");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2011 - Decembar

29.12.2011. godine - Saopštenje sa XXIV sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore

16.12.2011. godine - Saopštenje sa 7. sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost

08.12.2011. godine - Saopštenje Centralne banke Crne Gore povodom teksta objavljenog u Wall Street Journal-u ,,Banke se pripremaju za život posle eura“

08.12.2011. godine - Završni sastanak sa Misijom Svjetske banke

01.12.2011. godine - Misija Svjetske banke u posjeti Crnoj Gori


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.12.2011. godine

Saopštenje sa XXIV sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore

Danas je održana dvadesetčetvrta sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore kojom je  predsjedavao guverner Radoje Žugić.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore. U izvještaju je konstatovano da su nastavljeni pozitivni trendovi u crnogorskoj  ekonomiji, ali da je još uvijek rano govoriti o njenom potpunom oporavku s obzirom da su efekti krize, a time i pojedini rizici,  i dalje prisutni. Procjene Centralne banke ukazuju da je za prva tri kvartala ove godine ostvaren rast BDP-a od oko 3,5%. Takođe, u novembru je stopa inflacije ostvarila pad od 0,2%.  Usporavanje globalnog rasta rezultiralo je smanjenjem cijena hrane i energenata na globalnom nivou, što je uticalo na revidiranje naniže projekcije Centralne banke o stopi inflacije u ovoj godini, tako da se očekuje njeno kretanje u rasponu od 2,75% do 4%. U  izvještaju je istaknuto da nastavak  trenda stabilizacije u bankarskom sektoru doprinosi stabilnosti finansijskog sistema u cjelini. Zaključeno je da u ovom trenutku ne postoje direktni rizici koji ugrožavaju finansijsku stabilnost, a ukupan nivo rizika je ocijenjen kao umjeren. Međutim, usporeni trend rasta svjetske ekonomije  i aktuelna ekonomska situacija  u  Evropskoj Uniji zahtijevaju povećan stepen opreznosti.

Na sjednici je  razmotrena situacija u bankarskom sektoru i konstatovano je da su u novembru značajno poboljšani svi parametri kvaliteta aktive. Ukoliko se nastavi najavljena tendencija banaka u pravcu izmještanja loših kredita što je realno očekivati polazeći od najava banaka  i restrukturiranja dospjelih, a neizmirenih obaveza svojih klijenata, sa velikom vjerovatnoćom se može očekivati da će bankarski sektor 2011.godinu završiti sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Istovremeno, evidentno je blago smanjenje aktive i kreditnog potencijala banaka, kao i blagi pad depozitnog potencijala koji je karakterističan za kraj finansijske godine.  Kontinuirane supervizorske aktivnosti potvrđuju da je bankarski sistem relativno stabilan, likvidan i solventan. CBCG će nastaviti da pažljivo prati situaciju i na nivou bankarskog tržišta i na nivou pojedinačnih banaka i prema potrebi preduzimati korektivne mjere.

Savjet je donio Odluku o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka, usaglašenom u najvećem dijelu sa Direktivom 2006/48EZ,  kojom se banke obavezuju da najmanje jedanput godišnje javno objavljuju kvantitativne i kvalitativne podatke o svom poslovanju propisane odlukom. Na navedeni način,  obezbjeđuje se viši stepen trasparentnosti poslovanja banaka u Crnoj Gori i u skladu sa međunarodnim standardima.

Savjet je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa Zakonom o bankama kojima se postojeći izvještajni obrasci usklađuju sa novom Odlukom o adekvatnosti kapitala. Sa ovom odlukom će se obezbijediti sveobuhvatniji i kvalitetniji obuhvat izvještavanja supervizije Centralne banke.

Savjet je donio Odluku o dopuni Odluke  o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama kojom se uvodi obaveza obezbjeđenja prethodne saglasnosti Centralne banke vezano za obavljanje transakcija kupovine i prodaje kreditnih potraživanja i potraživanja po osnovu lizinga. Iako prodaja i kupovina potraživanja predstavlja dio dozvoljenih poslovnih aktivnosti banke, na navedeni način Centralna banka ostvaruje pravovremevo sagledavanje faktičkog stanja u banci  i supervizorsko djelovanje, jer ove aktivnosti mogu ukazivati na moguće probleme u banci koji uzrokuju prodaju potraživanja. Na ovaj način će se eliminisatu u potpunosti eventualna mogućnost primjene loše bankarske prakse, neadekvatnih transfernih cijena i pozitivno uticati na finansijsko poslovanje banaka.  Osim toga, kroz proces razmatranja zahtjeva za davanje saglasnosti vrši se procjena opravdanosti prodaje ili kupovine potraživanja sa aspekta karaktera eventualnih posledica koje mogu nastupiti za banku, kao i njihove usklađenosti sa važećom regulativom.

Savjet je donio Odluku o dopuni Odluke o bankarskom ombudsmanu kojom se  obezbjeđuju neophodni materijalno-tehnički uslovi za ostvarivanje funkcija bankarskog ombudsmana, a posebno u dijelu obavljanja nesmetane pisane komunikacije bankarskog ombudsmana sa klijentima banaka i finansijskih institucija, kao i korespondencije sa drugim subjektima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.12.2011. godine

Saopštenje sa 7. sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost

U petak 16. decembra, održana je sedma, redovna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost. Sjednicom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner CBCG, a prisutni su bili i članovi Savjeta Milorad Katnić, ministar finansija, Branko Vujović,  predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti.


Potpisivanje Memoranduma o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Na Savjetu je razmatrana informacija o planovima aktivnosti za djelovanje u  nepredvidljivim okolnostima, na individualnom nivou pojedinih institucija, članova Savjeta za finansijsku stabilnost, kao  i sinhronizacija aktivnosti svih institucija zajedno, u formi nacionalnog plana.

Savjet je razmotrio informaciju o uporednoj analizi nadležnosti postojećih finansijskih supervizora u Crnoj Gori koju je sačinila Radna grupa formirana za ovo pitanje. Savjet je upoznat sa analizom obima i organizacije supervizije  u Crnoj Gori, načinom i vremenskom dimenzijom pojedinih kontrola, informacijama o preklapanjima sa drugim kontrolama kako bi u kontunuitetu bio informisan za donošenje potencijalno dugoročnog, institucionalnog i optimalnog rješenja organizacije supervizije finansijskog tržišta u zemlji.

Na sjednici Savjeta je potpisan Memorandum o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma između CBCG, Ministarstva finansija, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Komisije za hartije od vrijednosti i Agencije za nadzor osiguranja. Memorandum je sačinjen kroz Tvining projekat u saradnji sa Bankom Holandije i Bugarskom narodnom bankom, a na preporuku Evropske komisije. Svrha potpisivanja ovog multilateralnog memoranduma je uspostavljanje okvira za međuinstitucionalnu saradnju i razmjenu informacija između regulatora finansijskog sistema u Crnoj Gori , a sve  u cilju nesmetanog funkcionisanja i jačanja stabilnosti finansijskog tržišta  i adekvatnog regulatornog nadzora u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.12.2011. godine

Saopštenje Centralne banke Crne Gore povodom teksta objavljenog u Wall Street Journal-u ,,Banke se pripremaju za život posle eura“

Povodom teksta „Banke se pripremaju za život posle eura“ objavljenog u Wall Street Journal-u, CBCG saopštava da ne smatra realnom opcijom nestanak eura. To je saopšteno i pomenutom uglednom časopisu u pisanoj formi. CBCG demantuje i da je saopšteno da se „vaga“, šta da se uradi poslije nestanka eura, jer se takav scenario ne smatra realnim. Stoga je i netačno da su u toku bilo kakve pripreme za uvođenje nacionalne valute.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.12.2011. godine

Završni sastanak sa Misijom Svjetske banke

U utorak, 07. decembra, Guverner Centralne banke, Radoje Žugić sa svojim saradnicima imao je završni sastanak sa misijom Svjetske banke, koja je u Crnoj Gori boravila od 29. novembra tekuće godine. Cilj misije Svjetske banke, koju je predvodio Željko Bogetić, glavni ekonomista tima SB za Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju  bio   je prikupljanje neophodnih podataka i informacija za kreiranje dokumenta o stanju ekonomije i perspektivama razvoja.

Misija je prezentovala rezulatet posjete koja se sastojala od analize tekućeg stanja dobijenih na preko 30 sastanaka kojih je ova misija imala sa Vladom i sa institucijama iz državnog i privatnog sektora. Aktivna komunikacija sa svim relevantnim institucijama u Crnoj Gori se odnosila na indentifikovanje elemenata od značaja za kreiranje zaključka o stanju investicione klime i marginalnom doprinosu pojedinih sektora ekonomije,  rastu i razvoju privrede.

Cilj ove misije je bio stvaranje baze podataka i prikupljanje relevantnih informacija  za razvoj dokumenta koji će kasnije predstavljati osnov za pripremu studije za Crnu Goru o perspektivama njenog ekonomskog rasta i konkurentnosti. (Country Economic Memorandum (CEM) on growth and competitiveness) u čijem će radu učestvovati i eksperti iz Centralne banke Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.12.2011. godine

Misija Svjetske banke u posjeti Crnoj Gori

Misija Svjetske banke koju predvodi dr Željko Bogetić, glavni ekonomista SB za Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju, od 29. novembra 2011. do 7. decembra 2011. boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori.

Cilj ove radne misije je početak rada sa Vladom Crne Gore na pripremi šire analitičke studije o ključnim ograničenjima i mogućnostima za ubrzani dugoročni privredni rast Crne Gore. Studija je zajednički analitički projekat Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke.

Tokom misije tim Svjetske banke će se sastati sa predstavnicima Centralne banke Crne Gore, resornih ministarstava, udruženja poslodavaca i sindikata. Tim koji će raditi na pripremi analitičke studije po prvi put će uključivati predstavnike Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore