");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Saopštenja 2009 - Avgust

31.08.2009. godine - Otvoren konkurs za Godišnju nagradu CBCG 2010

31.08.2009. godine - CBCG kreira indeks nekretnina

28.08.2009. godine - Savjet usvojio privremene mjere za održavanje stabilnosti bankarskog sistema


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.08.2009. godine

Otvoren konkurs za Godišnju nagradu CBCG 2010

Centralna banka obavještava zainteresovanu javnost da je otvoren konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke za 2010. godinu, iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji u ovoj kalendarskoj godini (1. januar – 31. decembar 2009. godine), odbrane svoj diplomski, magistarski ili doktorski rad, na nekom od fakulteta u Crnoj Gori. Prijavljeni radovi treba da zadovolje opšte kriterijume, kao što su stručna kompetencija rada, adekvatan metodološki pristup, naučni doprinos, mogućnost praktične primjene, originalnost i odvažnost kandidata u istraživanju. Godišnja nagrada CBCG sastoji se od plakete i novčanog iznosa, koji za diplomski rad iznosi 2.000,00 EUR, za magistarski rad  3.000,00 EUR, odnosno 4.000,00 EUR za najbolji doktorski rad.
   
Naš cilj je stimulisanje razvoja naučne misli i afirmacija stručnog kadra u Crnoj Gori. Centralna banka očekuje i podstiče mlade ekonomiste da se opredjeljuju za teme iz bankarstva, kao što su napr. bankarski sektor u Crnoj Gori u poređenju sa okruženjem, Bazel II i njegova primjena, monetarna politika CBCG, rejting crnogorskih banaka, povezivanje finansijskih institucija i institucija koje ih nadziru.
   
Već tri godine za redom, Centralna banka, povodom obilježavanja 15. marta, dana osnivanja, dodjeljuje Godišnju nagradu za najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove. Izbor najboljih radova vrši tročlana komisija koju imenuje guverner Centralne banke Crne Gore. Godišnja nagrada za pojedinu kategoriju ne mora biti dodijeljena, ukoliko radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta. Rok za učešće na konkursu je 10. februar 2010. godine. Radove i biografske podatke treba dostaviti u papirnoj i elektronskoj formi (na CD), na adresu: Centralna banka Crne Gore, bulevar Sv Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica - sa naznakom za Godišnju nagradu CBCG 2010. Radovi koji budu dostavljeni poslije 10 februara, 2010. godine, neće se uzeti u razmatranje. Srećno!


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 31.08.2009. godine

CBCG kreira indeks nekretnina

Centralna banka Crne Gore obavještava javnost, da  će u periodu od od 1. do 15. septembra, nastaviti sa sprovođenjem ankete,  čiji je cilj praćenje kretanja cijena nekretnina, odnosno kreiranje indeksa nekretnina.
   
Anketa će se sprovoditi telefonskim putem, po principu slučajnog uzorka, koji se sastoji od 2500 ispitanika.  Anketiraju se samo građani Podgorice, a anketa se sastoji od 33 pitanja koja se tiču osnovnih podataka o nekretninama koje ispitanici posleduju u svom vlasništvu.
 
Istraživanje ovog tipa Centralna banka obavlja od avgusta 2007. godine, periodično, dva puta godišnje, sa ciljem praćenja dinamike kretanja na ovom, do sada nedovoljno istraženom segmentu crnogorske ekonomije. Dobijeni podaci su  značajni za procjenu kretanja agregatne tražnje i stabilnost bankarskog sistema, a samim tim i ukupnu finansijsku stabilnost Crne Gore.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 28.08.2009. godine

Savjet usvojio privremene mjere za održavanje stabilnosti bankarskog sistema

U cilju ublažavanja efekata globalne finansijske krize, Savjet Centralne banke je usvojio set mjera privremenog karaktera, čijom primjenom se omogućavaju povoljniji uslovi za restrukturiranje kredita, klasifikaciju aktive i niži obračun rezervacija za kreditne gubitke. Efekat predloženih mjera će dovesti do poboljšanja pozicije banaka i njihovih dužnika, kao i do očuvanja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema. Ove mjere će moći da primijene samo one banke koje imaju koeficijent solventnosti i pokazatelje likvidnosti, iznad propisanog minimuma.
  
Usvojene mjere obezbjeđuju povoljniji tretman restrukturiranih kredita odobrenih solventnim privrednim društvima i drugim licima, koja obavljaju privrednu djelatnost, ukoliko ta lica nijesu imala značajnijih kašnjenja u otplati kredita. Daje se i mogućnost bankama da restrukturiraju kredite fizičkim licima koja su,  u uslovima globalne finansijske krize, ostala bez posla ili im je znatnije umanjena zarada, kao i da tako restukturirane kredite zadrže u istoj klasifikacionoj grupi. Restrukturiranjem kredita obuhvataju se krediti odobreni fizičkim  licima koji ne prelaze iznos od 30.000 EUR, i  krediti za kupovinu stana, bez obzira na iznos kredita. Za kredite koji se restrukturiraju, banke na smiju naplaćivati naknadu, niti povećavati kamatnu stopu iznad nivoa utvrđenog inicijalnim ugovorom. Prvu klasifikaciju aktive i izdvajanje rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, prema ovim mjerama, banke će izvršiti  prema stanju na dan 31.08.2009. godine.
   
Kredite obezbijeđene kolateralom u vidu stambenih i poslovnih nepokretnosti, ukoliko vrijednost tog kolaterala značajno prelazi iznos potraživanja, u periodu važenja ovih mjera, banke će, pod određenim uslovima, moći da klasifikuju u povoljniju klasifikacionu grupu.     Prilikom obračunavanja rezervacija za potencijalne gubitke po stavkama aktive, tretman prvoklasnog kolaterala imaće i garancije izdate od strane Vlade Crne Gore.
   
Više detalja vezanih za ove mjere, Centralna banka objaviće, nakon konsultacija sa bankarima i sastanka na Udruženju banaka, koji je zakazan za četvrtak.
    
Savjet Centralne banke, usvojio je i kvartalni izvještaj glavnog ekonomiste dr Nikole Fabrisa. Prema tom izvještaju, prvu polovinu 2009. su obilježili nepovoljni trendovi, jer su se efekti globalne finansijske krize, u velikoj mjeri, prenijeli na Crnu Goru. U padu je bio nivo BDP-a, kao i njegove najvažnije komponente, industrijska proizvodnja, šumarstvo, građevinarstvo, saobraćaj, turizam, a prisutne su teškoće i u javnim finansijama. Kao pozitivne trendove izdvajamo opadanje stope inflacije, deficita tekućeg računa platnog bilansa, rast priliva SDI i rast zaposlenosti.  Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u prvih šest mjeseci ove godine, iznosila  je 1,2%, a godišnja 2,8%. Iako je realno očekivati nešto viši rast cijena u drugoj polovini godine, stopa inflacije, u ovoj godini, ne bi trebalo da predstavlja problem. U drugom kvartalu 2009. riješeno je pitanje „krize povjerenja“ u bankarski sistem, i o tome govori rast štednje gradjana u junu. U porastu su kamatne stope na kratkoročne kredite, dok su one na dugoročne, u padu. Aktivna prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa, na kraju juna, iznosila je 9,38% i bila je niža za 0,02 procentna poena u odnosu na kraj godine, odnosno viša za 0,15 procentnih poena, u odnosu na kraj juna, prošle godine.
   
Pad industrijske proizvodnje u prvih šest mjeseci, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 20%. Ovo je najniža polugodišnja stopa u poslednjih petnaest godina. Pozitivne tendencije su zabilježene na tržištu rada, gdje je broj zaposlenih u prvih šest mjeseci povećan za 5,3%, u odnosu na isti period 2008. Broj nezaposlenih je bio niži za 7%. Deficit tekućeg računa platnog bilansa za prvih šest meseci, iznosio je 393,8 miliona eura i bio je za 41%, manji od prošlogodišnjeg.
       
Strane direktne investicije su i dalje visoke i u prvih šest mjeseci, neto priliv SDI je iznosio 323,5 miliona eura, ili 1% više od prošlogodišnjeg nivoa. Ove godine će najvjerovatnije, biti premašen prošlogodišnji rekordni SDI, ukoliko se uspješno završi dokapitalizacija EPCG, čime bi Crna Gora bila jedna od rijetkih zemalja koja bi uspjela da u uslovima krize, poveća priliv stranih direktnih investicija. Sa druge strane, pod uticajem krize, portfolio investitori se povlače, tako da po ovom osnovu postoji odliv kapitala.
  
Na globalnom nivou primjetni su prvi znaci oporavka ekonomija najrazvijenijih privreda, što će svakako uticati i na našu privredu. Stoga nas u drugoj polovini godine, očekuje blago poboljšanje stanja, a naročito, ukoliko započne gradnja auto-puta, uspješno se završi dokapitalizacija EPCG, i treći kvartal donese bolju turističku posjetu.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore