");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2012 - Februar

27.02.2012. godine - Saopštenje sa XXVII sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore

23.02.2012. godine - Redovna misija MMF-a u posjeti Crnoj Gori

20.02.2012. godine - Guverner CBCG dr Radoje Žugić se sastao sa predsjednikom Bundesbanke (Banke Njemačke) dr Jens Weidmannom

13.02.2012. godine - Pomoć Centralne banke ugroženim područjima Crne Gore

08.02.2012. godine - Održana konstitutivna sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore

02.02.2012. godine - Održani sastanci guvernera Centralne banke CG sa Misijama Svjetske banke

01.02.2012. godine - Guverner CBCG primio je njegovu ekselenciju ambasadora Njemačke u Crnoj Gori Piusa Fischera


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.02.2012. godine

Saopštenje sa XXVII sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore

Danas je održana dvadeset sedma sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je  predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.
Na sjednici Savjeta je analizirana akutelna ekonomska situacija. Zaključeno je da određenu dozu zabrinutosti više ne izaziva samo dinamika rasta javnog duga, već i nivo javnog duga. Konstatovano je da je važno da poreske stope budu element konkurentnosti crnogorske privrede, ali fiskalna stabilnost i održivost je od izuzetnog značaja imajući u vidu da Crna Gora koristi euro, stoga treba stalno preispitivati javne prihode I javne rashode.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za januar 2012. godine. U Izvještaju je konstatovano, da se očekuje pozitivni rast BDP-a za 2011. godinu od oko 3%. Analiza trendova  na globalnom nivou, uz postojeće rizike u crnogorskoj ekonomiji, poput, nelikvidnosti realnog sektora, slabog oporavka agregatne tražnje i domaćih ranjivosti uticaće na visok nivo neizvjesnosti u sistemu i usporavanje oporavka u narednom periodu. Postojeće tendencije, prema očekivanjima Centralne banke, ali i prema preliminarnim revizijama eminentnih međunarodnih finansijskih institucija, mogu rezultirati nižim stopama realnog rasta BDP-a u 2012. godini. Cijene su u januaru 2012. godine, u odnosu na decembar 2011. godine, zabilježile rast od 0,8%, dok je godišnja stopa inflacije iznosila 2,7%.

Savjet Centralne banke je usvojio informaciju o stanju bankarskog sektora. Bankarski sistem je prethodnu godinu završio sa gubitkom od 3,2 miliona eura, što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Ocijenjeno je da je i pored određenih rizika bankarski sistem stabilan, a  da su kamatne stope visoke. Prosječno ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u decembru, na nivou sistema, iznosila je 9,64% na godišnjem nivou. Ova stopa je  za privatna preduzeća iznosila 9,85%, dok su se krediti fizičkim licima odobravali po prosječnoj ponderisanoj efektivnoj kamatnoj stopi od 12,12% na godišnjem nivou. Ovako visoke kamatne stope predstavljaju izuzetno veliki pritisak na konkurentnost crnogorske ekonomije. Stoga će predmet kontrole u narednom periodu biti nivo operativnih troškova banaka i njihov uticaj na visinu kamatnih stopa. CBCG će u narednom periodu pojačati supervizorsku aktivnost prema bankama, dok će rezultati stresnog testiranja svih banaka opredijeliti dalju strategiju prema bankama i eventualno supervizorske zahtjeve za dokapitalizacijom u skladu sa ranjivostima i stepenom rizika sa kojima su banke suočene u poslovanju.

Na Savjetu je podržan predlog o  izmjeni Zakona o platnom prometu u zemlji kojim će se omogućiti objavljivanje podataka iz Centralnog registra računa, na način da će Centralna banka na svome sajtu, na mjesečnoj osnovi, objavljivati naziv, matični broj pravnih lica i preduzetnika, iznos i dužinu trajanja blokade, za pravna lica i preduzetnike čiji su računi blokirani po osnovu prinudne naplate u iznosu većem od 10.000,00 EUR, i uz uslov da blokada računa traje duže od 30 dana.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.02.2012. godine

Redovna misija MMF-a u posjeti Crnoj Gori

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) boravi u Crnoj Gori od 23. februara do 6. marta 2012. godine u sklopu konsultacija po članu IV Statuta fonda.

Misija MMF u Crnu Goru dolazi kako bi sagledala makroekonomsku situaciju, ekonomske trendove i reforme, kao I razvojne planove za ovu godinu. U toku posjete zvaničnici MMF-a će razgovarati sa predstavnicima Vlade, Centralne banke Crne Gore i drugih institucija, kao i poslovnih banaka i preduzeća.

MMF sa svakom zemljom članicom konsultacije obavlja jednom godišnje.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.02.2012. godine

Guverner CBCG dr Radoje Žugić se sastao sa predsjednikom Bundesbanke (Banke Njemačke) dr Jens Weidmannom

Delegacija Centralne banke Crne Gore (CBCG) na čelu sa guvernerom dr Radojem Žugićem je boravila u posjeti Bundesbanci od 15. do 17. februara. Predstavnike CBCG su primili dr Jens Weidmann, predsjednik Bundesbanke, gospodin Jürgen Sterlepper, direktor Centra za tehničku saradnju centralnih banaka, gospodin Johannes-Rudi Korz, direktor Muzeja novca Bundesbanke, kao i drugi visoki zvaničnici.

Tokom posjete su razmijenjena mišljenja o aktuelnoj ekonomskoj situaciji, kao i očekivanja o budućnosti eura. Ocijenjeno je da budućnost eura nije ugrožena i pored teškoća sa kojima se suočava te da će ekonomski jake zemlje eurozone i dalje nastaviti da preduzimaju neophodne mjere za očuvanje eura i njegove stabilnosti.

Tokom posjete je dogovoreno potpisivanje Memoranduma o tehničkoj saradnji između Bundesbanke i CBCG, kojim će Bundesbanka nastaviti da pruža podršku CBCG u sprovođenju njene politike. Bundesbanka je iskazala spremnost da pruži punu podršku CBCG. Iskazano je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i dogovorene aktivnosti u ovoj godini.

Predstavnici CBCG su posjetili i Muzej novca Bundesbanke. Tom prilikom su upoznati sa načinom funkcionisanja ove institucije i njenom organizacijom. Ocijenjeno je da će iskustva Bundesbanke i u ovom segmentu biti vrlo značajna za Muzej novca CBCG, čije se otvaranje, na Cetinju, planira za dan CBCG 11. aprila ove godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.02.2012. godine

Pomoć Centralne banke ugroženim područjima Crne Gore

Nastojeći da doprinese ublažavanju posljedica nevremena koje je zadesilo našu zemlju, a naročito sjeverni dio, Centralna banka Crne Gore donijela je odluku da pomogne ugroženim područjima sa 15.000 eura. Pomoć će se odnositi na:

  • 5.000 eura na ime pomoći ugroženim porodicama u opštinama na sjeveru,
  • 5.000 eura za pomoć ugroženim opštinama na sjeveru za nabavku goriva,
  • 5.000 eura za obnovu izgorjele zgrade u Breznima, gdje je devet porodica ostalo bez krova nad glavom.

Centralna banka Crne Gore će i u narednim danima pomno pratiti razvoj situacije u zemlji i u skladu sa tim donositi odluke o daljoj pomoći.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.02.2012. godine

Održana konstitutivna sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore

Konstitutivna sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore, formiranog Odlukom o formiranju Savjetodavnog Odbora (“Sl. List Crne Gore”, broj 49/11), održana je u ponedjeljak  6.02.2012. godine. Članovi Savjetodavnog odbora su: Dr Isak Adižes (Ichak Adizes), direktor Adizes Instituta u Kaliforniji,  Dr Marko Backović, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dr Vesna Kardžić, prodekan na Ekonomskom fakultetu u Podgorici,  Dr Željko Bogetić, Dr Jadranka Kaluđerović, profesor na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Krunislav Vukčević, član Savjeta Centralne banke Crne Gore u dva prethodna saziva, Dr Mlađen Šljivančanin, profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici u penziji i Dr Džef Pju (Geoff Pugh), profesor na Stafordširskom Univerzitetu u Velikoj Britaniji.

U Uvodnoj riječi guverner je pozdravio članove Savjeta zahvalivši se na njihovom prihvatanju članstva i sa željom da svojim znanjem, iskustvom i kredibiltetom  doprinesu još kvalitetnijem radu Centralne Banke. Poseban akcenat je stavljen na doprinos koji će članovi Savjeta imati u procesu kreiranja Preporuka Vladi Crne Gore. U odsustvu Predsjedavajućeg gospodina Dr Isaka Adižesa, Savjetom je predsjedavala Dr Vesna Karadžić, u funkciji zamjenika Predsjednika.

Ocjena članova Odbora je da je postojeća ekonomska situacija kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori veoma neizvijesna. Ukazano je na transmisione kanale (finansijski i trgovinski) preko kojih se kriza prenosi u Crnu Goru, počevši od finansijskih kanala, koji podrazumijevaju smanjenje priliva stranog kapitala, postepeno „presušivanje” izvora finansiranja od strane matičnih banaka prema njenim subsidijarima. Takođe, značajni kanal transmisije krize predstavlja i deficit tekućeg računa bilansa plaćanja, kroz slabljenje izvoza kao i smanjenje doznaka.

Poseban akcenat je stavljen na značaj daljeg oporavka bankarskog sistema, kao jednog od najznačajnijih zamajaca očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, posebno u trenutku kada je u toku proces izrade Nacionalnog Plana za vanredne situacije.

Tretirano je i pitanje  kreiranja ekonomske politike u situaciji “kreditnog grča”, odnosno aktuelne situacije u kojoj se i finansijski  i realni sektor ponašaju racionalno, odnosno u skladu sa svojom procjenom rizika, koja rezultira nedovoljnom kreditnom aktivnošću, jer  svako od aktera čeka potez suprotne strane - realni sektor smanjenje kamatnih stopa banaka, a one ponudu manje rizičnih projekata, uz međusobno optuživanje zbog neefikasnog poslovanja.

Takođe, posebna tema diskusije bila je i socijalna politika, čiji značaj i aktuelnost postaje naglašen u postkriznom periodu i u periodu kad se očekuje novi talas krize.  U tom pravcu naglašen je značajan strukturni  problem na tržištu rada, koji se odnosi na visoku nezaposlenost mladih. Zaključeno je da u ovom momentu treba da postoji visok nivo socijalnog dijaloga u cilju traženja novih radnih mjesta prije svega za mlađu, kvalifikovanu populaciju.

Diskutovano je i na temu aktuelne  dužničke krize zemalja Eurozone,  sa osnovnom porukom da buduća vizija Evropske Unije počiva na obezbjeđenju fiskalne održivosti, neophodnim ekonomskim reformama u cilju kreiranja jedinstvenog tržišta (s tim u vezi naglašeno je da je evropsko tržište još uvijek fragmentirano), i na promociji inovacija. Fiskalna i trgovinska prilagođavanja, imajući u vidu efekat „prelivanja” treba da primijene, kako zemlje koje ostvaruju deficite, tako i zemlje koje ostvaruju suficite. Takođe je razmatrano i pitanje upotrebe alternativnih monetarnih instrumenata od kvantitativnog „popuštanja” do depresijacije, pri čemu je još jednom naglašena prednost eurizacije sa stanovišta neutralizacije deviznog rizika i obezbjeđenja fiskalne discipline.

Data je puna podrška implementaciji stresnog testiranja bankarskog sistema, koja je u toku, uz obezbijeđenu tehničku pomoć eminentnih inostranih stručnjaka i predstavnika ECB-a, koja treba da doprinese boljoj procijeni rizika i shodno tome daljim pravcima djelovanja Centralne banke Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 02.02.2012. godine

Održani sastanci guvernera Centralne banke CG sa Misijama Svjetske banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sastao se danas sa gospođom Yvonne Tsikata, direktorkom Regionalne divizije za smanjenje siromaštva  i ekonomsko upravljanje za Evropu i Centralnu Aziju (ECA) Svjetske banke, kao i gospodinom Yannis-om Kessedes-om (član misije za pitanja energetike). Povod za sastanak bila je razmjena mišljenja predstavnika Svjetske banke i guvernera o pitanjima sigurnosti i stabilnosti bankraskog sistema, potencijalnih izazova u svjetlu dužničke krize zemalja EU, kao i razmatranje srednjoročne makroekonomske perspektive Crne Gore. Cilj Misije predstavlja početak rada na dokumentu Ekonomskog Memoranduma Crne Gore  (CEM) koji će u fokusu imati kompetitivnost i prepoznavanje komparativnih prednosti crnogorske ekonomije.

Guverner Žugić je gospođu Tsikatu upoznao sa makroekonomskim ambijentom Crne Gore, izazovima koji predstoje, naročito u oblasti realnog sektora i njegove naglašene nelikvidnosti, kao i načinom  i brzinom oporavka bankarskog sistema koji je još u toku. Takođe se osvrnuo na pitanja održivog modela rasta zasnovanog na dugoročnom ulaganju u ljudski kapital, i uravnoteženje fiskalne politike, bazirane na kapitalnim izdacima za potrebe kreiranja neophodne infrastrukture, a koji bi  predstavljali osnov za privredni rast baziran na visokom nivou produktivnosti i kompetitivnosti. Takođe je ukazano i na značaj evropskih integracija kao zamajca kreiranja odgovarajućeg kredibilnog i transparentnog institucionalnog okvira, koji bi pružio dodatni impuls stranim investitorima.

Još jednom je naglašena kvalitetna saradnja koju Svjetska banka i CBCG u kontinuitetu ostvaruju i produbljuju.

Guverner Centralne banke, dr Radoje Žugić sa svojim saradnicima imao je i završni sastanak sa Misijom Svjetske banke, koja je u Crnoj Gori boravila od 30. januara do 3. februara. Cilj Misije predstavlja pretprocjenu za odobrenje Garancija zasnovanoj na politici finansijskog sektora (PBD).

Gospodin Martin Melecky, šef misije, se na sastanku zahvalio guverneru na agilnosti i raspoloživosti zaposlenih u Centralnoj banci da odgovore zahtjevima Misije. Naporedo je prezentovan Plan aktivnosti koji CBCG u saradnji sa Ministarstvom finansija treba da sprovede, a u cilju što potpunijeg prezentovanja Misije o napretku Crne Gore u sferi politike finansijskog sektora, na narednom Kreditnom Odboru direktora Svjetske banke.

Set planiranih aktivnosti podrazumijeva između ostalog aktivnosti vezane za donošenje regulative, implementaciju stresnog testiranja bankarskog sistema, kao i prilagođavanje postojeće regulative finansijskog tržišta sa ciljem dalje stabilizacije finansijskog sistema. Guverner Žugić je iskazao punu spremnost za još aktivniju saradnju sa Svjetskom bankom u cilju ispunjenja ovih aktivnosti.

Takođe, napravljen je i okvir za implementaciju dva značajna projekta tehničke pomoći Svjetske banke Centralnoj banci i komplementarnim institucijama, vezanim za sistemski tretman nekvalitetnih kredita i procjenu fiskalnog uticaja implementacije MRS39 standarda u bankarskoj praksi.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.02.2012. godine

Guverner CBCG primio je njegovu ekselenciju ambasadora Njemačke u Crnoj Gori Piusa Fischera

Guverner CBCG primio je danas njegovu ekselenciju ambasadora Njemačke u Crnoj Gori Piusa Fischera. Amabsador Fischer je naveo da je odluka Crne Gore da koristi euro kao sopstvenu valutu bila od velikog značaja za stabilnost sistema i reforme koje je Crna Gora  preuzela na svom putu evropskih integracija. Guverner Žugić je istako da će CBCG učiniti sve što je u njenoj nadležnositi kako bi, u sferi monetarne politike, ispunila sve kriterijume koji bi osigurali koriščenje eura, kao zvanične valute u Crnoj Gori.

Na sastanku je bilo riječi i o uspješnoj dugogodišnjoj saradnji CBCG sa Bankom Njemačke. U svijetlu unaprijeđenja odnosa dviju centralnih banaka guverner je informisao ambasadora Fischera o predstojećoj  posjeti delegacije CBCG  Banci Njemačke.

Kao rezultat unapredjenja ekonomskih odnosa Crne Gore i Njemačke, njegova ekselencija je najavila organizovanje Crnogorsko-njemačkog biznis foruma  u maju ove godine u Crnoj Gori čiji cilj će biti privlačenje njemačkih investitora.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore