");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2013 - Jun

28.06.2013. godine - Potpisan Protokol o saradnji sa Narodnom bankom Republike Makedonije

25.06.2013. godine - Guverner CBCG na godišnjoj generalnoj skupštini BIS-a

20.06.2013. godine - Saopštenje sa 14. sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost

12.06.2013. godine - Potpisan Protokol o saradnji sa Bankom Rusije

07.06.2013. godine - Dalje jačanje saradnje Centralne banke Crne Gore sa Bankom Njemačke u domenu stručnog usavršavanja

03.06.2013. godine - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.06.2013. godine

Potpisan Protokol o saradnji sa Narodnom bankom Republike Makedonije

Guverneri Centralne banke Crne Gore i Narodne banka Republike Makedonije  Milojica Dakić i Dimitar Bogov potpisali su danas u Skoplju Protokol o saradnji.

Tim dokumentom se se uspostavlja poslovna saradnja zasnovana na obostranom uvažavanju, a sa ciljem realizacije zajedničkih interesa u oblasti profesionalne obuke zaposlenih kroz razmjenu iskustava, edukaciju i sticanja znanja, koja je od značaja za realizaciju zajedničkih interesa partnerskih institucija i kreiranje stabilnog i razvijenog bankarskog sektora.

Potpisivanje Protokola predstavlja još jedan vid unaprijeđenja dosadašnje uspješne saradnje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.06.2013. godine

Guverner CBCG na godišnjoj generalnoj skupštini BIS-a

Guverner CBCG Milojica Dakić učestvovao je na 83. godišnjoj generalnoj skupštini Banke za međunarodna poravnanja (BIS) koja je održana u Bazelu od 22. do 23. juna 2013. Skupština je usvojila Godišnji izvještaj, a tokom diskusije koja je okupila sve guvernere centralnih banaka najrazvijenijih svjetskih ekonomija razgovaralo se i o nekonvencionalnoj monetarnoj politici  i reformama bankarskog sektora.

Guverner CBCG se u Bazelu sastao sa zamjenikom generalnog direktora BIS-a Herveom Hanunom i generalnim sekretarom te institucije Peterom Ditusom. Tom prilikom guverner Dakić ih je upoznao sa aktuelnom ekonomskom situacijom u zemlji, a naročito sa kretanjima u bankarskom sektoru. Posebna tema sastanka bilo je pitanje članstva Crne Gore u ovoj renomiranoj finansijskoj instituciji, koje je ovom posjetom ponovo aktuelizovano. Takođe je razgovarano i o drugim modelima saradnje dviju institucija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.06.2013. godine

Saopštenje sa 14. sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost

Četrnaesta redovna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost održana je danas, 20. juna 2013. Sjednicom je predsjedavao Milojica Dakić, guverner CBCG, a prisustvovali su članovi Radoje Žugić, ministar finansija i Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti.

Savjet je usvojio godišnji Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2012. godini.

U izvještaju je konstatovano da su rizici po finansijsku stabilnost u 2012. godini bili umjereni i da je stabilnost tokom godine očuvana. Međutim, konstatovano je, i da pojačan pritisak negativnih faktora iz međunarodnog okruženja, uz strukturne neravnoteže nije podsticajno djelovalo na oporavak privredne djelatnosti u Crnoj Gori.

Uticaj krize u ovoj godini je sumiran u nekoliko komponenti koje su uticale na makroekonomski sistem Crne Gore:

  1. produbljavanje negativnog uticaja na privrednu djelatnost i pad prihoda iz poslovanja pravnih i fizičkih lica – rizik dohotka, koji je vodio rastu nelikvidnosti i prelivanju nestabilnosti ka finansijskom sistemu i neurednom izmirivanju bankarskih i fiskalnih obaveza;
  2. nizak nivo makro i mikro konkurentnosti u privredi Crne Gore, vodio je ka daljem usporavanju rasta u realnoj ekonomiji, što je evidentirano i  u visokom nivou tekućeg deficita platnog bilansa;
  3. pogoršanje kvaliteta portfolia bankarskog sektora, odnosno porast finansijskih rizika i posljedično visoke kamatne stope koje dodatno usporavaju oporavak i kreiraju rizik;
  4. smanjivanje raspoloživih izvora likvidnih sredstava i porast njihove cijene;
  5. pogoršanje fiskalne pozicije, proisteklo iz uzročno poslijedičnih veza između realnog i fiskalnog sektora, vodilo je rastu deficita i generisanju javnog duga.

Savjet je zaključio da je usljed otvorenih ranjivosti u crnogorskoj privredi i u narednom periodu potrebno pažljivo pratiti sve potencijalne rizike, jer uprkos, očekivanju veće stope rasta u Crnoj Gori, ne očekuje se snažniji oporavak ekonomske situacije u regionu i EU, koji bi značajnije uticao na smanjenje rizika. Preventivnim politikama treba reagovati u slučaju porasta rizika koji predstavljaju prijetnju finansijskoj stabilnosti.

Savjet je upoznat sa finalnim Izvještajem, po osnovu realizacije projekta: „Izrada i imlementacija Sistema za ocjenu i praćenje finansijske stabilnosti u Crnoj Gori”. Rezultati ovog projekta, kreirani za potrebe adekvatnog prepoznavanja, praćenja i upravljanja rizicima u finansijskom sistemu, daju mogućnost Savjetu da se na sveobuhvatan način sagleda sistemski rizik i kreiraju odluke u domenu ekonomske i regulatorne politike u sistemu Crne Gore.

Savjet je podržao sve aktivnosti na unapređenju statistike u svim oblastima proizvodnje zvanične statistke i izvještavanja, a naročito u domenu koji se odnosi na statistiku finanijskog sistema. Takođe, Savjet je istakao da će kompleksnost pitanja buduće harmonizacije crnogorske statistike sa pravnom tekovinom EU biti postepen i dugoročan proces, sa ciljem da se postigne kvalitetna implementacija svih zahtjeva iz ove oblasti.

Složenost regulative i metodologija zahtijeva sveobuhvatan pristup, tj. angažovanje svih nadležnih institucija da blagovremeno krenu u izmjenu/dopunu postojeće regulative kako bi se kreirala potrebna platforma za statističko izvještavanje institucija EU. Ovo će u narednom periodu zahtijevati propisivanje jedinstvenih formi izvještavanja svih relevantnih učesnika na tržištu sa ciljem kompilacije statistike finansijskog tržišta na konsolidovanoj osnovi, a ujedno bi se obezbijedilo ispunjavanje svih zahtjeva u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Savjet je definisao osnove PR strategije u slučaju vanrednih okolnosti, kojim je ujedno i zaokružio aktivnosti po osnovu Plana za upravljanje finansijskom krizom na nivou cjelokupnog finansijskog sistema.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.06.2013. godine

Potpisan Protokol o saradnji sa Bankom Rusije

Izvršni direktor Centralne banke Crne Gore Radoica Luburić i direktor Sektora za upravljanje ljudskim resursima Banke Rusije Aleksandar Lakhtikov  potpisali su u Podgorici Protokol o saradnji u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u 2013. godini.

Saradnja dviju banaka intenzivirana je od 2011. godine i ovo je drugi dokument ove vrste koji su predstavnici dvije banke potpisali. Prvi Protokol o saradnji, kojim su trasirani uslovi  za razmjenu znanja i iskustva zaposlenih dviju banaka u oblasti centralnog bankarstva potpisan je prošle godine.

Tokom 2013, dvije banke će organizovati više studijskih posjeta u domenu monetarne politike, finansija i računovodstva, istraživanja i statistike, informacionih tehnologija, upravljanja ljudskim resursima, platnog prometa, prava i sl.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.06.2013. godine

Dalje jačanje saradnje Centralne banke Crne Gore sa Bankom Njemačke u domenu stručnog usavršavanja

Zamjenik direktora Centra za tehničku saradnju centralnih banaka Banke Njemačke, gospodin Martin Dinkelborg, boravio je u Centralnoj banci Crne Gore u cilju utvrđivanja potreba za saradnjom u 2014. godini. Dugogodišnja uspješna saradnja, koja je protekle godine izdignuta na još viši nivo potpisivanjem Memoranduma o saradnji u domenu usavršavanja kadrova, vrlo je intenzivna i u tekućoj godini. Menadžment Centralne banke istakao je značaj ove saradnje za razvoj kadrova Centralne banke. Gospodin Dinkelborg iskazao je spremnost Banke Njemačke da i u 2014. godini nastavi sa prihvatanjem zaposlenih za učešće na kursevima, organizacijom studijskih boravaka predstavnika Centralne banke u Frankfurtu, upućivanje specijalista za oblasti centralnog bankarstva za koje iskažemo interes u Centralnu banku i realizaciju seminara – kako za zaposlene iz Centralne banke Crne Gore, tako i  centralnih banaka zemalja  regiona. Takođe je utvrđeno da postoji interes za saradnju na projektima, naročito u domenu upravljanja rizikom i kontinuitetom  poslovanja.

Gospodina Dinkelborga primio je i guverner, Milojica Dakić. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i spremnost dviju banaka da se jača i u narednom periodu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.06.2013. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

Guverner Centralne banke Crne Gore (CBCG) gospodin mr Milojica Dakić, sa saradnicima, prisustvovao je godišnjem sastanku Holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) koji je održan u Tbilisiju, u Gruziji, u periodu od 31. maja do 2. juna.

Ovogodišnji sastanak Konstituence otvorili su premijer Gruzije gospodin Bidzina Ivanishvili, ministar finansija u Vladi Gruzije gospodin Nodar Khaduri i guverner Narodne banke Gruzije  gospodin Giorgi Kadagidze, zajedno sa visokim zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke. U fokusu ovogodišnjeg  sastanka bile su različite teme, kao što su formiranje bankarske unije  na nivou EU i budući koraci ka njenom uspostavljanju, perspektive potencijalnog rasta i mogući izazovi u zemljama Konstituence i nova strategija Svjetske banke koja se tiče borbe protiv ekstremnog siromaštva i pravednije raspodijele plodova privrednog rasta.

Paralelno sa odražavanjem sastanka Konstituence, guverner CBCG je imao niz bilateralnih sastanaka sa najvišim predstavnicima MMF-a i Svjetske banke. Na sastanku sa izvršnim direktorima koji zastupaju ineterese Crne Gore u MMF-u i SB, guverner Dakić je istakao da je u prvom kvartalu ove godine ekonomski rast iznad očekivanja, a da su ostvareni pozitivni trendovi u bankarstvu koji su se prije svega manifestovali kroz kontinuirani rast depozita, rast kredita i kapitala u odnosu na kraj prethodne godine. Konstatovano je da je bankarski sistem stabilan i siguran. Takođe, vođeni su razgovori o popunjavanju savjetničkog mjesta u kancelariji izvršnog direktora Svjetske banke u Konstituenci. Očekuje se da od septembra ove godine, Crna Gora dobije savjetničku poziciju na mandatni period od 2 godine.

U razgovoru sa potpredsjednikom IFC-ija (International Financial Corporation), gospodinom Dimitrisom Tsitsiragosom, guverner Dakić se zahvalio predstavniku IFC-ija na dosadašnjoj podršci velikom broju projekata u Crnoj Gori. Gospodin Tsitsiragos je istakao da postoji mogućnost da u narednom periodu IFC pruži tehničku pomoć Crnoj Gori  kao i da učestvuje u finansiranju projekata izgradnje malih hidrocentrala i projekata koji se tiču energetske efikasnosti.  

Crna Gora je članica Holandske konstituence koja u MMF-u i SB zastupa interese Crne Gore i u čijem se sastavu nalazi još 14 zemalja: Holandija, Belgija,  Luksemburg, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Izrael, Makedonija, Bugarska, Kipar, Gruzija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore