");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2012 - Januar

31.01.2012. godine - Sastanak sa predstavnicima ERSTE banke

26.01.2012. godine - Guverner CBCG primio glavnog pregovarača CG sa EU Aleksandra Andriju Pejovića

23.01.2012. godine - Saopštenje sa XXV sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore

16.01.2012. godine - ECB i partnerske institucije uspješno završili program za zemlje zapadnog Balkana i Tursku


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.01.2012. godine

Sastanak sa predstavnicima ERSTE banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas sa gospodinom Reinhard Ortnerom, predsjednikom Odbora direktora ERSTE bank AD Podgorica, i gospodinom Aleksom Lukićem, glavnim izvršnim direktorom ERSTE banke.

Povod za sastanak bio je  razmjena mišljenja o dosadašnjim rezultatima poslovanja supsidijarnog lica ERSTE Group Bank AG u Crnoj Gori, planovima za tekuću i naredne godine njenog poslovanja u crnogorskom bankarskom sistemu, kao i strateškim ciljevima banke u sljedećih nekoliko godina. Gospodin Ortner je potvrdio uspjeh kontinuiranog rasta banke u Crnoj Gori i nastavka pružanja podrške od strane matične banke u ambicioznim planovima banke. On je istakao važnost prudencijalne politike na nivou i ERSTE grupe i njenog supsidijara u cilju obezbjeđivanja održivog rasta.

Guverner Žugić potvrdio je značaj dobrog poslovanja banke i njene uloge, kao jedne od sistemskih banaka, u Crnoj Gori. Dodatno, guverner je iskazao očekivanja da će banka razmotriti mogućnosti većeg učešća u projektnom investiranju i podrške granama ekonomije sa pozitivnim indikatorima poslovanja i na ovaj način poslati dobru poruku javnosti o aktivnoj ulozi banke ne samo u bankarskom, već i u cjelokupnom poslovnom ambijentu Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 26.01.2012. godine

Guverner CBCG primio glavnog pregovarača CG sa EU Aleksandra Andriju Pejovića

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić primio je danas glavnog pregovarača Crne Gore sa EU Aleksandra Andriju Pejovića.

Gospodin Pejović je upoznao guvernera sa okvirom nacionalnih koordinacionih struktura koje treba da se formiraju i koje će biti glavni nosilac daljeg procesa evropskih integracija. 
Guverner je čestitao gospodinu Pejoviću na njegovom imenovanju i tom prilikom iskazao punu podršku Centralne banke Crne Gore glavnom pregovaraču u formiranju pregovaračkog tima koji će biti okosnica budućih pregovora sa EU.

Takođe, razgovaralo se o  ulozi  i doprinosu Centralne banke Crne Gore u tom procesu. Guverner je istakao da je Centralna banka Crne Gore od samog početka posvećena procesu integracija, i da svojim institucionalnim i kadrovskim kapacitetima može dati veoma kvalitetnu podršku i doprinos u daljoj fazi pristupanja EU.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.01.2012. godine

Saopštenje sa XXV sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore

Danas je održana dvadeset peta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je  predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2011. godine. U Izvještaju je konstatovano, da je procijenjeni rast za prva tri kvartala 2011. godine iznosio oko 3,5%.

Cijene su u decembru u odnosu na prethodni mjesec zabilježile pad od 0,2%, dok je godišnja stopa inflacije iznosila 2,8%, što je u očekivanom rasponu Centralne banke. Inflatorni pritisci, koji su doveli do rasta cijena u prvoj polovini godine, u najvećoj mjeri su bili rezultat povećanja cijena u kategoriji „alkoholna pića i duvan“ (26,3%) zbog uvođenja akciza u januaru 2011. godine, zatim kategorije „zdravstvo“ (15%) usljed povećanja cijena farmaceutskih proizvoda za 19,7%, kao i kategorije „prevoz“ (7,7%) zbog povećanja cijena grupe goriva i maziva za 7,2%, dok je u drugoj  polovini godine bila evidentirana stagnacija cijene, nastala uglavnom uslijed slabog oporavka agregatne tražnje.

U izvještaju je istaknuto, da nastavak trenda stabilizacije u bankarskom sektoru doprinosi stabilnosti finansijskog sistema u cjelini. Kao rezultat aktivnosti banaka u prethodnom periodu, na upravljanju sredstvima i nekvalitetnom aktivom, došlo je do iskazivanja pozitivnog godišnjeg rezultata poslovanja sistema, u iznosu od 9,5 miliona eura. Takođe, pozitivna tendencija je dalje smanjivanje nekvalitetnih kredita, čije učešće u ukupnim kreditima je palo ispod 15%. U porastu je i kapital banaka, koji je u decembru u odnosu na novembar povećan za 10,3%. Krediti su u decembru u odnosu na prethodni mjesec porasli za 0,9%.

Na osnovu analize stanja finansijskog sektora, zaključeno je da u ovom trenutku ne postoje direktni rizici koji ugrožavaju finansijsku stabilnost, a ukupan nivo rizika je ocijenjen kao umjeren. Određenu dozu zabrinutosti daje neadekvata likvidnost realnog sektora i porast broja preduzeća sa blokiranim računima. Takođe, trenutna situacija na međunarodnom tržištu kapitala,  usporeni trend rasta svjetske ekonomije, naročito EU i zemalja regiona i dalje su potencijalni izvori neizvjesnosti za 2012. godinu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.01.2012. godine

ECB i partnerske institucije uspješno završili program za zemlje zapadnog Balkana i Tursku

Danas je Evropska Centralna banka (ECB), zajedno sa 14 nacionalnih centralnih banaka (NCB) euro zone i Evropskom komisijom, uspješno završila dvogodišnji program pomoći namijenjen centralnim bankama i nadzornim organima Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova pod Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN 1244/99. Cilj programa – započetog 19. januara 2010. godine koji je finansirala Evropska unija (EU), a sprovodili ECB, NCB Euro zone i određeni broj parthnerskih institucija – bio je jačanje makro i mikro prudencijalne supervizije u zemljama zapadnog Balkana i Turske.

Kroz program je organizovana intenzivna regionalna obuka za oko 150 kontrolora banaka i stručnjaka za finansijsku stabilnost iz institucija korisnika. Centralne banke Eurosistema takođe su podržale implementaciju specifičnih nacionalnih mjera – koje su definisane u dogovoru sa međunarodnim finansijskim institucijama, centralnim bankama partnerima i korisnicima – i napravljene su tehničke simulacije saradnje u cijelom regionu za saradnju između nadzornih organa izabranih zemalja.

Završetak ovog programa važan je korak za jačanje prudencione supervizije u regionu i doprinosi stabilnosti bankarskih sistema kao važnog elementa održivog ekonomskog rasta.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore