");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

 

Saopštenja 2010 - Avgust

09.08.2010. godine - Nove odluke Centralne banke

05.08.2010. godine - Kvadratni metar stambenog prostora u Podgorici 1.196,3 eura


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.08.2010. godine

Nove odluke Centralne banke

Centralna banka Crne Gore donijela je Odluku da rezident odnosno nerezident, može bez prijavljivanja organu uprave nadležnom za poslove carina, da fizički unese, odnosno iznese iz Crne Gore, gotov novac u eurima i/ili nekoj drugoj valuti, u ukupnom iznosu do 10.000 eura, umjesto dosadašnjih 2.000 eura. Na ovaj način dalje se liberalizuje unošenje i iznošenje gotovine i usklađuje sa direktivom EU, koja reguliše unošenje i iznošenje gotovine iz EU.

Centralna banka je donijela i Odluku o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima Centralnoj banci. Usvajanjem ove odluke, CBCG uvodi novi način izvještavanja - direktno izvještavanje rezidenata - pravnih lica. Prema Odluci rezidenti - pravna lica dužni su da vode posebnu evidenciju o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i da CBCG dostavljaju podatke  iz evidencije na propisanim obrascima i u predviđenim rokovima. Takav način izvjestavanja omogućiće evidentiranje stanja direktnih investicija i privatnog spoljnjeg duga, povećati obuhvatnost i kvalitet statistike platnog bilansa. Podaci se evidentiraju u posebnu evidenciju po vremenu nastanka posla koji se evidentira, na osnovu isprava o zaključenju tih poslova. Posebna evidencija vodi se u obliku povezane knjige, kartica ili elektronskog zapisa, odnosno u drugom obliku koji omogućava uvid u evidenciju.

Rezident – pravno lice dužno je da u posebnu evidenciju unese između ostalog, redni broj i datum unosa podataka, oznaku i datum isprave koja je osnova za izvršenje plaćanja ili naplate,  naziv i sjedište nerezidenta sa kojim je sklopljen posao, ugovorenu vrijednost posla, naznaku u čije je ime i za čiji je račun sklopljen posao, i datum, iznos i način izvršenog plaćanja i naplate, odnosno prenosa sredstava, itd.
  
Rezidenti – pravna lica dužni su da iz posebne evidencije Centralnoj banci dostavljaju podatke o poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu. Rezidenti su odgovorni za tačnost podataka iz ove odluke i dužni su da, na zahtjev Centralne banke, omoguće provjeru tačnosti tih podataka.

Ove  podatke Centralna banka može objavljivati samo u zbirnom obliku. Usvojene odluke i odgovarajući obrasci, dostupni su na linku legislativa.

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
cb-cg.org


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 05.08.2010. godine

Kvadratni metar stambenog prostora u Podgorici 1.196,3 eura

Kvadratni metar stambenog prostora, na osnovu slučajnog uzorka od 586 stambenih jedinica (kuća i stanova), u junu ove godine, u Podgorici, iznosi 1.196,3 eura, što predstavlja rast od 6 % u odnosu na cjenu u martu. Prosječna cijena stambenog prostora za drugi kvartal 2010, bazirana je na uzorku izvedenom na grupaciji od 72.917 stanova, koji odgovaraju lokacijama Podgorica 1, Podgorica 2 i Podgorica 3. Ove tri katastarske opštine, prema podacima Uprave za nekretnine Podgorica, od 82 katastarske opštine predstavljaju najreprezentativniji dio Podgorice, obzirom da obuhvataju uža gradska naselja.

Anketa je dio redovnog istraživanja tržišta nekretnina koje Centralna banka sprovodi o kretanju cijena stambenih objekata u Podgorici.  U drugom kvartalu, po prvi put od poslednjeg kvartala 2007. godine, dolazi do rasta cijena nekretnina. Tako je metar kvadratni stambenog prostora u Podgorici, na kraju 2007. u prosjeku, iznosio 1.696,7 eura, na kraju 2008. godine iznosio je 1.506,7 eura, odnosno 1.231,8 eura na kraju 2009, dok je u prvom kvartalu ove godine prosječna cijena metra kvadratnog iznosila 1.128,3 eura. Ovakvo kretanje cijena slično je sa tržištem nekretnina u Hrvatskoj, gdje je prema navodima agencija koje prate promet nekretnina, došlo do rasta cijena od kraja aprila 2010, prije svega uslijed protekcionističkih mjera države prema sektoru gradjevinarstva.

U ovom periodu, prosječna vrijednost metra kvadratnog kuće je rasla, tako je prosječna vrijednost kvadratnog metra stambenog objekta – kuće iznosila, u prosjeku 1.104 eura, što predstavlja rast od 5,75% u odnosu na prethodni kvartal (1.044,04  eura), dok je vrijednost stambenog objekta – stana iznosila 1.245,9 eura, što predstavlja rast od 3,1% u odnosu na prvi kvartal 2010 (1.208,2 eura).

Kada govorimo o cijenama stambenog prostora u tri zone Podgorice, u odnosu na prethodnu anketu, došlo je do određenih promjena u cijeni stambenih objekata koji su najizraženiji u zoni Podgorica 1 i Podgorica 2, gdje je došlo do rasta cijena, dok su cijene u zoni 3 stagnirale. Naime, cijena u Podgorica 1 (uži Centar- Bulevar Lenjina, Ulica Slobode, Bulevar Sv. Petra Cetinskog, Ulica Vasa Raičkovića, Ivana Vujoševića, itd) zoni je porasla i iznosi  1.384,37 eura, što predstavlja rast od 10,3%, pri čemu i dalje postoji rigidnost cijena pojedinih kompleksa u ovoj zoni, čija cijena dostiže 3.000 eura.

Sa druge strane, u Podgorici 2 (širi centar, Zagorič, Pod Goricom, Novaka Miloševa, Blok 6, Ulica Svetozara Markovica, itd) imamo značajan rast cijena u drugom kvartalu 2010. godine. Prosjecna cijena iznosi 1.248,8 eura što predstavlja rast od 8,6% u odnosu na prvi kvartal 2010. Konačno, cijena metra kvadratnog stambenog prostora u Podgorici 3 (Stari Aerodrom, Konik, Ćemovsko polje, Cvijetin brijeg, Stara Varoš, itd)  je stagnirala,  tako da je prosječna cijena kvadratnog metra u ovoj zoni, iznosila 1.037,3 eura, što predstavlja marginalni pad od 0,6% u odnosu na protekli kvartal (1.044 eura).

U proteklom periodu je došlo do blagog rasta kredita sektora gradjevinarstva, tako da je rast u junu 2010. u odnosu na kraj godine iznosio 5,5%, što je dovelo do rasta učešća ovih kredita u ukupnoj strukturi sa 7,8% na 8,2%. Uporedo sa tim, u junu 2010. godine, u odnosu na kraj 2009, došlo je do rasta stambenih kredita od 5,5%,  što se reflektovalo i na rast učešća ove kategorije kredita sa 29,5% na 32,4% u ukupnoj strukturi kredita.

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
cb-cg.org

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore