");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2011 - Jul

25.07.2011. godine - Delegacija Svjetske banke posjetila CBCG

12.07.2011. godine - Održana XVII sjednica Savjeta CBCG

01.07.2011. godine - Održana XVI sjednica Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.07.2011. godine

Delegacija Svjetske banke posjetila CBCG

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić sastao se danas sa visokom delegacijom Svjetske banke koju su činili gđa Džejn Armitidž, direktorica i koordinatorka SB za Jugoistočnu Evropu, nova šefica kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru gđa Anabela Abreu i doskorašnji šef  kancelarije Jan Piter Olters. 

Tokom posjete visoke delegacije Svjetske banke, razgovarano je o makroekonomskom ambijentu, finansijskom sistemu, procesu revitalizacije bankarskog sektora, kao i ekonomskim i finansijskim izazovima budućeg perioda.

Zaključeno je da bankarski sektor u velikoj mjeri revitalizovan, sa potrebom daljeg nastavka snažnih aktivnosti za završetak ovog procesa.

Guverner se zahvalio na izuzetnoj podršci, posebno ekspertskog tima Svjetske banke u procesu restrukturiranja banaka. 

Obostrano je istaknut visok stepen saradnje, razumijevanja i povjerenja. Delegacije CBCG i SB su, takođe, naglasile da smatraju da nema prepreka da se nastavi saradnja na ovom nivou, koja je, pored ostalog, rezultirala uspješnim okončanjem pregovora za podršku crnogorskom budžetu. 

Guverner se zahvalio gdinu Oltersu na njegovom angažmanu u Crnoj Gori, a gđi Abreu poželio uspjeh u radu u našoj državi.

Crna Gora je postala članica grupe Svjetske banke u januaru 2007. godine, a iste godine u julu, otvorena je kancelarija u Podgorici.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.07.2011. godine

Održana XVII sjednica Savjeta CBCG

Sedamnaesta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, održana je danas.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore. U izvještaju je konstatovano da je započet blagi oporavak ekonomske aktivnosti, ali da su i dalje prisutni brojni rizici. Istaknuto je i da je u maju stopa inflacije imala blagi pad
(-0,01%). Takođe, u izvještaju je konstatovano da je u maju došlo do blagog rasta kapitala banaka, kredita i likvidnih sredstava banaka. U izvještaju je zaključeno da u ovom trenutku ne postoje direktni rizici koji ugrožavaju finansijsku stabilnost, a ukupan nivo rizika je ocijenjen kao umjeren.

Na sjednici Savjeta je usvojena nova Odluka o adekvatnosti kapitala. Ova odluka predstavlja jedan od ključnih regulatornih akata kojima se uređuje poslovanje banaka. Odluka je u svemu usaglašena sa međunarodno priznatim standardima bankarskog poslovanja i propisuje elemente i način izračunavanja sopstvenih sredstava banke, metodologije za izračunavanje potrebnog kapitala banke za kreditni rizik, rizik izmirenja, rizik druge ugovorne strane, tržišne rizike i operativni rizik, kao i način izračunavanja koeficijenta solventnosti. Bitno je istaći da ovom odlukom bankarska regulativa u Crnoj Gori u cjelosti implementira standarde bazelskih principa koji predstavljaju regulatornu osnovu evropskih direktiva kojima se uređuje bankarsko poslovanje i predstavlja izuzetno značajan iskorak u pravcu pune harmonizacije zakonodavnog okvira iz ove oblasti sa evropskim zakonodavnim okvirom.

Savjet je usvojio i Izvještaj o radu Odbora za reviziju CBCG u periodu od 30. novembra 2010. godine do 30. juna 2011. godine. Odbor za reviziju se u posmatranom periodu bavio razmatranjem finansijskih izvještaja CBCG, izvještaja eksternog revizora, izvještaja interne revizije, pratio funkcionisanje sistema internih kontrola, predlagao mjere za unapređenje poslovanja i dr.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.07.2011. godine

Održana XVI sjednica Savjeta CBCG

Šesnaesta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, održana je danas.

Savjet je razmotrio situaciju u bankarskom sektoru i konstatovano da je nastavljen trend stabilizacije. U maju je porasla kreditna aktivnost, aktiva banaka i štednja stanovništva. Ipak, ključni problem ostaje visoko učešće loših kredita. Očekuje se nastavak restrukturiranja bankarskog portfolija u narednom periodu, koji bi trebalo da doprinese postepenom oživljavanju aktivnosti u bankarskom sektoru, tim prije što određene aktivnosti pojedinih banaka tokom juna ukazuju na značajne rezultate u pravcu izmještanja loših kredita iz kreditnog portfolija, što treba da rezultira smanjenjem rasta loših kredita. Takođe, zapažen je i dalji rast depozitnog potencijala tokom juna, što je indikatore sve većeg povjerenja u bankarski sistem i proširivanja osnove za dalji rast kreditne aktivnosti banaka.

Na sjednici je donijeta odluka o novoj politici obavezne rezerve. Novom politikom, CBCG će nastojati da utiče na poboljšanje ročne strukture depozita, što bi trebalo da ima pozitivan uticaj na odobravanje dugoročnih kredita. Predviđena je niža stopa obavezne rezerve za depozite sa ročnošću dužom od godinu dana. Da bi se spriječile eventualne zloupotrebe predviđene su izuzetno stroge sankcije za kršenje ove odluke. Odluka stupa na snagu 1. oktobra, čime je bankama dato tri mjeseca da se prilagode novom režimu obavezne rezerve.

Usvojen je kvartalni izvještaj Glavnog ekonomiste. U izvještaju je konstatovano da je nastavljen oporavak ekonomske aktivnosti započet u III i IV kvartalu prethodne godine. Ove godine se očekuje viša stopa rasta BDP-a, ali značajno niža od pretkriznih stopa.  CBCG očekuje rast BDP-a od oko 3%, ali potvrda ispravnosti ove prognoze moći će se dobiti tek nakon trećeg kvartala, koji je najznačajniji u smislu ekonomskog rasta. Iako je situacija značajno poboljšana ključni rizici ostaju: visok stepen nelikvidnosti realnog sektora, usporena kreditna aktivnost, rast javnog duga, javni prihodi niži od planiranih, veliki broj pravnih i fizičkih lica koja neuredno izmiruju svoje kreditne obaveze, ali i brojni rizici koji dolaze sa međunarodnog tržišta.

Savjet je usvojio i Izvještaj o kretanju cijena. Konstatovano je da je u posljednja dva mjeseca došlo do zaustavljanja rasta inflacije, a da je na rast inflacije u prvom kvartalu najviše uticao rast cijena hrane i energenata, odnosno da je u pitanju prelivanje eksterne inflacije. Imajući u vidu i dalje visok stepen neizvijesnosti kretanja ovih proizvoda na globalnom tržištu, zadržana je postojeća projekcija inflacije za ovu godinu u rasponu od 3,50% do 5,75%.

Usvojen je i set novih odluka koje regulišu postupanje sa falsifikatima i sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanica. U pitanju su: Odluka o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja i Odluka o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca.

Savjet CBCG je usvojio Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita.

Vezano za inicijativu za donošenje Zakona o stambenim štedionicama Savjet je donio odluku da u saradnji sa Ministarstvom finansija pripremi radnu verziju ovog zakona na način koji neće ugroziti finansijsku i stabilnost bankarskog sistema.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore