Gore, kao društveno-odgovorna institucija, pruža mogućnost crnogorskoj djeci i omladini da postanu dio globalne akcije koja okuplja više od milion učesnika.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.03.2014. godine

NAJAVA: CBCG obilježava Svjetsku nedjelju finansija

Centralna banka Crne Gore, povodom obilježavanja Svjetske nedjelje finansija, organizovaće niz edukativnih događaja za djecu osnovnih i srednjih škola od 10. do 17. marta 2014.

Svjetska nedjelja finansija je manifestacija pokrenuta na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i omladine, koja za cilj ima jačanje globalnog ekonomskog i finansijskog opismenjavanja, kao i širenje finansijskih znanja i vještina.

Centralna banka Crne Gore, kao društveno odgovorna institucija, nedvosmisleno daje veliki značaj finansijskoj edukaciji djece i omladine u Crnoj Gori, te će i tokom ovogodišnje manifestacije sprovesti brojne aktivnosti koje obuhvataju veliki broj djece i mladih.

U utorak, 11. marta 2014, učenici ekonomske škole „Mirko Vešović“ će posjetiti Centralnu banku Crne Gore, gdje će, pored ostalog, prisustvovati predavanju na temu istorije crnogorskog novca i centralnog bankarstva.

U četvrtak, 13. marta 2014, učenici Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ sa Cetinja, posjetiće Muzej novca CBCG. Pored predavanja o istoriji novca i centralnom bankarstvu, oni će imati priliku da prisustvuju i promotivnom kovanju suvenira – perpera, prvog crnogorskog novca, na mašini na kojoj je kovan perper.

U petak, 14. marta 2014, predstavnici Centralne banke Crne Gore će u Resursnom centru „Podgorica“ održati edukativnu radionicu pod nazivom „O novcu“, a polaznici Centra će imati priliku da čuju neke interesantne činjenice o novcu. Jedan dio radionice biće posvećen izradi dječjih radova na temu novca. Radovi će nakon toga biti i zvanično izloženi u izložbenom prostoru Resursnog centra, a otvaranju izložbe prisustvovaće i predstavnici Centralne banke Crne Gore.

U ponedjeljak, 17. marta 2014, polaznici Resurnog centra posjetiti i Muzej novca CBCG na Cetinju.

Svim ovim aktivnostima, Centralna banka Crne Gore, pruža mogučnost crnogorskoj djeci i omladini da postanu dio globalne akcije koja okuplja više od milion učesnika.

 

 


 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore