");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2009 - Februar

27.02.2009. godine - Guverner Krgović na Bečkim ekonomskim razgovorima

25.02.2009. godine - Savjet CBCG usvojio izmjene u politici Obavezne rezerve i donio Odluku o imenovanju bankarskog ombudsmana

19.02.2009. godine - NAJAVA: Panel diskusija 
                                       Zaštita depozita – trenutno stanje i izazovi

12.02.2009. godine - Obavezna rezerva banaka kod CBCG

09.02.2009. godine - NAJAVA: Sastanak Udruženja banaka

09.02.2009. godine - Posjeta učenika Srednje ekonomske škole Centralnoj banci


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 27.02.2009. godine

Guverner Krgović na Bečkim ekonomskim razgovorima

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović na poziv Erharda Buseka, predsjednika Bečkog ekonomskog foruma, postao je član Komiteta guvernera Foruma, čiji je prvi sastanak održan danas, u Beču. Sastanak je posvećen efektima i posljedicama koje je globalna kriza finansijskog tržišta, ostavila na region jugoistočne Evrope.       

Na sastanku, koji Bečki ekonomski forum organizuje u saradnji sa Nacionalnom Bankom Austrije, raspravljano je o globalnoj finansijskoj krizi i njenim efektima na zemlje jugoistočne Evrope, razvoju finansijskog i bankarskog sektora u ovim zemljama kao i tekućim izazovima i perspektivama u njima. Na forumu, pored domaćina austrijskog guverera Ewald Nowotny i crgogorskog guvernera učestvuju i ostali članovi Komiteta guvernera, Ivan Iskrov, guverner NB Bugarske, Zeljko Rohatinski guverner NB Hrvatske, Ardian Fulani, guverner NB Albanije Petar Gošev guverner NB Makedonije, kao i zamjenici iz preostalih zemalja regiona.
  
O aktuelnoj situaciji u finansijskom i bankarskom sektoru zemalja jugoistočne Evrope, kao i procjeni dinamike povraćaja kredita datog privatnom sektoru, govorili su direktori vodećih evropskih banaka, Volksbank International, Raiffeisen-a, Unicredit banke Austrije, predstavnici Organizacije za ekonomska saradnju i razvoj (OECD).

Erhard Busek, predsjednik Foruma i profesori bečkog Univerziteta za ekonomiju, posebno su naglasili da su stabilnost cijena i stabilne javne finansije, ključna komponenta finansijske stabilnosti, a istaknut je sve veći značaj analize i sprječavanja mogućih sistemskih rizika u finansijskom sektoru, koji su posljedica povećane globalizacije ionako složenih finansijskih tržišta.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 25.02.2009. godine

Savjet CBCG usvojio izmjene u politici Obavezne rezerve i donio Odluku o imenovanju bankarskog ombudsmana

Savjet Centralne banke, na sjednici kojom je predsjedavao guverner Ljubiša Krgović, usvojio je izmjene u politici Obavezne rezerve i donio Odluku o imanovanju bankarskog ombudsmana. Savjet je razmotrio i usvojio Izvjestaj o kretanju cijena za IV kvartal prošle godine, kao i niz podzakonskih akata o kontoli banaka i platnom prometu u zemlji.

Izmjenama Odluke o obaveznoj rezervi vraćeno je rješenje koje je postojalo ranije da se dio obavezne rezerve može držati u blagajničkim zapisima u visini od 20%, što stupa na snagu odmah. Utvrđena je jedinstvena stopa obavezne rezerve na sve depozite, u visini od 11%. Bankama je dat rok do juna da prilagode svoje upravljanje likvidnošću novoj odluci, s tim što je mogu primjenjivati od početka aprila, ako je to za njih povoljnije. Na ovaj način će se popraviti likvidnost bankarskog sistema, ali ne na uštrb stabilnosti i sigurnosti. Produžen je period mogućnosti korišćenja obavezne rezerve sa sedam na deset radnih dana. Smanjena je kamatna stopa na korišćenje sa 5% na 4 %, i kamatna stopa za kašnjenje u vraćanju sa 11% na 9 %. Od banke se zahtijeva aktivniji odnos u rješavanju problema sa likvidnošću. Banka je obavezana da dostavi plan za prevazilaženje problema u održavanju likvidnosti i potenciranja zabrana odobravanja kredita, tokom perioda korišćenja obavezne rezerve. Savjet je odlučio da banke, o ključnim parametrima kvaliteta aktive i likvidnosti, obavještavaju CBCG mjesečno, umjesto kvartalno.

Savjet je usvojio Odluku o bankarskom ombudsmanu, kojom su propisani bliži uslovi za njegovo imenovanje, postupak za zaštitu prava klijenata banaka i finansijskih institucija pred bankarskim ombudsmanom, ovlašćenja i obaveze bankarskog ombudsmana i način obezbjeđivanja materijalno-tehničkih uslova za njegov rad. Usvajanjem  Odluke stvorene  su pretpostavke za njegovo imenovanje u Skupštini Crne Gore, kao i  za ostvarivanje vansudske  zaštite klijenata u bankarskom sektoru. 

Prema najnovijem Izvještaju o kretanju cijena, Centralna banka očekuje da se i u narednoj godini nastavi tendencija opadanja godišnje stope inflacije, započeta u julu prošle godine. Manja agregatna tražnja, teškoće prodaje proizvoda i porast nezaposlenih, svakako će uticati na veliki broj preduzeća da smanjuju svoje cijene, ili da se uzdržavaju od njihovog povećavanja.  Centralna banka smatra, da neće biti većih inflacionih pritisaka u 2009.  godini, i očekuje da će stopa inflacije biti niža u odnosu na prethodnu godinu, te da će se kretati u intervalu od 2,5% do 5,5%. Pretpostavke na  kojima se bazira ova procjena su, da ove godine neće biti značajnog porasta kontrolisanih cijena, da će se cijena naftnih derivata kretati u rasponu od > ±15% cijena iz decembra prošle godine, da neće doći do oživljavanja aktivnosti na globalnom nivou, odnosno da će razvijene zemlje ostvariti  negativne stope ekonomskog rasta, kao i da će biti ostvarena jednocifrena stopa rasta kredita i da neće biti zloupotreba monopolskog, odnosno oligopolskog  položaja.

Savjet je usvojio i set podzakonskih akata o platnom prometu u zemlji. U najvećoj mjeri radi se o rješenjima kakva smo i do sada imali, sada usklađenim sa skoro donijetim novim Zakonom o platnom prometu, ili popravljenim na bazi iskustva u funkcijionisanju sistema nakon reforme.


Podgorica, 19.02.2009. godine

NAJAVA: Panel diskusija
Zaštita depozita – trenutno stanje i izazovi

Panel diskusija posvećena problematici zaštite depozita, sa osvrtom na trenutno stanje i izazove, kao i najbolju evropsku praksu, održaće se u Hotelu ‘City’ u Podgorici, u petak 20. februara. Nakon panela, u 12:00 sati, planirana je konferencija za novinare, na kojoj će biti potpisan Memorandum o saradnji - Ministarstva finansija, Centralne banke i Fonda za zaštitu depozita.

Na panelu će govoriti guverner CBCG Ljubiša Krgović, ministar finansija i potpredsjednik Vlade, dr Igor Lukšić, predsjednik Udruženja banaka Črtomir Mesarič, predsjednik UO Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković, i crnogorski bankari. Specijalni gost panela je Bjorn Štajn, predstavnik Evropskog foruma za zaštitu depozita (EFDI).

Pozivamo novinare da isprate ovaj događaj.

S poštovanjem,

Centralna banka Crne Gore i Fond za zaštitu depozita


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 12.02.2009. godine

Obavezna rezerva banaka kod CBCG

Proteklih dana čulo se dosta pogrešnih informacija oko zahtjeva banaka vezano za obaveznu rezervu. Protekle sedmice, na sastanku Udruženja banaka nije traženo da se smanji stopa obavezne rezerve, što Centralna banka Crne Gore može uraditi ako ocijeni da je to neophodno. Iznijet je predlog da se polovina obavezne rezerve banaka koju CBCG drži u inostranstvu, drži i kod domaćih banaka. Ovo je suprotno Zakonu, jer bi to značilo kreditiranje banaka, a Centralna banka Crne Gore na to nema pravo. To je takođe suprotno i uobičajenoj praksi i standardinma koje centralne banke primjenjuju u upravljanju sredstvima.

Efektivna stopa obavezne rezerve u Crnoj Gori je među najnižim u regionu. Savjet Centralne banke je u poslednje vrijeme, nekoliko puta razmatrao pitanje obavezne rezerve i ocijenio da nema uslova da se ona značajnije smanji. Pogotovo ne u uslovima produbljivanja krize u svijetu i nivoa neizvjesnosti, a naročito kada se ima u vidu tempo oporavka svjetske ekonomije sa konsekvencama po Crnu Goru. Međutim, uvažavajući činjenicu da je globalna finansijska kriza izuzetno negativno uticala na bankarski sistem, Savjet CBCG će u narednom periodu razmotriti da li postoji prostor da se u nekom segmentu, olakša položaj banaka, ali svakako ne na uštrb stabilnosti bankarskog sistema.

Centralna banka Crne Gore, od eskalacije globalne finansijske krize, sredstva kojima upravlja, ne drži kod stranih poslovnih banaka, već isključivo kod Centralnih banaka ekonomski i finansijski najstabilnijih zemalja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.02.2009. godine

NAJAVA: Sastanak Udruženja banaka

Sastanak Udruženja banaka kojem će prisustvovati premijer Milo Đukanović, potpredsjednici Vlade dr Igor Lukšić i dr Vujica Lazović, ministri u Vladi Crne Gore,
g-din Branimir Gvozdenović i g-din Predrag Nenezić, guverner Centralne banke Ljubiša Krgović sa saradnicima, kao i predstavnici svih komercijalnih banaka u Republici, biće održan danas u 15 sati, u prostorijama Udruženja.

Početak sastanka možete snimiti.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.02.2009. godine

Posjeta učenika Srednje ekonomske škole Centralnoj banci

Dvadeset učenika četvrtog razreda Srednje ekonomske škole ’’Mirko Vešović’’ u Podgorici,  prisustvovalo je predavanju o centralnom bankarstvu i Centralnoj banci Crne Gore, koje je održala mr Zorica Kalezić, specijalni savjetnik glavnog ekonomiste Centralne banke.  Predavanju je prisustvovala i profesor za predmet Bankarsko poslovanje, Mirjana Kaluđerović.

Posjeta Banci, koju je organizovala Služba za upravljanje ljudskim resursima CBCG, u skladu je sa nastavnim planom Škole i jedno je od predavanja koje smo organizovali za učenike i studente ekonomije. 

Specijalni savjetnik glavnog ekonomiste Centralne banke učenicima ekonomske škole, izložila je osnove rada CBCG, misiju, politiku i osnovnu funkciju Institucije kao i njen značaj u obezbjeđivanju monetarne i finansijske stabilnosti i funkcionisanja bankarskog sistema Crne Gore. Učenicima je predstavljena i detaljna analiza organizacione strukture i sistema rada CBCG. Predstavnici Centralne banke na kraju predavanja, poklonili su set knjiga profesorki Kaluđerović, za biblioteku Srednje ekonomske škole o centranom bankarstvu, kako bi učenici ove škole imali raznovrsniju literaturu prilikom izučavanja predmeta Bankarsko poslovanje.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore