");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2010 - Novembar

23.11.2010. godine - Prezentacija pravnog okvira i prakse EU u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

15.11.2010. godine - CBCG: Saopštenje povodom izrade statistike spoljnog privatnog duga i stranih direktnih investicija

08.11.2010. godine - Potpisan Sporazum o realizaciji akcije povodom Nedjelje štednje CBCG 2010

05.11.2010. godine - Sastanak predstavnika CBCG i UBCG

04.11.2010. godine - Sastanak CBCG sa predstavnicima Narodne Banke Bugarske, Banka Holandije i Evropske komisije

03.11.2010. godine - Saopštenje sa konstitutivne sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore

02.11.2010. godine - Nedjelja štednje CBCG 2010


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.11.2010. godine

Prezentacija pravnog okvira i prakse EU u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

U okviru Twinning Projekta Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora u okviru programa IPA koji finansira Evropska Unija, u Podgorici se od 22. do 25. novembra 2010. godine održava radionica pod nazivom Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma – pravni okvir i najbolje prakse.

Glavni cilj radionice je prezentacija međunarodnih standarda i standarda Evropske unije u borbi protiv sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, regulatornih zahtjeva EU u vezi sa crnogorskim pravnim okvirom kao i diskusija sa predstavnicima crnogorskih banaka oko praktičnih pristupa u sprječavanju i otkrivanju aktivnosti vezanih za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, sa posebnim naglaskom na preventivne aktivnosti.

Teme seminara će prezentovati eksperti iz Narodne banke Bugarske i Banke Holandije sa ekspertima iz Centralne banke Crne Gore, Udruženja banaka i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Radionica predstavlja samo dio aktivnosti crnogorskih nadležnih organa u borbi protiv sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.


Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
cb-cg.org


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 15.11.2010. godine

CBCG: Saopštenje povodom izrade statistike spoljnog privatnog duga i stranih direktnih investicija

Centralna banka Crne Gore, shodno „Odluci o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima Centralnoj banci”, vodi statistiku spoljnog privatnog duga i stranih direktnih investicija. Prema Odluci, rezidenti-pravna lica dužni su da vode posebnu evidenciju o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i da CBCG dostavljaju podatke iz evidencije na propisanim obrascima i u predviđenim rokovima. Rezidenti–pravna lica dužni su da iz posebne evidencije Centralnoj banci dostavljaju podatke o poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu.

Svrha prikupljanja ovih podataka je isključivo statističke prirode i prikupljene podatke CBCG će objavljivati samo u agregatnom obliku. Takodje, prikupljeni podaci se neće dostavljati drugim licima i imaju tretman povjerljivih podataka u skladu sa odredbama Zakona o statistici i statističkom sistemu. Usvojene odluke i odgovarajući obrasci dostupni su na sajtu CBCG.

Rezidenti su odgovorni za tačnost podataka iz Odluke i dužni su da, na zahtjev Centralne banke, omoguće provjeru tačnosti tih podataka. U skladu sa članom 88 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, u slučaju nedostavljanja propisanih podataka pravno lice biće kažnjeno novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 eura. Imajući u vidu da jedan broj privrednih subjekata u prethodnom periodu nije dostavio tražene podatke, CBCG će u narednom periodu primijenti sve zakonske sankcije, uključujući i podnošenje prekršajnih prijava nadležnim sudovima.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.11.2010. godine

Potpisan Sporazum o realizaciji akcije povodom Nedjelje štednje CBCG 2010

Sporazum o realizaciji akcije povodom Nedjelje štednje potpisali su,danas, u Centralnoj banci Crne Gore guverner Radoje Žugić i predstavnici poslovnih banaka.

Pozdravljajući prisutne guverner je izrazio zadovoljstvo što su se crnogorske banke u roku od samo nedjelju dana  odazvale pozivu Centralne banke za učešće u akciji pod sloganom Prvim korakom do ostvarenja snova u okviru Nedjelje štednje.

Guverner je istakao da će podsticanje štednje biti jedini marketinški element koji će CBCG podržavati u narednom periodu, imajući u vidu značaj štednje i za stabilnost bankarskog sistema i njene makroekonomske implikacije na ekonomski rast.

Takođe je  izrazio uvjerenje da će ubuduće CBCG i poslovne banke kroz zajedničku saradnju uspjeti da se izbore sa izazovima u cilju jačanja stabilnosti bankarskog sistema, kao glavnog pokretača i generatora rasta i razvoja crnogorske privrede.

Akcija Nedjelja štednje CBCG ,posvećena mališanima, i ove godine kao i šest prethodnih organizovana je u saradnji sa: Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom,NLB Montenegro bankom, Prvom bankom, Hipotekarnom bankom, Hypo-Alpe-Adria bankom, Erste bankom, Invest Bankom Montenegro,Podgoričkom bankom Societe Generale Group, Komercijalnom bankom AD Budva i First Financial Bank. 


U prethodna dva dana Centralna Banka Crne Gore održala je sastanke sa predstavnicima Udruženja Banka CG i predstavnicima Narodne banke Bugarske, Banke Holandije i Evropske komisije.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.11.2010. godine

Sastanak predstavnika CBCG i UBCG

Sastanak predstavnika Centralne banke Crne Gore i predstavnika Udruženja banaka, održan je danas na inicijativu UBCG u cilju stvaranja zajedničke orjentacije Centralne banke i banaka u sistemu,  prema ključnim i aktuelnim temama.

Predsjednik Udruženja banaka Esad Zaimović, upoznao je rukovodstvo CBCG sa Zaključcima sastanka UBCG,koji su kako je istakao „jedinstveni stav“ svih banaka u sistemu, koje se zmeđu ostalog odnose na izmjenu regulatornog okvira, primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda za procjenu kolaterala, smanjenje tarifa za platni promet itd. , a u cilju postizanja  relaksacije bankarskog sektora radi slobodnijeg kreditiranja.

Guverner Centralne banke  Radoje Žugić izrazio je zadovoljstvo što su zaključci rezultat jedinstvenog stava banaka u sistemu, da ne predstavljaju preveliko labavljene regulatornog okvira i ne ugrožavaju sistemsku stabilnost. 

Predstavnici Centralne banke istakli su da ključna uloga CBCG jeste  održavanje zdravog i održivog bankarskog sistema, funkcionisanja i odgovornosti u smislu finansijske i monetarne uloge i da će u tom smislu  nastojati da do dozvoljenog nivoa izađu u susret zahtjevima Udruženja. Takođe su naglasili da će se stimulisati banke i poboljšati ambijent za kreditno inteziviranje banaka, s tim da  treba imati percepciju  da su banke likvidne i da u tom pravcu treba očekivati  od istih da pomognu privredu kroz povećanje kreditiranja, smanjenja kamatnih stopa itd.

Zaključeno je da Centralna banka već razmišlja o mogućim regulatornim rješenjima, ali da se ona moraju zasnivati na podrobnoj analizi stanja u bankarskom sektoru u cilju sagledavanja efekata koje je moguće postići budućim rješenjima.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centralne banke Crne Gore: g-din Radoje Žugić, guverner Centralne banke Crne Gore, g-din Velibor Milošević, viceguverner za kontrolu bankarskog sistema, g-din Milojica Dakić, viceguverner za finansijsku stabilnost i  platni promet, g-din Nikola Fabris, glavni ekonomista  i  g-din Darko Bulatović, direktor sektora za kontrolu banaka  i predstavnici Udruženja banaka: g-din Esad Zaimović, predsjednik Udruženja banaka i g-din Mirko Radonjić, sekretar Udruženja banaka.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 04.11.2010. godine

Sastanak CBCG sa predstavnicima Narodne Banke Bugarske, Banka Holandije i Evropske komisije

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić susreo se sa predstavnicima Twinning projekta “Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora”, čiji je jedan od korisnika i CBCG. U ime partnerskih institucija, g-dja Daniela Bobeva, vođa projekta iz Narodne Banke Bugarske, g. Carel van den Berg, Banka Holandije i g-din Dragan Radanović, kancelarija delegacije Evropske komisije u Podgorici čestitali su g. Žugiću izbor za novog guvernera Centralne banke Crne Gore.

U otvorenom razgovoru, sagovornici su upoznali Guvernera sa rezultatima ostvarenim tokom prva tri kvartala pomenutog projekta  i planom realizacije budućih prioritetnih aktivnosti definisanih ugovorom, a sve u cilju jačanja  regulatornog okvira bankarske supervizije i, uopšte, harmonizacije crnogorskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Između ostalog, na sastanku je posvećena pažnja implementaciji Basela II, novim aranžmanima za finansijsku stabilnost i pitanjima koja se odnose na poboljšanja legislative iz oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i ostalih oblika finansijskog kriminala.

Govoreći o planiranoj dinamici projekta, Guverner Žugić je naglasio da će menadžment CBCG i on lično ostati u potpunosti posvećeni uspješnoj realizaciji projekta i nastaviti da pružaju maksimalnu podršku svim aktivnostima usmjerenim na jačanju regulatornih i supervizijskih kapaciteta Centralne Banke Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.11.2010. godine

Saopštenje sa konstitutivne sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore

Na današnjoj sjednici konstituisan je Savjet Centralne banke Crne Gore, kojim je predsjedavao Guverner mr Radoje Žugić. Prva sjednica Savjeta održana je nakon što su četiri člana Savjeta, imenovani juče u Skupštini Crne Gore, čime je kompletiran sastav najvišeg organa upravljanja Centralne Banke.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Savjeta CBCG. Članovi Savjeta su razmatrali i neka tekuća pitanja, koja su od značaja za utvrđivanje politika za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke Crne Gore. Nadležni viceguverneri informisali su Savjet o stanju u bankarskom sistemu, finansijskoj stabilnosti, drugim pitanjima iz nadležnosti CBCG, kao i o budućim izazovima na koje će Centralna banka profesionalno odgovoriti u cilju podsticanja i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, naročito održavanja zdravog bankarskog sistema, efikasnog i pouzdanog platnog prometa.

Guverner Centralne banke Crne Gore će u kratkom periodu zakazati sljedeću sjednicu Savjeta na kojoj će se operativno razmatrati pitanja iz nadležnosti Savjeta Centralne banke Crne Gore, obzirom na to da postoji potreba za intezivnijim radom Savjeta, kao najvišeg organa Centralne Banke, posebno u dijelu implementacije seta finansijskih zakona i nastavka dalje konsolidacije banaka u Crnoj Gori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 02.11.2010. godine

Nedjelja štednje CBCG 2010

Povodom 31. oktobra, Svjetskog dana štednje, Centralna banka Crne Gore sedmu godinu za redom, organizuje akciju Nedjelja štednje CBCG pod sloganom Prvim korakom do ostvarenja snova.

Djeci rođenoj u Nedjelji štednje CBCG od 31.oktobra do 6. novembra 2010., čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, Centralna banka poklanja po 200 eura.  Poslovna banka za koju se roditelji odluče uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura. Deponovani iznos od ukupno 400 eura oročiće se na godinu dana. Nakon isteka tog perioda, roditelji novac mogu podići ili opet položiti na štednju.

Akcija Nedjelja štednje CBCG ,posvećena mališanima, i ove godine kao i prethodnih organizuje se u saradnji sa: Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, NLB Montenegro bankom, Prvom bankom, Hipotekarnom bankom, Hypo-Alpe-Adria bankom, Erste bankom, Invest Bankom Montenegro, Podgoričkom bankom Societe Generale Group, Komercijalnom bankom AD Budva i First Financial Bank, koje će dodatno poklanjati posebne pogodnosti novim štedišama.

Roditelji, štednu knjižicu mogu otvoriti samo kod jedne od navedih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih djeteta.

Tradicionalnom akcijom Centralna banka Crne Gore do sada je poklonila preko 80 hiljada eura mališanima  rođenim u periodu Nedjelja štednje CBCG.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore