");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2009 - Decembar

23.12.2009. godine - Nove olakšice za banke

15.12.2009. godine - Održana ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘‘Jačanja regulatornih supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora“

14.12.2009. godine - Nacionalizacija Hypo banke u Austriji

14.12.2009. godine - Najava: Ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘’Jačanja regulatornih supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora“

09.12.2009. godine - Guverner Krgović o najboljim međunarodnim praksama u superviziji i korporativnom upravljanju

08.12.2009. godine - NAJAVA: Guverner Krgović o najboljim međunarodnim praksama u superviziji


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.12.2009. godine

Nove olakšice za banke

Savjet Centralne banke je na današnjoj sjednici, predsjedavao guverner Ljubiša Krgović,  kroz izmjene i dopune Odluke o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom  u bankama usvojio set mjera i olakšica za banke, sa ciljem pokretanja kreditne aktivnosti. U pitanju su one mjere na koje je bankarski sistem ukazivao kao ograničavajući faktor za dalju kreditnu ekspanziju, a koje neće negativno uticati na stabilnost bankarskog sistema. Novim mjerama su smanjene rezervacije za određene klasifikacione grupe. Za dobru aktivu koja je klasifikovana u kategoriju „A“ ubuduće se neće izdvajati rezervacije. Kada je u pitanju aktiva sa posebnom napomenom koja je klasifikovana u kategoriju „B“, umjesto dvije podgrupe i stope od 3% i 8%, uvodi se jedinstvena stopa rezervacija od 3%. Kao rezultat ove odluke procjenjuje se da će ukupne rezervacije biti smanjene za 34 miliona eura.
 
Imajući u vidu da je pod uticajem globalne finansijske krize došlo do pogoršanja pokazatelja poslovanja u većini preduzeća, donijeta je i odluka da banke mogu kod procjene kreditne sposobnosti zajmoprimca izuzeti pokazatelje poslovanja za 2009. godinu. U cilju stimulisanja odobravanja novih kredita bankama je omogućeno da  klasifikaiciju kredita odobrenih za ulaganja u razvojne projekte vrše analizom renatibilnosti tog projekta, a ne procjenom kreditne sposobnosti dužnika.
 
Takođe, donijeta je odluka kojom se olakšice za restrukturiranje kredita mogu primijeniti na kredite koji kasne sa otplatom do 180 dana. Postojećom regulativom bilo je predviđeno ograničenje od 90 dana.
 
Mjerama usvojenim u toku ove godine, koje se mogu kvantifikovati, CBCG je upumpala u sistem ukupno oko 145 miliona eura, odnosno oko 4,5% procijenjenog BDP-a za 2009. godinu. Treba napomenuti da je kranji efekat i veći, jer se olakšice po osnovu restrukturiranja kredita i po tom osnovu smanjenje rezervacija ne mogu precizno kvantifikovati.DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U CRNOJ GORI
PR SLUŽBA MINISTARSTVA FINANSIJA
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
Podgorica, 15.12.2009. godine

Održana ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta “Jačanja regulatornih supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora“

Ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ’’Jačanja regulatornih I supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora’’ održani su danas, u utorak, 15. decembra 2009. godine u Hotelu Podgorica.

Projekat je finansiran iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) u iznosu od 1,2 mil. eura, njime se upravlja od strane Delegacije EU u Crnoj Gori i biće implementiran u periodu od 18 mjeseci. Vodeća partnerska država članica EU, ovog projekta je Narodna banka Bugarske u konzorcijumu sa Centralnom bankom Kraljevine Holandije i bugarskom Komisijom za finansijsku superviziju.

Institucije korisnice su: Centralna banka Crne Gore, Komisija za hartije od vrijednosti i Agencija za nadzor osiguranja. Lider projekta sa strane korisnica je mr Milorad Katnić, pomoćnik ministra finansija.

Ciljevi Twinning projekta usmjereni su ka unapređenju efikasnosti institucionalnih i regulatornih kapaciteta finansijskih regulatora u njihovoj funkciji supervizije nad finansijskim tržištima, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije.

Projekat će biti implementiran u četiri osnovne oblasti: nadzor nad bankarskim sistemom i finansijskom stabilnosti, u oblasti hartija od vrijednosti i penzionih fondova, osiguranja, kao i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i drugih oblika finansijskih krivičnih djela. Više od deset direktiva EU, kao i najbolja praksa zemalja članica biće transponovana i uvedena u nacionalno zakonodavstvo i operativni okvir institucija korisnica putem ovog projekta.

Institucionalni kapacitet korisnica biće ojačan kroz 630 dana obuke od strane 76 eksperata Narodne banke Bugarske, Centralne banke Kraljevine Holandije i bugarske Komisije za finansijsku superviziju.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.12.2009. godine

Nacionalizacija Hypo banke u Austriji

Nakon što je Republika Austrija izvršila preuzimanje Hypo Group Alpe Adria, Klagenfurt (HGAA), Centralna banka Crne Gore, obavještava javnost da je:

CBCG obaviještena da su pregovori sa akcionarima oko preuzimanja Banke okončani tako što je Republika Austrija  preuzela Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, u državno vlasništvo. Republika Austrija će ubrizgati dodatni  potrebni kapital u iznosu od milijardu eura, dok će dosadašnji akcionari, obezbijediti nova likvidna sredstva u iznosu većem od 3 milijarde eura. Činjenica da je Republika Austrija postala vasnik HGAA potvrđuje sistemski značaj koji ova grupa ima u Austriji i spremnost države da je u cjelosti podrži, što će stabilizovati poslovanje Banke i doprineti daljem očuvanju stabilnosti i razvoju njenih kćeri banki, uključujući i Banku u Crnoj Gori.

U skladu sa Zakonom o bankama, Hypo Alpe-Adria banka u Crnoj Gori, posluje kao samostalno pravno lice. Banka normalno posluje i nesmetano izvršava sve svoje obaveze prema deponentima i povjeriocima. Pored toga, realno je očekivati da će najavljene mjere i aktivnosti prema majci banci u Austriji, imati pozitivan efekat na dalje poslovanje Grupe, uključujući i Banku u Crnoj Gori.DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U CRNOJ GORI
PR SLUŽBA MINISTARSTVA FINANSIJA
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
Podgorica, 14.12.2009. godine

Najava: Ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘’Jačanja regulatornih supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora“

Ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘’Jačanja regulatornih I supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora’’, finansiranog od strane EU, održaće se u Hotelu Podgorica u utorak, 15. decembra 2009. godine, sa početkom u 9 časova

Govornici na seminaru će biti dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, Klajv Rambold, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivan Iskrov, guverner Narodne banke Bugarske, Ljubiša Krgović, guverner Centralne banke Crne Gore, Karel Van den  Berg, koordinator Centra za tehničku saradnju, Centralna banka Kraljevine Holandije,Zoran Đikanović, predsjednik Savjeta Komisije za hartije od vrijednosti i Vladimir Kavarić, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Moderator seminara je Daniela Bobeva, projekt lider, Narodna banka Bugarske. Prvi dio seminara od 09 -11.15h je otvoren za predstavnike medija.

Ciljevi Twinning projekta usmjereni su ka unapređenju efikasnosti institucionalnih i regulatornih kapaciteta finansijskih regulatora u njihovoj funkciji supervizije nad finansijskim tržištima, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Projekat će biti implementiran u četiri osnovne oblasti: nadzor nad bankarskim sistemom i finansijskom stabilnosti, u oblasti hartija od vrijednosti i penzionih fondova, osiguranja, kao i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i drugih oblika finansijskih krivičnih djela.

Institucije korisnice projekta su: Centralna banka Crne Gore, Komisija za hartije od vrijednosti I Agencija za nadzor osiguranja.

Projekat se finansira iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) i njime se upravlja od strane Delegacije EU u Crnoj Gori.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 09.12.2009. godine

Guverner Krgović o najboljim međunarodnim praksama u superviziji i korporativnom upravljanju

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović, govorio je danas na skupu posvećenom jačanju korporativnog upravljanja u bankama u jugoistočnoj Evropi, koji se u organizaciji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), Globalnog foruma za korporativno upravljanje (GCGF) i Međunarodnog finansijskog komiteta (IFC) za jugoistočnu Evropu, održava u Beogradu.

Guverner Krgović je na panelu guvernera istakao da je finansijska kriza kroz koju prolazimo pokazala veliku važnost pitanja supervizije banaka i jasno ukazala na greške koje smo pravili. Kriza je osobito, novo svijetlo bacila na korporativno upravljanje u bankama.  Banke mogu uticati na upravljanje sredstvima koja plasiraju, i stoga moraju postati model na koji će se ugledati druge komapnije u implementaciji najviših standarda i najboljih međunarodnih praksi. Slabosti u primjeni najboljih praksi na globalnom nivou, imaju svoje specifičnosti u svakoj od zemalja regiona, rekao je Krgović. Ukazujući na iskustvo i specifičnosti Crne Gore Krgović je kazao, da je crnogorsko iskustvo u primjeni najboljih praksi u superviziji relativno kratko. Devedesetih godina zemlja je bila u izolaciji i van tokova ogromnih promjena koje su se desile u svjetskom finansijskom sistemu. Početkom ove decenije počeli smo sa primjenom najboljih praksi u oblasti supervizije. Ustanovili smo regulatorni okvir u velikoj mjeri usklađen sa najboljim praksama i međunarodnim standardima.

Nažalost, u godini prije izbijanja krize, regulatorni okvir je djelimično oštećen uticajem nekih banaka na interesne strukture. Regulatorni okvir je najviše oštećen upravo kroz smanjenje mogućnosti uticaja regulatora na korporativne i akcionarske strukture u bankama. Ono što je naša eksterna specifičnost je enormni kreditni rast u 2006. godini (120%) i 2007. godini (170%).  U relativno kratkom roku  dostigli smo nivo finansijske intermedijacije, gdje se aktiva banka skoro izjednačila sa nivoom društvenog proizvoda. U takvoj situaciji u godini prije krize, svojim mjerama smo ograničili rast kredita na 25%. To je vjerovatno, pored eurizacije, spriječilo kolaps sistema, jer smo imali balon nestbilnosti na tržištima nekretnina i kapitala, uz veliki dotok novca iz inostranstva.

Uspjeli smo da sačuvamo stabilnost i sigurnost sistema, ali ogroman i brz prethodni kreditni rast kombinovan sa krizom, ostavio je značajne posljedice na bankarski sistem. Ova godina nam je potvrdila da banke koje nijesu slijedile najbolje prakse, odnosno koje su primjenjivale nezdrave prakse, sada imaju najviše problema i sporo se oporavljaju. Takođe, banke kćerke koje nijesu dobro nadzirane od strane majki banki, prednjačile su u neprimjenjivanju dobrih praksi, rekao je Krgović. Guverner je istakao da ono što je možda zajedničko za čitav naš region je da pojedine strane banke nekada lako preuzimaju lokalne nezdrave prakse. Takođe, za naše zemlje jako je opasno za regulatorni okvir kada takvi investitori naprave spregu sa lokalnim interesnim strukturama. 

Nema sumnje da je nužno da implementiramo najbolje prakse u superviziji i korporativnom upravljanju posebno, uključujući najnovije izmjene proistekle na bazi iskustava sagledanih tokom krize. Ali moramo tražiti specifična i manje skupa rješenja koja je moguće implementirati u našim uslovima. Guverner je zaključio da je uvjeren da će današnji skup i projekat koji je okupio sve prisutne, sigurno doprinijeti tome u svim zemljama uključenim u njega.  

Guverner Krgović se, nakon konferencije, u Narodnoj banci Srbije, sastao sa guvernerima CB Srbije i BiH, Radovanom Jelašićem i Kemalom Kozarićem. Trojica guvernera razgovarali su o aktivnostima za unaprjeđenje stručno-tehničke saradnje na regionalnom nivou.

Polazeći od dosadašnje uspješne saradnje i zajedničkih interesa, kao i potreba za daljom razmjenom iskustava, razmatrani su budući vidovi poslovne saradnje između tri centralne banke i konkretizovane su oblasti u vezi sa razmjenom iskustava, ideja i znanja. Dogovoreno je formiranje zajedničke Radne grupe koju će činiti predstavnici tri centralne banke, a koja će stalno koordinirati sve aktivnosti, pripremati plan, kvartalne izvještaje i predlagati dalje unaprjeđenje međusobne saradnje na regionalnom nivou.

Naredni zajednički sastanak tri guvernera je planiran u februaru 2010. godine u Crnoj Gori. 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 08.12.2009. godine

NAJAVA: Guverner Krgović o najboljim međunarodnim praksama u superviziji

Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović, učestvuje na skupu posvećenom jačanju korporativnog upravljanja u bankama u jugoistočnoj Evropi, koji se u organizaciji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), Globalnog foruma za korporativno upravljanje (GCGF) i Međunarodnog finansijskog komiteta (IFC) za jugoistočnu Evropu, održava u Beogradu 9. i 10. decembra.
   
Ovaj skup visokog profila, okupiće guvernere centralnih banka regiona i ostale regulatore finansijskog tržišta, u prvom redu guvernere NB Srbije Radovana Jelašica, CB BiH Kemala Kozarića, CB Albanije Ardiana Fulanija, predstavnike vodećih regionalnih banaka, bankarskih asocijacija, ekonomiste, profesore, biznismene. Skup će otvoriti Djovani Danijele, regionalni predstvnik IFC-a u Beogradu.  
  
Zemlje jugoistočne Evrope naročito snažno su pogođene globalnom finansijskom krizom. Diskusije na temu solidnih rješenja i odgovarajućih politika za prevazilaženje posljedica krize, na vrhu su agende čitavog regona. Kriza je osobito, novo svijetlo bacila na korporativno upravljanje u bankama. Nedostatak transparentnosti u bankarskom sektoru guši povjerenje u banke i otežava međubankarske pozajmice, što dodatno upsorava oporavak čitavog regiona. Ovdje treba imati u vidu dominantnu ulogu bankarskih institucija kao izvora finansiranja u jugositočnoj Evropi, stoga je poboljšanje korporativnog upravljanja u bankama od presudne važnosti. Banke mogu uticati na upravljanje sredstvima koja plasiraju, i stoga moraju postati model na koji će se ugledati druge komapnije u implementaciji najviših standarda i najboljih međunarodnih praksi.

Guverner Krgović govoriće sjutra na panelu guvernera o najboljim međunarodnim praksama u superviziji. Govor guvernera Krgovića, moći ćete sjutra da preuzmete na sajtu CBCG, na adresi cb-cg.org.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore