");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2012 - Jul

19.07.2012. godine - Saopštenje za javnost

18.07.2012. godine - Saopštenje sa sastanka guvernera CBCG Radoja Žugića i guvernera Banke Holandije Klasa Knota

09.07.2012. godine - Saopštenje za javnost

05.07.2012. godine - Saopštenje sa 32. sjednice Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 19.07.2012. godine

Saopštenje za javnost

Tokom ove nedjelje, Guverner dr Radoje Žugić, sa saradnicima je održao više sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke. Na sastanku sa gospođom Džejn Armitidž (Jane Armitage), direktorom i koordinatorom Svjetske banke za jugoistočnu Evropu i gospođom Anabelom Abreu šefom kanelarije SB za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, je konstatovano da je saradnja u prethodnom periodu bila na visokom nivou. Gospođa Dž. Amitidž je istakla da su u prethodnom periodu uspješno sprovodene složene reforme finansijskog sistema koje će značajno unaprijediti opšti ambijent i zahvalila se Guverneru dr Radoju Žugiću na posvećenosti i odlučnosti u sprovođenju reformi. Na sastanku je razmotreno i pitanje visine kamatnih stopa i Svjetska banka će razmotriti mogućnost pružanja tehničke pomoći na realizaciji projekta koji bi se bavio mogućnostima sniženja kamatnih stopa.

Na sastancima sa Svjetskom bankom je razmotrena i aktuelna makroekonomska situacija, za koju je ocijenjeno da je izazovna za kreatore ekonomske politike. Konstatovano je da je realno očekivati mali rast BDP-a u ovoj godini i da postoje sektori koji rastu, ali i sektori koji i dalje bilježe negativne tendencije. Isto tako je konstatovano da i pored činjenice da su banke restrukturirane, da odsustvo restrukturiranja u realnom sektoru predstavlja rizik, koji se može manifestovati preko kašnjenja i neizmirivanja kreditnih obaveza prema bankama.

Uspješna saradnja između SB i CBCG nastavlja se kroz program tehničke podrške Svjetske banke na rješavanju problema nivoa nekvalitetnih kredita koji se realizuje na zahtjev Centralne banke i Ministarstva finansija.  Na sastancima su  definisani dalji modaliteti rada,  metodologija projekta, kao i 5 zasebnih cjelina, koja je svaka za sebe posebni projekat. U pitanju su sljedećih pet modula:

  1. Makro-finansijski okvir (uticaj NPL na finansijsku stabilnost i makroekonomski okvir, uzroci pojave NPL-a i dr.) i mapiranje dugova (iznos NPL-a, koncentracija po bankama i faktoring kompanijama, sektorska stukturu NPL-a i dr.)
  2. Regulacija bankarskog sistema (unaprjeđenja regulatornog i supervizorskog okvira)
  3. Upravljanje rizikom (analiza postojećih praksi upravljanja rizikom u bankarskom sistemu i preporuke za njihovo unaprjeđenje)
  4. Pravni sistem, porezi i korporativna regulativa (analiza šireg spektra pravnih propisa, poput izvršnog postupka, stečaja, likvidacije, restrukturiranja dugova i dr.)
  5. Zaštita korisnika finansijskih usluga.

Centralna banka Crne Gore biće nadležna u rukovođenju prva  3 modula, dok će se u rad ostala dva uključiti i ostale nadležne  institucije iz Crne Gore (ministartvo finansija,  ministarstvo ekonomije, ministarstvo pravde, privredni sud i dr.  nadležne institucije prepoznate projektom). Projektom će koordinirati Svjetska banka u saradnji sa Centralnom bankom.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.07.2012. godine

Saopštenje sa sastanka guvernera CBCG Radoja Žugića i guvernera Banke Holandije Klasa Knota

Na poziv Centralne banke Holandije, guverner CBCG, dr Radoje Žugić, susreo se u Amsterdamu sa guvernerom Banke Holandije, Klasom Knotom. Susret dvojice guvernera predstavlja nastavak uspješne saradnje koja je počela 2004. godine u oblasti stručnog usavršavanja, a dodatno proširena od 2008. godine u oblastima upravljanja međunarodnim rezervama i platnog prometa sa inostranstvom. Na sastanku se razgovaralo o nekoliko važnih tema, počev od pružanja podrške Banke Holandije u smislu stručnog usavršavanja zaposlenih u oblasti finansija, supervizije, instrumenata monetarne politike, bezbjednosti, IT. U ovom smislu, dogovoreno je da će se svake godine donositi program, koji će definisati pojedine modele stručne saradnje i usavršavanja. Važna tema sastanka bila je saradnja u okviru EU integracija pri čemu su istaknuti odlični rezultati koji su postignuti u realizaciji IPA twining projekta, a čiji nosilac su bile Banka Holandije i Bugarska narodna banka. 

Guverner Knot je istakao spremnost da podrži članstvo CBCG u Banci za međunarodna poravnanja  u Bazelu (BIS). Takođe, razgovaralo se i o sudbini eura, u Evropi, uz očekivanja da, između konvergencije ili eventualne propasti, realna  opcija je dalja konvergenicija članica euro zone, naročito u dijelu fiskalne politike, bankarske supervizije i stvaranje snažnije ekonomske unije. Konvergencija u ovom smislu će podrazumijevati prenos dijela suvereniteta u pomenutim oblastima na Evropsku uniju.

Na sastanku je dogovorena uzvratna posjeta guvernera Knota u narednim periodu, a prethodiće joj posjeta delegacije Holandije u sastavu predstavnika Centralne banke, Ministarstva finansija i Ministarstva inostranih poslova, u cilju pružanja podrške institucijama u procesu evropskih intergracija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.07.2012. godine

Saopštenje za javnost

Na osnovu primjene Odluke o kreditnom registru stvorene su mogućnosti da Centralna banka Crne Gore prati statistiku kamatnih stopa na novoodobrene kredite. Prema poslednjim raspoloživim podacima  iz maja 2012. godine,  Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatana stopa banaka na ukupne kredite iznosila je 9,57%, dok je Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite iznosila 10,57%.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatana stopa banaka na ukupne kredite mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) iznosila je 28,82%, dok je prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite MFI  iznosila 31,45%.

Analiza raspoloživih podataka ukazuje da je prisutan trend rasta kamatnih stopa  u bankarskom sektoru, kao i postojanje ekstremno visokih kamatnih stopa na pojedine plasmane banaka. Može se konstatovati da efektivne kamatne stope banaka na pojedine novoodobrene kredite idu i preko 20%. Tako na primjer, izuzetno visoke kamatne stope su evidentirane na kredite do godinu dana, za  nabavku osnovnih sredstava na nivou od 24,79%, kao i za izgradnju građevinskih objekata i adaptaciju  na nivou od 22,76%.

Takođe, analiza raspoloživih podataka ukazuje da su kamatne stope kod MFI visoke i da postoji trend rasta. Može se konstatovati da  kamatne stopa MFI na pojedine novoodobrene kredite idu i preko 40%. Izuzetno visoke kamatne stope odobrene od ovih institucija su evidentirane na kredite preko godinu dana za kupovinu robe široke potrošnje 35,95%, kao i za realizaciju investicionih programa, do godinu dana 35,23%.

Centralna banka Crne Gore će nastaviti sa objavljivanjem detaljne statistike kamatnih stopa na sajtu CBCG (link).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.07.2012. godine

Saopštenje sa  32. sjednice Savjeta CBCG

Savjet Centralne banke CBCG, je dana 05. jula 2012. godine,  predsjedavao guverner dr Radoje Žugić, održao trideset drugu sjednicu Savjeta.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj 2012. godine. U Izvještaju guvernera je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke sprovedene u maju mjesecu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada i Politikom Centralne banke u 2012. godini. Konstatovano je da je finansijska stabilnost očuvana, a nivo rizika je ocijenjen umjerenim, ali sa rastućim trendom.

Savjet je analizirao situaciju u bankarskom sistemu Crne Gore. U vezi sa stanjem u bankarskom sistemu zaključeno je da se u narednom periodu pažljivo prati kretanje ključnih trendova, sa posebnim akcentom na sistemski važne banke i razmatra potreba dokapitalizacije pojedinih banaka. Usvojen je zaključak da se banke i MFI obavežu da razmotre postojanje ekstremno visokih kamatnih stopa i da iste eliminišu. U slučaju da zaključak ne bude sproveden CBCG će u poslednjem kvartalu godine donijeti privremenu regulativu, kojom će propisati maksimalno dozvoljene kamatne stope. Takodje, je zaključeno da se prilikom kontrole banaka razmotri visina operativnih troškova i njihov uticaj na finansijski rezultat i da se po potrebi nalažu bankama korektivne mjere.

Savjet je usvojio Izvještaj glavnog ekonomiste za prvi kavratal 2012. godine, u kome je dat pregled makroekonomskih tokova koji su obilježili prva tri mjeseca ove godine. U izvještaju je konstatovano da je u prvom kvartalu došlo do usporavanja ekonomske aktivnosti koje je bilo pod uticajem internih neravnoteža, produbljivanja problema na međunarodnom tržištu, kao i pod uticajem nepovoljnih vremenskih uslova tokom februara.  Očekuje se da će se ekonomska aktivnost, u ovoj godini, kretati u zoni od malog rasta do malog pada. U prvom kvartalu je došlo do opadanja aktivnosti u industriji, šumarstvu i pojedinim segmentima saobraćaja, dok je broj dolazaka i noćenja turista povećan. Građevinska aktivnost mjerena preko vrijednosti izvršenih građevinskih radova je u porastu, dok je u padu ako se posmatra preko efektivnih časova rada. Rizici na unutrašnjem planu su i dalje prisutni i predstavljaće značajnu barijeru ekonomskom rastu u 2012. godini.

Na Savjetu je usvojen i Izvještaj o kretanju cijena za I kvartal 2012. godine. U izvještaju je konstatovano da je inflacija u prvom kvartalu u porastu, ali da je godišnja inflacija i dalje ispod stope inflacije u EU. Inflaciona očekivanja su u porastu i za ovu godinu se očekuje nešto viša stopa inflacije u odnosu na prethodnu godinu. Modelski procjenjena inflacije u 2012. godini se očekuje u rasponu od 2,9% do 4,3%, dok je ekspertska procjena  da će u 2012. godine inflacija biti u intervalu od 2,50% do 5,0%.

Savjet CBCG je usvojio Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2011. godinu sa godišnjim finansijskim iskazima.

Savjet je razmatrao Radnu studiju ,,Državni dug, sa posebnim osvrtom na državni dug Crne Gore u periodu 2002-2011.’’ Polazeći od uticaja koji državni dug ima na ekonomiju zemlje, u studiji se ističe značaj državnog duga, njegovog planiranja i ograničenja. Istaknut je značaj zakonskog definisanja fiskalnih pravila, kroz primjere zemalja članica EMU i OECD-a. U studiji se posebno analizira državni dug Crne Gore i ističe se neophodnost uvođenja fiskalnih pravila za Crnu Goru.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore