");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2008 - Februar

08.02.2008. godine - Uspješna  saradnja supervizora jugoistočne Evrope

08.02.2008. godine - Izjava za medije mr Gorana Kneževića zamjenika gen. dir. CBCG za poslove kontrole bankarskog sistema

07.02.2008. godine - CBCG i  supervizori jugoistočne Evrope


Podgorica, 08.02.2008. godine

Uspješna  saradnja supervizora jugoistočne Evrope

Predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović potpisao je danas u Solunu Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti kontrole banaka sa   guvernerima Centralnih banaka Grčke Nikolasom Garganasom, Makedonije Petrom Goševim, Rumunije Mugurom Isareskuom, Albanije Ardianom Fulanijem, BiH Kemalom Kozarićem, Bugarske Ivanom Iskrovim, Kipra  Atanasiosom Orfanidesom, kao i direktorima Agencija za kontrolu banka Republike Srpske i BiH, Slavicom Injac i Zlatkom Baršom.

Centralna banka Crne Gore kao supervizor prati međunarodne trendove i usaglašava pravila sa izmijenjenim okolnostima poslovanja, jer širenje finansijskog posredovanja u svjetskim razmjerama i kompleksnost institucionalnih struktura kao i evropske integracije, bitno utiču na finansijski ambijent u kojem banke posluju. U tom kontekstu potpisani sporazum će ojačati kapacitete CBCG i zemalja regiona u sprovođenju supervizije.

Guverneri centralnih banaka zaključili su da su posljedice tekućih potresa na međunarodnim finansijskim tržištima, po ekonomije jugoistočne Evrope do sada bile indirektne i ograničene. Takođe su potvrdili povećanu neizvjesnost kada su u pitanju izgledi ekonomija jugoistočne Evrope koje potiču od mogućeg daljeg usporavanja stopa rasta globalne ekonomske aktivnosti i trgovine u slučaju da ovi potresi potraju. Na osnovu ovoga, naglasili su važnost zdravih finansijskih i ekonomskih osnova. U svjetlu brzog kreditnog rasta koji je zapažen u mnogim zemljama regiona, supervizori su pažljivo pratili kretanje kredita kako bi očuvali kvalitet kreditnog portfolija banaka i finansijsku stabilnost. Takođe je bilo važno da se politike makroekonomskih i strukturalnih reformi ojačaju u mnogim zemljama regiona, u cilju ograničavanja inflatornih pritisaka i debalansa tekućeg računa. Veliki deficiti tekućeg računa, posebno ako su odraz niske štednje, a ne produktivnih investicija, mogli bi oslabiti mogućnosti rasta i povjerenje investitora.

Guverneri centralnih banaka odlučili su da ubrzaju sprovođenje multilateralnog Memoranduma o razumjevanju sa ciljem približavanja supervizorskih praksi, uključujući i pitanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i ocjenu rizika. U tu svrhu, koristiće se iskustva stečena kroz implementaciju odgovarajućeg okvira Evropske unije, kao i principi koje je utvrdio Bazelski komitet za kontrolu banaka, uz poštovanje nacionalnih institucionalnih i pravnih aranžmana. Dogovoreno je da pitanja od neposrednog prioriteta budu identifikovanje oblasti u kojima je potrebno uspostaviti konvergenciju supervizorskih praksi, preduzimanje zajedničkih kontrola prekograničnih finansijskih institucija, kao i zajednička procjena stresnog testiranja koje se sprovodi u svakoj od zemalja.

Naredni sastanak guvernera jugoistočne Evrope održaće se u Sofiji, u oktobru ove godine.


Podgorica, 07.02.2008. godine

CBCG i  supervizori jugoistočne Evrope

Predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović putuje u Solun, gdje će u petak 08. februara,  sa supervizorima iz zemalja jugoistočne Evrope potpisati Memorandum o razumijevanju i saradji u oblasti kontrole banaka.

Saradnja centralnih banaka od velikog je značaja za stabilnost regionalnog bankarskog sistema. Memoradnum će potpisati guverneri CB Grčke Nikolas Garganas, NB Makedonije Petar Gošev, NB Rumunije Mugur Isaresku, NB Srbije Radovan Jelašić, NB Albanije Ardian Fulani, CBBiH Kemal Kozarić, NB Bugarske Ivan Iskrov, CB Kipra  Atanasios Orfanides, kao i direktori Agencija za kontrolu banka Republike Srpske i BiH Slavica Injac i Zlatko Barš.     

Saradnja regionalnih centralnih banaka doprinijeće jačanju supervizorske mreže kako bi se u istim bankarkim grupama  koje posluju na različitim tržištima, bolje pratila koncentracija rizika. Pored konstantnog unaprjeđenja regulative i supervizije, Centralna banka Crne Gore ovim vidom saradnje nastoji da stvori još jači i konkurentniji bankarski sektor koji će zadovoljiti potrebe i privrede i građana.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore