");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2014 - Decembar

11.12.2014. godine - Održana 65. sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.12.2014. godine

Održana 65. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 65. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Finansijski plan Centralne banke za 2015. godinu sa planom investicija, novčanih tokova i javnih nabavki. Planom je predviđeno ostvarenje ukupnih prihoda za 2015. godinu u iznosu od 12,2 miliona eura i izvršenje rashoda u iznosu od 11,9 miliona eura, uz nastavak sprovođenja mjera interne ekonomije i aktivan odnos u upravljanju međunarodnim rezerervama. Plan za 2015. godinu je pripremljen na osnovu projekcije ostvarivanja prihoda i izvršavanja rashoda u narednoj godini, kao i izvršenja finansijskog plana Centralne banke za devet mjeseci 2014. godine. U cilju optimizacije poslovanja, a imajući u vidu potencijalni nastavak negativnih efekata ekonomske krize, dio planiranih rashoda na koje može uticati menadžment Centralne banke biće održavan u planiranim veličinama i racionalizovan do nivoa koji omogućava normalno i efikasno poslovanje tokom 2015. godine.

Savjet je usvojio Odluku o izmjenama odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore kojom se omogućava bankama da u 2015. godini mogu do 35% obavezne rezerve izdvojiti i držati u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora, ročnosti do 182 dana. Smanjenje mogućnosti da banke izdvajaju i drže dio sredstava obavezne rezerve u obliku državnih zapisa uslovljeno je obavezom ispunjenja prvog mjerila za otvaranje pregovaračkog poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika.

Savjet je usvojio Odluku o izmjenama i dopunama odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope kojom se vrši izmjena u dijelu metodologije za obračun efektivne kamatne stope za kredite koje odobravaju banke, mikrokreditne finansijske institucije i drugi subjekti koji odobravaju potrošačke kredite u smislu Zakona o potrošačkim kreditima, kao i za obračun efektivne kamatne stope na primljene depozite, čime se vrši dalja harmonizacija regulative sa relevantnim direktivama EU.

Savjet je usvojio Izvještaj o analizi kamatnih stopa u kome je izvršena sveobuhvatna analiza kamatnih stopa banaka i MFI. Savjet je konstatovao da je na kraju oktobra efektivna ponderisana aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite snižena za 1,06 procentih poena u odnosu na septembar. Time su banke, u određenoj mjeri, počele da postupaju po preporuci CBCG. Savjet je pozvao banke da nastave sa snižavanjem kamatnih stopa i zaključio da će kontinuirano pratiti kretanje kamatnih stopa i po potrebi preduzimati odgovarajuće mjere.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za treći kvartal 2014. godine. I pored pada ukupne industrijske proizvodnje, statistički pokazatelji u većini sektora tokom prvih devet mjeseci ove godine imaju trend rasta. Povećan je promet u maloprodaji, većini vidova saobraćaja, veća je vrijednost izvršenih građevinskih radova, a zabilježen je rast dolazaka i noćenja turista. Prvih devet mjeseci obilježilo je povećanje deficita tekućeg računa. Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan, a nekvalitetni krediti predstavljaju i dalje najveću ranjivost bankarskog sistema. Deficit budžeta Crne Gore za devet mjeseci 2014. godine iznosio je 23,3 miliona eura ili 0,7% BDP-a.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore