");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2013 - Februar

27.02.2013. godine - Održana sjednica Savjeta CBCG

14.02.2013. godine - Saopštenje po završetku posjete delegacije MMF-a

13.02.2013. godine - Održan sastanak guvernera sa predstavnicima EBRD-a

11.02.2013. godine - Održan sastanak guvernera sa delegacijom MMF-a

08.02.2013. godine - Guverner Milojica Dakić prisustvovao obilježavanju 20. godišnjice Češke narodne banke (ČNB) i učestvovao na 29. sastanku Kluba guvernera Centralne Azije, Crnomorske regije i Balkana


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.02.2013. godine

Održana sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je, dana 27. februara 2013. godine, četrdesettreću sjednicu Savjeta, kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2012.godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika i dalje umjeren. Konstatovano je da je  neto priliv stranih direktnih investicija u periodu januar – decembar  2012. godine veći za 16,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Rast aktivnosti je zabilježen u sektoru industrijske proizvodnje, trgovine na malo, a pad u turizmu, prevozu robe u svim vidovima saobraćaja i putnika u željezničkom saobraćaju.

Nekvalitetni krediti i nekvalitetna aktiva se smanjuju. Iznos depozita premašuje iznos kreditnih potraživanja u poslednjih pet mjeseci, dok je finansijski rezultat banaka negativan.

Preliminarni podaci o kamatnim stopama na novoodobrene kredite ukazuju na pozitivan efekat Odluke o privremenim mjerama za ograničenje kamatnih stopa banaka, koji se ogleda u značajnom padu prosječnih ponderisanih kamatnih stopa. Prosječne ponderisane kamatne stope za novoodobrene kredite u decembru u odnosu na novembar su manje za 1.66 procentnih poena. Puni efekat Odluke će se detaljno analizirati u narednim mjesecima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.02.2013. godine

Saopštenje po završetku posjete delegacije MMF-a

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predvodio Nadeem Ilahi,  boravila  je u Podgorici, u periodu od 6. do 13. februara, u cilju razgovora o  nedavnim ekonomskim dešavanjima i promjenama u politikama.

Na kraju posjete gospodin Ilahi je dao sljedeće saopštenje:

“Ekonomska aktivnost Crne Gore je zastala u 2012, kao rezultat vremenskih nepogoda i naglog usporavanja u industriji proizvodnje metala.  Ekonomija je sada suočena sa rastućom osjetljivošću usljed postojanih fiskalnih neravnoteža koji su rezultirali ubrzanim povećanjem javnog duga u prethodnim godinama.  Tokom 2012. godine, fiskalni deficit je premašio rebalansom planirani nivo, što je rezultiralo povećanjem javne zaduženosti.  Dok je, s jedne strane, došlo do značajnog napretka u stabilizaciji bankarskog sistema, kreditiranje se i dalje smanjuje (doduše opadajućom stopom), jer su banke još uvijek sputane visokim nivoom problematičnih zajmova.“

„U 2013. se očekuje umjeren oporavak ekonomske aktivnosti, ali su izgledi i dalje ograničeni problemima u sektoru proizvodnje metala i izazovnim međunarodnim okruženjem. Fiskalne rezerve su potrošene i stoga je budžetska konsolidacija hitan prioritet, jer će smanjiti potrebu za zaduživanjem i preokrenuti uzlazni trend javnog duga (što je i prepoznato u budžetu za 2013.). Vlada je usvojila određene fiskalne mjere kako bi pomogla budžetu i osnažila je napore za smanjenje sive ekonomije. I pored toga, biće potrebne mjerljive i značajne dodatne mjere na strani kako rashoda, tako i prihoda, da bi se postigao planirani  nivo deficita definisanog budžetom za 2013. To bi predstavljalo i značajan korak ka višegodišnjoj fiskalnoj konsolidaciji, koja je potrebna da bi se obnovile fiskalne rezerve i očuvala srednjoročna fiskalna održivost i održivost duga.  Unaprijeđenje u pravosudnim i administrativnim procedurama bi pomoglo u rješavanju problematičnih zajmova.  Dalji napredak u agendi strukturnih reformi bi bio komplementaran sa fiskalnom konsolidacijom i osigurao bi da se ekonomski rast postavi na održivim temeljima.“

“Tim MMF-a se zahvaljuje nadležnim organima na otvorenim i konstruktivnim razgovorima i raduje se nastavku dijaloga tokom predstojećih konsultacija za 2013. vezanih za član 4.“

Originalno saopštenje na engleskom jeziku nalazi se na web stranici MMF-a.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.02.2013. godine

Održan sastanak guvernera sa predstavnicima EBRD-a

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić sa saradnicima primio je danas predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj Pitera Sanfija, zamjenika direktora za državne strategije i politiku u EBRD i Đulia Morena, šefa kancelarije EBRD u Crnoj Gori. Tema sastanka bila je prezentacija aktivnosti ove finansijske institucije u Crnoj Gori.

Predstavnici EBRD-a su iskazali podršku aktivnostima koje CBCG sprovodi na planu realizacije projekta restrukturiranja nekvalitetnih kredita. Takođe, upoznali su predstavnike CBCG o svojim budućim planovima investiranja u crnogorsku privredu, sa akcentom na bankarski sektor.

Guverner Dakić je iskazao zadovoljstvo aktivnostima EBRD-a u Crnoj Gori. On je, takođe, istakao da ohrabruje pristup koji ova institucija razvija kako prema javnom, tako i prema privatnom sektoru.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.02.2013. godine

Održan sastanak guvernera sa delegacijom MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić sa saradnicima sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio šef misije Nadeem IIahi. Na sastanku se razgovaralo o tekućoj ekonomskoj situaciji, stanju bankarskog sektora i izazovima crnogorske privrede u narednom periodu. Za april 2013. je dogovorena posjeta misije MMF-a u sklopu konsultacija po osnovu člana IV Statuta MMF-a.

Guverner Dakić je predstavnike MMF-a upoznao sa aktivnostima projekta dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja preduzeća i nekvalitetnih kredita, koji CBCG sprovodi u saradnji sa Svjetskom bankom i Ministarstvom finansija Crne Gore.

Na sastanku se razmatralo o mogućnostima tehničke pomoći ove institucije i zaključeno da je ekspertska pomoć MMF-a od izuzetnog značaja za jačanje kapaciteta Centralne banke.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.02.2013. godine

Guverner Milojica Dakić prisustvovao obilježavanju 20. godišnjice Češke narodne banke (ČNB) i učestvovao na 29. sastanku Kluba guvernera Centralne Azije, Crnomorske regije i Balkana

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić, na poziv Češke narodne banke (ČNB), a povodom obilježavanja 20. godišnjice rada te institucije i uvođenja nezavisne valute, boravio je 7. februara 2013. godine u Pragu.

Guverner Dakić je danas, 8. februara, učestvovao na 29. sastanku Kluba guvernera Centralne Azije, Crnomorske regije i Balkana.

Centralna tema skupa, kojem su prisustvovali guverneri iz dvadeset zemalja, bila je aktuelna ekonomska situacija i pitanja iz oblasti očuvanja finansijske stabilnosti.

Klub guvernera Centralne Azije, Crnomorske regije i Balkana okuplja dva puta godišnje guvernere i druge visoke zvaničnike iz svijeta monetarne politike i finansija u cilju razmjene mišljenja o aktuelnim temama i daljeg unapređenja međusobne saradnje.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore