");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2011 - Mart

28.03.2011. godine - Održana XI sjednica Savjeta CBCG

16.03.2011. godine - Razlozi razlike od 49,1% u neto prilivu SDI u 2009. i 2010. godini

16.03.2011. godine - Studenti ekonomije posjetili CBCG

11.03.2011. godine - Rukovodstvo CBCG posjetilo Narodnu banku Srbije

09.03.2011. godine - Održana treća sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

07.03.2011. godine - Savjet CBCG usvojio izvještaj guvernera

03.03.2011. godine - SB I CBCG: Napravljeni iskoraci u održivosti bankarskog sistema


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.03.2011. godine

Održana XI sjednica Savjeta CBCG

Jedanaesta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera za februar sa Informacijom o nelikvidnosti crnogorskih kompanija. U Izvještaju je analizirano sprovodjenje politike CBCG i konstatovano da se ona ostvaruje u skladu sa planom i politikom Centralne banke. Izvještaj sadrži i pregled makroekonomskog ambijenta i stabilnosti finansijskog sistema, kao i finansijskog poslovanja Centralne banke. 

Na bazi raspoloživih podataka Centralne banke, procjenjuje se da je ostvareni rast u 2010. bio između 1% i 2%, što je u skladu sa prognozama svih  relevantnih međunarodnih finansijskih institucija. Konstatovano je  da se efekti krize i dalje osjećaju u crnogorskoj ekonomiji, te da je rano govoriti o potpunom oporavku, jer su pojedini rizici u sistemu još uvijek prisutni. Pažnja je posvećena očekivanjima vezanim za kretanje cijena u narednom periodu, polazeći prevashodno od eksternih činilaca uticaja.

U okviru analize likvidnosti crnogorskih kompanija razmatrano je više strukturnih aspekata računa u blokadi, polazeći od rizika likvidnosti uz komentare o koncentraciji blokade u sistemu. Zaključeno je da je radi davanja cjelovitije slike o likvidnosti komapnija u Crnoj Gori informaciju neophodno dopuniti parametrima međusobnih dugovanja i potraživanja povezanih lica, kao i podacima o likvidiranim pravnim licima i kompanijama kod kojih je otpočeo proces likvidacije, odnosno stečaja.

Savjet je razmatrao stanje u bankarskom sektoru. Konstatovano je da u bankarskom sistemu Crne Gore, prvi put poslije više od godinu dana, iako nedovoljan, zabilježen pozitivan rast kreditne aktivnosti. Depozitni potencijal banaka raste, što se pozitivno odražava na sistemsku likvidnost koja je okarakterisana kao zadovoljavajuća.

Ostali pozitivni trendovi koji su  zabilježeni kod banaka u prethodnom mjesecu su: pad kredita koji kasne sa otplatom, pad nekvalitetne aktive banaka, pad restrukturiranih kredita i blagi pad aktivnih i pasivnih efektivnih kamatnih stopa  na kredite i depozite fizičkih lica, kao i rast depozita, što je rezultat daljeg varaćanja povjerenja u bankarski system.

Savjet je zaključio da je i dalje izražen kreditni rizik u bankama i postojanje nepovoljne ročne usklađenosti plasmana i izvora sredstava. Shodno tome, spervizija će u sklopu kontrolnih aktivnosti nastaviti sa kontinuiranim praćenjem poslovanja banaka i procjenom adekvatnosti kapitala u njima, u skladu sa stepenom rizika koje banke preuzimaju u svom poslovanju.

Usvojen je i set podzakonskih akata za upravljanje međunarodnim rezervama, čime se to pitanje usklađuje sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore donijetim u julu 2010. godine.

Međunarodne rezerve predstavljaju sva potraživanja od nerezidenata koja su na raspolaganju Centralnoj banci Crne Gore. Donijetim podzakonskim aktima obezbjeđuje se da Centralna banka upravlja međunarodnim rezervama na način koji je usklađen sa monetarnom politikom i kojim se obezbjeđuje nesmetano ispunjenje obaveza Crne Gore prema inostranstvu, uz rukovođenje načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

Ovim aktima utvrđena je investiciona strategija za upravljanje međunarodnim rezervama, oblici i načela upravljanja međunarodnim rezervama, pri čemu je zauzet oprezniji pristup za upravljanje međunarodnim rezervama od okvira utvrđenog Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore. Utvrđen je i okvir za ograničavanje izloženosti rizicima pri upravljanju međunarodnim rezervama, i to: kreditnom riziku, riziku likvidnosti, riziku kamatne stope, valutnom riziku i operativnom riziku.

Donijetim podzakonskim aktima određeno je da Centralna banka, pri  upravljanju međunarodnim rezervama, može otvarati račune kod stranih centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija ili kod stranih banaka i kod njih plasirati sredstva, kupovati i prodavati sredstava plaćanja koja nisu euro na tržištu valuta (FX tržištu), kupovati i prodavati zlato, kupovati i prodavati hartije od vrijednosti, kao i kupovati i prodavati novčanice i kovani novac.

U vezi sa načinom upravljanja međunarodnim rezervama, uređena je i podjela ovlašćenja i odgovornosti pri upravljanju međunarodnim rezervama, što je i preporuka međunarodnih finansijskih institucija i standard prihvaćen u praksi centralnih banaka zemalja članica Evropske unije i većine drugih centralnih banka. S tim u vezi, ovim aktima je određeno da se, radi obezbjeđivanja integriteta, ograničavanja rizika i efikasne kontrole pri upravljanju međunarodnim rezervama, u Centralnoj banci uspostavlja određena hijerarhijska organizaciona struktura, sa tačno utvrđenim nadležnostima (Savjet Centralne banke, guverner, Investicioni komitet  i zaposleni ovlašćeni za upravljanje međunarodnim rezervama).


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.03.2011. godine

Razlozi razlike od 49,1% u neto prilivu SDI u 2009. i 2010. godini

Neto priliv SDI u 2010. godini je iznosio 542,4 miliona eura, što je za 49,1% manje nego u 2009. godini. Međutim neto priliv stranih direktnih investicija u 2009. godini (1.066,5 miliona eura), je značajno bio visok uslijed dva razloga: priliva po osnovu privatizacije i dokapitalizacije EPCG u iznosu od 436,1 milion eura i iznosa pretvorenog duga u kapital, akumuliranog iz prethodnog perioda u vrijednosti od oko 150 miliona eura. Naime, ova transakcija se po međunarodnoj metodologiji bilježi kao priliv  stranih direktnih investicija iako se u stvari radi o transformaciji duga u kapital preduzeća a ne o stvarnom fizičkom prilivu te godine.

U  2010. godini, shodno „Odluci o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima CBCG“, Centralna banka je obaviještena od strane kompanija da su sredstva kredita povučena u periodu 2003-2008. godina pretvorena u vlasnički kapital u 2009. godini. Shodno metodologiji MMF-a za platni bilans propisanoj u Priručniku za platni bilans (Balance of Payments Manual, fifth edition- BPM5), paragraf 540, pretvaranje duga u kapital se u platnom bilansu evidentira kao smanjenje obaveza po osnovu kredita i povećanje obaveza po osnovu stranih direktnih investicija u momentu pretvaranja duga u kapital, koje je u našem slučaju bilo u 2009. godini.

Ako se iz neto priliva stranih direktnih investicija u 2009. godini izuzme ovaj iznos priliva po osnovu privatizacije i dokapitalizacije EPCG i iznos pretvorenog duga u kapital neto priliv SDI u 2010. godini bio bi za 12,3% veći u odnosu na 2009. godinu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.03.2011. godine

Studenti ekonomije posjetili CBCG

Centralnu banku Crne Gore danas su posjetili studenti treće godine Ekonomskog fakuleteta Univerziteta Crne Gore. 

Cilj posjete je bio da se crnogorski studenti u praksi upoznaju sa osnovnim aktivnostima koje CBCG realizuje kao vrhovna monetarna  institucija u sistemu.

Budući ekonomisti imali su prilike da odslušaju predavanje iz monetarne politike i monetarne statistike za koju je CBCG nadležna,  kao i da obiđu službe u kojima se funkcije CBCG realno i spovode - platni promet, u kome se vrši monitoring RTGSa i DNSa, kao i SWIFT  kancelarije i “Dealing room”  u kojima se upravlja deviznim rezervama odnosno vode bankarske i finansijske operacije.

Studenti su obišli i salu Savjeta Centralne banke u kojoj upravljačko tijelo CBCG donosi odluke iz svog domena.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.03.2011. godine

Rukovodstvo CBCG posjetilo Narodnu banku Srbije

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić sa saradnicima razgovarao je danas u Beogradu sa guvernerom Narodne banke Srbije Dejanom Šoškićem i rukovodstvom NBS o mogućnostima unaprjeđenja i jačanja regionalne i institucionalne saradnje centralnih banaka.

Tokom današnjih razgovora dosadašnja saradnja dvije centralne banke, koja je formalno ustanovljena Protokolom iz 2009. godine, ocijenjena je dobrom. Dogovoreno je da se ona proširi u oblastima koje će omogućiti stručnu razmjenu iskustava i profesionalnu korist za zaposlene u obje institucije.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.03.2011. godine

Održana treća sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Održana je treća redovna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost. Sjednici kojoj je predsjedavao guverner CBCG Radoje Žugić, prisustvovali su članovi Savjeta: ministar finansija Milorad Katnić i predjsednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović.

Na sjednici je usvojen Zapisnik sa druge sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost. Takođe, usvojen je Predlog o izmjeni Odluke o davanju odobrenja na spisak lica koja su odgovorna za dostavljanje podataka i informacija Savjetu za finansijsku stabilnost.

Savjetu je prezentovana informacija o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda u vezi sa tretmanom umanjenja vrijednosti finansijske aktive kojom je diskutovana primjena računovodstvenog standarda 39.

Primjena Standarda 39, koji je po svom sadržaju dosta kompleksan, je naročito došla do izražaja nakon uticaja globalne ekonomske krize uslijed čijeg djelovanja je došlo do smanjenja vrijednosti u portfelju ekonomskih subjekata. Sama zamjerka računovodstvenim standardima koje je i ova kriza još produbila odnosi se upravo na procikličnost. Cilj standarda 39 je definisanje principa koji se odnosi na priznavanja i mjerenja finansijskih instrumenata - finansijske imovine, finansijskih obveza i određenih ugovora o kupovini ili prodaji nefinansijske imovine. Vrijednost finansijskih instrumenta se mijenja u zavisnosti od promjena na tržištu (kamatnih stopa, cijena HOV, cijena roba, kursa, indeksa cijena, kreditne sposobnosti idr.). Nakon početnog priznavanja vrijednosti  finansijske imovine, ekonomski subjekt će mjeriti finansijsku imovinu, po njenoj fer vrijednosti, bez umanjenja za iznos transakcijskih troškova koji mogu nastati prilikom prodaje ili drugog načina otuđenja.

Savjet je razmotrio ovu informaciju o tretmanu umanjenja vrijednosti  finansijske imovine i ocjenio da ova materija ne dovodi do sistemskog rizika i uticaja na finansijsku stabilnost.

Na sjednici Savjeta pokrenuta je inicijativa za pripremu analize koja bi bila osnova za predlog institucionalnog pozicioniranja regulatora finansijskog sistema. Ovom pitanju će se u budućnosti posvetiti pažnja kako bi finansijski sektor i u budućnosti bio kvalitetan nosilac razvoja privrede Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.03.2011. godine

Savjet CBCG usvojio izvještaj guvernera

Deseta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić održana je 7. marta 2011.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera. Očekuje se da stopa inflacije u ovoj godini bude u rasponu od 2,3% do 4,3%. Konstatovan je postepeni oporavak realnog sektora i  izraženo je očekivanje da će u ovoj godini doći do postepenog ubrzanja ekonomskog rasta.

U izvještaju Guvernera je analizirano sprovodjenje politike CBCG i konstatovano je da se ona ostvaruje u skladu sa planom. Posebna pažnja je poklonjena stabilnosti finansijskog sistema. Konstatovano je da je dominantan rizik u ovom trenutku kreditni rizik, da se bankarski sistem postepeno stabilizuje. Tržište kapitala i pored i dalje prisutne krize ne predstavlja prijetnju finansijskoj stabilnosti. Takodje, na tržištu kapitala nisu identifikovani rizici po finansijsku stabilnost. Imajući u vidu povjerljiv karakter ovog dokumenta, Savjet je donio odluku da se objavi izvod iz ovog dokumenta.

Na sjednici Savjeta je razmotreno stanje u bankarskom sistemu. Konstovatno je da je u januaru u odnosu na prethodni mjesec došlo do rasta depozita, povećanja koeficijenta solventnosti, rasta likvidnih sredstava, blagog rasta aktive bankarskog sistema, kao i poboljšanje odnosa kredita i depozita. Ipak i dalje određenu dozu zabrinutosti izaziva rast nekvalitetetne aktive, kao i nepovoljna ročnost kredita i depozita u sistemu.

Savjet je usvojio i set odluka iz oblasti monetarne politike. Odlukom o operacijama na otvorenom tržištu predviđeno je da se kupovina hartija od vrednosti može vršiti kao trajna transakcija i kao repo transakcija, uslovi koje banka mora ispuniti da bi bila učesnik operacija na otvorenom tržištu, a o obavljanju svake pojedinačne operacije odluku donosi Savjet u skladu sa ciljevima i zadacima monetarne politike. Odlukom o bližim uslovima za davanje kredita bankama za održavanje likvidnosti predviđena je mogućnost odobravanja bankama dnevnog, noćnog i kratkoročnog kredita do 15 dana. Odlukom su propisani bliži uslovi koje banke moraju da zadovolje za dobijanje kratkoročnih kredita, kao i sam postupak odobravanja pomenutih kredita. Odlukom o odobravanju finansijske pomoći u krajnoj instanci predviđena je mogućnost kreditne podrške bankama i finansijskim institucijama radi sprječavanja ugrožavanja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, ukoliko finansijska institucija ne može obezbijediti sredstva iz drugih izvora. Aktiviranje ove funkcije podrazumijeva da se banka obaveže da za vrijeme korišćenja ove pomoći neće obavljati poslove kreditiranja, vršiti isplate dividende, investirati u druga pravna lica, niti povećavati troškove poslovanja. Smjernicama o odredjivanju sredstava za primjenu instrumenata monetarne politike predvidjeno je da se za ove namjene može koristiti novčani kapital CBCG, sredstva obavezne rezerve do iznosa izdvojenih sredstava konkretne banke, a u izuzetnim okolnostima i zajam uzet kod međunarodnih finansijskih institucija ili stranih centralnih banaka.

Takodje, donijet je i set odluka iz oblasti platnog prometa. Odlukom o izmjeni Odluke o sadržini centralnog registra računa sprovedena je izmjena odluke kojom se sprečava mogućnost izbjegavanja sprovodjenja prinudne naplate, nastala nakon izmjena Uputstva Ministarstva Pravde o radu centralnog registra i obrascima za upis.  Izmjena ove odluke zahtjevala je i prilagođavanje Odluka o: evidenciji računa za obavljanje poslova platnog prometa, strukturi računa za izvršavanje transfera i sprovođenju prinudne naplate sa računa izvršnog dužnika. Odlukom o načinu i postupku vršenja kontrole obavljanja platnog prometa u zemlji propisana je kontrola segmenata platnog prometa koji ranije nisu bili regulisani: transfera sredstava, poravnanja međubankarskih transfera i izdavanja i upotrebe instrumenata elektronskog plaćanja. Posebnom odlukom su propisani i obavezni element naloga za transfer sredstava koji se odnose na uplatioca. Takodje, dopunjena je i odluka o evidenciji računa za obavljanje poslova platnog prometa sa inostranstvom.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.03.2011. godine

SB I CBCG: Napravljeni iskoraci u održivosti bankarskog sistema

Tim Svjetske banke, koji predvodi Alexander Pankov, viši specijalista za razvoj privatnog sektora,  trenutno boravi u Crnoj Gori kako bi sa Centralnom bankom Crne Gore razgovarao o trenutnoj situaciji u bankarskom sektoru, uključujući i detalje o stretegijama za superviziju velikih banaka koje su u procesu restrukturirannja. 

Na sastancima sa guvernerom Centralne banke Crne Gore Radojem Žugićem i saradnicima ocijenjeno je da su napravljeni iskoraci u pravcu konsolidacije i održivosti bankarskog sistema, naročito kada su u pitanju sistemski važne banke.

Eksperti Svjetske banke i Centralne banke razmijenili su mišljenja o načinu na koji bi se osiguralo da regulatorne i supervizorske aktivnosti  preduzete od strane Centralne banke budu u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, omogućavajući jednake uslove poslovanja svim bankama u Crnoj Gori.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore