");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2011 - Januar

27.01.2011. godine - Održana VII sjednica Savjeta CBCG

24.01.2011. godine - Unaprijeđena saradnja CBCG i Banke Slovenije

13.01.2011. godine - CBCG i SB konstatovale pozitivne pomake u bankarskom sektoru


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.01.2011. godine

Održana VII sjednica Savjeta CBCG

Sedma sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, održana je danas.

Savjet je razmotrio kretanje kamatnih stopa u bankarskom sistemu, kao i kretanje kamatnih stopa mikrokreditnih finansijskih institucija. Konstatovano je da kada su u pitanju kamatne stope u bankarskom sistemu da je zaustavljen njihov rast i da je prisutan mali pad. Sa druge strane, Savjet CBCG je izrazio nezadovoljstvo kretanjem kamatnih stopa mikrokreditnih institucija, koje su nastavile rast i koje su na previsokom nivou. Savjet je Zaključio da da će u narednom periodu razmotriti mjere koje stoje na raspolaganju CBCG, ukoliko ne dodje do pada kamatnih stopa mikrokreditnih institucija, i pored uvažavanja činjenice da su kamatne stope tržišna kategorija, koja se formira na bazi odnosa ponude i tražnje..

Savjet je usvojio Izvještaj Odbora za reviziju. U izvještaju je konstatovano da finanisjski izvještaji Centralne banke Crne Gore u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finasijsko stanje CBCG, rezulate njenog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa Medjunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Na bazi relevantnih pokazatelja Odbor je ocijenio racionalnim ponašanje CBCG, a na bazi podataka o izvršenim rezervisanjima po osnovu sudskih sporova konstatovana je prisutnost aspekta opreza u njenom poslovanju.

U skladu sa Zakonom o CBCG usvojen je i novi pravilnik o radu Odbora za reviziju. Osnovni zadaci odbora za reviziju u narednom periodu će biti: da nadgleda funkcionisanje sistema interne kontrole CBCG, da nadgleda i ocjenjuje finansijsko izvještavanje i postupak revizije finansijskih izvještaja, prati i analizira usjkladjenost poslovanja CBCG sa zakonom, daje mišljenja na izbor nezavisnog spoljnog revizora i dr.

Na predlog Udruženja banaka za novog člana upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita izabran je profesor Marko Backović, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 24.01.2011. godine

Unaprijeđena saradnja CBCG i Banke Slovenije

Guverner Centralne banke Crne Gore mr Radoje Žugić boravio je prošle nedjelje u zvaničnoj posjeti Banci Slovenije i razgovarao sa guvernerom Markom Kranjecom.

Dvojica guvernera su iskazala obostrano zadovoljstvo zbog visokog stepena saradnje i razumijevanja. Žugić i Kranjec su dogovorili nastavak zajedničkih aktivnosti kroz pripremu plana tehničke saradnje CBCG i  Banke Slovenije. Guverner Radoje Žugić pozvao je slovenačkog kolegu da posjeti Centralnu banku Crne Gore i da kroz potpisivanje Sporazuma formalizuju saradnju.

Zvanična saradnja CBCG i Banka Slovenije započeta je 2003. godine, potpisivanjem Memoranduma o saradnji u oblasti kontrole banaka, a u septembru 2009. na inicijativu slovenačkog guvernera Marka Kranjeca produbljena intenzivnom bilateralnom tehničkom saradnjom, u okviru bilateralne saradnje Banke Slovenije sa centralnim bankama JI Evrope.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.01.2011. godine

CBCG i SB konstatovale pozitivne pomake u bankarskom sektoru

Guverner Centralne banke Crne Gore, mr Radoje Žugić sa saradnicima primio je danas u Podgorici direktoricu i koordinatorku Svjetske Banke za jugoistočnu Evropu, gđu Džejn Armitidž i šefa kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori gdina Jan Piter Oltersa.

Gđa Armitidž je upoznala guvernera sa novom četvorogodišnjom strategijom, kojom Svjetska banka nastavlja sa podrškom Crnoj Gori. Nova strategija, pored do sada aktuelnih oblasti – poljoprivrede, zdravstva i drugih, u fokus stavlja visoko obrazovanje i nauku, kao i sanaciju problematičnih ekoloških tačaka. Svjetska banka novom strategijom za Crnu Goru predviđa kreditnu podršku u iznosu od 215 miliona dolara, uključujući i zajam za podršku budžetu vezan za reforme namijenjene jačanju finansijskog sektora.

Guverner je sa predstavnicima Svjetske banke razgovarao o zaključcima tima Svjetske banke za zajam za razvojnu politiku finansijskog sektora, koji je Crnu Goru posjetio početkom decembra prošle godine. Informisao ih je o aktivnostima vezanim za regulativu finansijskog sektora i namjeri da se na tom polju u 2011. usvoji značajan broj podzakonskih akata, kao i o sprovođenju suprevizorskih strategija. CBCG i Svjetska banka su konstatovale pozitivne pomake u razvoju bankarskog sektora, naročito kada su u pitanju sistemski važne banke.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo zbog izuzetne saradnje dvije institucije.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore