");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2014 - Jun

26.06.2014. godine - Izvršni direktor Holandske konstituence posjetio CBCG

25.06.2014. godine - Održana 59. sjednica Savjeta CBCG

16.06.2014. godine - SFS: Finansijski sistem stabilan

13.06.2014. godine - CBCG i Centralna banka Kosova potpisale Memorandum o razumijevanju


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.06.2014. godine

Izvršni direktor Holandske konstituence posjetio CBCG

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić sa saradnicima sastao se danas sa izvršnim direktorom Holandske konstituence u Svjetskoj banci Frankom Hemskerkom, koji je u posjeti Crnoj Gori.

Tema sastanka je bila aktuelna ekonomska situacija u CrnojGori i podrška koju Svjetska banka pruža CBCG i našoj zemlji .

Zaključeno je da saradnja CBCG i Svjetske banke u proteklim mjesecima bila intenzivna, a da su rezultati pozitivni. Hemskerk je kazao da Crna Gora ima kapaciteta da zahtijeva jaču podršku Svjetske banke u budućem periodu.

Guverner CBCG je iskazao uvjerenost da je crnogorska ekonomija izašla iz recesije. On je naveo da je finansijski sektor stabilan, a da se u bankarskom bilježi rast aktive, kapitala i depozita, te da su likvidnost i solventnost konstantno iznad propisanog nivoa, pozajmice su smanjene, a nivo nekvalitetnih kredita nešto niži, kao i nivo kredita koji kasne sa otplatom. Zabrinjavaju nelikvidnost realnog sektora, nivo nekvalitetnih kredita i viskoke kamatne stope.

Guverner je naglasio da je 2013. bila godina ekonomskog oporavka, kao i da se ti trendovi nastavljaju i u 2014. U 2013,  BDP je porastao 3,5 odsto, a u ovoj godini Ministarstvo finansija procjenjuje dosadašnji rast na 2,3 odsto i očekuje da on bude na prošlogodišnjem nivou. Inflacija već nekoliko mjeseci ima negativan predznak i trenutno je -1,3 odsto.

Crna Gora je članica Holandske konstituence koja u grupaciji Svjetske banke i MMF-u zastupa crnogorske interese i u čijem se sastavu nalazi još 14 zemalja: Holandija, Belgija, Luksemburg, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Izrael, Makedonija, Bugarska, Kipar, Gruzija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.06.2014. godine

Održana 59. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas  pedeset devetu sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika i dalje umjeren. Crnogorska ekonomija je izašla iz recesije, što potvrđuju i preliminarni podaci Monstata o rastu BDP-a od 3,5% u prethodnoj godini. Zabrinutost je i dalje prisutna u dijelu rastuće nelikvidnosti realnog sektora, kao i relativno visokog udjela loših kredita u ukupnim kreditima, ali ohrabrujuće djeluje tendencija opadanja kredita koji kasne sa otplatom, kao i porast novoodobrenih kredita u odnosu na prethodni mjesec. Stanje u bankarskom sektoru je ocijenjeno stabilnim. Savjet je ponovio opredjeljenje o potrebi propisivanja najviše ugovorne dozvoljene kamatne stope, kroz izmjene Zakona o obligacionim odnosima.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal 2014. godine. Iako zvanični podaci o kretanju BDP-a za prvi kvartal 2014. godine nijesu dostupni, raspoloživi podaci ukazuju da je u posmatranom periodu ostvaren ekonomski rast. I pored pada ukupne industrijske proizvodnje, pozitivni trendovi su zabilježeni u sektoru šumarstva, trgovine, turizma, građevinarstva i većine segmenata saobraćaja. Inflacija je bila negativna. Početak godine obilježilo je smanjenje deficita tekućeg računa i rast priliva stranih direktnih investicija. U porastu je i broj zaposlenih i broj nezaposlenih lica. Ipak, određene zabrinutosti, u pogledu budućeg rasta, unose političke nestabilnosti oko Ukrajine, kao i poplave koje su pogodile region. Ostaje da se vidi u narednom periodu kako će se ove prijetnje odraziti na ekonomski rast Crne Gore.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za I kvartal 2014. godine. U Izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u martu 2014. godine, u odnosu na decembar 2013. godine imala negativan predznak i iznosila je -0,8%. Prema modelskoj procjeni očekuje se da će se inflacija na kraju 2014. godine kretati u rasponu od -0,17% do 2,2%. Ekspertska procjena se nije mijenjala u odnosu na godišnji Izvještaj o stabilnosti cijena gdje se očekuje da će inflacija na kraju godine biti u rasponu od 0% do 3%, s napomenom da je u pitanju asimetrična projekcija koja daje veću vjerovatnoću ka nižim stopama inflacije.


SAVJET ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Podgorica, 16.06.2014. godine

SFS: Finansijski sistem stabilan

Dvadeseta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali članovi Savjeta - guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić, ministar finansija Radoje Žugić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, održana je danas.

Savjet je usvojio godišnji Izvještaj o radu za 2013. godinu. U izvještaju je konstatovano da je tokom 2013. godine očuvana stabilnost finansijskog sistema i da je sistemski rizik ocijenjen umjerenim nivoom.

Savjet je razmatrao faktore koji su utacali na sistemsku stabilnost, a koji dolaze iz međunarodnog i domaćeg okruženja. Ovi izvori nestabilnosti potencijalno mogu uticati na crnogorsku privredu i finansijski sistem. Na osnovu analize stanja, urađene sa raspoloživim podacima iz 2013. godine, zaključeno je da u crnogorskoj privredi postoje signali oporavka od uticaja krize, koji umjereno utiču na smanjenje rizika i ranjivosti u finansijskom sistemu, ali isto tako, da su rizici koje proizvode fiskalni pritisci i slab oporavak međunarodnog okruženja  i dalje prisutni.

Prema procjenama MMF-a, svjetska ekonomija je nastavila sa rastom u 2013. godini, zabilježivši stopu rasta od 3%. Rast je bio relativno neujednačen i procjenjuje se da su napredne ekonomije rasle po stopi od 1,3%, a ekonomije u usponu/razvoju po stopi od 4,7%. Sa ovog aspekta, ocjenjeno je da postoji blagi pozitivni uticaj kada su u pitanju prelivanja signala na rast crnogorske privrede koji dolaze iz međunarodnog okruženja. Na slične tendencije ukazuju i vodeći berzanski indeksi sa pojedinih tržišta, dok su centralne banke  vodile politiku niskih referentnih kamatnih stopa.

U Izvještaju je konstatovano da su kretanja u crnogorskoj ekonomiji, uglavnom, pozitivna. Prema poslednjoj procjeni Monstata, godišnji rast BDP-a u 2013. iznosio je 3,5%, uz BDP u nominalnom iznosu od 3.335,9 mil. eura.

Stanje u budžetu, tokom 2013. godine je bilo stabilnije po pitanju deficita, ali uz izražene promjene u strukturi prihoda i rashoda. „Pad“ garancija pokriven  je većim prihodima, boljom naplatom i uštedama za materijal  usluge. Implementirane mjere za suzbijanje sive ekonomije su dale značajne rezultate. Državni dug je dodatno porastao i sada je na nivou od 58,5% BDP-a. Potrebne su krajnje čvrste mjere racionalizacije i reforme da se izbjegne nivo mastrihtskih 60%.

Podaci za 2013. godinu  ukazuju na određenu konsolidaciju bankarskog sektora. Međutim, kvalitet aktive i dalje nije zadovoljavajući.

Jaz krediti prema BDP-u ukazuje na i dalje prisutno recesivno stanje u privredi i potrebu za novim i zdravim izvorima finansiranja, kako bi se likvidnost privrede povećala. Takođe, na osnovu ovog kretanja može se zaključiti da institucije sistema, i dalje, treba da potstiču oporavak privrede i da stimulativno djeluju na poslovni ambijent.

Agregatni indeks finansijske stabilnosti (AIFS) ukazuje na osjetno poboljšanje stanja sistemske stabilnosti tokom 2013. godine.

Na osnovu navedenog, Savjet je zaključio da finansijska stabilnost nije ugrožena, da su prisutni rizici koji se i dalje moraju kontinuirano i pažljivo pratiti, ali i da postoji blagi optimizam kada je privredni oporavak u pitanju.

Savjet je razmatrao Informaciju o stanju finansijske stabilnosti za I kvartal 2014. godine. U razmatranom dokumentu istaknuto je da iz međunarodnog okruženja, naročito sa emitivnih tržišta, postoje negativna dešavanja koja se mogu odraziti na privrednu aktivnost u Crnoj Gori, uslijed znatnog učešća broja turista i visokog priliva investicia iz ovih zemalja. Analiza pokazuje da u domaćem okruženju postoje blagi nagovještaji oporavka i da se u 2014. godini može očekivati  pozitivni rast prevredne djelatnosti. Bankarski sektor je stabilan. Stanje na tržištu kapitala i osiguranja takođe. Stanje u fiskalnom sektoru pokazuje i povećanje pritiska naročito kada je dug u pitanju, ali isto tako i veoma pozitive signale kada su fiskalni prihodi u pitanju.

Savjet je zaključio da je rizik u prvom kvartalu 2014. godine umjeren po stanje finansijske stabilnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Budva, 13.06.2014. godine

CBCG i Centralna banka Kosova potpisale Memorandum o razumijevanju

Guverneri Centralne banke Crne Gore i Centralne banke Kosova, Milojica Dakić i Bedri Hamza, potpisali su danas u Budvi Memorandum o razumijevanju dvije banke.

Potpisivanjem ovog dokumenta omogućava se razmjena podataka između dvije institucije, prije svega u oblasti supervizije.

Saradnja centralnih banaka od velikog je značaja za stabilnost regionalnog bankarskog sistema, budući da u svim zemljama u okruženju danas posluju iste, velike evropske banke. Ovim vidom saradnje Centralna banka Crne Gore nastoji da osnaži regionalnu saradnju, stvori konkurentniji bankarski sektor i ojača finansijsku stabilnost. 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore