");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2013 - Januar

25.1.2013. godine - Saopštenje sa 41. sjednice Savjeta CBCG

25.1.2013. godine - Održana XII sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.1.2013. godine

Saopštenje sa 41. sjednice Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je, dana 25. januara 2013. godine,  četrdeset prvu sjednicu Savjeta, kojom je predsjedavao viceguverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za novembar 2012.godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Konstatovano je da je  neto priliv stranih direktnih investicija u periodu januar – novembar  2012. godine viši za 15,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Rast aktivnosti je zabilježen u turizmu, trgovini na malo i prevozu putnika u drumskom i vazdušnom saobraćaju, a pad u industriji, šumarstvu, prevozu robe u svim vidovima saobraćaja i putnika u željezničkom saobraćaju.

Savjet je razmotrio stanje u bankarskom sistemu  i konstatovao da je u  novembru ostvaren rast ukupnih i restrukturiranih kredita, depozita i nivoa likvidnih sredstava,  kao i smanjenje nekvalitetne aktive, nekvalitetnih kredita i kredita koji kasne sa otplatom preko 30 i preko 90 dana. Iznos depozita premašuje iznos kreditnih potraživanja u poslednja četiri mjeseca. Poslovanje banaka u ovom mjesecu karakteriše i smanjenje aktive, kapitala i kreditne aktivnosti u odnosu na prethodni mjesec.

Savjet je razmatrao i interne mjere Centralne banke za smanjenje troškova poslovanja u uslovima  ekonomske krize i usvojio sljedeće zaključke:

 1. Savjet Centralne banke Crne Gore ocjenjuje da je Centralna banka Crne Gore, od nastanka ekonomske krize, kontinuirano sprovodila sveobuhvatne interne mjere za smanjenje troškova svog poslovanja, a posebno u 2011. i 2012. godini, koje su dale zadovoljavajuće rezultate, prevashodno kroz ukupno smanjenje zarada svih zaposlenih za 7%, dodatno smanjenje zarada guvernera i viceguvernera za 25%, odnosno izvršnog direktora i glavnog ekonomiste za 20% i naknada članova Savjeta za 33%.

 2. Centralna banka Crne Gore će i dalje nastaviti sa intenzivnim praćenjem troškova svog poslovanja i u 2013., preduzimati mjere za njihovu dalju racionalizaciju kroz smanjenje zarada i ukupne investicione potrošnje, kao i redukcijom pojedinih planiranih veličina troškova poslovanja u Finansijskom planu za 2013. godinu, čime će nastaviti svoje djelovanje kao društveno visoko odgovorna institucija.

 3. Savjet je odlučio da se, i pored sniženja od 33%, naknade članovima Savjeta dodatno smanje za 10%, od 01.03.2013. godine.

 4. Guverner će, saglasno odredbama Kolektivnog ugovora Centralne banke, posebnom odlukom utvrditi iznos obračunske vrijednosti koeficijenta za obračun zarada, umanjen za dodatnih 3% počev od 01.03.2013. godine. Po ovom osnovu, na poziciji bruto zarada zaposlenih, do kraja 2013. godine biće ostvarene dodatne uštede od cca 132.000  €.

 5. Takođe, biće odložena isplata primanja po osnovu ostvarenih rezultata rada u postupku ocjene radnog učinka zaposlenih i za 2013. godinu. Po ovom osnovu uštede će iznositi 30.000 €. 

 6. Centralna banka će, kroz izvršenje usvojenog Finansijskog plana za 2013. godinu, konstantno nastojati da obezbijedi da izvršenje pojedinih stavki iz dijela operativnih troškova budu ispod planiranih veličina u ukupnom iznosu od oko 125.000 €.

 7. Centralna banka Crne Gore će mjere i aktivnosti na racionalizaciji troškova poslovanja implementirati do limita koji neće ugroziti efektivno i efikasno izvršavanja funkcija Centralna banke.

 8. Centralna banka Crne Gore će, tokom 2013. godine, sa posebnom pažnjom, pratiti ostvarivanje prihoda i rashoda Centralne banke i, shodno njihovom izvršenju, po potrebi, pristupiti izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2013. godinu.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.1.2013. godine

Održana XII sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Dvanaesta, redovna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojoj su prisustvovali viceguverner CBCG Milojica Dakić, ministar finansija Radoje Žugić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, održana je danas.

Savjet je razmatrao stanje tekuće finansijske stabilnosti, kako bi se sistemski razmotrilo ovo pitanje i aktivnosti usmjerile ka njenom očuvanju.

Savjet je konstatovao da su prisutni brojni rizici, kako sa domaćeg tako i iz međunarodnog okruženja. Poslovni ambijent u Crnoj Gori još uvijek ne pokazuje indikatore snažnijeg oporavka i rizici koji proizilaze iz realnog sektora su još uvijek izraženi.

Savjet je zaključio da su prioritetetna područja za usmjeravanje pažnje:

 1. Restrukturiranje javnog duga;
 2. Problem održivosti deficita tekućeg računa i pitanje njegovog statističkog obuhvata;
 3. Nastavak aktivnosti dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja korporativnog duga i rješenja nekvalitetnih kredita u Crnoj Gori.

Savjet se saglasio da će se po ovim pitanjima dodatno uložiti napori i angažovati eksperti iz svih relevantnih institucija sistema, kako bi se došlo do optimalnog rješenja od sistemskog značaja za očuvanje  finansijske stabilnosti.

Nakon prijema informacije, Savjet je podržao započinjanje aktivnosti u okviru Poglavlja 17 u procesu integracija Crne Gore u EU.

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore