");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2013 - Oktobar

31.10.2013. godine - SFS: Finansijski sistem relativno stabilan uz prisutan fiskalni rizik

25.10.2013. godine - Održana XLIX sjednica Savjeta CBCG

17.10.2013. godine - OLAF I CBCG organizovali seminar o zaštiti eura od falsifikovanja

15.10.2013. godine - Delegacija Crne Gore se sastala sa zvaničnicima MMF-a i SB

14.10.2013. godine - Delegacija Crne Gore na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke

04.10.2013. godine - SFS: Finansijski sistem relativno stabilan

03.10.2013. godine - Održana XLVIII sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.10.2013. godine

SFS: Finansijski sistem relativno stabilan uz prisutan fiskalni rizik

Sedamnaesta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali svi članovi Savjeta, održana je danas.

U okviru dnevnog reda sjednice, Savjet je razmatrao: analizu fiskalne održivosti u Crnoj Gori sa aspekta uticaja na finansijsku stabilnost; inicijativu Agencije za nadzor osiguranja za izmjenu Odluke o prikupljanju i razmjeni podataka i informacija od značaja za stabilnost finansijskog sistema; i inicijativu za unapređenje regulative kojom se uređuje pitanje mjeničnog poslоvanja.

Na osnovu  urađene analize o stanju rizika u fiskalnoj sferi zaključeno je da su pojedine fiskalne ranjivosti i dalje prisutne. Savjet je konstatovao da su preduzete fiskalne mjere dale značajne rezultate do kraja septembra 2013. godine, naročito na prihodnoj strani i da bi deficit budžeta za 2013. godinu iznosio oko 1% BDP-a da nije bilo aktiviranja izdatih garancija i izvršnih sudskih presuda. Takođe, Savjet je ukazao na potrebu uvođenja dodatnih mjera fiskalne konsolidacije.
 
Savjet je razmatrao i sve češće prigovore povjerilaca, posebno privrednih subjekata, koji ukazuju da se u praksi u postupcima naplata po mjenici dešavaju određeni propusti, kao i da postupci izvršenja po mjenici pred sudovima predugo traju, čime se mjenici smanjuje efikasnost. Savjet je konstatovao da je pri tome, posebno važno što predugo traju postupci pred privrednim sudovima, jer budući da su dužničko-povjerilački odnosi među privrednim subjektima finansijski najobimniji, time su i posljedice po ukupan finansijski sistem najveće. Stoga je Savjet zaključio da je neophodno preduzeti sve aktivnosti da se navedeni propusti otklone, kako oni za koje je neophodno da se otklone izmjenom regulatornog okvira, tako i oni koji mogu da se otklone boljom organizacijom rada sudova.

Savjet je zaključio, da je finansijski sistem relativno stabilan, ali da su prisutni rizici koji se moraju kontinuirano i pažljivo pratiti, kako se stanje stabilnosti ne bi pogoršalo.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.10.2013. godine

Održana XLIX sjednica Savjeta CBCG

Četrdesetdeveta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore kojom je  predsjedavao guverner Milojica Dakić održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za avgust 2013. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti CBCG u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2013. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem relativno stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Na sjednici je razmotrena situacija u bankarskom sektoru i konstatovano da je u septembru  ostvaren  rast ukupne aktive, depozita, nivoa likvidnih sredstava i kapitala, kao i  smanjenje bruto nekvalitetnih kredita i potraživanja, kao i bruto kredita i potraživanja koji kasne sa otplatom. Navedene tendencije su uslovile pozitivan finansijski rezulat na nivou devet banaka i sistema u cjelini, što doprinosi podsticanju i očuvanju stabilnosti bankarskog sistema u narednom periodu. Novoodobreni krediti banaka u prvih devet mjeseci ove godine su za 8,96% viši u odnosu na isti period prethodne godine.

Savjet je donio set odluka iz nadležnosti Centralne banke za koje je obaveza propisivanja utvrđena Zakonom o potrošačkim kreditima, sa primjenom od 1. februara 2014. godine. Donijete su: 

 • Odluka o jedinstvenom načinu obračuna  i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite kojom se svi kreditori obavezuju da obračunavaju efektivnu kamatnu stopu na potrošačke kredite u skladu sa metodologijom propisanom ovom odlukom;
 • Odluka o evidenciji kreditnih posrednika koju vodi CBCG kojom se uređuje način evidentiranja i sadržaj evidencije kreditnih posrednika, i
 • Odluka o sadržaju obrasca za informisanje potrošača o potrošačkom kreditu kojom se obezbjeđuje jedinstveni model informisanja klijenata od strane kreditora i kreditnih posrednika, u skladu sa zakonom.

Savjet je donio  Odluku o dopuni Odluke o metodologiji za mjerenje rizika zemlje u bankama kojom im se omogućava da razvijaju i primjenjuju sopstvene metodologije za izračunavanje potrebnog kapitala za rizik zemlje.

Savjet je donio i Odluku o izmjeni Odluke o minimalnim standardima za ulaganja banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva. Ovom odlukom se eliminiše mogućnost da banke zbog određenog knjigovodstvenog tretmana neke nepokretnosti isključe iz obračuna visine ulaganja u nepokretnosti i, na taj način, prekorače propisani limit ulaganja banaka u ove kategorije aktive od 40%.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.10.2013. godine

OLAF I CBCG organizovali seminar o zaštiti eura od falsifikovanja

Kancelarija za borbu protiv prevara Evropske komisije (OLAF) u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore organizovala je u Podgorici dvodnevnu obuku na temu „Jačanje zaštite eura u bankarskom sektoru“.

Cilj obuke je upoznavanje predstavnika svih poslovnih banaka i drugih rukovalaca gotovinom u Crnoj Gori sa karakteristikama zaštite novčanica i kovanica eura, sa najčešćim tipovima falsifikata (teoretski i praktični dio), standardima u radu sa novcem, primjenom regulative u radu sa novcem koja je usklađena sa regulativom EU i ECB, institucionalnom saradnjom i pozitivnom zakonskom regulativom iz ove oblasti.

Predavači su bili eksperti OLAF-a, Evropskog tehničko naučnog centra, ECB-a, Banke Holandije, Hrvatske narodne banke, CBCG, Italijanskog centra za analizu kovanog novca, policije Italije, Europola i Uprave policije Crne Gore.

Seminar je dio Pericles programa koji finansira Evropska komisija, a koji podrazumijeva tehničku pomoć, treninge i razmjenu iskustava u oblasti zaštite eura od falsifikovanja. Crna Gora aktivno učestvuje u ovom programu, što je od posebnog značaja jer se naša država nalazi u procesu pregovora za članstvo u EU. Zaštita integriteta eura zastupljena je u dva pregovaračka poglavlja, te će se uspješno održavanje ovog seminara u velikoj mjeri doprinijeti pozitivnom imidžu CBCG i Crne Gore na planu zaštite eura u konačnim izvještajima EK.

Seminaru, na kome su učesnike pozdravili Luka Pjerini, programski direktor Periklesa i Todor Cicmil, direktor Trezora CBCG, prisustvovalo je oko 50 učesnika.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 15.10.2013. godine

Delegacija Crne Gore se sastala sa zvaničnicima MMF-a i SB

Delegacija Crne Gore koja prisustvuje godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, tokom boravka u Vašingtonu imala je nekoliko sastanaka sa visokim zvaničnicima ovih institucija. Delegacija, koju čine guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić i ministar finansija Radoje Žugić sa sa saradnicima, sastali su se sa potpredsjednicom MMF-a Nemet Šafik, potpredsjednikom i glavnim ekonomistom Svjetske banke Kausukom Basuom, potpredsjednikom MIGE Majklom Vormserom, potpredsjednikom Međunarodne finansijske korporacije Dimitrisom Tsitsiragosom, izvršnim direktorom Holandske konstituence u Svjetskoj banci Frenkom Hemserkom, izvršnim direktorom Holandske konstituence u MMF-u Memom Snelom i dr.

Na sastanku sa Kausukom Basuom razmatrano je rangiranje Crne Gore u okviru publikacije Svjetske banke – „Doing Business“, najznačajnije publikacije koja rangira zemlje prema lakoći poslovanja. Ministar finansija Radoje Žugić je istakao da bi u narednom periodu trebalo podići nivo međusobnog razumijevanja, potpunijeg uključivanja svih reformi koje je preduzela Crna Gora i sprovesti regularnu komunikaciju. Dogovorena je posjeta tima Svjetske banke Crnoj Gori u narednom periodu i zaključeno da se može očekivati napredak Crne Gore u rangiranju u narednom periodu.

Na sastanicma sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) razmatrana je podrška ove institucije razvojnim projektima u turizmu i na sjeveru Crne Gore, kreditna podrška malim i mikro preduzećima, kao i kreditna podrška preduzećima koja će biti predmet dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja u okviru „Podgoričkog pristupa“.

Na sastancima sa MIGA-om ministar finansija gospodin Radoje Žugić  je predložio nekoliko konkretnih projekata u okviru kojih bi MIGA mogla pružiti garanciju stranim investitorima, dodatno smanjujuci potencijalni rizik njihovog  investiranja u Crnu Goru.

Na sastancima sa Svjetskom bankom i MMF-om, guverner Milojica Dakić je dogovorio tehničku pomoć u oblastima rane detekcije kriza, upravljanja tržišnim rizicima i upravljanja međunarodnim rezervama.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 14.10.2013. godine

Delegacija Crne Gore na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke

Delegacija Crne Gore koju predvode ministar finasija Radoje Žugić i guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić, učestvuje na godišnjem zasijedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Tokom prvog dana crnogorska delegacija se srela sa brojnim visokim zvaničnicima ove dvije institucije: potpredsjednicom Svjetske banke Lorom Tak, direktorom za Evropu MMF-a Rezom Mogadamom, direktorkom Svjetske banke za Crnu Goru Elen Goldštajn, šefom misije MMF-a za Crnu Goru Nadimom Ilahijem i drugima.

Ministar finansija Radoje Žugić je upoznao predstavnike MMF-a i Svjetske banke sa najnovijim fiskalnim kretanjima u Crnoj Gori. Istakao je da je u prethodnom periodu preduzet niz „teških“ fiskalnih mjera poput povećanja PDV-a, povećanja stope poreza na dohodak, ograničavanja zarada u javnom sektoru, pooštravanja kontrole sive ekonomije, opštih mjera štednje i dr. Ukazao je da su ove mjere dale značajne rezultate i da je naplata poreskih prihoda bila viša za 9% u prvih devet mjeseci ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine. Takođe je istakao činjenicu da bismo imali gotovo uravnotežen budžet da nije bilo ranjivosti iz prethodnog perioda (aktiviranja garancija za KAP i izvršnih sudskih presuda). Takođe, informisao je i predstavnike međunarodnih institucija o novom paketu fiskalnih mjera koji je u pripremi, a čije najvažnije odrednice se odnose na prilagođavanje zarada u javnom sektoru stvarnim mogućnostima (kretanju budžetskog deficita, javnog duga, a za javna preduzeća i u zavisnosti od njihove profitabilnosti), promjenama u oporezivanju dohotka fizičkih lica, harmonizaciji akciza, novim modelima naplate zaostalih poreskih potraživanja, oštrijem sankcionisanju povratnika u kršenju poreskih propisa i dr.

Guverner CBCG Milojica Dakić je informisao predstavnike MMF-a i Svjetske banke o stanju u bankarskom sektoru i finansijskoj stabilnosti. Istakao je da u ovoj godini imamo rast depozita, kredita, aktive banaka, likvidnih sredstava i tendenciju opadanja kamatnih stopa. Takođe, istakao je da posle više godina bankarski sistem ima profit. Kao ključne ranjivosti naveo je visok nivo loših kredita, visok nivo kamatnih stopa i nelikvidnost realnog sektora. Opšti nivo rizika po finansijsku stabilnost je ocijenio umjerenim i istakao je da je priprema Podgoričkog modela za dobrvoljno finansijsko restrukturiranje loših kredita u završnoj fazi i da se očekuje njegov početak primjene u prvom kvartalu naredne godine.

Predstavnici MMF-a i Svjetske banke su istakli da su preduzete značajne mjere fiskalne konsolidacije, koje daju dobre rezultate, ali su i ohrabrili crnogorsku delegaciju da nastave sa daljim mjerama. Takođe je zajednički konstatovano da će nove strane direktne investicije, čija je implementacija u toku značajno doprinijeti ekonomskom rastu i fiskalnoj stabilnosti Crne Gore. Potpredsjednica Svjetske banke za EKA region Lora Tak je istakla da je Svjetska banka spremna da dalje pregovara sa Crnom Gorom o kreditima za poboljšanje energetske efikasnosti i tretiranje industrijskog otpada i da su sredstva raspoloživa do kraja ove godine.

Sa delegacijom MMF-a je dogovorena organizacija bankarskog foruma, u organizaciji CBCG i MMF-a, na kojem će učestovati crnogorske banke, njihove matične banke, regulatori matičnih banaka i predstavnici Svjetske banke i MMF-a. Takođe je dogovorena i tehnička pomoć u oblasti izvještavanja javnog duga po ESA 95 standardima, poboljšanje mjera za upravljanje javnim dugom i unaprijeđenje dalje poreske regulative.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.10.2013. godine

SFS: Finansijski sistem relativno stabilan

Šesnaesta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali svi članovi Savjeta, održana je danas.

Savjet je razmatrao tekuće stanje finansijske stabilnosti u Crnoj Gori, kao i izvore ranjivosti koji bi mogli, potencijalno, uticati na povećanje pojedinih rizika i dovesti do povećanja nestabilnosti u sistemu.

Na osnovu raspoloživih informacija i podataka, zaključeno je da iz međunarodnog okruženja postoje ohrabrujući signali, ali da ipak, ekonomska situacija u zemljama glavnim partnerima Crne Gore nije previše stabilna i optimistična da bi snažnije uticala na tempo oporavka u zemlji. Kretanja u crnogorskoj ekonomiji su uglavnom pozitivna, uz napomenu da se tekući ostvareni rast privredne djelatnosti dijelom duguje efektu niske osnovice iz 2012. godine.

U finsansijskom sistemu je stanje stabilno. Preliminarni podaci banaka ukazuju na (za sada) blagu konsolidaciju bankarskog sektora. Međutim, kvalitet aktive i dalje nije zadovoljavajući. Stanje u sektoru osiguranja je relativno stabilno, dok  tržište kapitala i dalje stagnira.

Fiskalni sektor karakterišu pozitivni signali i stanje u budžetu je bilo znatno stabilnije, u prvoj polovini godine, kao poslijedica sprovedenih mjera u ovom periodu. Međutim, zaključeno je, da ostvarena fiskalna konsolidacija nije dovoljna i da je neophodno nastaviti sa daljim mjerama  konsolidacije, koje treba  implementirati  u fiskalnu politiku za narednu godinu, a što će stanje u javnim finansijama zadržati na stabilnom nivou. Takođe, napomenuto je, da  treba analizirati kako će se „pad garancija“ reflektovati na budžetske pozicije u ostatku godine i koliko će snažno uticati na budžetski deficit.

Zabilježen je pad deficita tekućeg računa, u prvih šest mjeseci 2013. godine, najviše zbog boljeg stanja na računu razmjene roba. Poboljšanje na računu razmjene roba može ukazivati na blagi optimizam u oporavku realnog sektora.

Indikator upozorenja na rizik (jaz kredita prema BDP-u) ukazuje na i dalje prisutno recesivno stanje u privredi i potrebu za novim i zdravim izvorima finansiranja kako bi se rizik niskog dohotka i likvidnosti privrede smanjio, dok agregatni indeks finansijske stabilnosti, shodno raspoloživim podacima,  ukazuje da  pozitivna dešavanja u privredi i fiskalnoj sferi, u prvoj polovini godine, za sada,  pozitivno utiču na stanje finansijske stabilnosti. Međutim, upkos evidenciji pozitivnih signala Savjet je isakao da podstiče sve aktivnosti usmjerene na dolazak novih učesnika na tržištu i kvalitetnih investitora, kako bi se osnažila postojeća konkurencija kod izvora finansiranja i potencijalno obezbjedili kvalitetniji uslovi finansiranja.

Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan uz prisutnost rizika likvidnosti i solventnosti realnog sektora, koji i dalje utiču na kreiranje neizvjesnosti u privredi i povećanje pritisaka u fiskalnoj sferi. Takođe, isti faktori utiču  i na produženje  neizvjesnosti kod rizika dohotka privrede i stanovništva.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.10.2013. godine

Održana XLVIII sjednica Savjeta CBCG

Na sjednici Savjeta CBCG, održanoj 3. oktobra 2013. godine, usvojene su preporuke Vladi Crne Gore za vođenje ekonomske politike.

Na sjednici je konstatovano da se u ovoj godini očekuje umjerena stopa rasta BDP-a, ali da treba imati u vidu da će na nju uticati veliki broj pozitivnih faktora, čije će dejstvo biti ograničeno u sljedećoj godini. U domenu fiskalne politike su preduzete značajne mjere u cilju fiskalne konsolidacije, koje daju pozitivne efekte, ali su i dalje pristune brojne ranjivosti u fiskalnom sektoru, te će biti potrebne i dalje mjere fiskalne konsolidacije. Realni sektor i dalje ima problem sa nelikvidnošću. Supervizorski podaci ukazuju da se situacija u bankarskom sektoru popravila i da je nivo loših kredita na kraju avgusta iznosio 17,4%, što je najniži nivo od počekta godine. Takođe, došlo je do blagog porasta kreditne aktivnosti i noovodobreni krediti u prvih osam mjeseci ove godine su iznosili 485 miliona eura, a depoziti su u odnosu na početak godine povećani za 8,3%. Banke su visoko likvidne i raspoloživa likvidna sredstva su dostigla iznos od 640 miliona, što je za 45% više u odnosu na kraj godine. Polazeći od ovakvog ambijenta formulisane su preporuke za vođenje ekonomske politike u 2014. godini.

Preporuke su grupisane u sljedeće oblasti:

 • Preporuke u oblasti institucionalnog ambijenta i deregulacije;
 • Preporuke u oblasti poljoprivrede i šumarstva;
 • Preporuke u domenu industrije;
 • Preporuke u uslužnom sektoru;
 • Preporuke u domenu obrazovanja i tržišta rada;
 • Preporuke u domenu fiskalne politike;
 • Preporuke u domenu finansijskog sistema;
 • Preporuke u domenu ekonomskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnih integracija;
 • Preporuke u domenu ekologije i održivog razvoja i
 • Preporuke u ostalim oblastima.


Kao deset ključnih preporuka navedeno je:

 • Zaustavljanje dalje tendencije rasta javnog duga
 • Usvajanje fiskalnih pravila
 • Zaustavljanje (ograničivanje) daljeg izdavanja garancija
 • Određivanje strateškog pravca razvoja KAP-a
 • Intenziviranje aktivnosti u cilju otvaranja pregovora u poglavljima 23 i 24
 • Priprema za novi talas SDI (koji se očekuje nakon okončanja krize)
 • Supstitucija strane radne snage sa domaćom radnom snagom
 • Propisivanje najviše dozvoljene ugovorne kamatne stope
 • Izgradnja novih kapaciteta u oblasti energetike
 • Unapređenje institucionalnog ambijenta.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore