");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2012 - Maj

28.05.2012. godine - Održana XXX sjednica Savjeta CBCG

24.05.2012. godine - NAJAVA - Prvi broj "Journal of Central Banking, Theory and Practice" ("Časopisa za teoriju i praksu centralnog bankarstva") biće promovisan na svečanosti u Muzeju novca na Cetinju, 25. maja 2012. godine, u 12h

17.05.2012. godine - NAJAVA - Muzej novca Centralne banke Crne Gore se uključio u međunarodnu manifestciju - Noć muzeja

17.05.2012. godine - Guverner CBCG, dr Radoje Žugić, sastao se sa  g-đom Džej Armitidž, direktorom i regionalnim koordinatorom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu i Centralnu Aziju

09.05.2012. godine - Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić primio je njenu ekselenciju gospođu Sue K. Brown, ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori

04.05.2012. godine - Anketa povodom izrade indeksa ekonomske osjetljivosti Evropske Komisije za Crnu Goru


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.05.2012. godine

Održana XXX sjednica Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić, usvojio je Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za mart i april 2012. godine i  Godišnji izvještaj glavnog ekonomiste za 2011. godinu. Savjetu CBCG je dostavljen na uvid i Izvještaj o radu bankarskog ombudsmana za period januar - mart 2012. godine.

U Izvještaju guvernera je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke sprovedene u prethodna dva mjeseca realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini.  Iako još uvijek nema zvaničnih podataka o rastu BDP-a u 2011. godini,  procjena CBCG usaglašena sa Ministarstvom finansija je da je rast BDP-a iznosio između 2,5% i 3%. Cijene su u aprilu 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile rast od 0,5%, dok je godišnja stopa inflacije u aprilu iznosila 3,1%.

U analizi stanja bankarskog sistema konstatovano je da poslovanje banaka u aprilu tekuće godine u odnosu na mart karakterišu pozitivni trendovi:  rast bilansne sume, kredita i depozita, poboljšanje kreditno-depozitnog odnosa, kao i parametara kvaliteta aktive. Evidentan je i  blagi pad aktivnih i pasivnih kamatnih stopa. Iako je učešće likvidne aktive u ukupnoj aktivi banaka u aprilu povećano, došlo je do blagog pogoršanja stanja likvidnih sredstava u odnosu na prethodni mjesec. 

Savjet je usvojio Godišnji izvještaj glavnog ekonomiste za 2011. godinu, u kome je dat pregled makroekonomskih tokova koji su tu godinu obilježili. U izvještaju je konstatovano da su ključni pokretači rasta u prethodnoj godini  bili turizam, gradjevinarstvo, trgovina, šumarstvo i prerađivačka industrija. Ovi rezultati su utoliko značajniji, jer su ostvareni u veoma restriktivnim finansijskim uslovima. Medjutim, poslednji kvartal je doveo do značajnog porasta rizika i usporavanja ekonomske aktivnosti. Pored domaćih neravnoteža na rast rizika je uticala kriza u Eurozoni, kao i usporavanje rasta u regionu. Navedene tendencije su potvrdile  da nema zaštićenih ekonomija, jer se turbulencije sa globalnog finansijskog tržišta neminovno prenose međunarodnim  finansijskim tokovima na sve njegove segmente. U izvještaju je konstatovano da je kriza ne samo snažno uzdrmala ekonomiju Crne Gore, već je „ogolila“ unutrašnje sistemske slabosti koje je moguće eliminisati jedino putem snažnih i korjenitih strukturnih reformi.

Savjet je  razmotrio predlog  Zakona o potrošačkim kreditima i dao odredjene sugestije za njegovo poboljšanje. Konstatovano je da je donošenje ovog Zakona dobar korak u pravcu veće zaštite potrošača i harmonizovanja pravnih propisa sa regulativom EU.

Savjet CBCG se upoznao sa Izvještajem o radu bankarskog ombudsmana za period januar - mart 2012. godine. Bankarski ombudsman je informisao CBCG o vrstama i uzrocima sporova sa kojima se susretao u radu, o postupanju banaka po prigovorima klijenata, o sprovedenim radnjama po osnovu zahtjeva klijenata, te o datim predlozima i preporukama za rješavanje sporova između klijenata i banaka.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 24.05.2012. godine

NAJAVA - Prvi broj "Journal of Central Banking, Theory and Practice" ("Časopisa za teoriju i praksu centralnog bankarstva") biće promovisan na svečanosti u Muzeju novca na Cetinju, 25. maja 2012. godine, u 12h.

Na svečanosti će govoriti glavni i odgovorni urednik časopisa, guverner CBCG dr Radoje Žugić i zamjenik glavnog i odgovornog urednika, glavni ekonomista CBCG dr Nikola Fabris.

Časopis ima za cilj publikovanje naučnih i stručnih članaka koji pokrivaju teorijske i praktične aspekte centralnog bankarstva, monetarne politike, uključujući pitanja i problematiku supervizije. Prilikom odabira radova i recenzija primjenjuju se vrlo zahtjevni međunarodni standardi.

U okviru ove svečanosti biće uručena priznanja  pobjednicima na Konkursu za Godišnju nagradu CBCG,  koja se dodjeljuje za najbolje radove iz oblasti bankarstva i monetarne politike. Ovogodišnji dobitnici su:  Oleg Sekulović u kategoriji najbolji diplomski rad na temu “Dolarizacija kao režim monetarne politike’’ i Dario Grbović u kategoriji najbolji magistarski rad, na temu „Uticaj Bazela II na prociklicnost finansijskog sektora: slučaj zemalja u razvoju”.

Novinare, snimatelje i fotoreportere je potrebno akreditovati, najkasnije do petka,  25. maja u 9.30 sati na e-mail:  [email protected]  ili na telefone:  041 233 560 ili 069 141 205

Kontakt osoba: Isidora Cicmil.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.05.2012. godine

NAJAVA - Muzej novca Centralne banke Crne Gore se uključio u međunarodnu manifestciju - Noć muzeja

Povodom tradicionalnog održavanja međunarodne manifestacije "Noć muzeja", Muzej novca Centralne banke Crne Gore na Cetinju će 18.05.2012. godine, pored uobičajenog radnog vremena biti otvoren od 18:00h do 24:00h.

Posjetioci će biti u prilici da vide  stalnu izložbenu postavku ''Od perpera do eura'', kao i da prisustvuju promotivnom kovanju perpera na autentičnoj mašini iz 1849. godine. Takođe, gostima će biti dostupno i fotografisanje na digitalnoj novcanici od pedeset  perpera. Prvih dvadeset posjetilaca će dobiti na poklon neki od ovih neuobičajenih suvenira.

Svi zainteresovani su dobrodošli da pogledaju i uživaju u ponudi najmlađeg muzeja crnogorske Prijestonice.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.05.2012. godine

Guverner CBCG, dr Radoje Žugić, sastao se sa  g-đom Džej Armitidž, direktorom i regionalnim koordinatorom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu i Centralnu Aziju

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima,  sastao se sa  gospođom Džej Armitidž, direktorom i regionalnim koordinatorom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu i Centralnu Aziju.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji i napretku ostvarenom u bankarskom sistemu, kao i saradnji i tehničkoj pomoći Svjetske banke reformama u Crnoj Gori. Guverner je izvijestio predstavnike Svjetske banke o pozitivnim trendovima u ovom segmentu finansijskog sektora, regulativi i smanjenju nivoa nekvalitetne aktive banaka i ostalim parametrima bankarskog sektora. Obje strane su se saglasile da je, u proteklom periodu ostvaren izuzetan napredak i da je trenutna situacija daleko bolja nego u prethodnim godinama.

Sagovornici su takođe istakli odličnu saradnju između Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke koja Centralnu banku vidi kao odličnog partnera, kojem će nastaviti da pruža podršku i u svim budućim neophodnim reformama, u cilju jačanja bankarskog sektora i relevantne regulative.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.05.2012. godine

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić primio je njenu ekselenciju gospođu Sue K. Brown, ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, primio je njenu ekselenciju, gospođu Sue K. Brown, ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

U otvorenom i prijateljskom razgovoru, razgovaralo se o efektima dužničke krize na Crnu Goru, aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemlji i stanju u bankarskom sektoru.

Guverner Žugić se zahvalio američkoj ambasadorki na dosadašnjoj pomoći koju su Sjedinjene Američke Države uputile Crnoj Gori na planu makro-ekonomske stabilizacije, restruktuiranja bankarskog sistema, privatizacije, unaprijeđenja tržišne infrastrukture, konsolidovanja poreskog sistema i drugim oblastima.

Guverner se posebno zahvalio na tehničkoj pomoći koja je od 2001. do 2009. realizovana u Centralnoj banci Crne Gore posredstvom programa USAID-a zahvaljujući kojoj je uspješno sprovedena reforma platnog sistema, osnaženi supervizorski kapaciteti i unaprijeđen regulatorni okvir Centralne banke, kao vrhovne institucije monetarnog sistema u CG.

Ambasadorka je pohvalila napore koje su crnogorske institucije, uključujući i Centralnu banku Crne Gore, uložile na putu evropskih integracija i dala podršku uspješnom početku pregovora sa EU.

Takođe, razgovarano je o oblastima buduće saradnje koja će biti od obostranog interesa za dalji razvoj ekonomskih odnosa dviju zemalja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.05.2012. godine

Anketa povodom izrade indeksa ekonomske osjetljivosti Evropske Komisije za Crnu Goru

Centralna banka Crne Gore, pored ostalih aktivnosti, u cilju očuvanja finansijske stabilnosti prati i analizira makroekonomska kretanja u Crnoj Gori. S tim u vezi, počevši od maja 2012. godine, Centralna banka za potrebe Evropske Komisije vrši anketu privrednih društava iz oblasti građevinarstva i trgovine, sa ciljem da Evropska Komisija bude upoznata na koji način ove privredne grane funkcionišu u Crnoj Gori, a na osnovu koje se dobija generalna predstava o tome kako korporativni sektor Crne Gore vidi trenutnu makroekonomsku situaciju, sopstveni kvalitet i perspektivu poslovanja.

Rezultati ankete, o osjetljivosti sektora građevinarstva i trgovine na očekivana ekonomska kretanja, Centralna banka Crne Gore prikuplja i šalje Evropskoj Komisiji radi izrade Economic Sentiment Indeksa koji se objavljuje na njihovom sajtu http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm.

Anketa Centralne banke odnosno Evropske Komisije je kvalitativna i ne sadrži pitanja koja zahtijevaju davanje takvih odgovora koji na bilo koji način saopštavaju povjerljive informacije iz poslovanja kompanije.

Stoga ovim putem molimo odabrana privredna društva da uzmu učešća u Anketi koja je kratka i kvalitativna, dok će Centralnoj banci i Evropskoj Komisiji mišljenje privrede biti od koristi u kreiranju Indeksa osjetljivosti korporativnog sektora, koji na najbolji način reflektuje kretanje poslovne aktivnosti crnogorske ekonomije i usklađenost njenog poslovnog ciklusa sa poslovnim ciklusom zemalja EU.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore