");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2012 - Novembar

28.11.2012. godine - Najava o sjednici Savjetodavnog odbora CBCG

28.11.2012. godine - Saopštenje sa 38. sjednice Savjeta CBCG

26.11.2012. godine - Potpisan Protokol o saradnji Centralne banke Crne Gore i Centralne banke Ruske federacije (Banke Rusije) u oblasti obuke zaposlenih

15.11.2012. godine - Guverner dr Radoje Žugić, primio njenu ekselenciju,  gospođu Oksanu Slusarenko, ambasadorku Ukrajine u Crnoj Gori

08.11.2012. godine - Najava konferencije za medije povodom Preporuka Vladi CG za ekonomsku politiku u 2013. godini

08.11.2012. godine - Najava o svečanom uručenju nagrada Centralne banke povodom Konkursa na temu “Danas štedi da sjutra više vrijedi"

06.11.2012. godine - Održana 37. sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.11.2012. godine

Najava o sjednici Savjetodavnog odbora CBCG

Sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke CG, kojom će predsjedavati dr. Isak Adižes, a na kojoj će tema biti Preporuke Vladi Crne Gore za vodjenje ekonomske politike u 2013 godini, održaće se u petak, 30. novembra 2012 u 11 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

Na početku sastanka predviđen je foto termin za snimatelje i fotoreportere. Nakon sastanka biće objavljeno saopstenje za javnost.

Snimatelje i fotoreportere potrebno je akreditovati. Molimo vas da to uradite na mail adresu [email protected] najkasnije do petka 30. novembra do 09 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.11.2012. godine

Saopštenje sa 38. sjednice Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke održao je, dana 28. novembra 2012 godine, trideset osmu sjednicu Savjeta kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za oktobar 2012.godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa  obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

U skladu sa odgovornostima Centralne banke za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema, uz uvažavanje principa nezavisnosti i transparentnosti, Savjet je utvrdio Politiku Centralne banke Crne Gore za 2013. godini sa smjernicama za njeno ostvarivanje. Centralna banka će i u narednoj godini preduzimati sve neophodne mjere iz svoje nadležnosti u cilju podsticanja i očuvanja finansijske stabilnosti, kao i doprinositi stabilnosoti cijena. Aktivnosti Centralne banke, u narednom periodu, će biti usmjerene na dalje preventivno djelovanja i unapređenje stabilnosti i efikasnosti bankarskog sistema, harmonizaciju sa EU regulativom, međunarodnim standardima i dobrom bankarskom praksom. U ovom pravcu doprinosiće se smanjenju negativnih uticaja krize i potencijalnom produbljivanju ranjivosti koje mogu ugroziti finansisjku stabilnost. U saradnji sa Svjetskom bankom, Vladom i Udruženjem banaka radiće na kreiranju i implementiranju modela za restrukturiranje loših kredita. Posebna pažnja će se posvetiti nadgledanju implementacije makroprudencionog okvira, kako bi se obezbijedila njegova adekvatna i svrsishodna primjena. Nastaviće  se sa pružanjem podrške ciljevima i mjerama ekonomske politike Vlade Crne Gore, posebno onima koje se odnose na oporavak privrednog sistema od uticaja krize, podsticanje rasta i razvoja privrede kroz sistemsko kreiranje rješenja za strukturne probleme i povećanje zaposlenosti, u mjeri u kojoj to neće dovesti u pitanje ostvarivanje sopstvenih ciljeva, ustavnih odgovornosti i nezavisnosti Centralne banke Crne Gore.

Takođe, aktivnosti CBCG biće usmjerene na održavanju sigurnog, efikasnog i efektivnog platnog sistema kroz rad na daljem unapređenju sistema, izradi predloga novog Zakona o platnom prometu, kao i pratećeg podzakonskog okvira, usaglašenog sa direktivama EU, međunarodnim standardima, principima i najboljom praksom funkcionisanja savremenih platnih sistema i platnog prometa. Upravljanje sredstvima međunarodnih rezervi zasnivaće se na principima sigurnosti plasmana i nesmetanog ispunjenja obaveza Crne Gore prema inostranstvu. Aktivno će učestvovati u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i raditi na daljoj harmonizaciji propisa iz svoje nadležnosti sa pravnim tekovinama EU. Funkcionisanje Centralne banke zasnivaće se na principima društveno odgovorne organizacije.

Savjet je usvojio Finansijski plan Centralne banke za 2013. godinu sa planom investicija, novčanih tokova i javnih nabavki. Ovim planom je predviđeno ostvarenje ukupnih prihoda za 2013. godinu u iznosu od 9,45 miliona eura i izvršenje rashoda u iznosu od 8,98 miliona eura, uz nastavak sprovođenja mjera interne ekonomije i aktivan odnos u upravljanju međunarodnim rezervama kojima upravlja CBCG. Plan za 2013. godinu je pripremljen na osnovu izvršenja finansijskog plana Centralne banke za devet mjeseci u 2012. godine, a u kojem je evidentirano značajno smanjenje troškova poslovanja za oko 10% u odnosu na plan za 2012. godinu. Smanjenje troškova je rezulatat brojnih i kontinuiranih mjera interne ekonomije – racionalizacije administartivnih i operativnih troškova poslovanja.

Na sjednici je razmotrena situacija u bankarskom sistemu i konstatovano je da je u oktobru ostvaren rast kapitala, nivoa likvidnih sredstava i depozita stanovništva, kao i smanjenje nekvalitetnih kredita i nekvalitetne aktive, restrukturiranih kredita i kredita koji kasne preko 90 dana. Iznos depozita premašuje iznos kreditnih potraživanja u poslednja tri mjeseca. Ipak, poslovanje banaka u ovom mjesecu karakteriše i pad aktive, kredita, ukupnih depozita, kao i rast kredita koji kasne sa otplatom preko 30 dana. Finansijski rezultat je negativan. Aktivne kamatne stope na ukupne kredite bilježe blagi pad u odnosu na septembar, dok pasivne kamatne stope na ukupne depozite bilježe rast u istom periodu. Kreditna aktivnost banaka je, i pored visokih kamatnih stopa po kojima su krediti odobravani, uvećana u oktobru u odnosu na prethodna dva mjeseca.

Savjet je donio set Odluka, kojim se obezbjeđuje usklađivanje načina postojećeg evidentiranja sa novim rješenjima sadržanim u Odluci o kontnom okviru za banke.

Savjet je donio Odluku o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjetodavnog odbora kojom se za člana ovog tijela imenuje g. Radivoje Brajović, bivši predsjednik Skupštine SRCG.

Usvojen je i Izvještaj o kretanju cijena za III kvartal 2012. godine.  U izvještaju je konstatovano da je inflacija u trećem kavrtalu u porastu, kao i da je godišnja stopa inflacije ispod stope inflacije u većini zemalja regiona, a iznad stope inflacije u Euro zoni. Inflaciona očekivanja su u porastu, pa se za ovu godinu očekuje nešto viša stopa inflacije u odnosu na prethodnu. Modelska prognoza ukazuje da će inflacija na kraju 2012. godine biti u rasponu od 4,7% do 6%, dok ekspertska procjena  ukazuje da će na kraju 2012. godine inflacija biti u intervalu od 5% do 6,5%. Konstatovano je da je nivo inflacije u tri kvartala 2012.godine poslijedica administrativnog povećanja cijene električne energije, uvezene inflacije i povećanja akciza. Takođe, istaknuto je da je bazna inflacija ( indikator koji isključuje ovaj uticaj i odslikava unutrašnji nivo rasta cijena na malo u Crnoj Gori) znatno niža i iznosila je 1,6%.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.11.2012. godine

Potpisan Protokol o saradnji Centralne banke Crne Gore i Centralne banke Ruske federacije (Banke Rusije) u oblasti obuke zaposlenih
(Moskva, 18 – 22. novembar. 2012. godine)

Tokom susreta guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića i predsjednika Centralne banke Ruske federacije Sergeja Ignjatijeva krajem 2011. godine u Moskvi, dogovoreno je intenziviranje saradnje između ove dvije institucije u svim oblastima, a naročito u domenu razmjene iskustava i obuke zaposlenih. Takav dogovor počeo je da se kvalitetno sprovodi uz puno razumijevanje obje strane, iako formalni protokol o saradnji još uvijek nije bio potpisan. Shodno tome, izvršni direktor Centralne banke Crne Gore Radoica Luburić posjetio je od 18. do 22. novembra ove godine Centralnu banku Ruske federacije u Moskvi gdje je potpisao Protokol o saradnji izmedju ove dvije institucije u oblasti obuke zaposlenih u 2012. godini.

Tom prilikom Luburić je odvojeno razgovarao sa brojnim visokim zvaničnicima medju kojima i sa Georgijem Ivanovičem Luntovskim, prvim zamjenikom Predsjednika i članom Savjeta direktora Centralne banke Ruske federacije, Aleksandrom Ivanovičem Lahtikovom, direktorom Departamenta za upravljanje ljudskim resursima i personalom (sa kojim je i potpisao Protokol o saradnji), Sergejom Vladimirovičem Tatarinovim, direktorom Departamenta za spoljne veze i odnose s javnošću, te Lidijom Nikolajevnom Trošinom, direktorom Departamenta za platne bilanse. Luburić je posjetio i Muzej novca koji se nalazi u glavnom zdanju Centralne banke Ruske federacije u Moskvi gdje je razgovarao i sa Aleksandrom Vladimirovičem Bugrovom, rukovodiocem Muzeja, te Vladimirom Stepanovičem Palevičem, glavnim urednikom časopisa "Novac i kredit".

Tokom višednevnih prijateljskih i konstruktivnih razgovora sa zadovoljstvom je konstatovano da su u 2012. godini u potpunosti realizovani svi programi za kojima su dvije strane iskazale interesovanje. Istovremeno je postignuta i puna saglasnost o produbljivanju saradnje u 2013. godini u svim oblastima, što će biti i verifikovano već narednih mjeseci prilikom posjete delegacije Centralne banke Ruske federacije Centralnoj banci Crne Gore.

Posljednjeg dana posjete, Radoica Luburić je, u ovalnom zalu Centralne banke Ruske federacije, održao predavanje na temu "Sinergijski efekti upravljanja ukupnim kvalitetom i upravljanja operativnim rizikom u centralnim bankama: procesni pristup".


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.11.2012. godine

Guverner dr Radoje Žugić, primio njenu ekselenciju,  gospođu Oksanu Slusarenko, ambasadorku Ukrajine u Crnoj Gori

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, primio je danas njenu ekselenciju, gospođu Oksanu Slusarenko ambasadorku Ukrajine u Crnoj Gori.

U otvorenom i prijateljskom razgovoru, razgovaralo se o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj  Gori i Ukrajini, stanju u bankarskom sektoru kao i o daljem unapredjenju saradnje izmedju dvije Centralne banke. Guverener Žugić je, u tom smislu izrazio spremnost da se u što skorije vrijeme inicira formalizovanje saradnje dviju nacionalnih banaka.

Nj. E. ambasador Oksana Slusarenko upoznala je Guvernera sa budućim projektima koje Ukrajina planira u Crnoj Gori i uputila poziv Guverneru Žugiću da prisustvuje konferenciji Centralno Evropske Inicijative kojom predsjedava Ukrajina, a koja će se održati u decembru u Ukrajini.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.11.2012. godine

Najava konferencije za medije povodom Preporuka Vladi CG za ekonomsku politiku u 2013. godini

Konferencija za medije, na kojoj će biti prezentovane Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2013 godini, održaće se u petak, 09. novembra 2012 u 14 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

Novinare, snimatelje i fotoreportere potrebno je akreditovati. Molimo vas da to uradite na mail adresu [email protected] najkasnije do petka 09. novembra do 12 časova.

Kontakt osoba: Milena Vučinić 069 124 615


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.11.2012. godine

Najava o svečanom uručenju nagrada Centralne banke povodom Konkursa na temu “Danas štedi da sjutra više vrijedi"

Povodom Konkursa za najbolji literarni rad na temu “Danas štedi da sjutra više vrijedi“  koji je organizovan u okviru akcije “Nedelja štednje”, Centralna banka organizuje svečano uručenje nagrada za učenike šestog, sedmog, osmog i devetog razreda osnovnih škola. Svečano uručenje  nagrada održaće se u petak, 9. novembra. 2012 u 12 h, u velikoj sali Muzeja novca Centralne banke Crne Gore – Njegoševa 122, u Cetinju.

Novinare, snimatelje i fotoreportere potrebno je akreditovati. Molimo vas da to uradite na mail adresu [email protected] najkasnije do petka 09. novembra do 10 časova.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.11.2012. godine

Održana 37. sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je, dana 6. novembra 2012. godine, trideset sedmu sjednicu Savjeta, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Na sjednici Savjeta je usvojena Odluka o privremenim mjerama za oganičenje kamatnih stopa banaka. Odluka ce se primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu i odnosi se i na aktivne i na pasivne kamatne stope.

Analiza CBCG je pokazala da ekstremno visoke aktivne kamatne stope utiču na rast „loših kredita“, smanjuju likvidnost realnog sektora i predstavljaju opasnost za finansijsku stabilnost. Na ovaj način CBCG utiče samo na ekstremno visoke kamatne stope. Dodatan argument za privremeno limitiranje aktivnih efektivnih kamatnih stopa je posljedica činjenice da CBCG, za razliku od zemalja u regionu i EU, nema referentnu kamatnu stopu preko koje bi direktnije uticala na nivo kamatnih stopa. Imajući u vidu zatečeno stanje donijeta je odluka o difereniciranim limitima kamatnih stopa za pravna i fizička lica.  Limit za efektivne aktivne kamatne stope iznosi 15% na godišnjem nivou za fizička lica, odnosno 14% za pravna lica uključujući preduzetnike. Ova odluka se ne odnosi jedino na zaduženja po kreditnim karticama i minusnim saldima po računima.

Odluka će se odnositi samo na novoodbrene kredite. Analizom novoodobrenih kredita u toku prvih 9 mjeseci može se konstovati da je 22% ukupno odobrenih kreditnih partija za fizička lica na koju se odnosi 10,6% ukupne ugovorene vrijednosti odobreno po kamatnoj stopi višoj od 15%.  Kada su u pitanju pravna lica može se konstatovati da je 33,2% ukupno odobrenih kreditnih partija, sa  6,7% ukupne ugovorene vrijednosti, bilo iznad 14%.

Prilikom regulisanja ekstremno visokih pasivnih kamatnih stopa, konsultovana je komplementara praksa i  već definisana rješenja najrazvijenijih zemalja u regionu  članica EU. Savjet je zaključio da ekstremno visoke pasivne kamatne stope ugrožavaju operativno poslovanje banaka preko uticaja na troškove poslovanja, kao i na visoke aktivne kamatne stope i time predstavljaju prijetnu za finansijsku stabilnost. Visina pasivnih kamatnih stopa vezana je za nivo kapitala banaka. Privremena mjera je na osnovu analitike nivoa pasivnih kamatnih stopa prilagođena crnogorskoj ekonomskoj realnosti, i ostvaruje optimalni balans dva aspekta: obezbjeđenje štednje sa značajnim povratom koji bi trebao obezbijediti dalji rast depozita, uz povećenje sigurnosti uloga i uz dalji rast povjerenja u bankarski sistem Crne Gore.

Analiza CBCG je pokazala da su ekstremno visoke kamatne stope prisutne i kod MFI i to na nivou koji je viši nego kod banaka. Medjutim, analizom je utvrđeno da je učešće aktive mikrokreditnih finansijskih institucija čini svega 1,2% ukupne aktive banaka, sa ukupnim nivoom nekvalitetnih kredita od svega 0,656% nekvalitetnih kredita banaka. Na osnovu dobijenih rezultata, zaključuje se da kretanje nekvalitetnih kredita MFI-ja, u ovom momentu ne predstavlja rizik za održavanje finansijske stabilnosti. CBCG će pažljivo pratiti kretanje nivoa kamatnih stopa i nekvalitetnih kredita kod MFI i, u slučaju pogoršanja stanja i uticaja na finansijsku stabilnost, reagovati adekvatnom odlukom. CBCG je u preporukama Vladi za vodjenje Ekonomske politike sugerisala da se kroz izmjene i dopune Zakona o obligacionim odnosima propiše iznos najviše dozvoljene ugovorne kamatne stope.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za septembar 2012. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini. Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Konstatovano je da je nivo SDI za prvih devet mjeseci viši za 11,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Rast aktivnosti je zabilježen u turizmu i pojedinim vidovima saobraćaja, a pad u šumarstvu, industriji i pojedinim vidovima saobraćaja.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore