");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2013 - Septembar

17.09.2013. godine - Održana XLVII sjednica Savjeta CBCG

16.09.2013. godine - Guverner Dakić prisustvovao Klubu guvernera u Jerevanu

04.09.2013. godine - Zaključci MMF-a nakon konsultacija sa Crnom Gorom po članu IV

04.09.2013. godine - Saopštenje za javnost


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.09.2013. godine

Održana XLVII sjednica Savjeta CBCG

Četrdesetsedma sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun i jul 2013. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti CBCG u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2013. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem relativno stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio kvartalni makro-analitički izvještaj bankarskog sistema na dan 30. jun 2013. godine i konstatovao da poslovanje banaka u ovom periodu karakteriše rast aktive, depozita i kapitala i poboljšanje svih pokazatelja kvaliteta aktive, osim kredita i potraživanja koji kasne u otplati preko 90 dana. Pad ostvaruju ukupni krediti i potraživanja, dok neto krediti i potraživanja od klijenata ostvaruju rast. Kreditna aktivnost banaka u prvih šest mjeseci 2013. godine dostigla je nivo od 343 miliona eura. Prosječna efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u junu iznosila je 10,30%. Na kraju juna bankarski sistem je ostvario dobit u iznosu od 18,5 miliona eura.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za drugi kvartal 2013. godine. Konstatovano je da je u posmatranom periodu ostvaren značajan ekonomski rast od oko 4%, a koji je u velikoj mjeri rezultat jednokratnih faktora: niske osnovice iz prvog kvartala prethodne godine i izuzetno visokih stopa rasta pojedinih sektora, a koje nijesu dugoročno održive. U analizi privrednih tendencija, ocijenjen je podsticajnim ostvareni rast industrijske proizvodnje, građevinarstva, šumarstva, trgovine na malo, kao i jednog dijela saobraćaja. Ohrabruje i značajan porast izvoza, smanjenje uvoza i, posljedično, smanjenje deficita tekućeg računa. Situacija u bankarskom sistemu je stabilna, i pored naglašene osjetljivosti banaka na kreditni rizik. Potencijalne ranjivosti će u narednom periodu predstavljati visok budžetski deficit i prateći pritisci iz ove sfere usljed preuzimanja dijela garantovanog duga od strane države, visok nivo nelikvidnosti realnog sektora, visoke kamatne stope i blag oporavak kod najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za II kvartal 2013. godine. U Izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama u junu u odnosu na decembar 2012. godine, iznosila 0,4%. U drugom kvartalu najveći pad zabilježile su cijene iz kategorije odjeća i obuća i  prevoz, slijede stanovanje, voda, struja i druga goriva i komunikacije. Godišnja inflacija u junu iznosila je 2,2% i značajno je niža od godišnje inflacije od 5,1% iz  decembra 2012. godine, ali je još uvijek iznad stope inflacije ostvarene u EU, odnosno EMU gdje je iznosila 1,6%. Prema modelskoj procjeni očekuje se da će se inflacija tokom  2013. godine kretati u rasponu od 2,1% do 4,7%, dok je ekspertska procjena da će se inflacija kretati u rasponu od 3% do 5%.

Savjet se upoznao sa Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana za prvih šest mjeseci 2013. godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.09.2013. godine

Guverner Dakić prisustvovao Klubu guvernera u Jerevanu

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić prisustvovao je sastanku Kluba guvernera centralnih banaka Centralne Azije, crnomorskog regiona i balkanskih zemalja, koji je održan 13. i 14. septembra u Jerevanu. Na sastanku je razgovarano o iskustvima zemalja postkriznog perioda, te novim pristupima i mehanizmima za prevazilaženje budućih izazova.

Tokom boravka u Jerevanu guverner Dakić je prisustvovao i proslavi povodom obilježavanja 20 godina nezavisnosti jermenske valute drama.

Sljedeći sastanak Kluba guvernera biće održan u junu sljedeće godine u Sofiji, u organizaciji Narodne banke Bugarske.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 04.09.2013. godine

Saopštenje za javnost

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić prisustvovao je ceremoniji potpisivanja Sporazuma o osnivanju Centra za razvoj finansija (CEF) kao međunarodne organizacije, koji je, u ime države Crne Gore, potpisao pomoćnik ministra finansija Nikola Vukićević.

Sporazum je potpisan danas na Bledu, a predstavlja bazu za osnivanje CEF-a kao neprofitne međunarodne organizacije sa sjedištem u Sloveniji. Pored Crne Gore, potpisnice sporazuma su i Makedonija i Hrvatska. Misija CEF-a je promocija regionalne saradnje, podizanje svijesti o međunarodnim standardima i najboljoj praksi u upravljanju javnim finansijama i centralnom bankarstvu kroz obezbjeđivanje specijalizovanih programa obuke.

Ceremonija potpisivanja Sporazuma o osnivanju CEF-a kao međunarodne organizacije održana je paralelno sa godišnjim Bledskim strateškim forumom, kome su guverner Dakić i pomoćnik ministra finansija Crne Gore Nikola Vukićević takođe prisustvovali. Oni su aktivno učestvovali u dijalogu na visokom nivou o strateškom planiranju i budžetiranju u jugoistočnoj Evropi, te u panelu koji se odnosi na budućnost ekonomske i monetarne unije.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore