");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2010 - Decembar

28.12.2010. godine - Savjet CBCG usvojio Finansijski plan, Izvještaj guvernera i Izvještaj glavnog ekonomiste

28.12.2010. godine - Donacije Domu „Mladost” i JU „Komanski most”

27.12.2010. godine - Prezentovana informacija o primjeni Bazel III i usvojene dvije odluke

23.12.2010. godine - Obaveza dostavljanja statistike privatnog spoljnog duga i SDI

02.12.2010. godine - CBCG dala 30.000 EUR pomoći ugroženima

02.12.2010. godine - Modaliteti saradnje Centralne banke CG i IRF

01.12.2010. godine - Radoica Luburić imenovan za izvršnog direktora CBCG

01.12.2010. godine - Saopštenje sa IV sjednice Savjeta CBCG


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.12.2010. godine

Savjet CBCG usvojio Finansijski plan, Izvještaj guvernera i Izvještaj glavnog ekonomiste

Šesta sjednica novog saziva Savjeta CBCG je održana 27. decembra 2010. godine, a presjedavao je Guverner mr Radoje Žugić.

Na sjednici, koja je završena kasno popodne, usvojen je Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2011. godinu. Prema Finansijskom planu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 9,744 miliona eura, odnosno 0,4% manje u odnosu na očekivane prihode u 2010. godini. Rashodi su planirani u iznosu od 9,628 miliona eura, što je za 0,1% niže u odnosu na izvršenje rashoda u 2010. godini, dok je iznos od 0,146 miliona eura planiran kao tekuća rezerva čija će namjena biti opredijeljena shodno odluci Savjeta CBCG.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera. U izvještaju je konstatovano da je i dalje prisutna tendencija opadanja kredita banaka, ali da su u novembru ukupni depoziti u porastu. Ukupna aktiva banaka je u padu u odnosu na kraj prethodne godine, ali je posmatrano po bankama porasla kod osam banaka, a opala kod tri banke. U izvještaju su detaljno prezentovane aktivnosti svih organizacionih jedinica CBCG, kao i bilansi stanja i uspjeha CBCG za prvih jedanest mjeseci ove godine. Takodje, u izvještaju su navedeni i najvažniji zaključci sa razgovora predstavnika CBCG sa misijom MMF-a, koja je boravila tokom novembra u Crnoj Gori.

Na bazi ovlašćenja iz Zakona o Centralnoj banci Crne Gore i Zakona o bankama Savjet CBCG je usvojio Odluku o bližim uslovima koje mora da ispunjava član odbora direktora banke.  Kandidat za člana odbora direktora banke mora da ima priznat lični ugled, stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom. Odlukom su detaljno propisani načini utvrdjivanja ispunjenosti pomenutih uslova.

Na sjednici je usvojen i kvartalni izvještaj Glavnog ekonomiste. U izvještaju je konstatovano da je na kraju trećeg kvartala 2010. godine crnogorska privreda je izašla iz recesije. Rast je ostvaren u oblasti industrije, šumarstva, turizma, pojedinih vidova saobraćaja, trgovine, dok je i gradjevinarstvo i dalje u krizi. Procijenjeno je da je za prvih devet mjeseci ove godine ostvaren rast BDP-a od oko 2% u odnosu na isti period prethodne godine. Inflacija je i dalje niska, stanje na platnom bilansu se djelimično popravilo (ali više kao rezulat kriznog prilagodjavanja, nego kao rezultat poboljšane konkurentnosti), dok je tržište kapitala i dalje u krizi. Bankarski sistem je stabilan, visoko likvidan i od velikog značaja je da je u ovoj godini dokapitalizovan sa 73 miliona eura.

Usvojena je i odluka o pravima iz rada i po osnovu rada bankarskog ombudsmana, čime je zaokružena cjelokupna regulativa potrebna za nesmetan rad bankarskog ombudsmana.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.12.2010. godine

Donacije Domu „Mladost” i JU „Komanski most”

Centralna banka Crne Gore donirala je po 5.000 EUR Domu za nezbrinutu djecu „Mladost“ u Bijeloj i Javnoj ustanovi za djecu sa smetnjama u razvoju „Komanski most“. Na ovaj način CBCG iskazuje solidarnost sa onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.12.2010. godine

Prezentovana informacija o primjeni Bazel III i usvojene dvije odluke

Održana je druga redovna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost. Sjednicom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, a prisutni su bili i članovi Savjeta Vladimir Kavarić, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osuguranja i Zoran Đikanović, predjsednik Komisije za hartije od vrijednosti.

Na sjednici je usvojen Zapisnik sa prve, konstitutivne sjednice Savjeta za finansijsku stabilnost. Usvojeni su i Predlog odluke o prikupljanju i razmjeni podataka i informacija od značaja za stabilnost finansijkog sistema kao i Predlog odluke o davanju odobrenja na spisak lica koja su odgovorna za dostavljanje podataka i informacija Savjetu za finansijsku stabilnost.

Savjetu je prezentovana informacija o primjeni "Bazel III" kojom je prikazan redosljed i novine koje ovaj međunarodni standard donosi u poslovanju bankarskog sistema.

Bazel III je dio kontinuiranog napora Bazelskog komiteta za bankarsku superviziju (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) u pravcu daljeg unaprijeđenja regulatornog okvira sa ciljem poboljšanja kvantiteta i kvaliteta kapitala, kako bi se obeshrabrilo neumjereno zaduživanje i preuzimanje rizika od strane finansijskog sektora. Sastavni dio ove kapitalne reforme čini i uvođenje novih minimalnih standarda likvidnosti za međunarodno aktivne banke. Nova pravila vezana za kapital i likvidnost treba da omoguće da banke, nakon njihove potpune primjene, budu u stanju da apsorbuju buduće potrese na globalnom finansijskom tržištu bez vanredne podrške države, kao i da unaprijede proces upravljanja rizicima. Na ovaj način se daje suštinski doprinos dugoročnoj finansijskoj stabilnosti.

Na kraju je konstatovano da su i dalje prisutni određeni rizici po finansijsku stabilnost i ukupan nivo rizika je ocijenjen umjerenim.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.12.2010. godine

Obaveza dostavljanja statistike privatnog spoljnog duga i SDI

Statistika privatnog spoljnog duga i stranih direktnih investicija predstavlja sastavni dio statistike koju vodi Centralna banka Crne Gore. Ova statistika se vodi na bazi kombinovanja podataka dobijenih direktnim izvještavanjem od strane preduzeća i podataka dobijenih od banaka. Obaveza dostavljanja ovih podataka je regulisana Zakonom o tekućim kapitalnim transakcijama, Zakonom o centralnoj banci Crne Gore, kao i podzakonskim aktima donijetim od strane CBCG. S obzirom da se do sada veliki broj preduzeća oglušio o brojne apele CBCG da se ispuni zakonska obaveza, CBCG ne preostaje ništa drugo nego da započne sa pokretanjem prekršajnih postupaka u nadležnim sudovima. Spisak preduzeća za koja je nedvosmisleno utvrdjeno da nisu ispunili ovu zakonsku obavezu objavljen je na sajtu CBCG na internet adresi:
cb-cg.org/index.php?mn1=statistika&mn2=ekonomski_odnosi_sa_inostranstvom&mn3=privatni_spoljni_dug_i_sdi

Ovim spiskom se, međutim, ne isključuje mogućnost da postoje i druga preduzeća koja nisu ispunila ovu obavezu, ali CBCG u ovom trenutku nema saznanja o njima. Protiv svih preduzeća koja do 30. decembra ne ispune zakonsku obavezu, CBCG će pokrenuti prekršajni postupak.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 06.12.2010. godine

CBCG dala 30.000 EUR pomoći ugroženima

Pridružujući se akciji solidarnosti, a povodom nezapamćenih poplava u velikom broju opština u našoj državi Centralna banka je opredijelila pomoć u iznosu od 30.000 EUR. Na ovaj način se pridružuje brojnim subjektima koji iskazuju solidarnost sa onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 02.12.2010. godine

Modaliteti saradnje Centralne banke CG i IRF

Na sastanku koji je održan između predstavnika Centralne banke Crne Gore i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, predstavnici Fonda Dragan Lajović, predsjednik Upravnog odbora i Predrag Poček, izvršni direktor, upoznali su guvernera Centralne banke Radoja Žugića i njegove najbliže saradnike sa aktivnostima i poslovanjem Fonda. Ocijenjeno je da je Fond u dosadašnjem radu ostvario veoma visoke efekte u kreditiranju razvojnih projekata u Crnoj Gori i postao izuzetno značajan subjekat na finansijskom tržištu Crne Gore. Fond će u predstojećem kratkom vremenu unaprijediti i proširiti  svoje poslovne aktivnosti razvijanjem novih proizvoda, pri čemu je apostrofirano da Centralna banka, uvažavajući njenu sisitemsku ulogu u održanju stabilnog i sigurnog bankarskog sistema, bude u potpunosti upoznata sa svim poslovnim pokazateljima Fonda, uključujući i potrebu da Centralna banka vrši ocjenu ukupnog rizičnog profila Fonda s obzirom na njegov značaj i uticaj na bankarsko tržište. U tom cilju predstavnici Fonda i Centralne banke bi posebnim sporazumom uredili medjusobne odnose i prava i obaveze koje proističu iz sistemskog položaja ovih institucija, u skladu sa zakonima koji regulišu institucionalni položaj, organizaciju i poslovanje ovih institucija.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.12.2010. godine

Radoica Luburić imenovan za izvršnog direktora CBCG

Radoica Luburić, magistar ekonomskih nauka i magistar istorijskih nauka, imenovan je danas, 01.12.2010, za izvršnog direktora Centralne banke Crne Gore.

Luburić će biti nadležan za poslove saradnje sa međunarodnim institucijama i organizacijama, Evropskom unijom i drugim subjektima iz inostranstva, poslove upravljanja ljudskim resursima, pravne poslove, poslove javnih nabavki, investicija i usluga, poslove bezbjednosti i zaštite, administrativne poslove, kao i poslove vezane za odnose sa javnošću.

Uvažavajući načelo o nezavisnosti CBCG i njenih zaposlenih u ostvarivanju ciljeva i izvršavanju funkcija utvrđenih zakonom, i želeći  da da puni doprinos afirmaciji političke neutralnosti zaposlenih, Radoica Luburić je podnio ostavku na mjesto u Glavnom odboru Demokratske partije socijalista, kao i na funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 01.12.2010. godine

Saopštenje sa IV sjednice Savjeta CBCG

Na IV sjednici Savjeta CBCG, završenoj kasno u noć 30. novembra 2010. godine, kojom je predsjedavao guverner mr Radoje Žugić usvojene su:  Politika Centralne banke Crne Gore za 2011. godinu, Smjernice za ostvarivanje politike Centralne banke Crne Gore u 2011. godini, Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2011. godini i Izvještaj o kretanju cijena za treći kvartal 2010. godine.

Usvojenom Politikom Centralne banke i Smjernicama za njeno ostvarivanje definisane su aktivnosti i pravci djelovanja CBCG na ostarivanju osnovnih ciljeva i funkcija u 2011. godini. Osnovni prioritet CBCG u 2011. biće očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost bankarskog sistema. U tom cilju CBCG će nastaviti da razvija monetarne instrumente (uključujući i nove instrumente) i da preduzima sve druge neophodne mjere, iz svoje nadležnosti, radi jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem. Promovisaće se unaprijeđenje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankarskom sistemu. Centralna banka će u 2011. godini pružati punu podršku Vladi Crne Gore u ostvarivanju ekonomske politike, naročito radi doprinošenja ubrzanja privrednog rasta i razvoja, a u mjeri u kojoj to neće dovesti u pitanje ostvarivanje ciljeva i ustavnih odgovornosti CBCG. Takodje, CBCG će aktivno učestvovati u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, funkcionisaće na principima društveno odgovorne organizacije i biti aktivan učesnik razvoja savremenog društva.

Smjernicama za sprovođenje politike u 2011. godini detaljno su definisani i razradjeni pravci djelovanja radi sprovođenja utvrđene politike.

Savjet je usvojio i Preporuke za ekonomsku politiku u 2011. godini. Preporuke su grupisane u jedanaest oblasti, a komplementarne su sa politikom koju će voditi CBCG u narednoj godini. Cilj preporuka je da se nastave reforme, da se kreira stimulativan poslovni ambijent, da se doprinese ostvarenju projektovanog ekonomskog rasta od najmanje 3%, da se smanji neravnoteža tekućeg računa platnog bilansa, kao i da se podstakne aktivnost u svim ključnim sektorima.

U Izvještaju o kretanju cijena za III  kvartal 2010. godine, konstatovano je da je inflacija izuzetno niska i da se očekuje da će u 2010. godini biti u rasponu od 0,6% do 1,5%.  U dokumentu se takodje konstatuje da je na kraju III kvartala Crna Gora ušla u zonu pozitivnih stopa rasta. Rezultati  redovne ankete CBCG  ukazuju da većina anketiranih preduzeća očekuje rast zaposlenosti, kao i nove investicije, što ukazuje da se nastavak rasta BDP-a može očekivati i u 2011. godini.

Takodje, Savjet je nastavio sa praksom kontinuiranog praćenja stanja u bankarskom sistemu po svim parametrima poslovnih pokazatelja, naročito kod velikih sistemskih banaka. Savjet će u budućem periodu posebnu pažnju posvetiti permanentnoj ocjeni sistema i intezivirati aktivnosti na planu cjelovitog sagledavanja efekata koji proističu primjenom inoviranog regulatornog okvira, kako bi blagovremeno i efikasno, a po potrebi i korektivno djelovao na dalju stabilizaciju i punu sigurnost bankarskog sektora.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore