");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2013 - Jul

08.07.2013. godine - Održana 46. sjednica Savjeta CBCG

08.07.2013. godine - Izvršni direktor Svjetske banke posjetio CBCG

01.07.2013. godine - SAOPŠTENJE: Najavljena još intenzivnija saradnja Crne Gore i EBRD-a


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.07.2013. godine

Održana 46. sjednica Savjeta CBCG

Četrdesetšesta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić, održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april i maj 2013. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2013. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem relativno stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal 2013. godine.  Konstatovano je da je u posmatranom periodu ostvaren visok ekonomski rast, ali da se je još rano govoriti o ovakim projekcijama rasta na godišnjem nivou, imajući u  vidu nisku bazu iz prvog kvartala 2012. godine. Zaustavljeni su negativni trendovi u industrijskoj proizvodnji, povećan je obim aktivnosti u građevinarstvu i šumarstvu. U izvještaju je istaknuto da je i dalje prisutan visok rizik nelikvidnosti realnog sektora, ali da ipak ohrabruje rast izvoza i smanjenje uvoza. Istovremeno, evidentan je pad bruto i neto plata u odnosu na isti period prethodne godine. Ključni rizik predstavlja visok javni dug i tendencija njegovog daljeg rasta. Bankarski sistem je stabilan i likvidan, ali je učešće nekvalitetnih kredita i dalje visoko.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za I kvartal 2013. godine. U izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama u martu u odnosu na decembar 2012.  godine, iznosila 0,5%. U ovom periodu, najveći rast zabilježile su cijene iz kategorije hrana i bezalkoholna pića i cijene iz kategorije prevoza. Godišnja inflacija na kraju prvog kvartala iznosila je 3,3% i značajno je niža od godišnje inflacije u decembru 2012. godine, kada je iznosila 5,1%. Prema modelskoj procjeni očekuje se da će se inflacija na kraju 2013. godine kretati u rasponu od 3,9% do 4,9%, dok je ekspertska procjena da će se inflacija kretati u rasponu od 3% do 5%. U odnosu na prethodnu projekciju, iz decembra 2012. godine, projekcija inflacije za ovu godinu je povećana zbog povećanja PDV-a koji će uticati na rast cijena, kao i zbog rasta agregatne tražnje.

Na današnjoj sjednici, Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2012. godinu sa finansijskim planom i finansijskim izvještajima za 2012. godinu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.07.2013. godine

Održana XV sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Petnaesta, redovna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost održana je danas. Sjednicom je predsjedavao Milojica Dakić, guverner CBCG, a prisustvovali su članovi Radoje Žugić, ministar finansija, Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti.

Savjet je usvojio finalni Izvještaj o realizaciji projekta „Izrada i implementacija Sistema za ocjenu i  praćenje finansijske stabilnosti u Crnoj Gori”. Rezultati ovog projekta, kreirani za potrebe adekvatnog prepoznavanja, praćenja i upravljanja rizicima u finansijskom sistemu, daju mogućnost Savjetu da na sveobuhvatan način sagleda sistemski rizik, i na toj osnovi, kreira odluke u domenu svojih nadležnosti.

U Izvještaju su, između ostalog, prezentovani dijagram finansijske stabilnosti,  agregatni indeks finansijske stabilnosti, indikator „krediti prema jazu BDP-a“, regresiona analiza makroekonomskog okruženja na kreditni rizik, indeks fiskalnog stresa. Rezulatati iz ovih istraživanja će se koristiti za potrebe rada Savjeta u okviru procjenjivanja nivoa stanja finansijske stabilnosti u budućnosti. 

Analiza finansijske stabilnosti ukazuje da je došlo do povećanja određenih rizika u privrednom sistemu Crne Gore, koji su, pored, međunarodnog prelivanja uticaja krize, rezultat i strukturnih slabosti sistema i neadekvatne mikro i makro konkurentnosti privrede. Takođe, u analizi je istaknuto da iako su pojedini rizici prisutni, stanje stabilnosti nije ugroženo.

Savjet je razmatrao i pitanje tekuće fiskalne stabilnosti i pitanje predloženog rebalansa budžeta za 2013. godinu sa aspekta uticaja na stanje finansijske stabilnosti u zemlji. Savjet je zaključio da shodno činjenici da se rebalans u najvećoj mjeri odnosi na međusobne odnose KAP-a i EPCG, preporuči Skupštini Crne Gore, da omogući da se u što kraćem vremenskom periodu izađe iz neuređenih odnosa ova dva privredna subjekta, kako bi se, u narednom periodu, smanjili reputacioni rizici zemlje. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.07.2013. godine

Izvršni direktor Svjetske banke posjetio CBCG

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić, sa saradnicima, sastao se danas sa izvršnim direktorom Holandske konstituence u Svjetskoj banci Frenkom Hemerskerkom, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori od svog imenovanja 1. aprila 2013. 

Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj ekonomskoj i finansijskoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na stanje u bankarskom sektoru.

Guverner je istakao da su banke likvidne i solventne, da je jedan broj dokapitalizovan u prethodnoj godini i da su u porastu i depoziti i krediti. Takođe je istakao da je godišnja stopa inflacije u maju iznosila 3% i da je procijenjeni rast BDP-a u prvom kvartalu iznosio 4,3%. Gdin Hemerskerk je pohvalio napore CBCG na očuvanju stabilnosti bankarskog sistema i istakao da je značajno što je očuvana relativno niska stopa inflacije.

Guverner se takođe zahvalio na izuzetnoj podršci koju Crna Gora i CBCG u kontinuitetu dobijaju od Svjetske banke kroz različite investiocione projekte.

Na sastanku je saopšteno i da će Crna Gora, po prvi put otkad je postala članica grupacije Svjetske banke 2007. godine, Crna Gora, od 1. avgusta imati savjetničku poziciju u kancelariji izvršnog direktora Svjetske banke sa mandatom od dvije godine. Gdin Hemeskerk, inače, pored Crne Gore, u Svjetskoj banci zastupa interese još 13 zemalja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica, 01.07.2013. godine

SAOPŠTENJE: Najavljena još intenzivnija saradnja Crne Gore i EBRD-a

Prilikom svečanog otvaranja Kancelarije Evropske banke za Crnu Goru u Podgorici, ministar finansija dr Radoje Žugić i guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić sastali su se sa Sumom Chakrabartijem, predsjednikom EBRD-a. Sastanku je prisustvovao Giulio Moreno, šef Kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, kao i Werner Gruber, direktor Borda i Claudio Viezzoli, direktor za zapadni Balkan i drugi visoki zvaničnici ove finansijske institucije.

Nakon riječi dobrodošlice, ministar Žugić predstavio je g-dinu Chakrabartiju ekonomsko-finansijsku situaciju Crne Gore, kao i glavne izazove u oblasti javnih finansija i realne ekonomije sa kojima se Vlada suočava. Ministar Žugić je, takođe, predstavnicima EBRD-a prezentovao aktivnosti koje su preduzete na planu fiskalnog prilagođavanja i stabilizovanja javnih finansija i istakao da je urađeno sve što je bilo objektivno moguće.

Guverner Dakić predstavio je stanje u bankarskom sektoru Crne Gore, istakavši da je bankarski sistem pokazao otpornost na krizu i sačuvao stabilnost. U tom smislu, ukazao je da su likvidnost i solventnost iznad propisanog nivoa, depoziti u porastu, a bankarski sistem dokapitaliozovan. Određeni oporavak kreditne aktivnosti banaka se nazire, ali se i dalje suočavamo sa visokim nivoom nekvalitetnih kredita.

G-din Chakrabarti je istakao da je veoma zadovoljan dosadašnjom saradnjom EBRD-a sa Crnom Gorom, izrazivši spremnost da se ista unaprijedi u predstojećem periodu. Podsjetio je na izradu srednjeročnog plana saradnje sa Crnom Gorom i ostalim zemljama regiona (za period od 2016-2020. godine) i pozvao crnogorsku stranu da da svoje predloge i kandiduje projekte koji bi bili uključeni u pomenuti plan, a čija bi realizacija doprinijela bržem i potpunijem oporavku crnogorske ekonomije. Kao posebno interesantne oblasti u kojima je moguća saradnja, predsjednik Chakrabarti je pomenuo mala i srednja preduzeća, infrastrukturu, energetiku i turizam.

Pohvalivši ostvareni rast crnogorske ekonomije od 4,3% u prvom kvartalu ove godine, koji je posljedica pozitivnog trenda u energetskom sektoru i sužavanja zone sive ekonomije, predsjednik EBRD-a je istakao da je Crna Gora, u odnosu na okruženje, ostvarila napredak i u dijelu unapređenja poslovnog ambijenta, kao i kada je kreditna aktivnost banaka u pitanju.

U cilju davanja podrške onom dijelu realnog sektora koji ima potencijal za oporavak i rast, g-din Chakrabarti je iznio ideju o formiranju zajedničkog tijela koje bi upravljalo bankama koje imaju visoko učešće nekvalitetnih kredita. Ministar Žugić i guverner Dakić pozitivno su se izrazili prema ovom predlogu, te je dogovoreno da ideja bude ozbiljno razmorena u narednom periodu.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore