");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2011 - Jun

30.06.2011. godine - Delegacija CBCG prisustvovala Godišnjoj skupštini BIS-a

20.06.2011. godine - Održana četvrta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

20.06.2011. godine - Sastanak guvernera sa delegacijom Svjetske banke

07.06.2011. godine - Održana XV sjednica Savjeta CBCG

06.06.2011. godine - Sastanak guvernera sa ambasadorkom Francuske


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.06.2011. godine

Delegacija CBCG prisustvovala Godišnjoj skupštini BIS-a

Delegacija Centralne banke Crne Gore, na čelu sa guvernerom Radojem Žugićem, prisustvovala je Godišnjoj skupštini Banke za međunarodna poravnanja (BIS) na poziv generalnog direktora te institucije Jaimea Caruane. Godišnjoj skupštini su prisustvovali guverneri centralnih banaka svih zemalja svijeta, a jednu od sesija vodio je predsjednik Evropske centralne banke Jean Claude Trichet.

Tokom boravka crnogorske delegacije u Bazelu, održan je i bilateralni sastanak guvernera CBCG sa generalnim direktorom BIS-a Jaimom Caruanom. Glavna tema razgovora je bila status Centralne banke Crne Gore u ovoj prestižnoj finansijskoj instituciji.

Generalni direktor BIS-a Jaime Caruana informisao je guvernera Žugića da je Odbor direktora BIS-a diskutovao o članstvu CBCG i stavio je na listu kandidata. Caruana je ocijenio da će CBCG sigurno biti primljena u članstvo BIS-a, slijedeći određenu dinamiku.

BIS je, kako je Caruana informisao guvernera Žugića, odlučio da crnogorska Centralna banka članstvo ne može steći sukcesijom, već kao nova država do članstva mora doći prema proceduri BIS-a, što podrazumijeva analizu većeg broja relevantnih indikatora, prije svega ekonomskih i finansijskih.

Na sastanku je naglašeno da su sve mogućnosti saradnje Crne Gore sa BIS-om i dalje otvorene, prije svega kroz raspolaganje našim sredstvima na računu, te kroz konferencije, savjetovanja, seminare i tehničku pomoć.

Generalni direktor BIS-a je naglasio da ta institucija želi da nastavi saradnju sa CBCG kroz njeno učešće na komitetima koji se bave monetarnom politikom, kontrolom banAka, te na polju bankarskih usluga.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.06.2011. godine

Održana četvrta sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost

Četvrta redovna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao guverner CBCG Radoje Žugić održana je danas. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta  ministar finansija Milorad Katnić, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović i predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović.

Na sjednici je usvojen Zapisnik sa treće sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost, Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2010. godini, Informacija o uporednim rješenjima organizacije supervizora i Predlog projekta Izrada i impementacija Sistema za ocjenu i praćenje finansijske stabilnosti.

Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2010. godini sadrži pregled aktivnosti rada Savjeta u izvještajnoj godini u okviru konstitutivne i druge sjednice Savjeta. Takođe, u izvještaju su izdvojeni određeni indikatori rizika na bazi kojih je urađena ekspertska procjena nivoa rizika finansijske stabilnosti u Crnoj Gori za 2010. ocjenom „umjeren na srednjoj granici“. Na isti način je urađena i procjena za 2011. godinu i procjena nivoa rizika je nešto niža u odnosu na 2010. godinu, što ukazuje na umjeren rizik ali i činjenicu da izvjesni rizici i dalje postoje. Ovaj izvještaj se, shodno Zakonu o finansijskoj stabilnosti dostavlja Skupštini Crne Gore.

Savjetu je prezentovana informacija o uporednim rješenjima organizacije supervizora  na bazi sprovedenog istraživanja na primjeru zemalja EU i zemalja regiona. U informaciji je prezentovano da nema najboljeg rješenja i da pojedinačna nacionalna rješenja u značajnoj mjeri zavise od specifičnosti same zemlje. Savjet je zauzeo proaktivan stav po ovom pitanju i saglasio se da se ovim pitanjem treba baviti i formalno kroz saradnju institucija, stalnim preispitivanjem postojećih rješenja i analizom primjene pozitivnih tekovina dobre prakse, dugoročno i u kontinuitetu. Na ovaj način bi se u dugom roku došlo do rješenja koje daje najbolji balans između stabilnosti i efikasnosti sistema sa regulatornog aspekta. Adekvatan dizajn rješenja platforme za finansijsku stabilnost će se vremenom kreirati i u ovom procesu će se  tražiti i tehnička pomoć od strane međunarodnih finansijskih institucija.

Takođe, Savjet je usvojio Predlog projekta Izrada i implementacija Sistema za ocjenu i praćenje finansijske stabilnosti. Ovim projektom predviđeno je da se stvori analitička osnova u vidu indentifikacije indikatora ranog upozorenja u finansijskom sistemu Crne Gore za efikasno praćenje i upravljanje rizicima. Na ovaj način bi se omogućilo svim institucijama, čiji je zadatak očuvanje finansijske stabilnosti u zemlji da pravovremenom i advekvatnom akcijom očuvaju finansijsku i ekonomsku stabilnost.

Osnovni zadatak projekta je izrada i impementacija „Sistema za ocjenu i praćenje finansijske stabilnosti”.

U okviru tekućih pitanja, guverner CBCG je informisao članove Savjeta o pripremi nove odluke o obaveznoj rezervi banaka kod CBCG, kao i o aktivnostima CBCG vezanim za donošenje akcionog plana u slučaju krize.
Savjet je posvetio pažnju problemu likvidnosti pravnih lica i zaključio da će svaka institucija iz svoje nadležnosti dodatno analizirati pitanja i probleme koje ova pojava otvara kako bi se minimizirao rizik sa aspekta finansijske stabilnosti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 20.06.2011. godine

Sastanak guvernera sa delegacijom Svjetske banke
/ Video zapis konferencije za novinare možete pogledati ovdje /

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić sastao se danas sa delegacijom Svjetske banke koju su predvodili potpredsjednik za Evropu i centralnu Aziju, Philippe Le Houerou i direktorica za Crnu Goru i regionalna koordinatorka za jugoistočnu Evropu, Jane Armitage. Ovo je najviši nivo delegacije Svjetske banke koja je ikada posjetila Crnu Goru.

Tokom sastanka je razgovarano o strateškim planovima u funkciji jačanja otpornosti finansijskog sistema u Crnoj Gori.

Guverner je predstavnicima Svjetske banke prezentovao tri nivoa zaštite finansijske stabilnosti u Crnoj Gori – od preventivnih mjera, preko snaženja institucija i ukupnog sistema, do najskuplje faze, a to je upravljanje krizom.

Kao prioritete u sadašnjem radu, guverner je naveo jačanje bankarskog sektora i njegove otpornosti na potencijalne buduće šokove, zatim nastavak reformskog procesa preko dalje revitalizacije pojedinih banaka, te vraćanje, odnosno jačanje povjerenja u finansijsko tržište i banke i snaženje i standradizaciju regulative sa posebnim osvrtom na jačanje okvira za likvidnost banaka.

Predstavnici Svjetske i Centralne banke Crne Gore su konstatovali da je Crna Gora uspješno upravljala krizom, kao i da su vidljivi znaci oporavka, ali da su određeni rizici i dalje pristuni.

Guverner se posebno zahvalio potpredsjedniku Svjetske banke na izvanrednoj saradnji i kontinuiranoj ekspertskoj podršci i pomoći, koja je naročito izražena u posljednjim mjesecima.

Predstavnici Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke dogovorili su nastavak saradnje i u budućem periodu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.06.2011. godine

Održana XV sjednica Savjeta CBCG

Petnaesta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike CBCG i konstatovao da su tekuće aktivnosti realizovane u skladu sa njenom politikom. Konstatovano je da je u aprilu došlo do zaustavljanja rasta cijena i da je prisutno smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa. Istaknuto je i da je prisutan oporavak realnog sektora. U aprilu je došlo do porasta depozita, a krediti su stagnirali. Zaključeno je da stabilnost finansijskog sistema nije ugrožena, a postojeći rizici su ocijenjeni kao umjereni.

Na sjednici je donijeta odluka da se likvidacioni postupak nad „Ekos“ bankom prevede u stečajni postupak, pošto je nedvosmisleno utvrđeno da su obaveze banke veće od njene imovine. Savjet CBCG je izrazio nezadovoljstvo dužinom trajanja ovog postupka, koje je dominanto uslovljeno sporim rješavanjem sudskih postupaka, i donio je odluku da se sa ovim problemima upozna predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, kao i da se preko Ministarstva pravde uputi pismo Vrhovnom sudu Srbije, imajući u vidu da su za veliki broj postupaka nadležni sudovi u Srbiji.

Savjet CBCG je usvojio i odluku o utvrđivanju tarife za vršenje usluga koje obavlja CBCG. Na ovaj način su jednom odlukom propisane sve naknade koje naplaćuje CBCG. Donijeta je i Odluka o novom kontnom okviru CBCG, kojim je kontni okvir usklađen sa novim Zakonom o CBCG i sa potrebama poslovanja.

Savjet CBCG je na predlog radne grupe koju su sačinjavali eminenti stručnjaci donio odluku da se ubuduće 11. april obilježava kao dan Centralne banke Crne Gore, jer je na taj dan 1906. godine donijet Ukaz kralja Nikole o kovanju sitnog novca.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.06.2011. godine

Sastanak guvernera sa ambasadorkom Francuske

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić sastao se danas sa ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori njenom ekselencijom gđom Dominik Gazi.

Ambasadorka Gazi i guverner Žugić razgovorali su o ekonomskim temama. Njena ekselencija je naglasila da Crna Gora, na svim, pa i na polju ekonomije, može očekivati dalju podršku Francuske.

Guverner i njena ekselencija su izrazili zadovoljstvo postojećom saradnjom, te razgovarali o modelima za njeno dalje unaprijeđenje. Razgovarano je o stvaranju pretpostavki za sastanak guvernera CBCG sa guvernerom Banke Francuske, u funkciji daljih jačanja procesa integracija Crne Gore, posebno u monetarnoj oblasti, te u cilju podrške Francuske unaprijeđenju saradnje Centralne banke Crne Gore sa svjetskim finansijskim institucijama.

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore