");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2010 - Jun

30.06.2010. godine - Mišljenje dr Vojina Dimitrijevića, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union iz Beograda, koji je ujedno direktor Beogradskog centra za ljudska prava, član Stalnog arbitražnog suda u Hagu, član Venecijanske komisije za mir putem prava Savjeta Evrope u Strazburu, član Instituta za međunarodno pravo i član Izvršnog odbora Međunarodne komisije pravnika iz Ženeve

29.06.2010. godine - Odredba člana 90 Nacrta zakona o CBCG u suprotnosti je s pravilima unutrašnjeg prava države Crne Gore i normama međunarodnog prava

28.06.2010. godine - Krgović na godišnjem sastanku Banke za međunarodna poravnanja (BIS)

28.06.2010. godine - Zakonita borba za instituciju

17.06.2010. godine - Krgović na konferenciji u Moskvi

16.06.2010. godine - Novopredloženi  član 90  Predloga  zakona  o Centralnoj  banci nije  u  skladu  sa  Ustavom  i  evropskim  zakonodavstvom

08.06.2010. godine - Javni poziv CBCG novinarki Dana g-đi Jadranki Rabrenović

07.06.2010. godine - Saopštenje CBCG povodom brojnih netačnih navoda koji su se pojavili u nekim medijima

03.06.2010. godine - Samit guvernera i ministara finansija pocinje sjutra u Bečićima


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.06.2010. godine

Mišljenje dr Vojina Dimitrijevića, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union iz Beograda, koji je ujedno direktor Beogradskog centra za ljudska prava, član Stalnog arbitražnog suda u Hagu, član Venecijanske komisije za mir putem prava Savjeta Evrope u Strazburu, član Instituta za međunarodno pravo i član Izvršnog odbora Međunarodne komisije pravnika iz Ženeve

Preuzeti dokument


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.06.2010. godine

Odredba člana 90 Nacrta zakona o CBCG u suprotnosti je s pravilima unutrašnjeg prava države Crne Gore i normama međunarodnog prava

Umjesto saopštenja, Centralna banka Crne Gore, javnosti dostavlja na uvid misljenje dr Vojina Dimitrijevića, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union iz Beograda, koji je ujedno direktor Beogradskog centra za ljudska prava, član Stalnog arbitražnog suda u Hagu, član Venecijanske komisije za mir putem prava Savjeta Evrope u Strazburu, član Instituta za međunarodno pravo i član Izvršnog odbora Međunarodne komisije pravnika iz Ženeve. 


MIŠLJENJE

Odredba člana 90 Nacrta zakona o Centralnoj banci Crne Gore u suprotnosti je s pravilima unutrašnjeg prava države Crne Gore i normama međunarodnog prava koje se prema Ustavu Crne Gore imaju neposredno primenjivati u Crnoj Gori.

Prihvatanjem ove izmene postojećeg Zakona o CBCG skraćuje se mandat članova Saveta CBCG na opšti način i bez ikakve pojedinačne odluke, koja bi bila moguća kada bi se ispunili uslovi za to da nekom članu Saveta prestane funkcija. Mandat članova Saveta, koji je po uslovima ili po važećem zakonu imao da traje šest godina, prestaje samim činom neizbora nekog člana Saveta u novi, rekonstruisani. Time se mandat skraćuje posredno, opštom apstraktnom odlukom (ex lege), čime se ugrožava načelo pravne sigurnosti koje je ugrađeno u svaku pravnu državu i koje spada u opšta pravna načela koja priznaju civilizovani narodi. Ova opšta načela su prema čl. 38 Statuta Međunarodnog suda pravde jedan od glavnih izvora međunarodnog prava.

Ustavni zakon o sprovođenju Ustava Crne Gore sadrži opštu odredbu kojom se za nosioce državnih funkcija na svim nivoima predviđa da im mandat ne prestaje donošenjem Ustava nego traje onoliko koliko je to bilo zakonom predviđeno u trenutku njihovog izbora ili naimenovanja. Centralna banka Crne Gore spada  u važne organe i organizacije, čija je nezavisnost naglašena u samom Ustavu, kao što je nezavisnost centralnih banaka i njihovih funkcionera važno pravilo koje se poštuje u svim savremenim državama. U pomenutom Ustavnom zakonu o sprovođenju Ustava Crne Gore ne postoji nijedan izuzetak od ovog opšteg pravila koji bi se mogao odnositi na članove Saveta CBCG.

Potpisujući i ratifikujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s državama članicama Evropskih zajednica, Crna Gora se obavezala da u roku od pet godina svoje zakonodavstvo, a posebno one njegove delove koji se odnose na bankarstvo, u potpunosti prilagodi pravnom režimu koji važi u Evropskoj uniji i koji je definisan odlukama i praksom organa zajednica koje tvore Evropsku uniju u skupu pravila koji se nazivaju pravnom tečevinom (acquis) Evropske unije. Iako Crna Gora još nije članica Evropske unije, ona je izrazila čvrstu nameru da to bude i obavezala se da radi toga preduzme razne mere, među koje spada i prilagođavanje njenog zakonodavstva acquis-u. Prema pravilima međunarodnog ugovornog prava, kodifikovanim u Bečkoj konvenciji o ugovornom pravu, država koja je potpisala međunarodni ugovor ne sme ni u periodu dok taj ugovor ne stupi na snagu činiti ništa što ništi ili remeti predmet ili cilj tog ugovora. Uvođenje pravne nesigurnosti u bankarski sektor bio bi svakako korak u tom pravcu i predstavljalo bi kako kršenje međunarodnog prava tako i udar na međunarodni ugled i kredibilitet Crne Gore. Radi potpunog usaglašavanja zakonodavstva o centralnim bankama i prakse u pogledu njegovog sprovođenja Crna Gora, kao i sve članice Evropske unije, mora da savesno sledi uputstva i mišljenja Evropske centralne banke. Evropska centralna banka je u više navrata imala prilike da se izjasni o situacijama koje su istovetne ili sasvim slične stanju koje bi nastalo prihvatanjem novog člana 90 Zakona o CBCG. Sva mišljenja koja je ona tim povodom dala nedvosmisleno pokazuju da se u interesu zaštite nezavisnosti i samostalnosti centralnih banaka funkcioneri tih banaka koji su na odlučilačkim položajima ne mogu smenjivati pre isteka mandata na koji su bili izabrani, bez obzira na to da li se vrši reorganizacija banke ili se njoj poveravaju neke nove nadležnosti.

Vlasti Crne Gore su, pored toga, dužne da poštuju načela demokratskog društva, načela dobrog upravljanja i iskustva najbolje prakse. Sva ona ukazuju na važnost poštovanja pravne sigurnosti i stečenih prava i na ogroman značaj nezavisnosti i samostalnosti centralnih banaka. Nepoštovanje ovih načela, iako se ona ne mogu nazvati perfektnim pravnim normama, ugrožava ugled države i u konkretnom slučaju protivreči svečano izraženoj nameri Crne Gore da postane članica EU. 

Beograd, 29. jun 2010. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.06.2010. godine

Krgović na godišnjem sastanku Banke za međunarodna poravnanja (BIS)

Predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović, na poziv Zaimea Karuane generalnog direktora Banke za medjunarodna poravnanja (BIS), učestvuje na Godisnjem sastanku BIS-a, koji se od 26. do 29. juna odrzava u Bazelu. Godisnji sastanci su prilika za susrete guvernera Centralnih banaka clanica BIS-a i drugih visokih zvanica iz politickog i ekonomskog zivota Evrope i svijeta, na kojima se raspravlja o vaznim globalnim temama i problemima.
  
Krgović u Bazelu, prisustvuje Godisnjem sastanku kojim predsjedava Christian Noyer, francuski guverner i predsjedavajuci Borda direktora BiS-a. Godišnji sastanci u Bazelu sluze kao forum za promovisanje diskusija i analiza politika centralnih banaka i medjunarodne finansijske zajednice. Banka za medjunarodna poravnanja je renomirana medjunarodna organizacija koja se zalaze za jacanje medjunarodne monetarne i finansijske saradnje. Ona je bankar centralnih banaka, a clanstvo u BIS-u smatra se prestižom u finansijskom svijetu. Centralna banka Crne Gore trenutno nije clanica BIS-a, koji broji 56 centralnih banaka clanica, vec ima status klijenta. Predsjednik Savjeta Ljubiša Krgović ce se na kraju Godisnjeg sastanka u Bazelu, 29. juna sastati sa  Zaimeom Karuanom, generalnim direktorom BIS-a.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.06.2010. godine

Zakonita borba za instituciju

Savjet Centralne banke Crne Gore na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Ljubiša Krgović, razmotrio predlog novog Zakona o CBCG. Članovi Savjeta izrazili su nezadovoljstvo predloženim izmjenama Zakona i podržali prvobitni predlog, koji je bio usaglašen sa međunarodnim standardima i urađen u saradnji sa ekspertima međunarodnih finansijskih organizacija.
  
Članovi Savjeta su istakli da zalaganje za očuvanje personalne nezavisnosti CBCG nije „borba za funkcije“, kao se to u javnosti pokusava predstaviti. Naše zalaganje za punu implementaciju svih međunarodnih principa i standarda nezavisnosti institucije, uključujući i obezbjeđivanje kontinuiteta u radu članova Savjeta do isteka vremena na koje su birani, je borba za instituciju koja je za devet godina rada stekla i potvrdila međunarodni ugled. Izmijenjenim rješenjima predloga Zakona, ne samo da se značajno narušava nezavisnost institucije, već se uskraćuje mogućnost nastavka legitimnog rada na sanaciji problema u bankarskom sektoru. Briga za stabilnost finansijskog sistema, što je naša Ustavna odgovornost,  nije sama sebi cilj, već služi da se stvore uslovi u kojima će se sačuvati sigurnost depozita i investicija i kreirati stimulativan ambijent za ekonomski rast i rast životnog standarda. Time se stvaraju i pretpostavke za očuvanje i jačanje povjerenja u finansijski sistem.
 
Ugrožavanje nezavisnosti centralne banke je uvijek nosilo dugoročno negativne posljedice, a dovoljno je podsjetiti se naše ne tako daleke prošlosti i jedne od najvećih hiperinflacija u svjetskoj istoriji. Takođe, treba imati u vidu i pogubne posljedice na standard stanovništva i funkcionisanje privrede, kada god ne postoji dovoljan nivo nezavisnosti centralne banke. EU je u svoj Ugovor o osnivanju (Statut), ugradila osnovne principe nezavisnosti centralne banke, za koje se očekuje da ih primjenjuju ne samo zemlje članice, već i sve zemlje u procesu pristupanja EU.
  
Promjena upravljačkih sturkutra centralne banke, kroz izmjenu zakona, odnosno reorganizacju centralne banke je bila prisutna i u drugim zemljama poput Slovačke, Srbije, Pojske i drugih. U svim ovim slučajevima EU je jasno istakla da promjena upravljačkih struktura, predstavlja ugrožavanje nezavisnosti centralne banke i da se može sprovoditi samo po isteku mandata članova najvišeg organa, odnosno guvernera što je na kraju bivalo i uvaženo. Ova mišljenja dostupna su na sajtu Evropske centralne banke i korišćena su u pripremi Zakona.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 17.06.2010. godine

Krgović na konferenciji u Moskvi

Predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović, boraviće od 18. i 19. juna u Moskvi, na poziv ruskog guvernera Sergeja Ignjaceva, povodom proslave 150-te godišnjice Centralne banke Ruske Federacije.  
 
Povodom jubilarne godišnjice, u Banci Rusije održaće se međunarodna konferencija na visokom nivou, pod nazivom ,,Centralne banke i razvoj svjetske ekonomije - novi izazovi i perspektive”. Na konferenciji će pored domaćina, guvernera Ignjaceva, govoriti i predsjednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet, guverner Banke Engleske Mervyn King, guverner Banke Finske Erkii Liikanen i drugi.
 
Banka Rusije, povodom jubileja, iskovala je novčić vrijedan 50,000 rubalja, ($1,660). Novčić je napravljen od 999-karatnog zlata, a u promet je pusteno samo 50 kovanica.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.06.2010. godine

Novopredloženi  član 90  Predloga  zakona  o Centralnoj  banci nije  u  skladu  sa  Ustavom  i  evropskim  zakonodavstvom

Predlogom novog Zakona o Centralnoj banci Crne Gore uređuju se status, ciljevi, funkcije, poslovanje i organizacija Centralne banke. Ovim predlogom se izričito utvrđuje da Centralna banka nastavlja sa radom po odredbama novog Zakona, što znači da se njime vrši samo reorganizacija već postojeće institucije, a ne osnivanje nove. Takodje, vrši se samo reorganizacija izvršne, odnosno rukovodne funkcije jer se umjesto izvršnih funkcionera Centralne banke uvodi guverner kao organ rukovođenja Bankom, dok se i dalje zadržava Savjet Centralne banke, kao organ upravljanja.

U sustinskom dijelu koji obuhvata nadležnosti Centralne banke, koji se sada shodno Ustavu sublimira kroz odgovornost za finansijsku stabilnost, ništa se značajnije ne mijenja. Kada je u pitanju regulacija i kontrola finansijskih tržišta, Centralna banka je, kao i prije, odgovorna za bankarski sistem i platni promet, što pojednostavljeno rečeno čini segment od 95% finansijske stabilnosti. Tržište osiguranja, kapitala i penzioni fondovi ostaju u kompetenciji drugih nadležnih regulatornih tijela, a tržište lizinga nadgleda Ministarstvo finansija. Predlogom novog zakona o Centralnoj banci funkcija zajmoprimca u krajnjoj instanci uređuje se konzistentnije, a u suštini na isti način kako je to bilo uređeno privremenim Zakonom o mjerama za zaštitu bankarskog sistema. Pored toga, koordinacija aktivnosti nadležnih regulatora u cilju očuvanja finansijske stabilnosti uređuje se posebnim zakonom.

Nacrt Zakona o Centralnoj banci, koji su pripremili Centralna banka i Ministarstvo finansija, sadržao je prelaznu odredbu kojom se određivalo da „članovi Savjeta CBCG koji tu funkciju obavljaju na dan stupanja na snagu ovog Zakona, ostaju na funkciji do isteka mandata na koji su imenovani, s tim da predsjednik Savjeta nastavlja sa radom u zvanju guvernera, a generalni direktor i zamjenici generalnog direktora u zvanju viceguvernera koji su članovi Savjeta.“ Vlada Crne Gore izmijenila je predloženo rješenje i usvojila novo, prema kojem će se imenovati novi članovi Savjeta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu tog Zakona.

U vezi sa novopredloženom odredbom člana 90 predloga Zakona o Centralnoj banci vazno je ukazati da je novopredložena odredba nesaglasna sa odredbama člana 9 Ustava Crne Gore, jer je suprotna Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kojim je Crne Gore preuzela obavezu da i novi Zakon o Centralnoj banci uskladi sa relevantnim zakonodavstvom EU. Novopredložena odredba nesaglasna je sa odredbama člana 2 Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore, jer nije obezbijedila da članovi organa Centralne banke Crne Gore nastave sa radom do isteka vremena na koji su birani. Novopredložena odredba nesaglasna je sa zakonodavstvom EU, i to sa Ugovorom o funkcionisanju EU i Statutom Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke, jer se njome narušava princip personalne nezavisnosti Centralne banke.

Navedeni stavovi utemeljeni su u Odredbama člana 9 Ustava Crne Gore kojim je utvrđeno da su potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava, sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka, da imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i da se neposredno primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva. Crna Gora je zaključenim i objavljenim međunarodnim ugovorom - Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, kao i Nacionalnim programom za integraciju Crne Gore u EU (tačka 3.17.2.2.), preuzela obavezu da novi Zakon o Centralnoj banci Crne Gore uskladi sa relevantnim pravom Evropske unije iz ove oblasti do kraja 2010. godine. Novopredloženo rješenje člana 90 Predloga zakona o Centralnoj banci nije saglasno odredbama člana 9 Ustava Crne Gore, jer se njome  zakonodavstvo Crne Gore ne usklađuje sa relevantnim pravom Evropske unije, čime se postupa suprotno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao potvrđenom i objavljenom međunarodom ugovoru.
 
Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Crne Gore, u članu 2, propisuje da organi vlasti u Crnoj Gori i drugi državni organi, organizacije i službe i organi lokalne samouprave, nastavljaju sa radom do isteka vremena na koje su birani, u okviru prava i dužnosti utvrđenih Ustavom. Ovom odredbom se, zbog obezbjeđivanja kontinuiteta u radu državnih organa i organizacija, utvrđuje obaveza da ti organi i organizacije nastave sa radom do isteka vremena na koje su birani. Kontinuitet u radu državnih organa i organizacija obezbjeđuje se kontinuitetom u radu njihovih organa, odnosno kontinuitetom u radu lica koja obavljaju funkcije tih organa i organizacija na način da ostaju na funkciju do isteka mandata na koji su izabrani. Novopredloženo rješenje člana 90 Predloga zakona o Centralnoj banci Crne Gore nije u skladu sa navedenom odredbom Ustavnog zakona, jer se navedeni član 2 Ustavnog zakona morao primijeniti i na Centralnu banku Crne Gore koja je, i prije donošenja Ustava i po novim ustavnim određenjima, organizacija države Crne Gore. To znači da je bilo neophodno obezbijediti da članovi Savjeta Centralne banke Crne Gore, koji tu funkciju obavljaju na dan stupanja na snagu novog zakona, ostanu na funkciji do isteka mandata na koji su imenovani. Svako drugo rješenje, u potpunosti je nesaglasno Ustavnom zakonu za sprovođenje Ustava Crne Gore.

U tom smislu bitno je naglasiti da je primjena člana 2 Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore u drugim slučajevima drugačije sprovedena, pa je kontinuitet u radu sudova i tužilaštava obezbijeđen na način da je postojećim sudijama i tužiocima zakonom određeno da ostaju na funkciju do isteka mandata na koji su izabrani (iako je novim Ustavom za njihov izbor utvrđen drugačiji postupak), odnosno na način kako je to prvobitno bilo predloženo za članove Savjeta Centralne banke.

Opšti principi uređenja položaja i ostvarivanja funkcija nacionalnih centralnih banaka u Evropskom sistemu centralnih banaka utvrđeni su Ugovorom o Evropskoj zajednici, odnosno sada, nakon ratifikacije Lisabonskog ugovora, Ugovorom o funkcionisanju Evropske Unije i Protokolom broj 4 o Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke. Najvažniji opšti princip, iz kojeg proističe uređenje svih ostalih pitanja položaja i ostvarivanja funkcija centralnih banaka, je njihova nezavisnost. Nezavisnost  centralnih banka obuhvata: funkcionalnu, institucionalnu, personalnu i finansijsku nezavisnost.

Novopredložena odredba člana 90 nesaglasna je sa evropskim zakonodavstvom, jer se njome direktno narušava princip personalne nezavisnosti centralne banke.

Način primjene principa personalne nezavisnosti utvrđuje Evropska centralna banka kroz davanje relevantnih mišljenja. Prema tim mišljenjima, svaka reorganizacija centralne banke, u vezi sa mandatom guvernera, mora da predvidi da postojeći guverner treba da nastavi da obavlja svoje dužnosti do kraja mandata na koji je imenovan. U suprotnom, radilo bi se o „ex lege“ opozivu guvernera, koji bi bio u suprotnosti sa odredbom člana  14 stav 2. Statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke. Takođe, princip lične nezavisnosti, kako je navedeno u članu 14 stav 2 Statuta, zahtjeva da se ista pravila za sigurnost trajanja mandata guvernera primjenjuju na druge članove tijela sa pravom odlučivanja u nacionalnim centralnim bankama.  Prema tome, i primjenom evropskog zakonodavstva bilo je neophodno obezbijediti da članovi Savjeta Centralne banke koji tu funkciju obavljaju na dan stupanja na snagu novog zakona, ostanu na funkciji do isteka mandata na koji su imenovani.

Raspolažemo i sa relevantnim mišljenjem da pomenuta nova odredba odredba krši Statut Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke i da nije u skladu sa mišljenjima ECB.

Da ranije predloženi član po kome članovi Savjeta Centralne banke Crne Gore koji tu funkciju obavljaju na dan stupanja na snagu ovog zakona ostaju na funkciji do isteka mandata na koji su imenovani, s tim da predsjednik Savjeta nastavlja sa radom u zvanju guvernera, a generalni direktor i zamjenici generalnog direktora u zvanju viceguvernera koji su članovi Savjeta, nije neustavan potvrdio je i Sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Crne Gore, jer nije imao nikakvih primjedbi na ovakvo rješenje. A Sekretarijat za zakonodavstvo je jedini državni organ uprave nadležan, između ostalog, za staranje o usklađenosti zakona, drugih propisa i opštih akata u postupku pripreme sa Ustavom i pravnim sistemom, kao i za davanje mišljenja o nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa.

Iz svega ovoga se jasno vidi da se naši stavovi temelje isključivo na domaćem i međunarodnom zakonodavstvu i principima, a nikako na nečijim ličnim preferencijama i ambicijama. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.06.2010. godine

Javni poziv CBCG novinarki Dana g-đi Jadranki Rabrenović

Umjesto reagovanja Centralne banke Crne Gore na današnji tekst novinarke Jadranke Rabrenović „Kad demanti postane pravdanje", objavljen u dnevnom listu „Dan", ovim putem novinarki upućujemo javni poziv, da sjutra u 12 sati, ili kada joj to dozvole njene profesionalne obaveze, dođe u CBCG kako bi preslušala tonski zapis sa sjednice Komiteta za finansijsku stabilnost sa koje je, shodno svom izvoru informacija, u svom tekstu „Lazovic sa pet manadata obara Krgovica“, objavila više ozbiljnih dezinformacija.

Ukoliko prihvati poziv, novinarka se obavezuje  pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, da nista iz preslušanog tonskog zapisa neće objaviti, niti prenijeti trećm licima, osim što će u prvom narednom broju lista „Dan'' objaviti potvrdu čije su informacije tačne: Centralne banke ili informacije objavljene u spornom tekstu.

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države

cb-cg.org


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.06.2010. godine

Saopštenje CBCG povodom brojnih netačnih navoda koji su se pojavili u nekim medijima

Imajući u vidu brojne netačne navode objavljene danas u nekim medijima, Centralna banka smatra da je neophodno ukazati na nekoliko važnih činjenica.

Na sjednici Savjeta CBCG održanoj u ponedeljak i utorak 24. i 25. maja, na dnevnom redu je bio Nacrt strategije za rješavanje problema u Prvoj banci, na predlog nadležnog izvršnog funkcionera za kontrolu bankarskog sistema. Iz pisanja pojedinih medija, stekao se potpuno pogrešan utisak da se raspravljalo o uvođenju prinudne uprave i gašenju Prve banke. Na sjednici Savjeta nisu ni predložene ni raspravljane nikakve mjere prema Prvoj banci.

Cilj centralne banke nije gašenje Prve banke, već zaštita interesa deponenata i povjerilaca i pokušaj da troskovi rješavanja problema te banke budu minimalni za državu. Likvidacija Prve banke niti bilo koje druge banke u sistemu, ne može biti cilj već krajnje rješenje, ukoliko se problemi ne mogu riješiti na drugi način.

CBCG nastoji da pripremi strategiju prihvatljivu i za državu i za akcionare Prve banke, koja treba da bude i u skladu sa međunarodnim standardima i uobičajenom međunarodno prihvaćenom praksom primijenjenom u uslovima krize, kao i potencijalnim međunarodnim obavezama države, te kao takva prihvatljiva za sve. Centralna banka nije planirala niti planira da samostalno rješi problem Prve banke, jer je ona u ovom trenutku, dominantno fiskalno pitanje. Pomenuti nacrt strategije, bi u saradnji sa Ministarstvom finansija, odnosno Vladom i akcionarima banke, vodio zajedničkom rješavanju problema u toj banci.

Takođe, na jučerašnjem sastanku Komiteta za finansijsku stabilnost razmatran je nacrt Zapisnika o izvršenoj kontroli u Prvoj banci. Eventualne mjere bi mogle uslijediti u skladu sa zakonom, ukoliko se ne nadje zajednicko rješenje. Na kraju, treba imati u vidu da je Komitet za finansijsku stabilnost savjetodavno tijelo i da on ne može donijeti bilo kakvu odluku, tako da su svi navodi iz medija apsolutno netačni,  a očgledno stigli iz nedovoljno upućenih i zlonamjernih izvora, pa čak i ako dolaze iz izvora bliskih Centralnoj banci. Informacije koje se u poslednje vrijeme na ovaj način pojavljuju i oko Prve banke i oko CKB, samo mogu doprinijeti padu povjerenja u bankarski sistem i narušavanju kredibiliteta i Centralne banke i države Crne Gore.

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
cb-cg.org


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 03.06.2010. godine

Samit guvernera i ministara finansija pocinje sjutra u Bečićima

Drugi godisnji Samit guvernera centralnih banaka i ministara finansija iz regiona jugoistočne  Evrope, pocinje sjutra u 14h, u Hotelu Splendid, u Becicima. Samit organizuje Ekonomist medija grupa, a domacin skupa je guverner Centralne banke Crne Gore Ljubisa Krgovic, koji ce panel guvernera otvoriti  temom –Upravljanje valutom, usponi i padovi.
  
Samit je okupio guvernere,  ministre finansija i ugledne bankare iz zemalja jugoistočne  Evrope, koji ce govoriti  o  državnom budžetu, javnoj potrošnji,  javnom dugu, izazovima fiskalne politike u uslovima krize, putu ka Evropskoj uniji, ’grčkom scenariju’ i zemljama u regionu, odnosu fiskalne i monetarne politike poslije recesije, strukturnim reformama, efektima Bečkog sporazuma, uticajima globalne krize i politici obaveznih rezervi, ali i mnogim drugim vaznim finansijskim pitanjima. Pored guvernera Krgovića, na Samitu ucestvuju i guverneri CB Albanije Ardian Fullani, CB BiH  Kemal Kozarić, NB Makedonije  Petar Goshev, NB Srbije Radovan Jelašić i Dejan Šoškić predsjednik Savjeta NBS.
  
Na Samitu u Becicima govorice i potpredsednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić,  potpredsjednik Vlade i ministar finansija Makedonije Zoran Stavreski, ministar finansija Srbije Diana Dragutinović, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić,  ministar federalnog ministarstva finansija Federacije BiH Vjekoslav Bevanda, ministar finansija Republike Srpske Aleksandar Džombić, i mnogi drugi.
 
Samit guvernera i ministara finansija je otvoren za medije.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore